Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-06-17Plats och tid:

Download (0)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2020-06-17 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-06-17

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 2 B Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (16 lgh), 11

parkeringsplatser, stödmur och plank Pia Nixholm

3 B Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) på en planerad avstyckning

Pia Nixholm

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 B Lantmäteriförrättning gällande avstyckning Karin Söderman

6 B Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad,

växthus, och stödmur, redan utfört Karin Söderman 7 A Byggsanktionsavgift för uppförande av plank, påbörjat

utan startbesked Christoffer Amundin

1

(2)

Kallelse/föredragningslista

2020-06-17 2 av 2

8 A Byggsanktionsavgift för uppförande av plank, påbörjat

utan startbesked Christoffer Amundin

9 A Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av

komplementbyggnad, påbörjat utan startbesked Christoffer Amundin 10 A Byggsanktionsavgift för tillbyggnad, påbörjad utan

startbesked Christoffer Amundin

11 A Byggsanktionsavgift för utförda

markåtgärder, påbörjat utan startbesked Christoffer Amundin 12 A Rapportering av delegeringsbeslut Anette Lingesund

13 B Förvaltningen informerar Christoffer Amundin

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :