Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl ,

Full text

(1)

Beslutande Susanne Karlsson (C) ordf John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Victoria Isufi (S) Virosa Viberg (SD) Per Carlström (L) Christina Pettersson (C) Birgitta Lind Axelsson (V)

Ersättare Joacim Hermansson (S) tjänstgörande, ers Bo Stenberg (S) Lennart Olsson (S) tjänstgörande, ers Andreas Funk (SD) Hlödur Bjarnasson (KD)

Annamaria Eriksson (S)

Övriga deltagande Madde Gustavsson, förvaltningschef

Marie Ekblad, verksamhetschef individ och familj Andreas Nylen, ekonomienheten

Jessica Brogren, nämndsekreterare

Utses att justera Per Carlström Ersättare Daniel Andersson Justeringens Socialförvaltningen den 25 februari år 2016

plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 11-33 Jessica Brogren

Ordförande ………...

Susanne Karlsson

Justerare ...….

Per Carlström

ANSLAG - BEVIS

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-18

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2016- - anslags nedtagande 2016- -

Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...

Utdragsbestyrkande

(2)

ÄRENDEN

§ 11 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a FB

§ 12 Ansökan om överflytt av ärende till familjerätten i Älmhults kommun enligt 2 kap 3 § FB

§ 13 Ansökan om överflytt av ärende till familjerätten i Älmhults kommun enligt 2 kap 3 § FB

§ 14 Uppföljning internkontroll 2015

§ 15 Resursfördelning hemtjänst 2015

§ 16 Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2015

§ 17 Trygghetslarm e-tjänster

§ 18 Enhet för äldre med psykisk ohälsa inom vård och omsorg

§ 19 Habiliteringsersättning i daglig verksamhet

§ 20 Fritidsaktiviteter på LSS boende

§ 21 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamlj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

§ 22 Riktlinjer tillsynsplan alkohol

§ 23 Riktlinjer tillsynsplan tobak

§ 24 Utvecklingsstrategi 2025 - remissvar

§ 25 Personella resurser

§ 26 Hushållsnära tjänter

§ 27 Övriga frågor

§ 28 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016

§ 29 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016

§ 30 Anmälningsärenden

§ 31 Meddelanden

§ 32 Delegationsbeslut

§ 33 Kurser och konferenser _____________

(3)

Justerande Utdragsbestyrkande

SN § 14 Dnr 2016/30

Uppföljning internkontroll 2015

Beslut

Socialnämnden beslutar godkänna rapporten och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har i uppdrag att kontrollera processer/rutiner i samband med delårsbokslutet gällande tre av sex områden. Övriga processer/rutiner görs i samband med årsbokslut:

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Bidragshantering Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av försörjningsstöd är tillräcklig och följs

Avgiftshantering Felaktiga fakturaunderlag

Att rutinen för verkställighet i verksamhetssystemet Viva följs Återsökningsrutiner Att förvaltningen inte

återsöker de pengar de har rätt till från Migrationsverket

Att rutinen för återsökning följs

Löne- och arvodeshantering

Felaktig utbetalning till timvikarier inom funktionsstöd

Kontrollera rutinen för ifyllnad av timrapport följs från ifyllnad av vikarier till attest av chef Rekvisitionshantering Att rekvisitionen är

attesterad av person som inte är behörig

Kontrollera alla rekvisitionsblock inom Socialförvaltningen att de är attesterade av beslutattestant Attesteringsrutiner Felaktiga utbetalningar

inom försörjningsstöd

Att attestering av samlad verifikations lista av dagens utbetalningar sker av två personer med behörighet Att attestering av fakturor sker av två olika behöriga personer

__________

Delges: Kommunstyrelsen

(4)

SN § 15 Dnr 2016/31

Resursfördelning hemtjänst 2015

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomienheten presenterade en uppföljning gällande resurs-

fördelningen inom hemtjänsten vid avdelningen för vård och omsorg:

År 2014 År 2015

Månad Snitt

kr/timme

Snitt kr/timme

Januari 495 440

Februari 516 457

Mars 468 416

April 489 450

Maj 504 429

Juni 503 440

Juli 521 446

Augusti 559 468

September 498 473

Oktober 426 367

November 434 368

December 413 376

Snitt per månad 486 424

Förvaltningens förslag till beslut Att socialnämnden beslutar att:

Redovisningen läggs till handlingarna.

_________

Delges: Förvaltningschef

Verksamhetschef vård och omsorg Ekonomienheten

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2015

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänner nämndens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015, efter revideringar, och beslutar att överlämna detta till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Funktionsstöd

Avdelningen för funktionsstöd har öppnat ett nytt LSS serviceboende under hösten 2015. Boendet har sex lägenheter med personalbemanning dygnet runt. Verksamheten har utökats med två platser ytterligare under året på befintliga boenden.

Individ och familj

Ärendeinflödet inom individ och familj har under året varit högt vilket lett till en högre arbetsbelastning för medarbetarna. Familjeenheten har haft hög sjukfrånvaro bland socialsekreterarna samt svårigheter att rekrytera då det inte finns socionomer att tillgå. Utifrån detta har konsulter anlitats under året.

HVB verksamhet har expanderat. Under våren startade HVB Vågen utsluss. Antalet belagda platser har utökats på HVB Vågen och i utslussverksamheten. Det stora inflödet av ensamkommande barn har inneburit högre belastning på HVB-hemmet. Under hösten har utökning skett med en ny tillfällig verksamhet under HVB Vågen, avdelningen Åkerby, för att kunna möta kommunens behov av boende för

ensamkommande barn. För att kunna kvalitetssäkra verksamheten utifrån den högre beläggningen har bemanningen under hösten utökats på HVB Vågen och Åkerby.

Två fälkuratorer har under året arbetat på projekt med förebyggande och uppsökande arbete bland ungdomarna i kommunen, de har haft ett tätt samarbete med polisen och personal inom barn- och

utbildningsförvaltningen.

Vård och omsorg

Avdelningen för vård och omsorg har under det gångna året arbetat med att validera personal till undersköterskor och cirka 75 stycken personal har validerats till undersköterska. En stor satsning på utbildning inom psykiatri har utförts inom hemtjänsten för att möta upp psykiatribehovet inom detta område. Inom vård och omsorg arbetar nu 90 %

undersköterskor och 10 % vårdbiträden.

(6)

Bemanningen på SÄBO har ökat under 2015. Sysselsättningen har ökat i snitt 11,5 % för ca: 100 undersköterskor. Målsättningen är att ingen ska ha sysselsättningsgrad under 75 % inom vård och omsorg. Delade turerna har minimerats samt att verksamheten även minimerat

ensamarbete.

Anhörigarbetet har utökat sitt uppdrag till att även erbjuda anhöriga avlösningar under kvällar och helger upp till 10 timmar per månad vilket anhöriga upplevt som mycket positivt.

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Netto budget

Budget- avvikelse

Bokslut 2014 Netto Förvaltningsledning

och administration

13,1 1,6 11,5 12,1 0,6 11,6

Funktionsstöd 184,0 56,8 127,2 122,8 -4,4 113,1

Individ och Familj 117,0 35,9 81,1 72,2 -8,9 75,8

Vård och omsorg 301,2 49,9 251,3 255,1 3,8 237,0

Totalt 615,3 144,2 471,1 462,2 -8,9 437,5

_________

Delges: Kommunstyrelsen Förvaltningschef Ekonomienheten

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

Trygghetslarm e-tjänster

Beslut

Socialnämnden beslutar att förlänga samarbetet med befintlig leverantör.

Samt delge Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, beslutet.

Ärendebeskrivning

I juni 2015 beslutade Socialnämnden att införa digitala välfärdstjänster under 2016.

TeliaSonera kommer under 2016 att påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster, till tjänster baserade på framtidens nät. Övergången innebär att i områden där koppartjänsterna inte är framtidssäkra kommer en fullständig övergång till tjänster baserade på i första hand fiber och mobilnät att genomföras. Tjänster som påverkas är bland annat telefoni, bredband, trygghetslarm och TV.

I Lindesbergs kommun innebär detta att 962 abonenter berörs, då 17 stationer i ytterområdena av Lindesbergs kommun släcks ner.

Planeringssytem som avdelningen för vård och omsorg använder idag, har tagit lång tid att implementera, verksamheten har nu kommit in i arbetet och ser nu utvecklingsmöjligheter. Att byta system för planering är resurskrävande och enhetscheferna har varit tydliga med att

verksamheterna inte är redo för att byta till annat system.

Socialförvaltningen har köpt in kommunikationsservrar som är anpassade för de lösningar som man använder sig av i dagsläget.

Integration finns idag mellan verksamhetssystem och planeringssystem.

Övriga kommuner i norra länsdelen använder samma

verksamhetssystem och planeringsystem, därigenom kan man

samarbeta och hjälpas åt både vid problem men även för att ytterligare utveckla tjänsterna och öka kvaliten för den enskilde.

Förvaltningens förslag till beslut Att socialnämnden beslutar att:

Förlänga samarbetet med befintlig leverantör _________

Delges: Förvaltningschef

Verksamhetschef vård och omsorg KPR, KRF

(8)

SN § 18 Dnr 2015/97

Enhet för äldre med psykisk ohälsa inom vård och omsorg

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Öppna en enhet på Tallåsen där plats erbjuds personer med svåra psykiatriska sjukdomar.

En utökning av tre årsarbetare finansieras i befintlig budget.

Ärendebeskrivning

Äldre personer med psykiska sjukdomar är en grupp som ökar inom Vård och Omsorg. Dessa personer kräver mycket stor omvårdnad av Vård och omsorgs personal på alla nivåer. En enhet för äldre med psykisk ohälsa är något som Lindesbergs kommun saknar. Som det ser ut i dagslägget finns dessa personer i alla Lindesbergs särskilda

boenden. Dessa personer har ofta ett utåtagerat beteende vilket gör att de andra personerna på särskilda boendena far illa.

Även arbetsmiljö samt kunskapsmässigt för personalen när det gäller psykiatri bör förbättras. Även i ordinärt boende ser man en ökning av psykisk ohälsa vilket kommer att innebära ökad belastning på

Lindesbergs kommuns särskilda boenden. Det sätts in mycket extra personal för att god vård och omsorgen kring denna grupp ska säkerställas.

Under tiden januari till februari hade avdelningen vård och omsorg 558 timmar extra personal på boendena för att säkerställa god vård och omsorg.

En inventering har gjorts och det finns fyra personer som bor på

särskilda boenden i Lindesbergs kommun som skulle få bättre vård och omsorg på en psykiatrisk enhet, utifrån att det är rätt bemanning samt att det är personal med psykiatri kompetens. Även en inventering om hur många som bor i ordinärt boende och har psykisk ohälsa samt väntas vara i behov av särskilt boende inom snar framtid har gjorts och antalet är fyra personer.

Förvaltningens förslag till beslut Att socialnämnden beslutar att:

Öppna en enhet på Tallåsen där plats erbjuds personer med svåra psykiatriska sjukdomar.

_________

Delges: Förvaltningschef

Verksamhetschef vård och omsorg

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

Habiliteringsersättning i daglig verksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Ge förvaltningschef i uppdrag att se över möjligheten att i budget år 2017 höja habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10. Redovisning av möjligheter med konsekvenser presenteras vid beredande nämnd i mars år 2016.

Ansökande i ärendet ska delges beslutet.

