• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 25.06.2018 kl. 18:00 – Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 60 Kallelse och beslutförhet

BTN § 61 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 62 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 63 Tjänstemannabeslut

BTN § 64 Västanlid I 4:48 i Torp by, Nybyggnad av båthus BTN § 65 Klemes 1:51 i Marby by, Nybyggnad av fritidshus BTN § 66 Karlsdal 7:72 i Torp by, Nybyggnad av fritidshus BTN § 67 Tomten 11:1 i Storby by, Om- och tillbyggnad av

föreningslokal

BTN § 68 Söder-Lassas 13:16 i Torp by, Tillbyggnad av garage BTN § 69 Uppstädning vid reningsverket

BTN § 70 Rekrytering av serviceman 100 %, främst inom va BTN § 71 Rekrytering av serviceman om 100 % av heltid

BTN § 72 Till kännedom

Eckerö den 21.06.2018

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 27.06.2018 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 25.06.2018 kl. 18:00- 19.30

Beslutande Mikael Stjärnfelt

Karl-Fredrik Björnhuvud Ingela Eckerman

Ann-Sofi Stjärnfelt Niclas Häggblom Monica Mattsson Frånvarande:

John Hilander

ordförande viceordförande ledamot

ledamot ledamot ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Kommuntekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Johan Hilander Frånvarande:

Jan-Anders Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 60 - 72

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö den 25.06.2018

Ann-Sofi Stjärnfelt Ingela Eckerman Protokollet framlagt till-

påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 27.06.2018

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 60 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 60

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 61 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 61

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Ann-Sofi Stjärnfelt och Ingela Eckerman.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 62 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 62

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

 Tillägg i § 72

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 63 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 63

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek- niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 134/20.10.2016.

Följande ärenden har behandlats under juni månad 2018:

Tj4: Daniel Nordlund, ansvarig arbetsledare Tj5: Victoria Rosenqvist, ansvarig arbetsledare Tj6: Tomas Södergård, ansvarig arbetsledare Tj7: Harriet Häggblom, ansvarig arbetsledare

F04: Ålands Vindenergi Andelslag, förlängning av bygglov R04: Ann-Charlott Olander, rivningsanmälan

R05: Ann-Charlott Olander, rivningsanmälan

M08: Susanna Björkman, miljötillstånd enskilt avlopp VA03: Anna-Lena Blomster, anslutning till det kommunala

vattenledningsnätet

VA04: Mohammad Sharifi, anslutning till det kommunala vat- tenledningsnätet

VA05: Maj Mattsson-Öström och Jan-Anders Öström, an- slutning till kommunala vatten- och avloppslednings- nätet

A02: Tove Fagerström och Emil Eriksson, anmälan om uppförande av bod

20/2018: Ida Snellman och Marcus Willberg, inreda bastu i be- fintlig förrådsbyggnad samt installera eldstad

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns._______________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 189/2018 BTN § 64 VÄSTANLID I4:48 I TORP BY,NYBYGGNAD AV BÅTHUS

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 64

Upptogs till behandling Christer Karlssons ansökan om bygglov för ny- byggnad av ett båthus på fastigheten Västanlid I 4:48 i Torp, enligt in- lämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett båthus om 35 m2. På tomten finns sedan tidigare ett fritidshus.

Grannars hörande har inlämnats, likaså vattenägarnas.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 190/2018 BTN § 65 KLEMES 1:51 I MARBY BY,NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 65

Upptogs till behandling Lars-Erik Karlsson ansökan om bygglov för ny- byggnad av ett fritidshus på en del av fastigheten Klemes 1:51 i Marby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 79 m2.

Den outbrutna tomten är sedan tidigare obebyggd. Fritidshuset place- ras minst 30 m från strandlinjen. Fritidshuset är ett stockhus med filttak.

Grannars hörande har inlämnats.

Sökanden anhåller om att Runar Jansson skall godkännas som ansva- rig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt skilt be-

slut.

- Runar Jansson godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 191/2018 BTN § 66 KARLSDAL 7:72 I TORP BY,NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 66

Upptogs till behandling Dick och Linnea Lindström ansökan om bygg- lov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Karlsdal 7:72 i Torp by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 105 m2.

Delägare Kjell Andersson har inlämnat fullmakt för att Dick och Linnea Lindström har rätt att söka bygglov för ett fritidshus.

Fastigheten om 12,45 ha är sedan tidigare bebyggd med ett äldre torp och en bagarstuga.

Fritidshuset placeras minst 30 m från strandlinjen. Fritidshuset målas i grått och cederbrun lasyr.

Grannars hörande har inlämnats.

Sökanden anhåller om att Dick Lindström skall godkännas som ansva- rig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt skilt be-

slut.

