• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 1 2013.pdf Pdf, 5.1 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 1 2013.pdf Pdf, 5.1 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Skola Turingeelever exporterar gubbröra. Sid 10

ReSaAlla ska kunna ta tåget till och från Nykvarn. Sid 5 TidNiNgeN för dig som bor i NykvArNs kommuN. Nr 1/2013.

Utveckling många bygg­

projekt på gång i Nykvarn. Sid 6 SeRvice

kundcenter förenklar för medborgarna. Sid 3

TuTAN

FoRntid och Socken­

hiStoRia i fullmäkTige. 8

Hur skA nykvaRnS centRUm se uT i

frAmTideN? 7 bAdplATserNA du iNTe får missA. 11

välkommen till ny a tUtan!

bJörN HAr Flyg bRänSle i ådrorNA.12

Foto: Lennart Hansson

(2)

sommaren 2013

kommUnenS

öppettideR i SommaR

Under sommaren har kundcenter och biblioteket följande öppettider:

måndag ... kl. 08.00–19.00 Tisdag ... kl. 08.00–17.00 onsdag ... kl. 08.00–17.00 Torsdag ... kl. 08.00–19.00 Fredag ... kl. 08.00–17.00 lördagsstängt veckorna 25–33 (17/6–18/8).

medborgartidningen TuTan produceras av Nykvarns kommun i samarbete med ryter kommunikationsbyrå aB. Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se ansvarig uTgivare

ola Edström, ola.edstrom@nykvarn.se redakTör

Lena ramdani, lena.ramdani@nykvarn.se skribenT

Håkan svensson, hakan@ryter.se grafisk produkTion

ryter kommunikationsbyrå aB Tryck

Trosa Tryckeri aB disTribuTion Posten näsTa nummer september 2013 nykvarns kommun 155 80 Nykvarn Tfn: 08-555 010 00 www.nykvarn.se

n

peteR eneStRöm gåR och håkan SvenSSon kommeR.

I och med detta nummer av Tutan är det Håkan Svensson och Ryter kom mu nikationsbyrå som tagit över produktionen av tidningen efter Peter Eneström som jobbat med Tutan de senaste 15 åren.

Det var 1998 som Peter fick möjligheten att ta över Tutan:

– Min ambition från början var att förenkla informationen och att göra den ännu mer lättill- gänglig. Från början hade det ju varit mycket att

”på förekommen anledning meddelas” och liknande – ett anslag som visserligen speglade sin respektive tids- ålder, men där jag tyckte att kommunikationen måste lyftas in i dagens miljö.

Sista punkten satt Men nu har Peter alltså satt sin sista Tutan-punkt.

– Det är ju vemodigt, men dagarna räcker inte längre till. Mitt journalist- jobb på ÖSP – Östra Sörm- landsposten – kräver allt mer tid och även om det varit mycket lustfyllt, så kanske det är rätt tid att sluta nu.

– Det kan se ut som floskler, men det är det inte, jag lovar! Men med åren

kan det lätt gå slentrian i alla uppgifter och det kan bli svårare att hitta entusiasmen, säger Peter Eneström med lätt vemod i stämman.

trovärdigheten

Men Tutans framtid är han säker på:

– Bara man lyckas behålla sin trovärdighet.

En kommunal tidning som

Tutan får inte vara bara den politiska majoritetens språkrör och det gäller att inte komma för nära det man ska arbeta med.

Det är nu Ryter kom munikationsbyrå i Bollnäs som tar över produktionen. Journalisten Håkan Svensson kommer att svara för det mesta av innehållet i samarbete främst med Nykvarns kommuns informations- strateg Lena Ramdani.

men – bollnäs …?

Hur kommer Bollnäs in i bilden?

– Jo, vi arbetar sedan många år tillbaka med informationsuppdrag åt Södertälje kommun.

Genom att vi därför ofta har anledning att jobba i och omkring Södertälje, fann vi det lämpligt att också hjälpa till med Tutan hos grannen Nykvarn när chansen uppenbarade sig.

– Så här långt har det också visat sig mycket intressant och det lovar gott för framtiden, för - klarar Håkan.

Det avtal som kommu- nen skrivit med Ryter kommunikationsbyrå omfattar åtta nummer av tidningen och det du nu håller i är det första.

Vi ses i spalterna! n

ny medaRbetaRe i tUtan

Peter Eneström lämnar över till …

… Håkan svensson bättre fastighetsförvaltning

Utveckling i nykvarns kommun nykvarns historia i fullmäktige

let's meet and eat

årets Företagare – björn Stackelius vi träffar kommunens högste tjänsteman hedersmedborgare – hans lundell på nya jobb

04 06 08 10 12 14 15 16

innehåll

SommaRen i FolketS paRk

tillsammans med detta nummer

av tutan delar vi ut årets

sommarprogram i Folkets park.

(3)

Har du träffat någon av våra sex samhällsvägledare ännu?

Om inte, så finns de vid kommunens kundcenter där du kan få hjälp med en mängd frågor som berör kommunens verksamheter. Det nyaste är att man tagit över färdtjänsthandläggningen från Vård och omsorg.

Serviceutbudet ökar hela tiden

Här är fyra av våra samhällsvägledare redo att ta emot: ann-Christine Persson, annika Dahlgren, ann sjöden och ann-Chatrin Josefsson.

– Dessutom har vi öppet till kl. 19.00 två kvällar i veckan plus lördagsöppet, tillägger han.

Under sommaren är det dock lördags- stängt.

Färdtjänsten

– Det senaste som kommit till är färd- tjänsthandläggningen. Vi gör en utred- ning, skriver ett yttrande och skickar det till landstingets färdtjänstnämnd som fattar beslut.

– En av våra sex vägledare special- utbildas på detta område just nu.

konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är ett annat område som nu finns på plats. Tjänsten köptes tidigare av Södertälje kommun men handläggs nu på kundcentret.

Tanken är att kundcentret också på sikt ska ta över budget- och skuldråd- givningen. Två av samhällsvägledarna gick under våren Konsumentverkets utbildning i dessa frågor.

enklare för alla

– Inte bara Nykvarnsborna, utan också andra kommuner har visat intresse för vår verksamhet och varit här på studie- besök. Man vill se hur vi förenklar kontakterna med medborgarna och ökar tillgängligheten. Eftersom vi delar disk med biblioteket har vi i samordning kunnat öka öppettiderna för biblioteks- besök från 36 till 52 timmar i veckan.

Fråga rätt

För att få allt att fungera och kunna ge service till allmänheten direkt krävs kontinuerlig utbildning.

– Samhällsvägledarna måste träna vanan att ställa rätt frågor för att fånga upp ”vad ärendet gäller” och kunna hjälpa utan att koppla samtalet vidare.

Det kanske bara handlar om att få en blankett och då kan vi be att få skicka över den med post eller lotsa kunden till blankettarkivet på hemsidan.

– Kundcentret ska förenkla för både kunden och handläggarna, summerar Markku Petäjäniemi. n

n

– man kan Säga att kundcentret aldrig blir färdigt. Här styr medborgarnas behov och vi får kontinuerligt nya uppdrag, för klarar kundcenterchefen Markku Petäjäniemi.

– Vi vill att besökarna ska få service och vägledning direkt vid kontakten med våra samhällsvägledare vid informationsdisken.