Ärendebeskrivning

Den 15 september inkom ett brev om önskan om höjd

habiliteringsersättning från de personer som arbetar i daglig verksamhet på Kullgatan. Den habiliteringsersättning som utgår idag är10 kronor per dag. Habiliteringsersättning är ingen lön. De flesta av deltagarna i daglig verksamhet är beviljade aktivitets- eller sjukersättning vilket är deras huvudsakliga inkomst.

Av förarbetena till LSS framgår det att den som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning. Syftet med ersättningen är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att betala ut ersättning, personer i daglig verksamhet har som regel kostnader för sitt

deltagande, exempelvis lunch. Det har också framkommit att habiliteringsersättningen upplevs som betydelsefull och viktig för självkänslan hos den enskilde.1

Enligt öppna jämförelser från Socialstyrelsen så betalar ca 80 % av landets kommuner ut habiliteringsersättning. Det finns ingen nationell statistik över habiliteringsersättningarnas storlek. Uppsala kommun gjorde under 2014 en utredning gällande habiliteringsersättning där man kontaktade 12 kommuner, det visade sig att ersättningen varierade mellan ca 25-56 kronor för heldag.

Enligt rapporten Daglig verksamhet enligt LSS – en kartläggning, utgiven av Socialstyrelsen, framkommer att ca 80 procent av landets kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. I rapporten framkom också att ersättning i medeltal låg på ca 34 kronor per arbetsdag. Rapporten är framtagen 2008 och bygger på enkätsvar från kommuner.

(10)

En höjning på 10 kronor per dag skulle innebära en ökad kostnad med ca 290 tkr för avdelningen, skulle ersättningen även ingå för de

personer som har dagverksamhet enligt SoL skulle kostnaden hamna på ca 315 tkr.

I dagsläget finns det inte utrymme för denna höjning i befintlig budget och en omfördelning av medel är inte möjlig.

Förvaltningens förslag till beslut Att socialnämnden beslutar att:

Säga nej till det önskemål om höjd habiliteringsersättning för personer med daglig verksamhet enligt LSS 9§10 som inkom 2015-09-15.

_________

Delges: Förvaltningschef

Verksamhetschef vård och omsorg

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

Fritidsaktiviteter på LSS boende

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Avsluta diskussion och avsluta ärendet Ärendebeskrivning

Den 10 december år 2015 beslutade socialnämnden att tackar för informationen i ärendet Möjlighet till fritidsaktiviteter på LSS boende.

Samt beslutar att vid beredande sammanträde i januari år 2016

återuppta diskussionen om enkät gällande möjlighet till fritidsaktiviteter på LSS boende.

I ärendet som redovisades den 10 december hade förvaltningen fått i uppdrag av socialnämnden att redovisa utbudet och deltagandet av fritidsaktiviteter på kommunens LSS boenden (servicebostad/

gruppbostad) i Lindesbergs kommun.

Totalt finns 88 boendeplatser enligt paragraf 9:9, bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Det finns olika målgrupper på boendena, varpå aktiviteterna kan skilja sig åt, såväl gemensamma som

individuella. Mätningen av aktiviteterna är gjord under månaden oktober 2015. Resultatet fick nämnden ta del av vid nämndens sammanträde i december år 2015.

_________

Delges: Förvaltningschef

(12)

SN § 21 Dnr 2015/312

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamlj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Beslut

Socialnämnden beslutar att följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för:

- Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS.

- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för kontaktfamiljer.

- Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer.

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 15:39 lämnat rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS.

Beloppen är beräknade på 2016 års prisbasbelopp, 44300 kronor.

Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 2016.

Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS skall höjas enligt SKL:s rekommendationer.

- Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för kontaktfamiljer ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

- Ersättningsnivån avseende arvode för kontaktfamiljer/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

_________

Delges: Förvaltningschef

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

Riktlinjer tillsynsplan alkohol

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplaner för tillståndshandläggare, efter redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning

Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg har sedan 1995 sammarbetat vad gäller alkoholtillstånd. En tillsynshandläggare ansvarar för alla fyra kommuner och är stationerad i Lindesberg.

