Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling. Förskolan Lövkojan

Download (0)

Full text

(1)

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Davidsson, ingrid.davidsson@kil.se

2016-10-25

0, v1.1, 2014-01-31

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling

Förskolan Lövkojan

2016-2017

(2)

DISKRIMINERINGSSGRUNDER

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är när någon kränker ett barns värdighet och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kränkande behandling är när någon kränker ett barns värdighet, men när det inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

GRUNDUPPGIFTER

VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Förskoleverksamhet

ANSVARIGA FÖR PLANEN All personal på Lövkojan.

PLANEN GÄLLER FRÅN 2016-11-01

PLANEN GÄLLER TILL 2017-10-31

LÄSÅR 2016-2017

(3)

VÅR VISION

På Förskolan Lövkojan ska alla barn känna sig trygga! Alla barn ska känna sig lika mycket värda och lika viktiga.

Inget barn ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller någon form av kränkande behandling.

DELAKTIGHET

BARNENS- OCH PERSONALENS DELAKTIGHET OCH FÖRANKRING AV PLANEN

Med samtal, sammarbetsövningar, lekar och litteratur, ger vi barnen möjlighet att utveckla sin empati, hur man är en bra kompis och att vi är hjälpsamma mot varandra. Allt för att skapa trygghet.

Genom att vara närvarande och delaktiga i barnens lek och aktiviteter kan vi pedagoger vägleda barnen i deras handlande, uppmärksamma och uppmuntra positiva beteenden.

Likabehandlingsplanen diskuteras med jämna mellanrum på avdelningsplaneringen och på gemensamma möten.

VÅRDNADSHAVARNAS DELAKTIGHET

Vårdnadshavarna kan ta del av och diskutera likabehandlingsplanen vid

inskolning, föräldramöten, utvecklingssamtal samt vid den dagliga lämningen och hämtningen av sitt barn.

Likabehandlingsplanen ska alltid finnas tillgänglig i avdelningens hall.

FÖRANKRING AV PLANEN

Vi arbetar utifrån planen i vårt dagliga arbete och diskuterar den kontinuerligt.

Observationer och reflektioner i barngruppen är mycket viktiga för att vi ska uppmärksamma om något barn känner sig utsatt och otrygg. Personalen måste vara närvarande i barnens aktiviteter och lek för att kunna uppmärksamma vad som sker samt för att kunna vara med och vägleda.

(4)

UTVÄRDERING

BESKRIV HUR FJOLÅRETS PLAN HAR UTVÄRDERATS

På arbetsplatsträffar har personal och förskolechef gemensamt diskuterat och reflekterat kring förra årets likabehandlingsplan.

RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN AV FJOLÅRETS PLAN

Vi har tillsammans med förskolechefen beslutat att ha en gemensam mer överskådlig plan på vårt förskoleområde.

SLUTSATS AV KARTLÄGGNINGEN

Utifrån kartläggningen har vi kommit fram till att fortsätta att finnas närvarande i barnens lek. Att vi pedagoger finns fördelade mellan rummen.

Vi kommer att arbeta vidare med Värdegrundsfrågorna, dramatisera olika aktuella händelser för barnen och undvika köer genom att slussa några barn i taget till toaletten och hallen vid utgång och ingång.

BESKRIV HUR ÅRETS PLAN SKA UTVÄRDERAS

Observationer i barngruppen och barnintervjuer för att se om alla barn är trygga.

Reflektioner över hur vi arbetat med planen i verksamheten under året.

Eventuella samtal med vårdnadshavarna.

På arbetsplatsträffar kommer personal och förskolechef gemensamt diskutera och reflektera kring årets likabehandlingsplan.

ANSVARIG FÖR ATT ÅRETS PLAN UTVÄRDERAS

All personal på Lövkojan och förskolechef.

(5)

FRÄMJANDE INSATSER

INSATS

Vi ger barnen möjlighet att utveckla hur man är en bra kompis, genom samtal, sammarbetsövningar, lekar och litteratur.

Genom att vara närvarande och delaktiga i barnens lek och aktiviteter kan vi vägleda barnen i deras handlande, uppmärksamma och uppmuntra positiva beteenden.

Likabehandlingsplanen diskuteras med jämna mellanrum på avdelningsplaneringen och på gemensamma möten.

ANSVARIG

All personal på avdelningen Lövkojan.

UR LPFÖ 98/10

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.”

”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.”

(6)

RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER

POLICY

På vår förskola är det nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Personalen ska vara nära barnen i både inne- och utelek. Personalen ska vara uppmärksamma och lyhörda för vad barnen gör och säger.

PERSONAL SOM BARN OCH VÅRDNADSHAVARE KAN VÄNDA SIG TILL Barn och vårdnadshavare kan vända sig till all personal på avdelningen.

Vårdnadshavare kan även vända sig direkt till förskolechefen.

RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN TRAKASSERAS/KRÄNKS AV ANDRA BARN

Vi agerar omedelbart och hanterar situationen genom samtal med inblandade barn, berörda föräldrar eller hela barngruppen. Vi följer därefter upp med observationer i barngruppen och reflektioner i arbetslaget. Om kränkningen inte upphör kopplas förskolechefen in.

RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN DISKRIMINERAS/

KRÄNKS AV PERSONAL

Vi agerar omedelbart genom att samtala med berörd vuxen. Anmälan sker till förskolechef som ansvarar för utredning av händelsen.

RUTINER FÖR UPPFÖLJNING

Arbetslaget diskuterar igenom situationen omedelbart. Förskolechefen ansvarar därefter för vilka åtgärder som vidtas.

RUTINER FÖR DOKUMENTATION

Samtliga händelser och samtal dokumenteras av den personal som gjort iakttagelsen. Därefter ansvarar förskolechefen för vilka åtgärder som vidtas.

ANSVARSFÖRHÅLLANDE

Figure

Updating...

References

Related subjects :