• No results found

12006 Övre Skålen 16, Jönköping PROJEKTRAPPORT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12006 Övre Skålen 16, Jönköping PROJEKTRAPPORT"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

PROJEKTRAPPORT

12006

Övre Skålen 16, Jönköping

Trafikbullerutredning

Rapport 12006-17032400.doc Antal sidor: 5

Bilagor: 01 – 04

Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg

Datum 2017-03-24

(2)

Innehåll

1. Bakgrund och syfte ... 2

2. Riktvärden för trafikbuller ... 2

3. Förutsättningar ... 3

4. Trafikdata ... 4

5. Utförda beräkningar ... 4

6. Kommentarer ... 5

1. Bakgrund och syfte

På fastigheten Övre Skålen 16 i Jönköping planeras för byggnation av bostadshus.

Fastigheten ligger i närheten av väg- och tågtrafik, varför behovet av en trafikbullerutredning har uppkommit.

Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda inom planområdet och utreda förutsättningar för bostäder.

2. Riktvärden för trafikbuller

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid

bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015.

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

(3)

överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

3. Förutsättningar

De planerade bostadsbyggnaderna är belägna väster om Kortebovägen strax norr om Jönköpings centrala delar. Öster om fastigheten passerar den relativt högt trafikerade Kortebovägen och öster om Kortebovägen passerar järnvägen Jönköpingsbanan. Hus A planeras att uppföras i fyra våningar och hus B i fem våningar. I figuren nedan framgår de planerade bostädernas läge.

Figur 1 Översikt över det aktuella området samt planerad bebyggelse..

(4)

4. Trafikdata

Vi har i utredningen utgått från trafikuppgifter som erhållits av Jönköpings kommun, Cecilia Idermark (vägtrafiken) samt Trafikverket (tågtrafiken). I utredningen har vi studerat en framtidsprognos om 10 år för vägtrafiken. I framtidsprognosen har trafikflödena på Kortebovägen räknats upp med en schablon om 1% per år. För järnvägstrafiken har Trafikverkets prognos för 2030 (2015:051) använts.

Följande trafikuppgifter som framtidsprognoser ligger till grund för beräkningarna.

Tågtyp Antal per dygn Hastighet

Godståg 14 450m 80 km/h

Pendeltåg 48 55m 80 km/h

Väg ÅDT Andel tung trafik Hastighet

Kortebovägen 18 226 7 % 40 km/h

5. Utförda beräkningar

Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för väg- och tågtrafikbuller, SNV rapport 4653 och SNV rapport 4935 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.3.

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. De ekvivalenta ljudnivåerna avser adderade ljudnivåer från väg- och tågtrafiken. De maximala ljudnivåerna avser den högsta ljudnivån från antingen väg- eller tågtrafiken.

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, exklusive maximalnivåer från godståg

Bilaga 04 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, exklusive maximalnivåer från godståg

(5)

6. Kommentarer

Beräkningarna visar att man med aktuella planlösningar kan få hälften av rummen i varje lägenhet mot skyddade sidor som ej överstiger 55 dBA ekvivalent nivå.

Avseende maximala ljudnivåer klarar dessa sidor att ej överstiga maxnivå 70 dBA från vägtrafik respektive persontrafik för tåg. För maximala ljudnivåer från godståg överskrider man dock 70 dBA på ett flertal av dessa skyddade sidor.

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid

bostadsbyggnader” anges i andra punkten under fjärde paragrafen att ”minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.”

Boverket har i skriften ”Frågor och svar om buller” angett följande:

”Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels maxnivåer vid skyddad fasadsida där det inte anges något om antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida.”

Frågan blir då om man för den aktuella sträckan riskerar att få de beräknande maxnivåerna från godståg fler än fem gånger/natt. Man ska då också ha i beaktande att hastigheten för godstågen i beräkningarna är 80 km/h. Det är inte sannolikt att alla godståg passerar med denna hastighet på den aktuella sträckan. Med 14 godstågspassager per dygn bedöms att man sannolikt inte får fler än 5 överskridanden/natt av maximalnivåerna på de skyddade sidorna.

Förordningen ställer även krav på att om en uteplats anordas i anslutning till byggnaden skall uteplatser uppfylla 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. För att klara detta krävs att man på gården anordnar lokal

avskärmning av gemensam uteplats så att ekvivalent ljudnivå ej överstiger 50 dBA.

Maxnivåer från persontåg kan klaras på en sådan skyddad uteplats och maxnivåer från godståg på uteplats blir inte aktuellt att beakta då dessa inte kommer att förekomma så ofta som fem gånger/timme.

(6)

1

2

4 3 5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE Ekvivalent ljudnivå

L

A,eq

Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

01

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-03-24

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (godståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 65,5 60,5- 65,5 55,5- 60,5 50,5- 55,5 <= 50,5 1 367 79 88

467 78 88

2 367 79 88 467 78 88

3 362 76 85 463 76 85

4 348 55 74 449 56 74

5 348 53 74 449 55 75 6

147 43 72 248 49 74 350 55 75 450 59 74

7

160 77 81 262 76 83 363 76 84 463 76 84 8

150 61 74 254 66 77 355 66 78 455 67 78 555 67 78

9

153 65 75 255 66 78 355 66 79 456 66 79 556 66 79

10

152 65 74 255 66 77 356 66 79 456 66 79 556 66 79

11

153 67 75 255 69 78 356 69 79 456 69 79 556 69 79

12

149 63 70 252 65 75 353 65 77 454 65 77 555 65 78

13 3444 42 6838 45 61

544 48 67 14 3436 35 5936 40 59 543 46 64 15

248 62 71 350 65 72 452 66 74 552 66 73

(7)

1

2

4 3 5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

Maximal ljudnivå

L

A,Fmax

Maximal ljudnivå (inkl. godståg) 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

02

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-03-24

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (godståg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 80,5 75,5- 80,5 70,5- 75,5 65,5- 70,5 <= 65,5 6

147 43 72 248 49 74 350 55 75 450 59 74

7

160 77 81 262 76 83 363 76 84 463 76 84 8

150 61 74 254 66 77 355 66 78 455 67 78 555 67 78

9

153 65 75 255 66 78 355 66 79 456 66 79 556 66 79

10

152 65 74 255 66 77 356 66 79 456 66 79 556 66 79

11

153 67 75 255 69 78 356 69 79 456 69 79 556 69 79

12

149 63 70 252 65 75 353 65 77 454 65 77 555 65 78

13 3444 42 6838 45 61

544 48 67 14 3436 35 5936 40 59 543 46 64 15

248 62 71 350 65 72 452 66 74 552 66 73

(8)

1

2

4 3 5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

JÄRNVÄGSGATAN 9 036-440 98 80

553 15 JÖNKÖPING WWW.SOUNDCON.SE Ekvivalent ljudnivå

L

A,eq

Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

03

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-03-24

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (persontåg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 65,5 60,5- 65,5 55,5- 60,5 50,5- 55,5 <= 50,5 1 367 79 77

467 78 77

2 367 79 77 467 78 77

3 362 76 74 463 76 73

4 348 55 62 449 56 63

5 348 53 61 449 55 62 6

147 43 56 248 49 59 350 55 60 450 59 60

7

160 77 70 262 76 72 363 76 73 463 76 73 8

150 61 60 254 66 63 355 66 64 455 67 64 555 67 64

9

153 65 64 255 66 64 355 66 65 456 66 65 556 66 65

10

152 65 64 255 66 65 356 66 66 456 66 65 556 66 65

11

153 67 65 255 69 66 356 69 66 456 69 67 556 69 66

12

149 63 59 252 65 63 353 65 65 454 65 65 555 65 65

13 3444 42 5638 45 47

544 48 55 14 3436 35 4536 40 44 543 46 53 15

248 62 60 350 65 61 452 66 62 552 66 62

(9)

1

2

4 3 5 6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

Maximal ljudnivå

L

A,Fmax

Maximal ljudnivå (exkl. godståg) 2 m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

12006

BILAGA

04

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson Torbjörn Appelberg 2017-03-24

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:

Våningsplan

Dygnsekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå vägtrafik

Maximal ljudnivå tågtrafik (persontåg)

0 2 4 8 12 16 20

m

> 80,5 75,5- 80,5 70,5- 75,5 65,5- 70,5 <= 65,5 6

147 43 56 248 49 59 350 55 60 450 59 60

7

160 77 70 262 76 72 363 76 73 463 76 73 8

150 61 60 254 66 63 355 66 64 455 67 64 555 67 64

9

153 65 64 255 66 64 355 66 65 456 66 65 556 66 65

10

152 65 64 255 66 65 356 66 66 456 66 65 556 66 65

11

153 67 65 255 69 66 356 69 66 456 69 67 556 69 66

12

149 63 59 252 65 63 353 65 65 454 65 65 555 65 65

13 3444 42 5638 45 47

544 48 55 14 3436 35 4536 40 44 543 46 53 15

248 62 60 350 65 61 452 66 62 552 66 62

References

Related documents

Utförda fältundersökningar tillhörande denna utredning redovisas i Fältrapport, Geoteknik – Skolbyggnad Fågelsångsparken” upprättad av Ramböll Sverige AB.. Fältrapporten

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

A01 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik och spårtrafik del 1 A02 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik

A07 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark A08 Samtliga vägar samt spårtrafik (Sammanlagrad), Maximal ljudnivå, 2 meter över mark

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder efter att tillfartsvägen tagits i bruk6. Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark vid bostäder innan tillfartsvägen tagits

Figur 9 Maximal ljudnivå från spårtrafik då Godståg är dimensionerande, 2 meter ovan mark samt frifältkorrigerade fasadnivåer. Vy

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark utan skärmande byggnader utmed E18 och mot Mälarbanan redovisas på bilaga A03... 5.2.2

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från vägtrafik samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från väg- och tågtrafik samt

Bilaga 01 Ekvivalent nivå 2 m över mark för väg- och tågtrafik, samt vid fasad för ett antal beräkningspunkter. Bilaga 02 Maximal nivå 2 m över mark för vägtrafik, samt

I Bilaga PM02-02 redovisas maximal ljudnivå för natt mellan kl 22-06 2 m över mark samt som frifältsvärde vid fasad i ett antal beräkningspunkter.. Vid mest utsatta fasad

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Bullerutbredningskarta som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik vid den mest belastade timmen för utbyggnadsalternativet, 2 meter över mark. Bilaga 10:

Bullerutbredningskarta som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik vid den mest belastade timmen för utbyggnadsalternativet, 2 meter över mark. Bilaga 10:

[r]

[r]

[r]