Tillsynsplaner tas fram periodvis och redovisas till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för kommunen. Nu har tillsynsplaner för 2016- 2017 tagits fram som är tänkt att gälla i hela norra länet. Detta för att skapa en större förutsägbarhet för entrepenörer.

Aktuell tillsynshandläggare Johannes Glanz har uppdaterat

tillsynsplanerna. Samråd med andra alkoholanläggare på området har gjorts, främst i Örebro län. Detta för att få en så snarlik tillsynsplan som möjligt i länet.

De tillsynsplaner som finns sträcker sig förvisso också över 2016, men då lagändringar angående kontrollköp (tobak och folköl) ägt rum samt nyanställning inom området 2015, är det relevant att uppdatera dessa..

Detta förslag innehåller inga större förändringar än vad som varit innan.

Den stora skillnaden är att en viss klassificering av vissa objekt gjorts och hur många gånger de ska tillsynas. Dock är detta inget ovanligt inom området.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden anta tillsynsplanerna för tillståndshandläggaren.

_________

Delges: Förvaltningschef

(14)

SN § 23 Dnr

Riktlinjer tillsynsplan tobak

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplaner för tillståndshandläggare, efter redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning

Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg har sedan 1995

samarbetat vad gäller alkoholtillstånd. En tillsynshandläggare ansvarar för alla fyra kommuner och är stationerad i Lindesberg.

Tillsynsplaner tas fram periodvis och redovisas till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för kommunen. Nu har tillsynsplaner för 2016- 2017 tagits fram som är tänkt att gälla i hela norra länet. Detta för att skapa en större förutsägbarhet för entreprenörer.

Aktuell tillsynshandläggare Johannes Glanz har uppdaterat

tillsynsplanerna. Samråd med andra alkoholanläggare på området har gjorts, främst i Örebro län. Detta för att få en så snarlik tillsynsplan som möjligt i länet.

De tillsynsplaner som finns sträcker sig förvisso också över 2016, men då lagändringar angående kontrollköp (tobak och folköl) ägt rum samt nyanställning inom området 2015, är det relevant att uppdatera dessa..

Detta förslag innehåller inga större förändringar än vad som varit innan.

Den stora skillnaden är att en viss klassificering av vissa objekt gjorts och hur många gånger de ska tillsynas. Dock är detta inget ovanligt inom området.

Då ständigt nya objekt tillkommer samt att det troligen blir

tillståndspliktig tobak tidigast 2017 är detta första fasen i att se över tillsynsavgifterna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden anta tillsynsplanerna för tillståndshandläggaren.

_________

Delges: Förvaltningschef

(15)

Justerande Utdragsbestyrkande

Utvecklingsstrategi 2025 - remissvar

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta remissvar från förvaltningschef som sitt och överlämna detta som sitt svar till styrgruppen.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog år 2013 utvecklingsstrategi för åren 2014- 2016. Strategin är indelad i sex målområden med sammanlagt 15 inriktningsmål. Med anledning av att utvecklingsstrategin upphör att gälla efter år 2016 behöver en revidering göras.

Förslaget till ny utvecklingsstrategi remitteras av styrgruppen till samtliga nämnder och Linde Stadshus AB för synpunkter senast till den 18 februari år 2016.

Förslag till ny Utvecklingsstrategi Vision 2025 år 2017-2019, ska lämnas till kommunstyrelsen för antagande senast i mars år 2016 och kommunfullmäktige i april år 2016.

Förvaltningschef Madde Gustavsson skrivit remissvar som nämnden får ta del av. I remissvaret ställer sig socialförvaltningen positiv till de förändringar som föreslås. Viktigt är att inriktningsmålen är mätbara och att utvecklingsstrategin inte har för många inriktningsmål. Vilket innebär bättre kvalitet i kommunens arbete med ledning och styrning.