- Dick Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 199/2018 BTN § 67 TOMTEN 11:1 I STORBY BY,OM- OCH TILLBYGGNAD AV FÖRENINGSLOKAL

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 67

Upptogs till behandling Eckerö Cruising Club r.f, gm Jan-Erik Mattsson, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av föreningslokal på fas- tigheten Tomten 11:1 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser:

 ändring av användningsändamålet från affärslokal till förenings- lokal med en kafédel

 att bygga till byggnaden med 6,3 m2 vilket skall inredas med en handikapp toalett

 en ny öppning i södra fasaden där en port monteras

Fastigheten ligger på detaljplanerat område och åtgärderna följer de- taljplanen.

Byggnaden förses med automatiskt brandlarm.

Sökanden anhåller om att Jan-Erik Johansson skall godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av föreningslokal med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Jan-Erik Johansson godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Monica Mattsson och Niclas Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under behandling av ärendet. Byggnadstek- niska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 204/2018 BTN § 68 SÖDER-LASSAS 13:16 I TORP BY,TILLBYGGNAD AV GARAGE

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 68

Upptogs till behandling Ann-Charlott Olander, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Söder-Lassas 13:16 i Torp by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser tillbyggnad av befintligt garage med 249 m2 uppdelat på vedlider, förråd och garagedel.

Byggnaden blir efter tillbyggnaden 288 m2. Fastigheten är 22,19 ha.

Grannars hörande har inlämnats.

Sökanden anhåller om att Elis Bergman skall godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt skilt be-

slut.

- Elis Bergman godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 69 UPPSTÄDNING VID RENINGSVERKET

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 69

I budgeten finns medel för en förbättring av slamhanteringen vid re- ningsverket. Idag förvaras slammet vid verket i ett öppet specialbyggt flak som är placerat inomhus. För att förbättra luften inne i reningsver- ket och för att kunna köra fulla flak bör ett täckt flak köpas och renings- verket byggas om så att ett fullstort flak får plats.

För att kunna utföra detta behöver området kring reningsverket utsida städas upp då det finns en hel del material liggandes runtomkring på planen som börjar bli sly- och gräsbevuxen.

Kommunteknikerns förslag:

Området kring reningsverket städas upp och materialet som finns på området bjuds ut till lokala entreprenörer i kommunen. Ett täckt flak köps in och reningsverket byggs ut österut för förvaring av flaket.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

__________

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 163/2018 BTN § 70 REKRYTERING AV SERVICEMAN 100%, FRÄMST INOM VA

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 70

En av kommunens servicemän planerar att gå i pension våren 2019.

För att få en bra övergång har det budgeterats medel från 1 september för en ersättare som skall jobba ihop med befintlig serviceman fram tills hans pension.

Tjänsten som serviceman med huvuduppgiften att sköta kommunens avloppsreningsverk, avloppsnät med pumpstationer samt vattendistri- butionsnät utannonserades den 17 maj på kommunens anslagstavla och hemsida samt AMS. Sista ansökningsdag var den 1 juni.

Inom ansökningstidens utgång inkom 7 st ansökningar.

Intervju hölls med 2 st sökande, se bilaga BTN 25.06.2018, § 70.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden anställer den mest lämpade för tjänsten som serviceman på 100 %, Mikael Norman, enligt bilaga BTN 25.06.2018,§ 70.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anställa den mest lämpade för tjänsten som serviceman på 100 %, Mikael Norman, enligt bilaga BTN 25.06.2018,§ 70.

En prövotid om 4 månader tillämpas.

__________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 104/2018 BTN § 71 REKRYTERING AV SERVICEMAN OM 100% AV HELTID

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 71 Byggnadstekniska nämnden 15.05.2018 § 52

Andreas Sjöblom, tjänstledig serviceman, lämnade den 28.3.2018 in en uppsägning gällande ordinarie tjänsten som serviceman.

Tjänsten som serviceman utannonserades den 5 april i Ålandstid- ningen samt på kommunens anslagstavla och hemsida samt AMS.

Sista ansökningsdag var den 20 april.

Inom ansökningstidens utgång inkom 18 st ansökningar.

Intervju hölls med 3 st sökande, se bilaga BTN 15.05.2018, § 52.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden anställer den mest lämpade för tjänsten som serviceman på 100 %, Fredrik Sandholm. Se bilaga BTN 15.05.2018,§ 52.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att ärendet bordläggs.

__________

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 71

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden anställer den mest lämpade för tjänsten som serviceman på 100 %, Fredrik Sandholm. Se bilaga BTN 25.06.2018, § 71.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 72 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 25.06.2018 § 72

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

1. 2 st sommarjobbar har anställts för 4 veckor, 18 juni – 13 juli.

2. Sommarsemester, byggnadstekniska kansliet:

Emma Saarela, 9/7 – 5/8 Trygve Packalén, 25/6 – 29/7 Arto Roivainen, 23/7 – 19/8 Fredrik Sandholm, 9/7 – 22/7 Ove Eklund, 15/10 – 19/10 Johan Henriksson, 25/6 – 8/7

3. Skolans vattenledningsdragning som utfördes sommaren 2017.

4. Nyckelpigsgatan

5. Filmning av avloppsledningsnätet

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §

kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 60 – 63, 69, 72

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 70, 71

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 70, 71

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom- munmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Paragrafer: 64 – 68

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.