• No results found

Astma och luftvägsallergier hos barn och ungdomar. Maria Ingemansson, barnallergolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Astma och luftvägsallergier hos barn och ungdomar. Maria Ingemansson, barnallergolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus"

Copied!
51
0
0

Full text

(1)

Astma och luftvägsallergier hos barn och ungdomar

Maria Ingemansson, barnallergolog Astrid Lindgrens Barnsjukhus

(2)

Epidemiologi

5 15 10 20 25 %

15

10 20 Y

5

Prevalens

Astma

(3)

Luftvägssymtom hos barn 0-5 år – är det astma, hur ska man tänka?

• Det är inte alltid så lätt - återkommande obstruktiva besvär (”viral wheeze”) i samband med

luftvägsinfektioner är vanligt!

• Astma är ovanligt hos barn < 6 månader! Överväg bronkiolit eller annan ej primär luftvägssjukdom.

Remitteras frikostigt till barnläkare

(4)

VUXEN

BARN

(5)
(6)

Astmadiagnos är sannolikt vid obstruktivitet om:

• Barnet är obstruktivt eller har (torr)hosta vid ansträngning, skratt, gråt eller i frånvaro av luftvägsinfektion

• Barnet är atopiskt (eksem, födoämnesallergi, allergisk rhinit, allergisk sensibilisering*) eller atopi eller astma hos föräldrar eller syskon

• Klinisk förbättring efter 2-3 månaders behandling med inhalationssteroider samt försämring efter utsättning

* Sensibilisering mot luftvägsallergen ses relativt sällan hos barn < 3 år.

Sensibilisering mot perenna luftvägsallergen är en viktig prediktor för bestående astma

GINA guidelines 2020

(7)

Astmaförlopp

Obstruktiva besvär

Atopisk astma

Icke-atopisk astma

Friska

(8)

Diagnostiska metoder

• Anamnes är A och O !!!

(9)

• Status

(10)

Utredning

• Lungfunktionsutredning tidigast från 4 års ålder om ej specialmottagning

• Allergiutredning – var frikostig med denna!

• Lungröntgen – vid tveksamhet angående diagnos/behandlingseffekt

(11)

Behandling

Eliminera försämrande faktorer om möjligt.

(12)

Kan luftföroreningar påverka?

• Spädbarn somutsätts för luftföroreningar från vägtrafiken riskerar försämrad lungfunktion i skolåldern

• Sambanden var särskilt starka för barn med allergi och pojkar liksom barn med astma

Schultz E et al. Traffic-related Air Pollution and Lung Function in Children at 8

Years of Age. Am J Respir Care Med. 2012; 186 pp 1286-1291

(13)

Läkemedelsbehandling

Steg 1 – lindriga infektionsutlösta besvär

Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid behov via spray och spacer

Masken bör om möjligt tas bort från 3-4 års ålder

(14)

Inflammationen vid

astma ligger i de små och mellanstora luftvägarna.

Där vill vi att medicinen ska hamna!

Spacern har två principiella effekter:

Minimera

munhåledeponering:

Partiklar som skall fastna i munhålan fastnar på

spacerns insida.

Minskar kraven på koordination

Praktiskt omhändertagande och

inhalationsteknik hos små barn med

astma

(15)

Steg 2 – återkommande infektionsutlösta besvär < ca 4 gånger/år, men besvärsfri mellan infektionerna

➢Antiinflammatorisk behandling

o Inhalationssteroid (ICS) – flutikason i högdos enligt ”10-dagarsschema” från ett års ålder via spray och spacer

o Leukotrienantagonist – montelukast, 4mg x 1 i 10 dagar från sex månaders ålder

➢Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid behov via

spray och spacer

(16)

www.viss.nu länk astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, klicka på föräldrainformation

(17)

Steg 3 – återkommande infektionsutlösta bevär > ca. 4 gånger/år eller besvär även i frånvaro av infektion. Remiss till barnläkare!