Förvaltningens förslag till beslut

Att anta tjänsteskrivelse från förvaltningschef.

_________

Delges: Styrgruppen för revidering av utvecklingsstrategin

(16)

SN § 25 Dnr

Personella resurser

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden om de personella resurserna inom förvaltningen, bland annat gällande:

- Sjuksköterskor - Hemtjänst norr

- Kommande rekryteringar av enhetschefer inom funktionsstöd - Anhörigstrateg har rekryterats, tillträde 1 maj år 2016

- Dietisttjänst, rekrytering kommer att ske med placering inom enheten för sjuksköterskor

- Validering av personal och minskade antal turer under året 2015 _________

Delges:

(17)

Justerande Utdragsbestyrkande

Hushållsnära tjänster

Beslut

Socialnämnden beslutar att förvaltningschef får i uppdrag att utreda möjligheten att få de hushållsnära tjänsterna inom hemtjänsten utförda av annan aktör än kommunens organisation.

Delrapport till nämnden vid beredande sammanträde i juni år 2016.

Ärendet

Ordförande Susanne Karlsson (C) lägger förslag från majoriteten att förvaltningschef får i uppdrag att utreda möjligheten att få de

hushållsnära tjänsterna inom hemtjänsten utförda av annan aktör än kommunens organisation.

Delrapport till nämnden vid beredande sammanträde i juni år 2016.

_________

Delges:

(18)

SN § 27 Dnr

Övriga frågor

Beslut

Socialnämnden tog upp nedanstående frågor samt beslutar att:

- Nämnden ska prova de matlådor som förvaltningen serverar individer i ordinärt boende.

- Lyfta frågan gällande ensamkommande barn som får ny åldersbestämning, vid gemensamt arbetsutskott.

- Lyfta ärendet Hemmaplanslösningar vid gemensamt arbetsutskott.

- Bjuda in fältkuratorer för lägesrapport vid beredande nämnd i februari år 2016.

Ärendet Matlåda

Ordförande Susanne Karlsson informerar att nämnden under år 2016 kommer att prova de matlådor som serveras inom avdelningen vård och omsorg, personer i ordinärt boende.

Ensamkommande barn

John Omoomian (S) lyfter frågan om hur förvaltningen arbetar med de individer som är inskrivna som ensamkommande barn och genom ny åldersbestämning blir myndiga.

Frågan lyfts vid gemensamt arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden.

Hemmaplanslösningar

Ledamot John Omoomian (S) ställer frågan om ärendet

Hemmaplanslösningar som var en del i ansökan till Sociala fonder.

Nämnden beslutar att lyfta frågan vid gemensamt au med barn- och utbildningsnämnden

Fältkuratorer

Fältkuratorerna bjuds in till nämnden för att ge en aktuell lägesrapport.

Arbetsmarknadsenheten

Representanter från arbetsmarknadsenheten bjuds in till beredande sammanträde i februari år 2016.

(19)

Justerande Utdragsbestyrkande

Vid kommunfullmäktige ställdes frågan om Lindesbergs kommun placerar individer vid Attendo i Örebro.

Förvaltningschef Madde Gustavsson informerar nämnden om att kommunen inte köper platser vid Attendo i Örebro. Region Örebro placerar utskrivningsklara patienter, som väntar på vårdplanering och plats i kommunalt boende vid Attendo i Örebro.

HVB Vågen

Nämnden bjuder in personalansvarig för HVB Vågen för att ge

information till nämnden om arbetet, till beredande sammanträde i april år 2016.

Hagaberg

Sven-Erik Larsson (M) framför önskemål om information om situationen inom bostadsområdet Hagaberg.

