• No results found

Som man ropar får man svar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Som man ropar får man svar"

Copied!
28
0
0

Full text

(1)

Som man ropar får man svar

12 september 2016

Helena Lindqvist

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykoterapi

Nu räcker det! Jag är redo att sluta röka nu!

(2)
(3)

Helena Lindqvist

Den relationella komponenten

Den tekniska komponenten

2016-09-28 3

Relationella

färdigheter Utfall

Klienttal

MI tekniker Utfall

Studie II och III

(4)

Inklusionskriterier: Klienter som svarade på baslinje- samt uppföljningsenkäten och hade deras förstasamtal inspelat (sep 2005- april 2008)

106 klienter

MI = 56 ST = 50

(5)

Relationella komponenter (Empati och MI-anda):

Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) manual, version 3.1

Behandlartekniker och klienttal: Motivational

Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE)

Helena Lindqvist 2016-09-28 5

(6)

SCOPE-kodning:

Steg 1: Dela upp samtalet i yttranden

Klientens och behandlarens tal delas upp i yttranden.

(R: Du vill verkligen sluta röka)1

(K: Jaa, det vill jag,)2 (framförallt på grund av hälsan,)3 (men också för att min rökning har kostat mig så mycket pengar)4

(7)

2016-09-28

SCOPE-kodning:

Klientkategorier

Fråga Om klienten ställer en fråga (F)

Neutral Om yttrandet saknar riktning eller inte är kopplat till målbeteendet (N)

Åtagande (+, -) Jag svär på att jag ska sluta dricka (Å+)”

Skäl (+,-) Att röka ger mig en möjlighet att ta en paus och andas ut” (S-)

Förmåga (+, -) ”Jag kan sluta ta droger” (F+)

Behov (+, -) ”Jag måste inte sluta snusa” (B-)

Vilja (+,- ) ”Jag önskar att jag inte använde droger” (V+)

Ta steg (+, -) ”Jag köpte en sexpack öl den här veckan” (TS-)

Övrigt (+, -) ”Folk borde sköta sig själva” (Ö–)

Aktivering (+, -) ”Jag är villig att trappa ner! (Akt+)

7 Helena Lindqvist

(8)

Behandlarkategorier

Bekräfta

Understryka klientens kontroll Stödja

Fråga om lov Råd

Konfrontera Styra

Åsikt Varna

SCOPE-kodning:

Allmän information Återkoppling

Utfyllnad Väcka oro

Självutlämnande yttranden Struktur

Slutna frågor (0, +, -) Öppna frågor (0, +, -)

Enkla reflektioner (0, +, -, +/-) Komplexa reflektioner (0, +, -, +/-)

(9)

Behandlare: Vilka är dina skäl till att sluta röka?

Klient: Jag vill faktiskt inte sluta röka ……..….Det är bara det att jag inte har råd att röka …..……...men jag vill inte sluta.

Behandlare: Du vill inte sluta, men du har inte råd att fortsätta röka.

Illustration av SCOPE-kodning:

(

)3

(

( (

(

)1

)5

) 2 )4

ÖF - V -

S + V -

ER +/-

Helena Lindqvist 2016-09-28

Totalt 20130 kodade yttranden (medelantal per samtal 186)

9

(10)

Resultat:

Inget statistisk signifikant stöd för den relationella komponenten

Negativ interaktionseffekt mellan MI anda och klienttal

- Hög MI anda predicerade positivt utfall i samtal MED omotiverade klienter MI anda Utfall

Relationella

färdigheter Utfall

(11)

11 2016-09-28

Helena Lindqvist

Resultat:

Klienttal

MI tekniker Utfall

(12)

Initial behaviour

Subsequent behaviour 106 samtal

CT ST F/A

MI-förenliga yttranden 0.30* 0.04† 0.66†

MI-oförenliga yttranden 0.17†† 0.06 0.76*

Positiva frågor 0.12† 0.65* 0.24†

Negativa frågor 0.58* 0.05 0.36†

Neutrala frågor 0.10† 0.04† 0.86*

Reflektioner på CT 0.75* 0.02† 0.23†

Reflektioner på ST 0.07† 0.74* 0.19†

Reflektioner på neutralt prat (F/A) 0.07† 0.04† 0.89*

Dubbelsidiga reflektioner 0.25 0.27* 0.48†

Alla andra behandlaryttranden 0.12† 0.04† 0.84*

(13)

13 2016-09-28

Helena Lindqvist

Resultat:

Klienttal

MI tekniker Utfall

(14)

Predictor 6-month continuous abstinence

Adjusted OR (95% CI)a P-value Client language variables

All CTb

1.02 (0.98; 1.06)

0.295

Desire + 0.93 (0.74; 1.16) 0.509

Ability + 0.94 (0.71; 1.24) 0.650

Reason + 1.01 (0.95; 1.07) 0.774

Need + 1.11 (0.73; 1.68) 0.643

Commitment + 1.15 (0.91; 1.46) 0.238

Activation + 1.73 (1.08; 2.76) 0.022

Taking steps + 0.96 (0.81; 1.14) 0.633

Other + 1.04 (0.98; 1.10) 0.224

All STc 0.99 (0.94; 1.04) 0.654

Desire/Needd - 0.20 (0.04; 0.97) 0.045

Ability - 0.94 (0.78; 1.13) 0.508

Reason - 0.99 (0.93; 1.08) 0.955

Other - 1.03 (0.90; 1.17) 0.699

(15)

2016-09-28 15 Helena Lindqvist

Resultat:

Klienttal

MI tekniker Utfall

(16)

Total indirect effect (RST ACT och D/N utfall = β= -0.25 with 95%

bootstrap CI of -1.15 to -0.02

(17)

2016-09-28

Slutsatser

17 Helena Lindqvist

• Hög MI anda är önskvärt i samtal med omotiverade rökare

• Behandlartekniker predicerar klienttal – Som man ropar får man svar J

• Viktigt att inte reflektera på rökares bibehållandetal

(18)

Tack för uppmärksamheten!

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykoterapi

Nu räcker det! Jag är redo att sluta röka nu!

(19)

Aim: to assess the effect of adding MI to the existing treatment protocol for smoking cessation at SNTQ.

Studie I

19 2016-09-28

Helena Lindqvist

17 SNTQ counsellors randomly assigned to:

Treatment as usual (TAU) Motivational Interviewing (MI) 9 counsellors 8 counsellors

(20)

September 2005 to October 2006 1380 clients received baseline

questionnaire

MI

493/1311 (38%)

Study base (n= 772) Allocation TAU

818/1311 (62%)

Treatment from counsellor not

involved in study (n=69)

476/818 (58%) 296/493 (60%)

Study I

288/476 (61%) 195/296 (66%)

Follow-up

(21)

Resultat: Metodföljsamhet

21 2016-09-28

Helena Lindqvist

Empati = 68% av samtalen

MI spirit = 61% av samtalen

TAU (N=42)

MI (N=38)

Global variables P-value

Empathy 2 4 P < .001

MI Spirit 2 3.67 P < .001

Behaviour indices P-value

Ratio Reflections to Questions

0.49 (0.35) 2.08 (1.49) P < .001

% Complex Reflections 0.18 (0.20) 0.41 (0.09) P < .001

% MI Adherent Utterances

0.22 (0.19) 0.77 (0.26) P < .001

% Open Questions 0.24 (0.14) 0.34 (0.19) P = .009

(22)

Results: Intention-to-treat analys (n=772)

Studie I

7-days PPA 6-months CA

% (n/N) OR (95%

CI) p-value % (n/N) OR

(95% CI) p-value TAU 20%

(95/476) 1.34

(0.95-1.89) 0.100

14%

(66/476) 1.48

(1.00-2.19) 0.047*

MI 25%

(74/296)

19%

(57/296)

(23)

Conclusions:

§MI appears to increase continuous abstinence rates by 5%

§The MI implementation did not completely succeed

Study I

23 2016-09-28

Helena Lindqvist

(24)

An exploratory study design at SNTQ (2004-2007)

Aim: to explore smoking cessation counsellors’ acquisition of Ml skills.

Inclusion criteria: At least 3 audio-recorded sessions at each assessment period 3 counsellors

Assessment of counsellor skills: MITI 3.0 manual

Studie IV

(25)

Study IV. MI Spirit

25 2016-09-28

Helena Lindqvist

(26)

Study IV. Reflections: Questions

(27)

Study IV. % MI Adherent utterances

27 2016-09-28

Helena Lindqvist

(28)

Study 1. Empathy

References

Related documents

-Rökreduktion för de som inte vill sluta.. De

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar, till exempel i södra Sveriges skog- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Detta överensstämmer med litteraturöversiktens resultat som visade att faktorer som låg bemanning, hög arbetsbelastning inkluderat ökad stress, tidsbrist samt minskad

När omgivningen skulle ge information och stöd var det viktigt hur detta gavs för att kunna nå fram till personen som skulle sluta röka och ha positiv

Kategorierna som framkom i resultatet var: Att det är fel tidpunkt i livet att sluta röka, Att bryta ett livsmönster är näst intill omöjligt, Att planer på att sluta inte leder

För att skapa en djupare förståelse för lesbiskt sexuellt våld blir det viktigt att undersöka hur det samtyckta lesbiska sexet fungerar, samt vilka aspekter i dessa sexuella

Upplevelser av att sluta röka är ett brett område och KASAM är en modell som kan förklara att viljan är det som behövs, men som inte kan ge svar på en given strategi

Svenska språket är en social markör som säger att jag förstår ”fika”, ”konsensus”..

luftföroreningar inte hade fått de förväntade effekterna. De mycket stora mänskliga och ekonomiska kostnaderna har ännu inte avspeglats i tillfredsställande åtgärder i hela EU. a)

Som exempel kan nämnas Hill Rice studie (17) där samma program förmedlades till tre grupper på olika sätt, och de som slutade röka med stöd av en sjuksköterska hade signifikant

Efter att ha redovisat skillnader mellan dessa undergrupper i materialet under- söks betydelsen av yrke respektive frivillighet bland andra möjliga faktorerer som

Det är troligt att föräldrar utöver den textila kopplingen till det kvinnliga genuset associerar projektets utformning till något som är menat för barn vilket förklara

Vidare utveckling av applikationen bör omfatta utvärdering av användartester, helst i jämförelse med en kontrollgrupp, där personer som är motiverade att sluta röka slumpas till

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta med tobak eller som redan har slutat och vill ha stöd att inte

I likhet med Patrik och Sara menar Lotta att hon ser konflikthantering som ganska positivt genom att barnen lär sig att acceptera varandra och att de är med och stöttar barnen i

Slutligen fann vi gemensamt för alla att språk, sysselsättning och ett starkt socialt kontaktnät är grunden till god integration i samhället samt att alla upplevde en stor

När personen i fråga väl börjat fundera över sin situation och möjligtvis börjar hamna i de tankebanor som skulle kunna bädda för en förändring, men ännu inte gjort