• No results found

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jörgen Wigertsson (v) Sixten Öhlund (fp) Övriga närvarande: Bengt Åberg (s)

Ulla Maj Andersson (s) Sune Lundström (c) Inger Sellgren, vd

Kenneth Nygren, ekonom

Arne Nilsson, fastigh.ingenjör, § 282-285.

Utses att justera: Christer Holm (s) Justeringens tid och

plats: Kommunkontoret, 2008-02-15, kl 16.15

Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Kenneth Nygren Paragrafer 280 – 291

Ordförande

_______________________________

Anders Jonsson (c) Justerande:

_______________________________

Christer Holm (s)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ NordmalingsHus AB

Sammanträdesdatum: 2008-02-01 Datum för anslags

uppsättande: 2008-02-15 Datum för anslags

nedtagande: 2008-03-15

Förvaringsplats för

protokollet Kommunkansliet, Nordmaling

(2)

§ 280

Justering

Protokollet justeras den 15 februari 2008, kl 16.15 på kommunkontoret.

Styrelsens beslut

Christer Holm utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

________

(3)

§ 281

Information

Information lämnas i följande ärenden:

Ekonomirapport:

Prel. rapport per sista dec-07. 2 368 640 kr efter skatt.

Befolkningsutvecklingen

Minskat från jan-07 till dags dato med med 44 personer.

Outhyrda lgh

Nordmaling 3 st Rundvik 5 st Byarna 5 st

Inträffade händelser/vidtagna åtgärder

Vattenskadan badrum och kök i Drakenhuset D, klart.

________

(4)

§ 282

Underhållsplan/händelser fastigheter.

Den bifogade underhållsplanen diskuterades, saknar många faktorer/parametrar som behövs för en riktig bedömning av underhållsbehovet/prioritet.

Styrelsens beslut.

Helt ny mall för en underhållsplan utarbetas av VD i samråd med

fastighetsingenjören och presenteras vid styrelsemötet i slutet av april-08.

Utarbetade underhållsplanen för fastigheterna bifogas kallelsen detta styrelsemöte.

________

(5)

§ 283

Anbud måleriupphandlingen.

Inkomna anbud från upphandlingen är på fastigheterna Hörnsjö 5:72, hyreshus, Hörnsjö 3:69 Bräntet parhus 4 st, Norrfors 2:13 parhus 1 st, Nyåker 2:163 parhus 1 st, Lögdeå 5:56 parhus 1 st.

Styrelsens beslut.

Inkomna anbud redovisades och ommålning av fastigheter kommer att ske på orterna Hörnsjö, Lögdeå och Nyåker.

________

(6)

§ 284

Rapport samarbetet med tekniska.

Nytt möte mellan tek.avd och Nordmalingshus har genomförts:

Tidrapport och körjournal kommer att föras av tek. avd. personal som jobbar åt bolaget.

Utvärderingsperiod på tre månader med körjournal och tidrapport kommer att ske med start 1 mars –08.

Fakturering bilkostnader kommer att ske med körjournalen som underlag.

Tidrapporter/körjournaler kommer att vara ett bra underlag för kostnadsfördelningen mellan fastigheterna.

Styrelsens beslut

Föreslagna förslag driftsätts från och med den 1 mars-08.

________

(7)

§ 285

Medicinhantering på verksamheterna.

Nya krav på handläggning av mediciner finns. Patienterna ska ha egna medicinskåp på rummen, posten levererar medicinen till verksamheterna som ställs in i ett låsbart medicinrum.

Strandholmen kommer att bli en huvudcentral för verksamheternas medicinhantering. Ett rum måste ombyggas för de kommande kraven/hanteringen av ett ”låsbart/anpassat medicinrum”.

Styrelsens beslut

Tillstånd ges för ombyggnationen som bekostas av verksamheten.

________

(8)

§ 286

Arvoden och förlorad arbetsinkomst styrelsemedlemmar.

Enligt tidigare beslut § 276 beslöts följande arvode:

Ordförande årsarvode 38 % av prisbasbeloppet.

Vice ordförande årsarvoden 11 % av prisbasbeloppet.

Jörgen Wigertsson gjorde ett inlägg att årsarvodet för styrelseordförande och vice ordförande togs bort vid bolagsstämman år 2003 av dåvarande styrelseordförande Ulla Maj Andersson p.g.a. bolagets dåliga ekonomiska ställning och har aldrig återinförts.

Styrelsens beslut

Årsarvode för ordförande och vice ordförande återinförs enligt § 276 om en arbetsordning för ordföranden införs för styrelsen.

________

(9)

Kommunens övertagande av fastigheter.

Styrelsens ställningstagande angående kommunens övertagande av vissa fastigheter krävs.

Styrelsens beslut

Styrelsen ser positivt på övertagandet på vissa verksamhetsfastigheter.

Fastighetsvärderingen ska ytterligare utredas, p.g.a. skatteeffekten.

________

(10)

§ 288

Inkommen skrivelse från hyresgäster.

Skrivelse från hyresgäster som känner sig otrygga över en ny hyresgäst i vårt bestånd.

Styrelsens beslut

Vd tar skrivelsen till berörda parter för utredning/lösning.

________

(11)

HBV-träff / Förvaltningsträff 2008.

Årliga förvaltningsträffen är i Piteå den 2-3 april 2008.

Styrelsens beslut

Delegeras till VD.

________

(12)

§ 290

Styrelsens arbetsordning och ägardirektiv.

Förslag på arbetsordning och ägardirektiv har visats för styrelsen.

Styrelsens beslut

Godtar föreslagna förslag på arbetsordning och ägardirektiv.

________

(13)

Inför bokslutet.

Nytt styrelsemöte innan BR och RR ska inlämnas till ekonomiavdelningen den 22 feb-08.

Styrelsens beslut

Nästa styrelsemöte den 21 februari kl 15.00.

________

References

Related documents

Posten innebär även ett ansvar för tryck, att ta fram nya styrelsetröjor till styrelsen som används framförallt under olika FLiNS-event och att trycka upp väskor till

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till extra beredande nämnd i april år 2016, för förtydligande gällande förvaltningens

Avdelningen för vård och omsorg samt funktionsstöd redovisar delegationsrapport på beslut tagna under perioden 2016-01-01 till och med

Under tiden januari till februari hade avdelningen vård och omsorg 558 timmar extra personal på boendena för att säkerställa god vård och omsorg.. En inventering har gjorts och

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 15:39 lämnat rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att till beredande sammanträde i maj år 2016, ta reda på om riktlinjerna för försörjningsstöd förhindrar barn

Om ändringen av riktlinjen för högsta godtagbara hyreskostnad för enpersons hushåll, ändras från 4 240 kronor per månad till 4 287 kronor per