_________

Delges:

(20)

SN § 28 Dnr

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016

Beslut

Socialnämnden antar den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna ersättningen i enlighet med cirkulär 15:37.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut cirkulär med rekommendationer för hur kommunerna ska hantera ersättningen för kontaktpersoner, kontakfamiljer, familjehem och ersättningen vid vårdnadsöverflytt.

Socialförvaltningen, Individ och familj, följer dessa rekommendationer men har även delegation på att vid särskilda skäl utge en annan

ersättning än vad rekommendationerna meddelar.

Cirkuläret 15:37 från Sveriges Kommuner och Landsting syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna ersättningen i enlighet med cirkulär 15:37.

_________

Delges:

(21)

Justerande Utdragsbestyrkande

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016

Beslut

Socialnämnden antar den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna ersättningen i enlighet med cirkulär 15:38.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut cirkulär med rekommendationer för hur kommunerna ska hantera ersättningen för kontaktpersoner, kontakfamiljer, familjehem och ersättningen vid vårdnadsöverflytt.

Socialförvaltningen, Individ och familj, följer dessa rekommendationer men har även delegation på att vid särskilda skäl utge en annan

ersättning än vad rekommendationerna meddelar.

Cirkuläret 15:38 syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna ersättningen i enlighet med cirkulär 15:38.

_________

Delges:

(22)

SN § 30 Dnr

Anmälningsärenden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av meddelanden redovisade i pärm.

Ärendet

1. Klagomål på nattpersonals bemötande - svar från enhetschef p.2016.6

2. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen, målnr 4723-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3450- 15 om överklagan om bistånd enligt SoL

3. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen 2016- 01-26, målnr 4724-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3454-15 om överklagan om bistånd enligt SoL

4. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen 2016- 01-26, målnr 4725-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3456-15 om överklagan om bistånd enligt SoL

5. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen 2016- 01-26, målnr 4726-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3457-15 om överklagan om bistånd enligt SoL

6. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen 2016- 01-26, målnr 4727-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3461-15 om överklagan om bistånd enligt SoL

7. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen 2016- 01-26, målnr 4729-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3463-15 om överklagan om bistånd enligt SoL

8. Fråga om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen 2016- 01-26, målnr 4730-15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr 3464-15 om överklagan om bistånd enligt SoL

9. Beslut i Kammarrätten, 2016-01-27, målnr 6589-15 om överklagan av dom i Förvaltningsrätten 2015-11-09 , målnr 3907-15, om upphörande av vård av unga

10. Beslut i IVO 2016-01-29 om anmälan enligt lex Sarah gällande brister i bemötande och utförande av insatser inom särskilt boende, Solliden, dnr 8.1.2-37577/2015/4

11. Dom i Förvaltningsrätten 2016-02-02, dnr 4451-15, om överkagat beslut i Socialnämnden 2015-10-21 om bistånd enligt

socialtjänstlagen

12. Dom i Örebro tingsrätt 2015-12-03 i målnr T 2900-15 om särskilt förordnade vårdnadshavare

13. Beslut från IVO 2015-12-04 i ärende om särskild avgift enligt 28 a

§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, dnr 8.8.1-2003/2014-12

14. Beslut från IVO 2015-12-04 om ej verkställt beslut, bostad för vuxna, dnr 8.8.1-2003/2014-12

(23)

Justerande Utdragsbestyrkande

inkontinensskydd - svar från MAS Gunilla Hedblad 2015-12-09 16. Klagomål på brist på träning och rehabilitering, samt omvårdnad av

enskild på Gullvivan korttidsboende - svar från enhetschef 2015- 12-21

17. Begäran från IVO om yttrande med anledning av ej verkställt beslut enligt 28 a § LSS, kontaktperson, dnr 8.8.1-26774/2014-6 18. Begäran från IVO om yttrande med anledning av ej verkställt

beslut enligt LSS, kontaktperson, dnr 8.8.1-9562/2015-4 19. Begäran från IVO om yttrande med anledning av ej verkställt

beslut enligt LSS, bostad för vuxna, dnr 8.8.1-26761/2014-6 20. Dom i Förvaltningsrätten 2015-12-15, målnr 4874-15 om