➢ Regelbunden antiinflammatorisk behandling

o Inhalationssteroid - flutikason 50 -125 mikrog/dos x 2 via spray och spacer o Montelukast 4 mg x 1 är ett andrahandsalternativ då Montelukast är

associerat med en ökad risk för neuropsykiatriska biverkningar (FDA 2020)

➢ Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – Airomir, vid behov via spray

och spacer

(18)

Steg 4 – okontrollerad astma trots behandling enligt steg 3. Handläggs av barnläkare (kontrollera inhalationsteknik, exponering för försämrande faktorer, annan sjukdom än astma?)

➢ Regelbunden behandling med ICS, ofta >250 mikrog/dygn, i kombination med montelukast eller långverkande β2-stimulerare (från 4 år)

➢ Perorala steroider i kortare kurer

➢ Profylaktisk antibiotika vintertid

➢ Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid behov via spray och

spacer eller nebuliserat

(19)

Vad är typiskt för astma hos barn 6 mån -5 år?

Faktorer att beakta Karaktäristika

Hosta Torrhosta, kan förvärras nattetid och associeras med

andningsbesvär, ansträngning, gråt, skratt, exponering för tobaksrök

Andningsbesvär Associeras med ansträngning, gråt, skratt,

exponering för tobaksrök. Kan förvärras nattetid Nedsatt fysisk ork Vill inte springa eller leka lika mycket som andra

barn, vill bli buren istället för att gå

Övriga sjukdomar / hereditet Annan atopi (även utläkt), atopi eller astma hos föräldrar/syskon

Behandling med inhalationssteroid samt SABA God behandlingseffekt

(20)

Differentialdiagnoser till astma hos barn 0-5 år

Differentialdiagnos Karaktäristika

Virala luftvägsinfektioner Hosta, nästäppa under < 10 dagar. Symtomfri mellan infektionerna

Bronkioliter Oftast barn < 6 månader. Hosta, ibland

matningssvårigheter och saturationsfall, dålig behandlingseffekt av astmaläkemedel

Gastroesofageal reflux Hosta vid matning, hosta vid horisontalläge, ”kräkbarn”, dålig behandlingseffekt av astmaläkemedel

Främmande kropp Abrupt svår hosta och/eller stridor som debuterar vid

måltid eller lek, återkommande hosta och pneumonier

Tracheomalaci ”Kaffekokarandning” vid gråt, måltid,(torrhosta),

(indragningar), symtom sedan födelsen, dålig effekt av astmaläkemedel

Hjärtfel Tachypné, dålig tillväxt, cyanos vid matning, tachycardi,

hepatomegali, blåsljud, dålig effekt av astmaläkemedel

Persisterande bakteriell bronkit Slemhosta, rosslande andning,(dålig tillväxt), dålig effekt av astmaläkemedel

(21)

Differentialdiagnoser fortsättning

Differentialdiagnos Karaktäristika

Cystisk fibros Tidigt debuterande hosta, återkommande

pneumonier, dålig tillväxt, svårspolad avföring Primär ciliär dyskinesi (PCD) Hosta, återkommande pneumonier, neonatal

andningsstörning, recidiverande otiter och sinuiter, dålig effekt av astmaläkemedel

Kärlring Persisterande stridorös andning, långa matningstider,

dålig effekt av astmaläkemedel

Bronkopulmonell dysplasi (BPD) Prematurfödd, låg födelsevikt, långvarigt syrgasbehov/andningsstöd

Immundefekter Återkommande febrila, ofta ovanliga infektioner, dålig

tillväxt

(22)

Lungröntgen kan ge mycket information

(23)

Sammanfattning astma hos barn 6 månader - 5 år

• Astma är ovanligt hos barn < 6 månader. Överväg andra diagnoser i denna åldersgrupp

• Vid förskrivning av inhalationsspray ska alltid spacer förskrivas och förevisas. Ta bort masken så snart det går (ofta från 3-4 års ålder)

• Barn utan atopiska manifestationer och besvär enbart i samband med infektioner (majoriteten) har en god prognos för att besvären ska ”växa bort”

• Fråga aktivt efter besvär mellan infektionerna i samband med

ansträngning, gråt/skratt. Detta tyder på en underliggande inflammation.

Remitteras till barnläkare

• Luftvägsallergier utvecklas ofta efter tre års ålder.

(24)

Astma hos barn 6 – 17 år

Obstruktiva besvär

Atopisk astma

Icke-atopisk astma

Friska

(25)

Hesselmar 2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Andel med positiv pricktest (%)

Pollen Pälsdjur Kvalster

Minst en positiv pricktest

Att diagnostisera astma - förekomst av allergi

Skolbarn med astma har ofta positiva allergitester mot pollen, pälsdjur eller kvalster.

Positiva allergitester hos 12-13 år gamla barn med astma.

(26)

Astma hos barn 6 -17 år

• Ofta bakomliggande allergier mot framför allt pälsdjur

• Symtomen kan vara diffusa t. ex. trötthet efter skolan. Mer typiska astmasymtom visar sig ofta i samband med ansträngning.

• Barn med perenna allergier bör ha kontinuerlig anti-inflammatorisk

behandling

(27)

Symtomatologi

© Draco Läkemedel

SYMTOM

Hosta, väsande andning, trånghetskänsla, dyspné

”Inducers”

Allergener, retande kemiska ämnen, luftföroreningar, virusinfektioner

”TRIGGERS”

Allergener, ansträngning, kall luft,

SO2-partiklar

INFLAMMATION

Luftvägs-

hyperreaktivitet

Luftflödes- begränsningar

(28)

Utredning barn ≥ 6 år

• Anamnes

• Status

• Lungfunktionsundersökning (spirometri)

• Självskattningstest (ACT)

• Allergiutredning !

(29)

Spirometri med reversibilitetstest

(30)

Vår erfarenhet är att föräldrarna tenderar att underskatta

barnens besvär

(31)

FeNO – utandad kväveoxid

• Indirekt metod att mäta eosinofil inflammation i luftvägarna

➢ +Bra komplement till spirometri

➢ - Identifierar bara eosinofil (allergisk) inflammation

➢ +/- Inhalationssteroider påverkar FeNO

(32)

Lungfunktionsutredning för hemmabruk

Pef (peak expiratory flow) mäter det maximala flödet i de centrala luftvägarna och är därför ett trubbigt instrument att mäta luftvägsobstruktion. Pef kan användas för att mäta

variabilitet och reversibilitet.

(33)

Digitala spirometrar för hemmabruk

(34)

Luftvägsallergier är oftast IgE-medierade

• Pollen (björk, timotej, gråbo, malörtsambrosia)

• Pälsdjur (katt, hund, häst, kanin, övriga gnagare)

• Kvalster

(35)

Vilket test ska man använda?

• Icke specifika test (screening test, panelmix)

• Specifika test (specifikt IgE, pricktest)

(36)

Icke specifika test

• Screeningtest

➢ Snabbtest, påvisar bara om allergi föreligger eller ej, t ex ImmunoCap rapid. Lätta att använda, ger svar inom några minuter.

Barntestet innehåller även ägg och mjölk Högre detektionsgräns (1-2 kU/l)

• Panelmix

➢Phadiatop

(katt, häst, hund, björk, timotej, gråbo, mögel, kvalster)

Vid positivt utfall analyseras nivåerna för de ingående komponenterna

(37)

Specifika test

• Specifikt IgE

• Pricktest

(38)

Vilket är bäst, pricktest eller specifikt IgE?

Fördelar Nackdelar

Pricktest - Ger snabbt svar

- Pedagogiskt

- Kostnadseffektivt vid stor volym - Kan ge en bättre indikation på

klinisk allergi än specifikt IgE?

- Fungerar oftast bättre på stickrädda barn

- Kräver förberedelser i form av utsättning av vissa läkemedel - Dyrt vid fåtal undersökningar - Kräver van undersökare och

tolkare

- Extrakten blir allt färre

- Svårt att göra vid utbredda eksem

Specifikt IgE - Finns för många extrakt

- Komponentanalys möjlig - Kräver inga förberedelser

förutom ev EMLA - OK vid svåra eksem

- Adherence med provtagning - Längre svarstid

- Serum räcker ej för analys - Opedagogiskt

- Dyrt vid många test - Stickrädda barn Generellt sett är pricktest och specifikt IgE likvärdiga vid allergiutredning!

(39)

Astmabehandling barn 6-17 år

Eliminera försämrande faktorer om möjligt.

(40)

Läkemedelsbehandling vid astma

• Vilken typ av inhalator?

• Inhalationsteknik!

(41)

Liten orofaryn gealdepo nering

Stor lung- depositio n

Stor orofaryn gealdepo nering

Liten lung- depositio n

A. B.

Är det viktigt att gå igenom

inhalationsteknik ?

(42)

Behandlingsriktlinjer och vårdnivå för barn med astma

- baserat på Läkemedelsverkets rekommendationer 2015 modifierat efter GINA 2020

Skolbarn (6-11 år)

42

Svårighetsgrad Astma symtom Rekommenderad behandling

1 Astmabesvär < 2 ggr/månad.

Överväg ICS vid exacerbation

SABA – vid behov

2 Kontinuerliga eller

återkommande astmabesvär > 2 ggr/månad

ICS I låg till måttlig dos( 200-400 mikrog/dag).

Montelukast 5 mg/dag är ett alternativ vid milda symtom. SABA vid behov

3 Okontrollerad astma trots

behandling enligt steg 2

ICS i låg till måttlig dos( 200-400 mikrog/dag) + montelukast 5 mg/dag och/eller LABA (alt. fast kombination). SABA vid behov

4 Okontrollerad astma trots

behandling enligt steg 3

Enligt steg 3 men med ICS i hög dos (>400 mikrog/dag)

5 Okontrollerad astma trots

behandling enligt steg 4

Högspecialiserad behandling t ex. omalizumab, Airsonett, teofyllin, azitromycin, orala steroider.

Montelukast associerat med ökad risk för neuropsykiatriska biverkningar (FDA mars 2020) och expertgruppen föreslår därför Montelukast i andra hand vid steg 2

Primärvården

Primärvården/barnläkare beroende på

intresse/kompetens

Barnläkare

(43)

Läkemedelsbehandling vuxna och barn från 12 år

• Använd alltid inhalationssteroid vid behandling av astma hos vuxna och barn från 12 år

• Remiss till barnläkare från steg 4 i behandlingstrappan

(44)

* Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form)

Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS), or as-needed low dose ICS-formoterol *

STEP 3 Low dose ICS-LABA

STEP 4

Medium dose ICS-LABA

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or low dose ICS taken whenever SABA taken †

As-needed low dose ICS-formoterol *

As-needed short-acting β2-agonist (SABA) Medium dose ICS, or low dose ICS+LTRA #

High dose ICS, add-on tiotropium, or add-on LTRA #

Add low dose OCS, but consider side-effects As-needed low dose ICS-formoterol

STEP 5

High dose ICS-LABA Refer for phenotypic assessment

± add-on therapy, e.g.tiotropium, anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R Symptoms

Exacerbations Side-effects Lung function

Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary Symptom control & modifiable

risk factors (including lung function) Comorbidities

Inhaler technique & adherence Patient goals

Treatment of modifiable risk factors & comorbidities

Non-pharmacological strategies Education & skills training Asthma medications

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org 1

STEP 1

As-needed low dose

ICS-formoterol * Low dose ICS taken whenever SABA is taken

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed bud- form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with allergic rhinitis and FEV >70% predicted

PREFERRED CONTROLLER to prevent exacerbations and control symptoms

Other controller options

Other reliever option PREFERRED RELIEVER Box 3-5A

Adults & adolescents 12+ years

Personalized asthma management:

Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options:

Adjust treatment up and down for individual patient needs

(45)

Sammanfattning astma hos barn från 6 år

• Majoriteten av barnen i denna åldersgrupp med astma har en sensibilisering mot luftvägsallergener

➢Barn med perenna allergier bör ha en kontinuerlig behandling med inhalationssteroider

• Diskutera behandling med barn/föräldrar utifrån barnets ålder och mognad.

• Ompröva diagnos/diskutera följsamhet vid utebliven

behandlingseffekt.

(46)

Till sist, några

differentialdiagoser

(47)

Amanda 12 år

• Hosta sedan sex års ålder. Hostan ökar vid ansträngning.

• Sedvanlig astmabehandling har inte haft effekt

• Blåser spirometri med inte helt optimal teknik men kurvan är inte uppenbart obstruktiv

• Största problemet är en dålig andedräkt

• Lungröntgen har visat basala infiltrat, fick antibiotika.

• Ny lungröntgen visade kvarvarande infiltrat

(48)
(49)

Philip 16 år

• Alltid varit långsam ”i allt”. Äter långsamt, går långsamt

• Har provat astmabehandling utan effekt

(50)
(51)

References

Related documents

- - ”en förutsättning för adekvat miljörådgivning ”en förutsättning för adekvat miljörådgivning” ” - - ”viktigt att alla barn med astma allergiutreds” ”viktigt att

Steroider och Beta-2-stimulerare och långverkande antikolinergika i fast kombination Steroider och Beta-2-stimulerare och långverkande antikolinergika i fast kombination

Den tredje frågeställningen intresserar sig för, om det finns kännetecken för något vi skulle kunna kalla svensk gospel. Kännetecken kan finnas i den klingande musiken, men

En friare världsmarknad, som skulle betyda mer för u-länderna än aldrig så mycket bistånd, anses således inte vara något återgäldande från de rika länderna

gare elva regler som de menar är grundläggande för en framgångsrik kampanj. De flesta av dessa regler kan tyck- as självklara men med den gångna svenska valrörelsen

I praktiken ges en person diagnosen epilepsi efter två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovoce- rade anfall är stor5.

• Personcentrerad vård som utgår från barnets och familjens resurser och behov.. • Föräldrarna sköter den största delen av barnets basala

Euripides roade sig med en egen variant av den gamla myten när han förde in Her- akles i slutet av pjäsen för att ordna upp sorgen, det vill säga för att föra tillbaka Al-

ing of special mention are the Main Committee, Geo. Patterson, Wilbur Welch, John Genderson, and Eenry Kravig. of Agricultural exhibits; Leroy Page, Supt. of

Det är även viktigt att tänka på att vi arbetar med sammanhållen journalföring för att andra vårdgivare ska kunna läsa om dina vårdbehov.Vårdnadshavare kan inte spärra

• erbjuda vuxna med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen (prioritet 5). Nationella riktlinjer för vård vid

tillägg långtidsverkande β 2 -stimulerare (LABA) antingen fast kombination eller för sig, alternativt. leukotrienantagonist utvärdering

Det faktum att vi har tagit del av incidentdata(Bilaga 7) talar sitt tydliga språk att det i hantering av, och i behandling med, infusionspumpar förekommer risker. Risker som

Regionalt vårdprogram 2020 Astma hos barn och vuxna – diagnostik, behandling och uppföljning... Luftvägssymtom hos barn 0-5 år – är det astma, hur ska

Inläggning: Om patient med lindriga/måttliga besvär inte förbättras avsevärt av given behandling eller om besvären återkommer inom två till tre timmar bör patienten läggas

Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) bör inte användas under medicinering med Lanoxin p g a risk för minskade plasmakoncentrationer och minskad

Riskgrupp 4 (ASA 4): Barn med så inkompenserande sjukdom att operationen endast får ske på vitalindikation. Om barnet inte opereras akut råder stor risk att barnet avlider inom 24

Om Skatteverket inte kan visa att företagens investeringar har medfört och medför positiva effekter, exempelvis i form av minskad konkurrens från oseriösa företag, måste man

Gemensamt för samtliga av de intervjuade pedagogerna är att de tycker att det finns en väldigt stor acceptans hos barnen och eleverna när det gäller barn i behov av

Tidigt insatt underhållsbehandling med inhalationskortison bör övervägas om barnet är sensibiliserat mot pälsdjur eller andra perenna allergen, då dessa barn kan ha

I praktiken ges en person diagnosen epilepsi efter två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovocerade anfall är stor..

Det omedelbara omhändertagande av akut sjuka och skadade barn Skapande av fri luftväg på barn – vad gör du när ett barn sätter i halsen.. • Andning, andningsproblem

Tidigt insatt underhållsbehandling med inhalationskortison bör övervägas om barnet är sensibiliserat mot pälsdjur eller andra perenna allergen, då dessa barn kan ha