Regelstyrda beslut kan tas direkt. Således handlägger vi bland annat färdtjänstfrågor, faderskapsärenden, serveringstillstånd och borgerliga vigslar.

KunDcentret sKa förenKla för båDe KunDen OcH HanDläggarna”

– Här styr medborgarnas behov, förklarar kundcenterchefen markku Petäjäniemi.

(4)

n

nybo anSvaRaR i dag för kommunens alla verksamhetslokaler och byggnader, plus lokalvården och underhållet i övrigt.

Verkställande direktör är Ann Johansson:

– Redan 2011 togs ett politiskt beslut om att samla verksamheterna i ett bolag.

Man såg möjligheter till samordnings- vinster och höjd kvalitet.

– Nu är vi på väg att nå beslutsfattarnas mål, bland annat strävar vi efter att jobba direkt mot våra kunder och skapa en tydlig organisation som ska vara lätt att nå – se bara vår nya hemsida. Vi samverkar också med andra, exempelvis Hyresgäst- föreningen.

möts varje dag

– Mina 36 medarbetare är ytterst kom petenta och det vi gör ser med - borgarna varje dag i olika sammanhang allt från när man lämnar och hämtar barn på förskolan och skolan i städade och välskötta lokaler, skötsel av våra

bättre fastighetsförvaltning

“nybo Ska vaRa lätt att nå”

LokaLer.

Det har nu gått över ett år sedan lokalvården, servicetekniken och gatukontoret övergick från kommunen till det kommunala fastighets bolaget ab nykvarnsbostäder – nybo. Där finns 36 medarbetare som förvaltar cirka 570 lägenheter, kommunfastigheter och lokalerna i nykvarns centrum. till detta kommer skötsel och underhåll av de tillgångar som finns i kommunen i form av vägar, gator och parker med mera.

förändringen gjordes för att samordna bättre och erbjuda en högre kvalitet.

– så här ska det byggas vid maskinförare- vägen där 44 lägen heter etableras, konstate- rar Nybos vd ann Johansson och lokalvårds- chef Pia Laukkanen.

service och teknik fått jobba med nya dokument och gränsdragningslistor, för klarar Ann Johansson.

verksamheten studeras

I bokslutet för 2012 klarades ramarna efter viss justering, och under tiden där efter och under 2013 har man i detalj gått igenom verksamheten.

– Vi kan se i dag att om vi ska utföra det som finns i förvaltningsavtalet med kommunen så krävs ökade resurser.

Förvaltningsavtalet för tekniska enheten är inte helt fastställt men när det väl är gjort kan vi se om vi behöver utökad ersättning eller om beställningen ska minskas, säger också Ann Johansson.

Förbättrad hantering

Pia Laukkanen är lokalvårdschef med 15 medarbetare igång. Hon menar att samarbetet mellan fastighetsskötare och lokalvård blivit bättre tack vare omorga nisationen.

hyresfastigheter, grönytor, vinterväg- hållning och andra tekniska insatser.

– Vi har ägnat det första året åt att ta fram underliggande dokument för en affärsmässig organisation med tydlig redovisning. Fastighetssidan är klar, nu väntar teknisk enhet, det vill säga gata, park och vatten/avlopp. Lokalvårdsdelen var enklast, där fanns redan en bra policy med riktlinjer, medan vi för fastighets -

(5)

n

StationS­

tUnnelpRojektet äR en lång beRättelSe i Nykvarn – en följe- tong som förhopp- ningsvis snart ska få ett lyckligt slut.

Parter är Trafikverket

och Nykvarns kommun och kommun- styrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) ser slutet på en drygt tvåårig historia.

Från början handlade allt om att göra järnvägstrafiken tillgänglig för alla Nykvarnsbor.

– Det är en ren tillgänglighetsfråga.

Som det sett ut har till exempel rullstols- burna resande haft svårt att hinna med alla tågbyten. Bland annat behövdes en gångtunnel under Nykvarns station samt trappor och hissar upp till de båda platt- formarna.

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten och göra det möjligt för alla att använda tåget, förklarar i dag Bob Wållberg.

prisökningar

Man kan säga att det spårade ur lite redan från början.

– Det gjordes upp om en avsikts för- klaring, vilket ledde fram till ett genom- förandeavtal mellan kommunen och Trafikverket. Men det var lite trögt och innan vi fick någon fullvärdig respons från Trafikverket så var bygget i full gång. Avsiktsförklaringen sa att kom - munen och Trafikverket skulle dela

på kostnaden, 20 miljoner kronor, med 45 % för kommunen och 55 % för Trafikverket.

Kostnaderna skenade tyvärr iväg och i slutet av förra året var prislappen för projektet uppe i 61,7 miljoner kronor.

Då fanns bland annat en gångbro med, som inte funnits med från början.

minimera skadan

– Tillförordnade kommunchefen fick i uppdrag att minimera skadan och för kommunens del är vi nu nere på en kostnad om 24 miljoner kronor. Bland annat har vi förhandlat bort procent- fördelningen och i stället fått fram ett fast belopp. Som sämst skulle det ha kunnat bli 38,2 miljoner för kommunen, men det stannar alltså vid 24 miljoner kronor.

Kommunen ska betala sin del först när två av de i projektet ingående entrepre- naderna är slutbesiktigade och godkända.

delbetalning

– Då betalar vi 75 % och kan vänta med resten till dess den tredje och sista delentrepenaden är klar. Jag är glad över att vi nu har ett genomförandeavtal, eftersom projektet är mycket viktigt för kommunen och kommer att innebära betydligt förbättrad tillgänglighet till stationen, säger Bob Wållberg.

I planerna finns också en trappa från tunnelmynningen till Nykvarns Centrum, men den ligger utanför avtalet med Trafikverket. Gångtrappan finns med i centrumplanen som är aktuell för utställ- ning i sommar för att slutligen kunna antas i höst. n

– Framför allt har det blivit bättre han tering av synpunkter och felanmälan.

Nu sker alltid återkoppling för att följa upp att allt blir gjort som det ska. Nu är detta inbyggt i det nya systemet, förklarar hon.

En viktig bit i hanteringen av syn - punkter är den nya hemsidan.

kolla kön

Bostadskön i Nykvarn är lång och ökade förra året med 100 sökande till ca 1 500 i dag. Under året ska bostadskön under- sökas för att klarlägga vilka typer av bostäder som är populära. Omloppstiden på två–tre år gör att behoven kan för- ändras från anmälan till dess en bostad kan erbjudas.

Fler bostäder byggs

För att kunna erbjuda fler bostäder planeras flera nybyggen. Redan i höst är 44 lägenheter på Maskinförarevägen inflyttningsklara. I kvarteret Karaffen (Skogs vägen/Järnavägen) planeras ca 60 lägenheter. När detaljplanen är klar kan planering, projektering och markarbeten komma igång – förhoppningsvis redan i höst.

– Vi har också planer för ytterligare områden, dels Tekannan vid Gammel- torpsvägen med sju radhus, dels ett nytt Nybo-kontor.

– Ja, vi har plötsligt blivit 36 personer och det finns inte tillräcklig plats på kon toret, säger Ann Johansson.

Även i en del av området Brokvarn ser man över möjligheten att bygga radhus.

nöjda kunder?

Den ”nöjd-kund-undersökning” som gjorts bland hyresgästerna ligger nu till grund för det fortsatta arbetet. Hyresgästerna var mest missnöjda med utemiljön, möjlig- heten att få information, och otryggheten i källarlokalerna.

Om lägenheterna var det mesta positivt.

Nu går man igenom förvaltningen.

Man har sett över arbetssätt och upprättat åtgärdsplaner. Under hösten kommer också en nöjd-kund-undersökning göras för att förbättra verksamhetslokalerna. n

alla Ska kUnna ta tåget

Bob Wållberg.

Hyresgästerna Var mest missnöjDa meD utemiljön, möjligHeten att få infOrmatiOn, OcH OtryggHeten i Källar­

lOKalerna.

Om lägen Heterna Var Det mesta pOsitiVt."

Foto: istockphoto.com

(6)

trafiksäkrare korsningar

-

- -

-

Väg 509

Gång- och cykelbana Vägbana Busshållsplats

uTveckLing i nykvarn.

Nykvarn är en kommun i förändring och utveckling.

Det är inte bara stationsområdet som byggs om utan här görs mycket mer – allt för att Nykvarnsborna ska få det ännu bättre.

öveRSvämningaR och bUlleR

Ska minSka

n

i Samband med att Trafik- verket ska bygga en bullervall utmed järn vägen vid Maskin- förarevägen kommer dagvatten- ledningarna intill att för stärkas för att minska översvämnings- riskerna i framtiden.

Bullerplanket mot järnvägen vid Maskinförarevägen ska bli 2,5 meter högt över järnvägen och längden blir 330 meter.

– Det blir ett bygge helt i trä, med ett mönster vi kommit överens med kommunen om.

Planket kommer att placeras fyra meter från närmaste rälsskena, förklarar Leif Johansson vid Trafikverket.

klart i höst

– Vi projekterar bygget just nu och hoppas ha en upphandlings- förfrågan klar innan semester- perioden. Sedan ska själva bygget komma igång i höst och vi räknar med att ha planket på plats innan snön kommer, säger han.

Kostnaden är beräknad till cirka fem miljoner kronor.

översvämningar

Samtidigt utför Nykvarns kom - mun också i två etapper förstärk- ningar av dagvattenledningen i området.

Etapp 1 innebär större dag - vattenledningar längs samma sträckning som Trafikverkets bullerplank längs Maskinförare- vägen. Den etappen beräknas vara genomförd under hösten i år.

I etapp 2 fortsätter man med ledningar norrut från järnvägen mot Järndammen, och räknar med anläggningstid hösten/

vintern/våren 2013/2014.

Syftet är att minska över sväm- nings riskerna söder om Maskin- förarevägen. n

Busshållplatser blir mer lättillgängliga.

korsningen byggs om till cirkulationsplats.

Busshållplatserna i korsningen tas bort.

Dubbelriktad gång- och cykelbana med vägräcke byggs.

korsningen förses med ett vänstersvängfält mot mörbyvägen.

Gångpassage byggs för att säkrare kunna korsa vägen.

så här ska säkerheten ökas för trafikanter längs väg 509.

läs hela förslaget på www.trafikverket.se/nykvarn

n

FöR att höja tRaFikSäkeRheten efter väg 509 söder om E 20 med infart mot Nykvarn, planerar Trafikverket för olika åtgärder. Förslaget omfattar dels ett vänstersvängfält vid korsningen med Mörbyvägen, dels en cirkulationsplats vid korsningen med Centrumvägen.

– Den här vägen är bred vilket leder till att trafikanterna ibland kör väldigt fort. Vi har också haft en del olyckor efter sträckan varför vi planerar att göra vägen säkrare.

– Bland annat behövs en gång- och cykelbana som skiljs från övrig trafik, säger Fredrik Emmot vid Trafikverket.

I ett förslag som diskuteras kan buss- hållplatserna vid Mörbyvägen komma att tas bort:

– Vi hänvisar istället till hållplats vid Skälbyvägen lite längre ned efter väg 509.

Busshållplatsen vid Mörbyvägen innebär en trafikosäker plats för oskyddade trafikanter, förklarar Fredrik Emmot vid Trafikverket.

bättre säkerhet

– Totalt är det ingen stor åtgärd vi planerar för. Med ganska små medel kan vi öka trafiksäkerheten och få ner antalet olyckor, tillägger han.

Byggstart är planerad till september 2014 och allt ska vara klart till sommaren 2015. Kostnadskalkylen ligger i detta tidiga skede på cirka 13 miljoner kronor där Trafikverket och Nykvarns kommun båda är med och betalar med olika för - delningsprocent för de olika delarna i entreprenaden.

cirkeln sluts

I och med det här jobbet byggs också den sista delen av gång- och cykelvägen fram till väg 509 från Skogslund. Tillsammans med den planerade gång- och cykelvägen längs Södertäljevägen, som anknyter till den norra cirkulationsplatsen på väg 509 bildas en ”ringlinje” för gång- och cykel- trafikanter kring Nykvarns Centrum. n

(7)

Sländan blir rondellkonst

n

ombyggnaden av lUndavägen FoRtSätteR. Bland annat ska en cirkula- tionsplats byggas i korsningen Centrum- vägen-Gammeltorpsvägen.

Den kommer att bilda en portal till Nykvarns Centrum, prydd med ett konstverk i form av en slända, signerad Nykvarnskonstnären Åke Törnqvist.

Den första etappen av Lundavägens ombyggnad slutfördes redan 2011.

I den andra etappen blir det förutom rondellen med sländan också ett nytt läge för utfarten i andra änden, från Lundavägen till Järnavägen. Den kors- ningen kommer att få ett nytt läge, vilket skapar en större parkeringsyta och bättre plats för återvinningsstationen.

Korsningen Lundavägen–Järnavägen

kommer att flyttas en liten bit söderut jämfört med i dag. Det innebär bland annat att Nykvarnsbostäders hyres gäster på platsen, och den närbelägna parke- ringen, får gemensam in- och utfart.

Samtidigt ska gång- och cykelvägen fräschas upp, bland annat med ny belysning.

klart till jul?

Byggstart blir i juni och projektet kan vara klart innan jul.

Det kan bli en del trafikproblem när cirkulationsplatsen ska byggas, liksom i samband med bygget av utfarten till Järnavägen.

Återvinningsstationen kommer att flyttas tillfälligt under byggtiden. n

”Porten till Nykvarns Centrum” har den kallats, den kommande cirkulationsplatsen i korsningen Centrumvägen/Gammeltorps- vägen. rondellen kommer att prydas av en slända i ett konstverk av Nykvarns- konstnären Åke Törnqvist.

gång­ och cykelväg kommeR näSta åR

n gång­ och cykelvägen från rondellen vid väg 509 längs söder- täljevägen fram till Norra Bruksgatan ska nu bli av. Nykvarns kommun och Trafik verket delar på kostnaden, drygt 9 miljoner kronor.

Det var tänkt att börja bygga gång- och cykelvägen från Norra stationsvägen till Norra Bruksgatan, men på grund av geotekniska problem och stora bygg kostnader förbereds projektering för ett bygge i motsatt riktning.

Den efterlängtade gång- och cykel- vägen ska vara klar under 2014, enligt avtalet med Trafikverket. Bygget planeras nu att börja vid rondellen på väg 509 och sedan gå söder om södertäljevägen i riktning mot centrum.

– I samband med att gång- och cykelvägen passerar Färg vägen byter den sida och går över på norra sidan av södertäljevägen och vidare i kanten av alcrofältet ned mot Järn dammen och Norra Bruks- gatan, förklarar gatu- och trafik- ingenjör Thomas sjöstrand vid Nykvarns kommun. n

Hur sKa nykvarns cenTrum se ut

i framtiDen?

Detaljplanen för Nykvarns Centrum kommer att ställas ut på biblioteket under sommaren.

Passa på att titta närmare på hur planerarna tänker sig vårt framtida centrum. Håll utkik på www.nykvarn.se för aktuell information.

reflex a

rkitekter

Johnér Bildbyrå aB

(8)

18/4:

stenålder–ca 1500

19/6:

ca 1500–1862 12/9: 1863–ca 1900 23/5: stenålder–1911

n

SveRige Fick FRån 1 janUaRi 1863 en kommunalförordning där kommunen skildes från kyrkan och vi fick kommu- nalt självstyre. Kommunfullmäktige fyller alltså 150 år i år och även om Nykvarns kommun är betydligt yngre, vill man gärna berätta historien utifrån detta jubileum.

Kommunfullmäktiges ordförande i Nykvarn, Effe Östman, tog idén till hem - bygdsföreningen:

– Vi kom gemensamt fram till att sträcka ut arbetet längre tillbaka i his torien än 150 år. Det har nu blivit ”Forntid och sockenhistoria formar Nykvarns kom - mun”, berättar Lennart Söderman från hembygdsföreningen.

informationsmaterial

– Redan tidigare har vi i samarbete med kommunen gjort en hel del informations- material med lokalt historiskt perspektiv.

Bland annat har vi gjort en vandrings- utställning och vi har satt upp ett 40-tal skyltar på olika platser i kommunen med beskrivningar av företeelser, platser och byggnader, förklarar Lennart Söderman som tillsammans med Anders Wallenberg och Börje Larsson från föreningen arbetat med materialet.

istiden

Historien börjar för drygt 10 000 år sedan då inlandsisen började backa. Smältvatten

från de stora glaciärerna drog med sig sten och grus och skapade bland annat Turinge- åsen i vår kommun. Rullstensåsen dämde upp sjön Yngern och här skapades en plats för de första Nykvarnsborna.

Stenåldern

De första bosättningarna kom under den äldre stenåldern för ungefär 5 000 år sedan.

Stenåldersfynd har hittats vid Brokvarn och Stångarö. Det handlar om yxor, lerkärlsdelar och sådana knackstenar som användes vid tillverkning av flintredskap.

Från bronsåldern finns hällristningar vid Vänstra i Turinge socken, liksom skålgropar och offergropar.

vikingatiden

Vikingar reste också ut i världen från Mälarområdet. I vapenhuset i Turinge

kyrka finns en vacker runsten efter Anunds broder Torsten, rest av sönerna Kättel och Björn. Bröderna ska ha varit bland de mest dugliga männen i landet, men föll i strid i Gårdarike.

Flera platser i trakten har runstenar där Ingvar den Vittfarne finns nämnd, en viking som reste på vikingavis i trakter kring Novgorod (Holmgård), Kiev (Könugård) och Istanbul (Miklagård).

taxingesmycket

En silverskatt hittades i slutet av 1800-talet på Finkarby gärde i Taxinge där det bland annat fanns ett smycke som sedermera blivit ”modell” för Taxingesmycket.

Frågan är om det möjligen var Ingvars mannar som – kanske – ligger bakom silverskatten i Taxinge?

äldre industri

I slutet av 1500-talet kom industriverk- samhet i Turinge och Taxinge med kvarnar, sågverk, glasbruk, hammarsmedjor m.m.

Allt drevs med vattenkraft och det naturliga utloppet från Yngern gick via Brokvarn och österut mot Tveta. Senare tillkom dagens Turingeån, som med människans hjälp fördjupades. I dag tar ån hand om merparten av vattnet från Yngern.

Järnbruk växte fram där det rinnande vattnet var en avgörande förutsättning.

nykvarns historia

i fullmäktige

”fornTid och sockenhisToria formar nykvarns kommun”.

Det är namnet på Turinge-Taxinge hembygdsförenings projekt med anledning av kommunfullmäktiges 150-årsjubileum. Materialet visas i omgångar

vid Nykvarns fullmäktigesammanträden under året.

anders Wallenberg, Börje Larsson och Lennart söderman har jobbat med projektet ”Forntid och sockenhistoria formar Nykvarns kommun”.

n tURinge Socken

n taxinge Socken

välkommen till kommUnFUllmäktige!

här är alla datum:

(9)

12/9: 1863–ca 1900

23/5: stenålder–1911 21/11: 1911–1970

10/10: ca 1900–1970 19/12: 1971–1998

(även vid första mötet 2014)

2014: 1999–2013 (datum ej klart) Även skogarna var viktiga eftersom de

gav kol och förstås även järnmalmen från Bergslagen som kom via hästfora och skeppning över Mälaren.

näsby och taxinge slott

En av den tidens mest framgångsrika affärsmän, Anders von Wahrendorff, köpte 1795 det för sin tid moderna godset Näsby.

Den nye ägaren hade redan sedan tidigare många gods och gårdar, gruvor och bruk i Sverige och bodde av och till på Åkers Styckebruk.

Snart lät han bygga om den nuvarande huvudbyggnaden i empirestil – sedan dess har inga större förändringar gjorts.

Stuteri och järnväg

En viktig epok markeras av Ebba Augusta Posse som ytterligare moderniserade driften vid Näsby. Så småningom fanns här stuteriverksamhet som gjorde Näsby väl känt inom hästavelskretsar. I dag finns här en modern kurs- och konferens- anläggning och ett mycket välbesökt café.

Greve Posse har också skrivit in sig i historien genom att satsa på Taxinge- Näsby järnvägsstation.

Stålet som biter

Den senaste perioden som Turinge-Taxinge hembygdsförening presenterat för full- mäktige (den här veckan) behandlar

Turinge socken 1500–1862. Från Nykvarn exporterades stål till Ryss land men också till Vira bruk i Roslagen där det förvand- lades till svärd och bajonetter som sanno- likt kom till användning i de många strider som svenskar var inblandade i under stor- maktstiden 1610–1721.

Fortsättning i höst

Så långt har nu Nykvarns historia genom- lysts och detta är bara en del av det mate- rial som hembygdsföreningen arbetat fram.

Skolorna kommer också att få använda det.

Vid nästa fullmäktigesammanträde den 12 september fortsätter genomgången med Turinge socken tiden fram till 1900. n

Näsby i Taxinge socken var på sin tid en av de största egendomarna i södermanland.

n kommUndel nykvaRn n nykvaRnS kommUn

De första bOsättningarna KOm unDer Den älDre stenålDern för ungefär 5 000 år seDan.”

(10)

femteklassarna i spanien, irland och på nordirland anar inte vad de har att vänta i höst. i varje fall inte de som deltar i eu­projektet

”let's meet and eat” där sverige representeras av turingeskolan.

Då ska de nämligen prova våra femteklassares recept på typiskt svenska maträtter som gubbröra och köttbullar!

n

eU­pRojektet comeniUS äR en del av

”Programmet för livslångt lärande” inom skolområdet för internationellt samarbete och utbyte.

– Vårt tvååriga projekt vid Turinge skolan består av två delar: lärare besöker de andra länderna och auskulterar (följer sina kol legers arbete i vardagen) och eleverna arbetar med olika uppgifter som de delar med varandra genom vår webbsida.

Spännande menyer

Turingeskolan har haft många Comenius- projekt under de senaste tio åren. Projekt - ansvarige läraren Birgitta Järnberg för- klarar hur arbetet i projektet ”Let’s meet and eat” är planerat:

– Under första året har vi bland annat organiserat en tävling för den bästa

loggan för projektet. Eleverna har också komponerat en meny med typiska lokala mat rätter och delat recept med varandra.

– Det ska bli spännande att se vad eleverna i Baskien i Spanien, Nordirland och Irland, som är de andra deltagande länderna, väljer i menyväg. En del av nästa års arbete i projektet är att laga varandras mat, berättar Birgitta Järnberg.

guldkant

Lärarnas besök i de andra ländernas skolor är mycket uppskattade. Turinge- skolan har också haft besökare från de andra länderna.

– En jättemöjlighet för oss att öka på våra kunskaper om varandra, kulturer och inte minst språk. Sådana här utbyten ger oss lärare mer glöd.

gubbröra från turingeskolan

Tim adler i klass 5 C på Turingeskolan bjuder på gubbröra. Det är ett av recepten som skickas till kamrater i andra europeiska länder i projektet ”Let's meet and eat”.

Utveckling med tRUmmoR och danS

n

mUSik och danS UtvecklaR matematiskt tänkande och språk- utvecklingen hos små barn. Bland annat därför har förskollärarna Titti Linder och Lena Kjerrud vid Sandtorps förskola vidareutbildat sig i musik men också varit i Övertorneå för att utbilda andra för skollärare.

Musikutbildningen genomfördes inom projektet Lärarlyftet och redan då bildades ett nätverk. Utbildningen bygger på att ge språklig och mate- matisk utveckling med hjälp av musik och dans.

– I Övertorneå träffade vi förskol- lärare och barn omsorgspersonal från hela landet och provade olika grupp- lekar, bland annat en trumgrupp, vattengrupp och en för rörelsesånger för barn.

– Vi byter erfarenheter med andra som jobbar på samma sätt, förklarar Titti Linder.

egna trummor

– I mitt dagliga arbete använder jag detta vid samlingar. Vi har 50 trummor som barnen gjort tillsammans med sina lärare.

– Genom våra lekar får vi en lust- fylld samvaro för barnen. Framför allt når vi med rytm och musik fler barn, även de som har försenad språkutveckling, säger Titti.

I höst ska gruppen ses igen i Stockholm.

– Vi har så många idéer och är tända på workshops efter helgen i Norrbotten.

Nu frågar vi oss hur vi kan få mer kunskap och hur vi ska dela med oss, avslutar

Titti Linder. n Titti Linder.

Foto: istockphoto.com

(11)

– Även om deltagandet kräver insats av mycket fritid, känner jag inspiration till att kunna göra undervisningen ännu mer levande – det ger guldkant i lärarjobbet att få gemensamma erfarenheter från andra kulturer. Vi är övertygade om att även eleverna känner av vår inspiration.

I februari besökte tolv lärare Turinge- skolan.

Fortsättning nästa år?

Projektet just nu är tvåårigt och man är inne på första året. Sannolikt kommer man att söka igen för en fortsättning.

Ansökan om detta ska i så fall göras under vårterminen 2014.

– Tidigare år har vi haft utbyte med Frankrike, Italien, Ungern och många andra europeiska länder. Detta ger också ringar på vattnet; ett år träffade jag en lärare från en lärarhögskola i Frankrike som gärna ville skicka studenter till oss.

Först kom en fransk lärarstudent hit, sedan kom två, sedan tre och nu har vi haft fem studenter hos oss nästan varje år de senaste åren och de får då undervisa våra elever i franska, förklarar Birgitta.

matupplevelser

Men närmast gäller det för Turinge eleverna att trimma sina recept för att locka sina kamrater i andra länder att laga svensk mat.

– Och här i Nykvarn väntar vi med spänning på vilka recept som kommer i retur från de andra deltagande länderna.

Vi ser fram emot spännande matupp- levelser, säger Birgitta Järnberg. n

en jättemöjligHet för Oss att öKa på Våra KunsKaper Om VaranDra …”

Birgitta Järnberg, projektansvarig vid Turingeskolan visar några logotyper som femteklassarna har skapat till projektet.

SommaR, Sol, ledigt och – bad!

passa på att besöka våra badplatser och njut av den korta men sköna svenska sommaren. vi kan erbjuda sand­ och grässtränder, på några ställen kiosk och det finns också en strand som är öppen för naturistbad.

våra badplatser är:

hökmossbadet

vid Norra yngern erbjuder Hök moss- badet sandstrand, gräsytor, bryggor och liten kiosk som är öppen sommartid.

Vägbeskrivning: Från Nykvarns Centrum, åk mot Hökmossen, vid y-korsning sväng vänster. Efter ca 200 meter, sväng höger in på parkeringen.

lövnäsbadet

vid södra yngern hittar du Lövnäs badet.

Här finns sandstrand och brygga, liksom möjlighet till naturistbad.

Vägbeskrivning: Åk länsväg 509 mot Järna. Från järnvägsviadukten är det ca 3,5 km till parkeringen som ligger på höger sida.

Sundsviksbadet

sundsviksbadet finns vid Lilla Turingen.

Här finns en grässtrand.

Vägbeskrivning: Åk gamla strängnäs- vägen (länsväg 576) mot strängnäs.

Efter Turinge kyrka, ca 1,5 km, ta höger mot sundsvik/Enhörna. Efter ca 3 km ligger badet på höger sida.

taxingebadet

vill du plaska i mälarens vatten, rekommenderar vi Taxingebadet, strax intill Taxinge slott. Här finns sand- och grässtrand, lekutrustning samt toaletter och omklädningsrum. På Taxinge slott finns enklare luncher, café och glass.

Vägbeskrivning: Åk gamla strängnäs- vägen (länsväg 576) mot strängnäs.

Efter Turinge kyrka ca 8 km, sväng av mot Taxinge. Badet ligger ca 3,5 km från korsningen och i anslutning till Taxinge slott.

nU nappaR det!

Skaffa ett fiskekort inför sommaren och fixa din egen middag.

sportfiskare kan prova lyckan i exem - pel vis sjön yngern i Nykvarn. skaffa sportfiskekortet där ett 40-tal fiske vatten i stockholms län ingår. I mälaren är fiske med handredskap fritt.

här kan du köpa fiskekort:

• statoil i Nykvarn

• Bilisten i Turinge

• Bommersvik konferens

obs: Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.

kom till paRken

nykvarns Folkets park har öppet i sommar och erbjuder bland mycket annat ett café där du kan köpa fika och glass.

Tisdagar och torsdagar kl. 11.00–

13.00 serveras sopplunch till självkostnadspris.

Bangolf- och boulebanorna är öppna och du får låna klubbor och klot gratis för att spela en runda eller två.

Det finns också kubbspel och basket- bollar att låna.

öppettider 24/6–18/8 mån–fre: kl. 10.00–18.00 Lör: stängt

sön: kl. 15.00–20.00 välkomna!

Foto: Lennar t Hansson

(12)

n

eFteR äventyR med RySka räkaffärer i kalla krigets USA, skaldjur per flyg från Shetlandsöarna och bilbygge i Sverige driver Björn och sonen Micke numera Trucker AB i nya lokaler på Mörby in dustriområde. Det går så bra, att far och son utsetts till Årets Företagare i Nykvarn.

"Björn och Mikael Stackelius har till- sammans utvecklat Trucker AB till ett framgångsrikt och snabbväxande företag inom specialtillbehör till lätta lastbilar och större personbilar", heter det i motive- ringen från Nykvarns Rotaryklubb.

Ryska räkor

Björn föddes i en flygarfamilj i Bromma och utbildade sig till trafikflygare. I mitten av 1970-talet flög han skaldjur från Shetlandsöarna innan han flyttade till USA och fortsatte i fisk- och skaldjurs- branschen.

– En gång fick jag övertala ansvariga i Washington DC att få ta in ett ryskt fartyg i en hamn norr om Boston. Fartygslasten

var cirka 2 000 ton råa räkor som skulle skalas i amerikanska fabriker.

– Händelsen ägde rum mitt under kalla kriget med Ronald Reagan i Vita huset.

Egentligen var det omöjligt i rådande stämningsläge. Men vem vet, kanske vi bidrog till avspänningen, funderar Björn Stackelius med ett leende.

Efter att i mitten av 1980-talet åkt runt med husbil i USA flyttade Björn och familjen hem till Sverige igen.

– Då hade jag fastnat för det här med husbilar så jag började sälja sådana och sedan vi, tack vare svärföräldrarna, hamnat här i Nykvarn blev det bilbran- schen. Företaget Trucker startades 1986, med design och försäljning av kåpor och flaktäckning av olika slag, plus ljusfästen och andra rostfria detaljer till främst pick- uper och skåpbilar.

lokal närvaro

Det mesta utvecklas i anläggningen i Nykvarn med 18 anställda medan själva näringsLiv.

En globetrotter har

landat. Årets Företagare i Nykvarn, Björn Stackelius är född med

flygbensin i ådrorna och reste redan som barn jorden runt med pappa flygkaptenen innan han tog över spakarna själv.

årets Företagare – en globetrotter

byggStaRt FöR pReem­macken

Nykvarn kan komma att ha en ny bensinstation innan årsskiftet. Det är fastighetsutvecklingsföretaget Bygg-Fast som har köpt tomten vid motorvägsavfarten mot Nykvarn och går allt enligt planerna ska det bli invigning i slutet av året.

markägaren Bygg-Fast har skrivit ett 15-årigt hyresavtal med Preem och just nu pågår upphandling av en markentreprenad för att sätta igång bygget.

– vi räknar med att vara igång innan midsommar, förklarar Per-olof andersson vid Bygg-Fast.

Preem avser att bygga en full- service anläggning på den 10 000 kvadratmeter stora tomten intill motor vägen. Etableringen passar bra med tanke på det logistik- centrum som planeras i närheten.

Bygg-Fast har option på ytterligare 10 000 kvadratmeter mark i direkt anslutning till Preem.

valFRihet i hemtjänSten

Som kund har du möjlighet att välja vem som ska komma till dig från hemtjänsten i Nykvarns kommun.

Du kan välja vem som ska städa, tvätta och vem som ska handla.

För närvarande finns två företag som godkänts av kommunen: olir ab och bea's omsorg & assistans ab.

vid frågor kontakta gärna biståndsbedömare veilett Teern på telefon 08-555 010 56.

FiRa taxinge FöRSkola

Fredagen den 30 augusti firar vi Taxinge förskolas 10-årsjubileum med ett öppet hus för alla. vi ser fram emot att träffa alla gamla barn, föräldrar och personal. Har du jobbat på förskolan? kontakta oss gärna!

Jubileumsdagen håller vi vårt öppna hus kl. 14–17.

hjärtligt välkommen hälsar taxinge förskola

(13)

tRyggaRe medaRbetaRe i FöRSkolan

n

innemiljön i SvenSka SkoloR är inte bra. Elever, lärare och övrig skolpersonal är i många fall ängsliga över att gå till jobbet och bli sjuka.

Oron för framtiden är stor och man river skolor med dålig miljö.

Dessvärre är faktaunderlaget inte alltid rätt och förskolechefen Lars Lundberg vid Sandtorps och Skogsbackens förskolor har visat hur miljön kan förbättras genom att tillsammans med personalen medvetet arbeta med att förbättra arbetsmiljön.

– Vi såg att våra medarbetare inte mådde bra. Enkätundersökningar visade för ett par år sedan att 70 % av med - arbetarna var oroliga för sin hälsa.

I dag är motsvarande andel endast 7 %.

Detta genom att främst ta bort damm och höga ljud.

dålig hygien

– I Sverige har vi ofta en effektiv ven tilation i skolorna. Det blåser

som sjutton. Då blir det kallt, man ökar värmen och drar på ännu mer venti- lation med torr luft som följd. Vi har för lite fukt och de ohälsosamma stora partiklarna i luften får fritt tillträde till kroppen och ger allergier, konstaterar Lars Lundberg och visar med diagram hur man kan minska partikelmängden i inomhusmiljön.

Forskningsresultat visar att hygienen i skolor ofta är dålig med stora luft- föroreningar som följd. Detta ger onödigt lidande för framför allt allergiker och astmatiker.

enkla förändringar

– De som vistas i skollokalerna ska känna sig trygga, menar Lars Lundberg.

Vad har man då gjort?

– För det första tog vi personalens oro på allvar och vi diskuterade bakgrund, planer för förbättring och sedan åtgärderna undan för undan.

– De positiva resultaten i både enkät- svar och mätningar har sedan kommit genom enkla förbättringar i verksam- heten. På Skogsbackens förskola har en avdelning utrustats med tysta lekbackar, tysta bord och mjukt golv vid barnens

”byggarbetsplats”.

bättre madrasser

– Nästa steg blir att prova lätta, avtork- ningsbara och spritbara madrasser till vilrummen. Det är madrasser som samlar mindre mängd damm än de nuvarande

med frottéöverdrag. Då kan vi spara tid och miljö genom att inte behöva köra tvättmaskinen lika ofta, vilket är ett stort plus, säger Lars Lundberg.

inga sladdar

Att städa sitt kontor är också ett sätt att förbättra arbetsmiljön.

– Inga sladdar på golvet är ett första besked. Vi satsar på platsbyggda lärar- platser, täckta skåp med skjutdörrar och har minskat antalet hyllor. Tysta bord och tysta leksaker är andra viktiga inslag.

– En stövelförvaring på golvet som gjorde det omöjligt för städpersonalen att komma åt, fick ändras.

väcker intresse  – Vårt besked är kort och gott att istället för att riva ”dåliga” skolor finns mycket att vinna genom enkla åtgärder i innemiljön. Vi vill flytta fokus från byggnads- tekniska frågor till mer vardagliga insatser.

Det här har också betytt att många kommuner runt om i landet har hört talas om våra resultat och har redan varit här på studiebesök.

– De förändringar som visat sig fung- era bra ska nu också överföras på hela vår enhet i den takt budgeten tillåter. Vi ska också uppvakta Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ärendet och även försöka få med Allergiförbundet i ett nätverksarbete.

– Jag hoppas att vi genom långsiktigt arbete når en hög grad av trivsel, stimu- lans, arbetseffektivitet, god hygien och hälsa, säger Lars Lundberg. n

årets Företagare – en globetrotter

tillverkningen ligger i bland annat Thai- land, Kina, USA och EU.

– Visst, det är kul att uppmärksam- mas. Just nu går marknaden lite nedåt, men vi har tagit lite marknadsandelar och har stigande omsättning. Vi jobbar i hela Sverige, men har en mycket hög närvaro lokalt här i Nykvarn, säger Björn.

En globetrotter har landat – med båda fötterna på jorden … n

Ännu en flakkåpa växer fram i händerna på Tomas Juskevicius, en av Björn stackelius 16 medarbetare.

enKätunDersöK­

ningar VisaDe för ett par år seDan att 70 % aV

meDarbetarna Var OrO­

liga för sin Hälsa.”

– Enkla åtgärder i vardagsmiljön gör tillvaron säkrare och mer lättarbetad, säger förskolechefen Lars Lundberg.

(14)

ola edStRöm äR Sedan i början av april i år kommunchef. Här ska han få berätta lite om vem han är och vad han ska jobba med i Nykvarns kommun:

Som högste tjänsteman är han chef för kommunens alla med arbetare. Även om mycket ansvar är delegerat till lägre chefsnivåer, är kommunchefen högste ansvarige.

– När medborgarna i Nykvarn, och andra kommuner också förstås, går till kommun- val vart fjärde år så väljer man sina politiker till kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, börjar Ola Edström sin förklaring.

Stöttar politikerna

– Fullmäktige utser en rad nämnder och styrelser – medan kommunstyrelsen anställer en tjänsteman och det är jag.

Min uppgift är att bygga upp en orga- nisation parallellt med den politiska, en organisation som ska stödja politikerna i deras arbete. Tjänstemannaorganisa- tionen ska dels förbereda ärenden och förenkla för politikerna att fatta beslut;

dels verkställa de beslut som fattats.

– Mitt och övriga tjänstemannakårens ansvar är dessutom att tydliggöra och förklara för politikerna konse- kvenserna av olika ställningstaganden, exempelvis kostnader som kan följa på investeringar.

möjligheter

Ola Edström betonar det viktiga i att tjänstemannen gör rätt och utför rätt saker då felaktigheter tynger ner, speciellt i en mindre organisation.

– I en växande kommun som Nykvarn är det viktigt att ha duktiga medarbetare över hela linjen så klart, men på exploateringssidan är det särskilt viktigt. Samtidigt är det ont om just ex ploateringsingenjörer men nu tror jag att vi kommer att få det ganska bra här med två nyanställ- ningar (läs mer på sista sidan).

– Nykvarns kommun har alla möjligheter för framtiden. Vi har ett bra geografiskt läge i Stockholmsregionen med mycket landsbygd och gott om mark att växa på.

Fler bostäder

– Vi behöver fler bostäder och det vet jag är på gång. För övriga exploate- ringar har vi Stockholm Syd – Mörby som först och främst är tänkt för arbets- platser men även för forskning och utveckling inom motorindustrin.

– Men det centrala inom exploate- ringsområdet för dagen är just bostäder, och flera detaljplaner är på gång med centrumplanen nära förestående, för klarar Ola Edström.

Samhällsbyggare

Till Nykvarn kom Ola – som är uppväxt i Bromma och

bildade familj i radhus i Täby – närmast från Sandvikens kommun där han har arbetat som

bygg- och miljöchef, d.v.s. förvaltningschef för stadsarkitekts-, stads- ingenjörs- och miljöavdel- ningen. Innan Sandviken

var det Danderyds

kommun som planerings- och närings- livschef och före det Upplands Bro kommun som stadsarkitekt – bara för

att nämna något ur Olas digra CV.

En röd tråd genom alltsammans är samhällsbyggande – men när han

jobbade med geografisk information som projektledare i Mora kommun en gång var det efter att familjen skaffat en gård strax utanför Mora.

grisar och får

– Det här var på 1990-talet i Täby, när jag hoppat av konsult-

karriären för att driva en egen arkitektfirma. Så

blev det tvärstopp på byggmarknaden och vi beslutade att köpa

och flytta till en gård i Dalarna. Vi hade islandshästar, grisar och får – men inte för att leva på, utan jag flyttade arkitektfirman dit. Det visade sig dessvärre att lågkonjunkturen på bygg- sidan höll i sig, så jag kom till den kommunala karriären.

vasaloppet

Och Mora – har du åkt Vasaloppet?

– Faktiskt, sedan flera år till- baka ingår jag i den så kallade ”Slut- patrullen”. Det är ett gäng med läkare och andra frivilliga på skidor och skotrar med pulkor. Totalt kan vi vara tiotalet personer, plus ett gäng som kör bil parallellt sträckan Sälen–Mora. Vi följer ”repdragningen”, d.v.s. det rep som stänger spåret så att folk inte ska kunna hålla på hur länge som helst och ser till att eftersläntrarna tas om hand.

– Numera blir det dock annan träning, joggning, gym, skidåkning och lite golf. Just nu handlar det dock mest om nya jobbet. Så är jag ju bara i början ännu och har inte hunnit träffa alla, långt därifrån. Skolan till exempel, har jag inte hunnit med så mycket.

– Mycket tid går till kontakter in mot Stockholm län, Södertörnsregionen och länsstyrelsen, förklarar nye kommunchefen Ola Edström. n

KOmmunens

högSte

tjänsteman

– Vem är Det?

vad göR och

en såDan?

n medarbeTaren. Ola Edström, ny kommunchef i Nykvarns kommun.

(15)

”musiken är en lagsport”

n

hanS lUndell använder sig av en amerikansk modell i sin undervisning. Utbildningen i USA bygger på inlärning i ensemblespel och ungdomarna får spela tillsammans från första början och sedan en viss tid varje skoldag.

Allt genomförs utan indivi- duella lektioner – allt får man lära sig genom att från första dagen spela tillsammans med sina kamrater och lära sig mer och mer efter hand.

– Musikern Kennet Olaus- son och jag har tillsammans tagit fram en Nykvarns-variant av detta sätt att lära sig spela, som vi kallar Musse Combo.

gruppspel

Även i Musse Combo går det ut på att ungdomarna får lära sig spela sitt instrument i grupp, utan individuell undervisning.

– Vi samlas fyra gånger i veckan och spelar skrivna arrangemang, förklarar Hans och visar hur det går till:

– Varje gång spelar vi 40 minuter. De fyra lektionerna inryms i ”elevens val” mot- svarande en veckotimme. En

av lektionerna görs på en lunchrast och de resterande två varje vecka ligger i anslut- ning till två av skoldagarnas avslutning.

Att döma av den musik hans unga adepter presterar, så är Musse Combo en framgångsrik modell.

hedersmedborgare

Det är inte bara barnen det går bra för. Hans själv anses ha lyckats så bra att han utsetts till kommunens Heders- medborgare 2012. Som musik- lärare i kulturskolan och orkesterledare för Nykvarns Musikkår fick han ta emot utmärkelsen vid fullmäktige- mötet i februari i år.

väljer instrument

En glad Hans Lundell förklarar hur hans undervisning går till:

– Vi startar en orkester i årskurs 3 vid Turingeskolan och Björkestaskolan varje år.

Det börjar med att barnen får delta i en musikverkstad där alla får prova alla instrument.

Utifrån detta får de skriva önskelista i turordning och

därefter är det vi i lärarlaget som försöker få till det.

– Hälften av alla treor kommer med och vi har i genomsnitt 70 nybörjare varje år.

– I stället för individuell undervisning blir detta mer som en lagsport; fotboll eller ishockey istället för 5 000 meter hinder eller längdhopp, förklarar Hans Lundell.

vad krävs?

För att komma ifråga som hedersmedborgare krävs att man ska kunna uppfylla en rad kriterier:

• Personen ska vara, eller har varit, bosatt i kommunen.

• Utmärkelsen kan tilldelas postumt, (alltså efter att personen i fråga avlidit).

• Endast enskild person kan komma i fråga, inte en grupp.

• Det som premieras ska upplevas som positivt för kommunen och kan vara av idrottslig, konstnärlig, merkantil (affärsmässig) eller annan art. n

“Hans Lundell, musiklärare och orkesterledare, har på ett mycket framgångsrikt sätt skapat en musikalisk kulturverksamhet i Nykvarn som är unik. Han har genom sitt enastående stora engagemang lockat och inspirerat mängder av ungdomar in i musikens värld. Detta har resulterat i att Nykvarn idag har en av landets främsta orkesterverksamheter för blåsinstrument och orkester.

Hans insatser har format många i dag framgångs- rika musiker inom det svenska musiklivet.”.

hedersmedborgare 2012.

En lagsport – men med klarinetter, trumpeter och slagverk i stället för klubbor, puck eller bollar.

Så går det till när ungdomar lär sig spela ett instrument under ledning av Nykvarns kommuns hedersmedborgare 2012,

musikläraren Hans Lundell.

hedersmedborgare hedersmedborgare

hedeRSmedboRgaRe genom åRen:

anders ehnmark – författare och journalist (2011). peter asplund – framstående trumpetare och jazzmusiker (2010). alice carlsson – för sitt långa engagemang i Nykvarns Gymnastikförening (2009). mikael “Samme” Samuelsson – stanley Cup-vinnare (2008).

annika olander (f.d. Åhlund) – guldmedaljvinnare i fält-vm för bågskytte 2006 (2007). guje olsson – för sitt arbete med snilleblixtarna (2006).

Ulrich Schulte – sm-vinnare i porträttfotografering (2004). bengt jägerskog – fotograf och dokumentärfilmare (2003).

En av Hans Lundells elever vid Björkestaskolan är Tyra Isaksson på klarinett.

(16)

koRtaRe pendling FöR petRa

ytterligare förstärkning till uppdrag och planering blir det direkt efter midsommar då projektledaren Petra viklander börjar arbeta hos oss.

Petra kommer närmast från ett fastighetsbolag i stockholm, men hon är tillsammans med sambon bosatt i södertälje.

– Jag kommer att fortsätta att pendla, men det blir nu lite närmare till Nykvarn, förklarar Petra.

Hon ser fram emot att som projektledare få ta itu med olika projekt i Nykvarn.

centrumprojektet

Bland annat kommer Petra att få hålla ihop centrum- projektet för kommunens räkning men hon ska också få arbeta med mörby indus- triområde.

Jobbet i Nykvarn hittade hon i en annons:

– Jobbeskrivningen passade mig precis. Det är ju detta jag är utbildad till, så jag ser fram emot att få sätta igång, säger Petra som gärna använder sin fritid till träning i olika former liksom till att umgås med vänner. n

mindRe

Skala lockaR SteFan

– Det är roligt att få komma tillbaka. Det jag saknat sedan sist är nog främst den lite mindre skalan i Nykvarn.

– I den miljön får man lite mer variation i arbets- uppgifterna och det trivs jag med.

Det säger stefan sköldén,

”nygammal” mark- och exploateringsingenjör som kommer tillbaka till Nykvarn så här i början av sommaren.

Han har dessutom varit med från början i Nykvarn:

– Jo, jag var med när kommunen blev sin egen och trivdes bra redan då.

att jag slutade i fjol höst hängde mer samman med att

jag som född och uppväxt i Norr köping hade familje- anknytning dit.

men nu är det ändå dags för återkomst.

pendlar

– samtidigt ska jag och min familj bo kvar i Nyköping, där vi varit bosatta sedan många år. Jag pendlade till Nykvarn tidigare och jag har nu pendlat till Norrköping sedan oktober i fjol.

Nu vrids pendlarratten åt

annat håll och jobbet – på deltid tre dagar i veckan – blir i Nykvarn.

– Här finns mycket att jobba med för en mark- och exploateringsingenjör.

Hela centrum ska förnyas och här finns flera bostads- projekt på gång.

Stockholm Syd

– vi har också det stora verksamhetsområdet ”stock- holm syd” mellan mörby och almnäs där vi har ett programarbete igång. Läget är utmärkt och vi hoppas på såväl större som mindre etableringar där.

– Nyanställd projekt - ledare på uppdrag och planering är ju också Petra viklander, som jag ser fram emot att få sam- arbeta med, säger stefan sköldén. n

n

på nya jobb.

Förutom nye kommunchefen Ola Edström som presenteras på annan plats i detta nummer av Tutan, finns ytterligare nyanställda på kommunkontoret.

Här är tre medarbetare som du kanske kommer att möta vid ditt nästa besök:

SteFan Sköldén, mark­

och exploateringsingenjör petRa viklandeR,

projektledare

bra peDagOgiK är bra för alla.

Det är bra Om gODa iDéer spriDs.”

en ny ReSURS till våRa

Skol eleveR

I mitten av april började karin alm sitt arbete som chef för centrala elevhälsan i nykvarns kommun.

Efter sin lärarutbildning har karin arbetat i karlsborgs kommun, västergötland och senare vid Tyska skolan i stockholm, med utstickare till Washington DC och Bryssel.

sedan två månader till baka är det Nykvarn som gäller.

– Tjänsten med elevhälsa lockade mig. Det är roligt att jobba med elever och personal ute på våra skolor.

– Hälsotänkande innebär bland annat att titta på vilka olika faktorer som verkar för en positiv utveckling. Ibland handlar det om små saker, som kan göra skillnad. I dialog med elever, föräldrar och personal skapar vi goda förutsättningar, säger karin.

– Bra pedagogik är bra för alla. Det är bra om goda idéer sprids.

karin tror på samtalet som redskap och att möjligheterna

finns att verka för att god utveckling sker.

– Jag har en positiv ansats, och tillsammans hittar vi vägar för att alla barn ska få växa och utveckla sina kunskaper i förskolan och skolan i Nykvarns kommun. n

kaRin alm,

chef, centrala elevhälsan

GILLa oss PÅ facebook sÅ Har Du FuLL koLL PÅ vaD som HÄNDEr I NykvarNs kommuN.

NÄsTa NummEr av TuTaN

kommEr I sepTember 2013

References

Related documents

Att kunna ta den idylliska järnvägen vidare på en tur till Taxinge slott för ett besök där kommer givetvis att höja in- tresset för banan.. – Vi räknar också med att kunna

”Upplev Nykvarn” är, liksom tidigare år, en bred exposé över kommunens olika besöksmål, till gagn både för turister och för oss som bor här.. ”Upplev

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

TEMA: NYKVARNS CENTRUM - MARS 2012 • TUTAN för handel, innan man går över till.. att ersätta den äldre bebyggelsen med

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11