överklagat beslut i Migrationsverket 2015-11-09 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl*

21. Dom i Förvaltningsrätten 2015-12-15, målnr 4901-15 om

överklagat beslut i Migrationsverket 2015-11-10 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl *

22. Dom i Förvaltningsrätten 2015-12-15, målnr 4900-15 om

överklagat beslut i Migrationsverket 2015-11-09 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl *

23. Dom i Förvaltningsrätten 2015-12-15, målnr 49899-15 om

överklagat beslut i Migrationsverket 2015-11-06 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl*

24. Dom i Förvaltningsrätten 2015-12-17, målnr 4432-15 om

överklagat beslut i Migrationsverket 2015-10-02 om särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl*

25. Meddelande från IVO om tillsyn och begäran om

yttrande/handlingar, dnr 8.2-38700/2015-3, Inspektionen för vård och omsorg

26. Begäran från IVO om yttrande med anledning av ej verkställt beslut för Permanent bostad, dnr 8.8.1-29825/2014-4, Inspektionen för vård och omsorg

27. Revidering av socialnämndens reglemente, KF § 232, Kommunfullmäktige

28. Klagomål på nattpersonals bemötande p.2016.6 29. Beslut i Kammarrätten 2016-01-08 om överklagan av

avvisningsbeslut, beslut i förvaltningsrätten 2015-10-12 i målnr 712-15 om överklagad dom i Förvaltningsrätten 2015-09-15 om bistånd enligt 9 § 4 LSS, kontaktperson

30. Meddelande från IVO 2016-01-08 om tillsyn samt inspektion på korttidsboendet Grönboda, dnr 8.5-37795/2015-1, Inspektionen för vård och omsorg

* för kännedom

Nämnden informeras i kallelse om inkomna anmälningsärenden till förvaltningen, som redovisas i pärm på bordet enligt beslut Sn § 206/2012.

__________

Delges:

(24)

SN § 31 Dnr

Meddelanden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av meddelanden redovisade i pärm.

Ärendet

1. TU § 2 Ny detaljplan på Hagaberg 4:18 m.fl. för nytt LSSboende 2. Information från kostchef Louise Auer om livsmedelsinspektion av

Lindeskolans kök, KK dnr 2016/35

3. Förteckning över beslutsattestanter år 2016, Socialförvaltningen 4. KF § 236 Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om utskick och

informationskväll om nätdrogen Spice

5. KS § 299 Ekonomisk månadsuppföljning november 2015, Kommunstyrelsen

6. KS § 301 Internkontrollplaner för alla nämnder år 2016, Kommunstyrelsen

7. Information om resultat av beräkningar om utjämning av LSS- kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2016, Statistiska Centralbyrån

Nämnden informeras i kallelse om inkomna anmälningsärenden till förvaltningen, som redovisas i pärm på bordet enligt beslut

Sn § 206/2012.

__________

Delges:

(25)

Justerande Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av tagna delegationsbeslut, redovisade för nämnden i pärm.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tagit del av tagna delegationsbeslut av nedanstående typer

1. Tf förvaltningschef p.2015.1736

Nämnden informeras om att anmälningsärenden inkomna till

förvaltningen redovisas i pärm på bordet enligt beslut Sn § 206/2012.

Samt att förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna utifrån nämndens delegationsordning i pärm på bordet.

__________

Delges:

(26)

SN § 33 Dnr

Kurser och konferenser

Beslut

Socialnämnden har tagit del av aktuella kurser och konferenser.

Ordförande får i uppdrag att lägga förslag på utbildningsplan för nämnden gällande mandatperioden.

Ärendebeskrivning

Nämnden har delgetts information om aktuella konferenser och kurser, i pärm på bordet.

__________

Delges:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :