• No results found

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl"

Copied!
26
0
0

Full text

(1)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-17.00 Beslutande: Tage Björk (s) ordförande

Conny Backman (fp) ersättare för Ingalill Jonsson (m) Ingrid Holmgren (c)

Torsten Palbom (c)

Madeleine Jakobsson (c) ersättare för Eva-Lena Wrethén (kd) Agneta Nygren (s)

Eva Lundquist (v) ersättare för Björn Forsberg (s) Övriga deltagande: Susanne Hansson, socialchef

Monica Samuelsson, sekreterare Jan Grundtman, IFO chef, §§ 244-273 Emma Lilja, socialsekreterare, §§ 244 Erika Nilsson, socialsekreterare, §§ 245-261 Eva Rödin, socialsekreterare, §§ 262-271 Anna-Karin Widebro, socialsekreterare §§ 272 Marita Rinendal, SKTF, §§ 273-290

Ann-Kristin Strandman, Kommunal Västerbotten sekt 1, §§ 273-290

Utses att justera: Torsten Palbom (c)

Justeringens tid och plats: Socialkontoret, 2009-10-23, kl 10.00 Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Monica Samuelsson

Paragrafer 242-290

Ordförande

_______________________________

Tage Björk

Justerande:

_______________________________

Torsten Palbom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-13 Datum för anslags

uppsättande: 2009-10-23

Datum för anslags

nedtagande: 2009-11-13 Förvaringsplats för

Protokollet Socialkontoret, Nordmaling

(2)

_______________________________________________________________________

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 242 Fastställande av föredragningslista 3

§ 243 Val av justerare och tid för justering 4

§ 244-272 Sekretessärenden 5

§ 273 Information om Länsstyrelsens ”Tillsyn enl 13 kap 2 § SoL vid HVB Atlas, HVB för ensamkommande barn i Nordmalings kommun” 6-7

§ 274 Konsekvensbeskrivning Budget 2010 8

§ 275 Månadsrapport ekonomi/lönerapportering 9

§ 276 Taxor och avgifter 2010 10

§ 277 Verksamheternas månadsrapporter för augusti 2009 11

§ 278 Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem

inom äldre- och handikappomsorg 12

§ 279 Granskningsrapport – analys av budgetprocess inom socialnämnden 13

§ 280 Begäran om inrättande av avdelning för BPSD och växelvård 14

§ 281 Revidering av reglemente för socialnämnden 15

§ 282 Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt

bistånd 16

§ 283 Anmälan av motion – Hemtjänst över 75 år 17

§ 284 Dagverksamheten Prästkragen 18

§ 285 Information – Redovisning av utskrivningsklara på Nus och Axlagården

januari – augusti 2009 19

§ 286 Nybyggnation för särskilt boende 20

§ 287 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att ordinera läkemedel för

vaccination mot influensa A(H1N1), S=SFS 2009:X (M) 21

§ 288 Socialnämndens mål 2010 22-23

§ 289 Meddelanden/Information 24-25

§ 290 Delegationsärenden 26

(3)

§ 242

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt följande tillägg:

- HVB Atlas

- Nybyggnation av särskilt boende - Verksamhetsuppdrag

- Socialnämndens mål 2010

___________

(4)

_______________________________________________________________________

§ 243

Val av justerare och tid för justering

Justering är föreslagen att ske den 23 oktober 2009, kl 10.00 Justerare jämte ordföranden skall utses.

Socialnämndens beslut

Torsten Palbom (c), väljes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 23 oktober 2009, kl 10.00.

__________

(5)

§ 244-272

Sekretessärenden

Förvaras i särskild pärm.

__________

(6)

_______________________________________________________________________

§ 273 Dnr 09/SN166 139

Information om Länsstyrelsens ”Tillsyn enl 13 kap 2 § SoL vid HVB Atlas, HVB för ensamkommande barn i Nordmalings kommun”

Länsstyrelsen Västerbotten har utfört tillsyn vid HVB Atlas med

utgångspunkt i ett nationellt uppdrag. I detta ingår att utöva strukturerad och operativ tillsyn över enskilda och offentliga verksamheter där barn och unga ges insatser. Det övergripande syftet med tillsynen är att belysa och ytterst förbättra situationen för de placerade barnen och ungdomarna.

Länsstyrelsen konstaterar med utgångspunkt i de bedömningar som framgår av detta beslut att verksamheten vid HVB Atlas inte uppfyller lagstiftningen och de intentioner i alla delar som tillsynen avser.

Länsstyrelsen har identifierat följande brister*:

– Ungdomarna uttrycker sammantaget ett starkt missnöje med

förhållandena på HVB Atlas. De upplever att de inte blir lyssnade på.

De uttrycker att de är rädda för att säga vad de tycker på Atlas. De beskriver att det tidigare förekommit kollektiv bestraffning. Detta är inte tillfredsställande och måste tas på allvar. Huvudmännen och HVB Atlas har ett särskilt ansvar för att de ensamkommande ungdomarna ska uppleva sig respektfullt bemötta.

– Socialsekreterares, ungdomarnas och till viss del gode männens uttalanden innehåller en avsevärd mängd negativa omdömen om föreståndarens arbete.

De förhållande som identifierats vid granskning och som inte överensstämmer med lagstiftning och dess förarbeten, förordning, föreskrifter, allmänna råd, rättspraxis och JO´s uttalanden. En brist ska alltid åtgärdas.

Länsstyrelsen riktar kritik för följande brister:

- Föreståndaren saknar adekvat högskoleutbildning samt erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar.

- Det finns tvåhuvudmän för verksamheten med otydlig ansvarsfördelning sinsemellan. Sekretess mellan nämnderna skapar onödiga samarbetsproblem.

- De olika tjänstemännens roller i arbetet med de ensamkommande barnen är inte tydliga för alla inblandade. Huvudmännen har ansvar för att de olika aktörernas uppgifter, ansvarsområden och befogenheter tydliggörs för att underlätta samarbetet och

tillgodose de ensamkommande ungdomarnas rättsäkerhet.

Senast den 6 september 2009 ska Länsstyrelsen ha en redovisning vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att komma tillrätta med påtalade brister.

forts

(7)

§ 273 forts

Beslutsunderlag

Beslut Länsstyrelsen Västerbotten angående ”Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen, SoL, vid HVB Atlas, HVB för ensamkommande barn i Nordmalings kommun”.

Socialnämnden behandlade ärendet den 16 juni 2009, § 200 och beslutade invänta yttrandet som svar till Länsstyrelsen över vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Vid dagens sammanträde konstateras att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat ärendet den 12 oktober 2009.

Socialnämnden har fått tillgång till materialet och lämnar följande kommentarer:

• Det är socialnämnden som beslutar vem som ska skrivas in på Atlas och socialsekreterare som bestämmer vem som ska skrivas ut.

• Huvudmannaskapet bör ligga helt under socialnämnden.

• Utvärdering hur barnen mår på ATLAS bör göras.

• Vid en förlängning anser socialnämnden att det inte ska ske en utökning på ATLAS. Redan i dagsläget måste en utökning av socialsekreterare ske.

Socialnämndens beslut

- Kommer inte huvudmannaskapet att ligga helt under socialnämnden kommer inte socialnämnden att godkänna fortsatt verksamhet alternativ förlängning.

- Utvärdering hur barnen mår på ATLAS bör göras.

- Vid en förlängning anser socialnämnden att det inte ska ske en utökning på ATLAS. Redan i dagsläget måste en utökning av socialsekreterare ske.

__________

(8)

_______________________________________________________________________

§ 274 Dnr 09/SN177 041

Konsekvensbeskrivning Budget 2010

Socialchef Susanne Hansson har sammanställt konsekvensbeskrivning för socialnämnden 2010.

BUDGETRAM 2010

Personalkostnader Personalkostnad Budget 2010 Budget 2009 Budget 2010

148 967 tkr 155 083 tkr 163 305 tkr

Från 2010 års budget ska 1 000 tkr reserveras och avse budgetöverskridande från 2008.

BEHOV 2010

Av tillskott på 1 700 tkr som tillfördes budget 2009 skall 1 000 tkr återföras till kommunstyrelsen enligt KF beslut.

För att klara personalbehovet för boendet BPSD

7, 3 åa ( 2 920 tkr – 700 tkr) 2 220 tkr

1,0 ungdomssekreterare 363 tkr

1,0 soc sekr (ökat behov av handläggning på

försörjningsstöd) 400 tkr

0,50 soc sekr (socialpsykiatri) 200 tkr

Summa 3 183 tkr

Beslutsunderlag

Konsekvensbeskrivning Budgetram 2010

Socialnämndens förslag

Begära hos Kommunfullmäktige om inrättande av följande tjänster:

För att klara personalbehovet för boendet BPSD

7, 3 åa ( 2 920 tkr – 700 tkr) 2 220 tkr 1,0 ungdomssekreterare 363 tkr 1,0 soc sekr (ökat behov av handläggning på

försörjningsstöd) 400 tkr

0,50 soc sekr (socialpsykiatri) 200 tkr Summa 3 183 tkr

__________

(9)

§ 275 Dnr 09/SN268 042

Månadsrapport ekonomi/lönerapportering

Ekonomikontoret har sammanställt ekonomirapport för augusti 2009.

Socialnämndens verksamheter visar på ett underskott på 1 700 000 kronor.

Nämnden har följande förslag till omfördelning inom ram:

505 MAS 100 tkr

516 Försörjningsstöd 200 tkr 517 Övrig vuxenvård 200 tkr 545 LSS ansvariga 300 tkr

Summa 800 tkr

Begära hos Kommunfullmäktige att inte betala igen 1 miljon för 2008.

Övrigt finansieras inom ram.

Socialnämndens beslut

Begära hos Kommunfullmäktige att inte betala igen 1 miljon för 2008.

Omfördelning av 800 000 kronor samt övrigt finansieras inom ram.

__________

(10)

_______________________________________________________________________

§ 276 Dnr 09/SN201 706

Taxor och avgifter 2010

Ekonomikontoret har överlämnat underlag för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag Taxor och avgifter

Socialnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde är oförändrade under år 2010

__________

(11)

§ 277 Dnr 09/SN264 042

Verksamheternas månadsrapporter för augusti 2009

Enhetschefer inom socialförvaltningens verksamhetsområden har inkommit med månadsrapporter för augusti månad 2009, vilka innefattar redovisning av: Verksamhetens omfattning, Viktigare händelser under månaden, Kommande händelser av vikt, Arbetsmiljö, Personalsituation, Genomförda utbildningar samt Ekonomi. Hur friskvården används inom enheten skall även redovisas.

Beslutsunderlag

Verksamheternas månadsrapporter för augusti 2009

Socialnämnden konstaterar att de uppgifter som redovisas i rapporterna är av intresse. Det kan däremot vara svårt att få aktuella redovisningar beroende på hur nämndens sammanträden ligger i tid.

Socialnämndes beslut

Verksamheternas månadsrapporter för augusti 2009 lägges därmed till protokollet.

__________

(12)

_______________________________________________________________________

§ 278 Dnr 08/SN192 730

Ansökan av stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg________

Socialnämnden har möjlighet att ansöka om ytterligare stimulansbidrag för att utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg.

Medel som sökts och beviljats för genomförande av ett valfrihetssystem får endast tas i anspråk om och när kommunen beslutat införa ett sådant.

Beslutsunderlag

Ansökningsblankett för stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg.

Socialnämndens beslut

Socialchef Susanne Hansson får i uppdrag att sammanställa ansökan för stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg.

__________

(13)

§ 279 Dnr 09/SN243 040

Granskningsrapport – analys av budgetprocess inom socialnämnden

På uppdrag av Nordmalings kommuns revisorer har KPMG genomfört en övergripande granskning av socialnämndens budgetprocess.

I revisionsrapporten framgår några väsentliga iakttagelser och

rekommendationer. Revisionen önskar ett yttrande senast den 9 januari 2010.

Socialnämnden anser att den kritik som finns i rapporten gällande PA- system och övriga datasystem inte kan styras från nämnd alt förvaltning.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport – analys av budgetprocess inom socialnämnden, KPMG Socialnämndens förslag

Socialchef Susanne Hansson får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde den 15 december 2009 lämna svar på revisionsrapporten.

___________

(14)

_______________________________________________________________________

§ 280 Dnr 09/SN232 734

Begäran om inrättande av avdelning för BPSD och växelvård.

Socialchef Susanne Hansson påtalar i skrivelse behov av en ny avdelning för BPSD (Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) boende och växelvård. För detta boende behövs 7,3 årsarbetare.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Begäran om inrättande av avdelning för BPSD och växelvård”.

Socialnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar inrätta 7,3 årsarbetare till ny avdelning för BPSD (Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) boende och växelvård.

__________

(15)

§ 281 Dnr 09/SN262 003

Revidering av reglemente för socialnämnden

Vid Komrevs revisionsrapport gällande kommunstyrelsens och nämnders arbetsformer var en av punkterna att socialnämnden borde revidera sitt reglemente.

Beslutsunderlag

Reglemente för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Ärendet tas upp till ny behandling vid socialnämndens sammanträde den 10 november 2009

__________

(16)

_______________________________________________________________________

§ 282 Dnr 09/SN254 750

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd._____________________________________________________

Individ- och familjeomsorg har reviderat ”Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd”.

Beslutsunderlag

”Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd”.

Socialnämndens förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till ”Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd”.

__________

(17)

§ 283 Dnr 09/SN233 730

Anmälan av motion – Hemtjänst över 75 år

Ingrid Holmgren (c) har lämnat följande motion till kommunfullmäktige:

I många kommuner har man infört en möjlighet för pensionärer från fyllda 75 år att kunna få hemtjänst utan särskild prövning av biståndshandläggare.

Man har ansett att en person, som är 75 år och behöver hemtjänst i de flesta fall kan avgöra vilken hjälp de behöver.

En lämplig omfattning kan vara 8-10 timmar per månad. Det ger

pensionärerna större möjlighet att påverka den hjälp de får och samtidigt sparas tid för biståndshandläggaren. För tjänsten betalar de vanlig hemtjänsttaxa. Vid ytterligare behov sker vanlig biståndsbedömning.

Jag föreslår att

• Nordmalings Kommun inför möjlighet till denna service

• En utvärdering görs efter ett år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 april 2009, § 113 Socialnämndens protokoll den 25 augusti 2009, § 238.

Socialnämndens beslut

Uppdra till socialchef Susanne Hansson att till socialnämndens sammanträde den 10 november 2009 se över motionens ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

__________

(18)

_______________________________________________________________________

§ 284 Dnr 09/SN253 733

Dagverksamheten Prästkragen

Enhetschef för hemtjänstdistrikt 2, Ann-Christine Arvidsson och enhetschef för HSL-enheten Sonja Gulliksson, har inkommit med en skrivelse med förslag att permanenta dagverksamheten Prästkragen med öppethållande i 3 dagar/vecka.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse angående Dagverksamheten Prästkragen

Socialnämndens beslut

I dagsläget kan socialnämnden inte permanenta eller utöka verksamheten Prästkragen.

__________

(19)

§ 285 Dnr 09/SN234 777

Information – Redovisning av utskrivningsklara på Nus och Axlagården jan – aug 2009____________________________

MAS Birgitta Wallin har sammanställt en redovisning över

utskrivningsklara från NUS och Axlagården under januari till och med augusti 2009.

Total summa för betalningsansvar vid NUS är 35 634 kronor och summan för tjänsteköp vid Axlagården är 28 823 kronor under perioden.

Beslutsunderlag

Redovisning av utskrivningsklara på Nus och Axlagården jan – aug 2009

Socialnämndens beslut

Informationen har delgetts socialnämnden.

__________

(20)

_______________________________________________________________________

§ 286 Dnr 06/SN173 735

Nybyggnation för särskilt boende

Socialnämnden beslutade den 16 december 2008, § 288, överlämna till kommunstyrelsen att de var eniga om att behovet för en nybyggnation för särskilt boende uppgår till 24 platser. Sammanställningen överlämnades till kommunstyrelsen för beslut.

Socialnämnden beslutade den 24 april 2009 § 136, att Kommunfullmäktige beslutar påbörja projektering av en nybyggnation för 24 platser men i ett första skede bygga för 16 platser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 augusti 2009, § 161 lämnat uppdrag till samhällsbyggnadskontoret, i samråd med socialnämnden, upprätta anbudsunderlag för nybyggnation av särskilt boende för 24 alternativt 16 platser. Anbudsunderlaget ska omfatta en totalentreprenad (byggnad och drift).

Vid dagens sammanträde har socialnämnden att besluta enligt

kommunstyrelsens arbetsutskott. En nybyggnation av särskilt boende för 24 alternativt 16 platser. Anbudsunderlaget ska omfatta en totalentreprenad (byggnad och drift).

Yrkande

Ordförande Tage Björk (s) anser att endast byggnad ska ingå i entreprenaden.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och finner att socialnämnden beslutar enligt

kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Socialnämndens beslut

Kommunstyrelsen påbörjar projektering av nybyggnation av särskilt boende för 24 alternativt 16 platser. Anbudsunderlaget ska omfatta en

totalentreprenad (byggnad och drift).

__________

Reservation

(s) och (v) reserverar sig mot att entreprenaden ska omfatta en totalentreprenad (byggnad och drift).

Vi anser att bara byggnad ska ingå i entreprenaden.

Tage Björk (s) Agneta Nygren (s) Eva Lundquist (v) _____

(21)

§ 287 Dnr 09/SN263 770

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1), S=SFS 2009:X (M).____________

Socialstyrelsen beslutade den 8 oktober 2009 följande:

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 4 och 3 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter mm samt 6 kap 4 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Under 3 § Vårdgivaren får uppdra åt en verksamhetschef för HSL att utföra de arbetsuppgifter som anges i 1-2 §§. Uppdraget ska vara skriftligt.

Socialnämndens beslut

Uppdra till verksamhetschef att utföra de arbetsuppgifter som föreskrivs i SOSFS 2009:X (M).

__________

(22)

_______________________________________________________________________

§ 288

Socialnämndens mål 2010

Socialnämnden ska utifrån gällande lagstiftning leda och utveckla den sociala verksamheten i kommunen.

Vid dagens sammanträde revideras socialnämndens övergripande mål och visioner enligt följande:

Konkurrensutsätta 20 % av verksamheten inom äldreomsorgen under 2010.

Införa flexibel hemtjänst så kallad kundvalsystem

Införa ett så kallat á-pris system i all verksamhet under 2010.

Utöka antalet demensplatser med 24 platser under 2009-2013.

Antalet institutionsplaceringar ska vara fortsatt lågt under 2010.

Sjukskrivningstalet ska minska med 1 % -enhet genom uppföljning av korttidsfrånvaro. Friskvård och arbetsmiljö ses över.

Övertiden ska minska med 10 %. Översyn av nyttjande av tjänstledigheter. Tydligare chefsstyrning.

Alla chefer inom förvaltningen ska få fortlöpande ledarskapsutbildning.

All verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt.

Yrkande

Tage Björk (s) yrkar att verksamheterna inte ska konkurrensutsättas.

Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall till eget yrkande och avslag till att konkurrensutsätta 20 % av verksamheten inom äldreomsorgen under 2010.

Ordföranden finner att yrkandet avslås.

Beslutsunderlag

Socialnämndens Mål för 2010

Socialnämndens beslut

Anta Mål för 2010 enligt upprättat förslag.

__________

forts

(23)

§ 288 forts

Reservation

(s) och (v) reserverar sig mot målet att 20 % av verksamheten inom äldreomsorgen ska konkurrensutsättas under 2010.

Tage Björk (s) Agneta Nygren (s) Eva Lundquist (v)

__________

(24)

_______________________________________________________________________

§ 289

Meddelanden/Information

Dnr 08/SN244 789

Tillsyn av individuell plan enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 10 §. Länsstyrelsen skickade under vecka 44 (27 oktober – 31 oktober 2008 ) ut en enkät till två kommuner i Västerbotten. I Enkät 2 skulle kommunerna redovisa antalet individuella planer som fanns den 1 april 2009. Tillsynens resultat förmedlas i rapport Individuell plan enligt LSS, till samtliga social- och omsorgsnämnder i Västerbottens län.

Länsstyrelsen avslutar därmed ärendet.

_____

Dnr 09/SN179 701

Några frågor om socialtjänstens samverkan med organisationer och föreningar. Länsstyrelserna i landet har under 2009 i uppdrag att

uppmärksamma hur kommunerna efterlever socialtjänstlagens bestämmelser om samverkan med organisationer och föreningar. Länsstyrelsens sociala tillsyn önskar svar på ställda frågor senast den 1 september 2009.

Socialchefen har besvarat frågeställningarna.

_____

Dnr 09/SN220 730

Intresseanmälan att bedriva hemtjänst enligt LOV, Pernilla Persson Nordmalings Hemservice.

_____

Dnr 09/SN230 139

Överförmyndarens meddelande till socialnämnden enl 10§ lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

_____

Dnr 09/SN235 702

Brattfors Bygdegårdsförening har ansökt om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap enligt 7 kap 5 § alkohollagen till den 3 oktober 2009. Ansökan beviljades.

_____

forts

(25)

§ 289 forts

Dnr 09/SN237 702

Enligt 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med

nikotinläkemedel, ska den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel anmäla försäljningsverksamhet till den kommun där försäljning sker.

Innehavaren av ICA Supermarket Nordmaling, Lars-Göran Persson, har den 4 september 2009 inkommit med anmälan om försäljning av

nikotinläkemedel.

_____

Dnr 09/SN249 703

AB Svenska Spel har inkommit med ansökan om tillstånd för värdeautomater hos La Casa Mia.

_____

Dnr 09/SN250 702

Håknäs Bygdegårdsförening har ansökt om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap enligt 7 kap 5 § alkohollagen till den 3 oktober 2009. Ansökan beviljades.

_____

Dnr 09/SN257 737

Sammanställning av statistik för antal fotvårdsbehandlingar i Nordmalings kommun t o m augusti 2009.

_____

Dnr 09/SN258 139

Överförmyndarens meddelande till socialnämnden enl 10 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

_____

Socialnämndens beslut

Redovisning av meddelandena den 2009-08-25 -- 2009-10-12 godkännes.

(26)

§ 290

Delegationsärenden

Förvaras i särskild pärm.

Delegationsärenden för tiden 2009-08-25 -- 2009-10-12 gällande:

- Utredningar enl. SoL (kontaktmannaskap, yttranden m m) - Ekonomiskt bistånd

- Faderskap

- Bostadsanpassning - LSS

- Trygghetslarm

- Beviljade insatser inom hemtjänst

Socialnämndens beslut

Redovisning av delegationsärenden som redovisas för tiden 2009-08-25 -- 2009-10-12 godkännes.

__________

References

Related documents

att uppdra till förvaltningen att se över kostnader och metoder för införande av system för separata kärl för matavfallsinsamling resp brännbart avfall i Filipstads

TU beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för iordningställande av tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen och sedan återkomma för nya beslut

Samfällighetsförening har till kommunstyrelsen i Filipstads kommun inkommit en begäran om att det kommunala bidraget till enskild väghållning i Filipstads kommun skall

Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder

Förslag på brandskyddsorganisation m m för Filipstads kommun Säkerhetssamordnaren konstaterar i skrivelse 22 oktober 2007 att Filipstads kommuns största risk för person- och

att remittera motionen till IT-chefen för vidare belysning av kostnader och förutsättningar för en webb-kamera som inte används

Lärdomar finns att hämta från andra kommuner i landet, där kommunala regler och riktlinjer ändrats för att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo tillsammans i äldreboende

att medel om 200 000kr tas från tekniska förvaltningens driftbudget 2021, samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra uppföljning av genomförda åtgärder vilken

Beslut Arbetsutskottet beslutar att komplettera det tidigare beslutade uppdraget till integrationsrådet att ta fram ett förslag till handlingsplan för integrations- arbetet med

Nattis, d.v.s. omsorg på kvällar, nätter och helger, har behandlats av nämnden vid tre tillfällen under 2017. I anslutning till detta ärende fick förvaltningen uppdraget att planera

Ansökan från Acadamy of X and Business Education Härnösand AB, har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid

I nämndens beslut BKU 2018/20 - Förtydligad ledningsorganisation för Barn-, Kultur och Utbildningsförvaltningen, beslöt nämnden att gå vidare med en större översyn

Beslutet innebär en reducering av ett sammanträde per år för arbetsutskottet och nämnden, från 8st till 7st. Ekonomi

Det finns sedan tidigare ett utredningsuppdrag, BKU2018/104 beslutat vid nämnden den 25 april 2018. Förvaltningen vill ta ett helhetsgrepp kring frågan och återkommer med

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av teknikprogrammet vid gymnasieskolan Academy of X and Business Education Härnösand i Härnösand

Huvudmannen för Järnstagården ska senast 2019-05-15 rapportera till Bildningsnämnden (tidigare Barn-, kultur- och utbildningsnämnden) Kramfors kommun, vilka åtgärder man vidtar

Socialchef Kerstin Asplund ser över strukturen för att skapa en organisation i socialförvaltningens verksamhet och lämnar ett förslag till arbetsutskottet den 19 april

Socialchef Susanne Hansson och samhällsbyggnadschef Sune Höglander sammanställer till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008 ett underlag för investerings- och

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och

Omfördelning av anslag för ombyggnad av teknik för Lyftet på Möjligheternas torg till förberedelse för uppvärmning av platsen vid Johanna i Stadsparken, tekniska nämnden. 292

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande strategiska arbetet inom informationssäkerhet och dataskydd i Ekerö

Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ska ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Ekerö Bostäder

Kommunstyrelsens anslag för digital utveckling har funnits sedan 2016 och totalt har 61,4 miljoner kronor delats ut. En uppföljning av de fördelade anslaget visar att det