kontor i 22 länder. år av tillgänglighet.

182  Download (0)

Full text

(1)

Årsredovisning

2011

(2)
(3)

746 kontor i 22 länder.

140 år av tillgänglighet.

NÖJDA KUNDER PÅ SAMTLIGA HEMMAMARKNADER

Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och EPSI oberoende mätningar av kundnöjdhet, enligt en europeisk standard. Resultatet för 2011 visade att Handelsbanken hade de nöjdaste kunderna av de fyra stora bankerna i Sverige.

På privatkundssidan är det 23:e året i rad som banken toppar undersökningen. Handelsbanken hade även topp laceringar i alla de nordiska länderna och Stor- britannien, både bland privat- och företagskunder.

NÄST STARKASTE BANKEN I VÄRLDEN

Våren 2011 publicerade den internationella nyhetsbyrån Bloomberg en granskning av världens starkaste banker med tillgångar på över 100 miljarder US-dollar. Resultatet visade att Handelsbanken är världens näst starkaste bank och den starkaste banken i Europa, Norden och Sverige.

Bloomberg använde fem olika finansiella mått för att komma fram till resultatet. Bland annat finansiell styrka, förmågan att hantera risk och kostnadseffektivitet.

LEDANDE POSITION PÅ DEN INTERNATIONELLA FUNDINGMARKNADEN

Handelsbankens position på fundingmarknaden är starkast i Europa. Det visade en rapport i augusti 2011 från investmentbanken Morgan Stanley som visade att Handels banken då hade 203 procent av årets långa upp - låning klar, samtidigt som andra banker bara hade upp- nått 70– 80 procent av sina upplåningsbehov. Det inter- nationella intresset för att investera i Handelsbankens obligationer är mycket stort.

Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland.

Banken ser dessa länder som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har idag närmare 11 200 medarbetare samt verksamhet i 22 länder.

Detta är Handelsbanken

(4)

40

år i rad med högre lönsamhet än våra

konkurrenter.

11 184

medarbetare.

år med nöjdast kunder enligt Svenskt

Kvalitetsindex (SKI)*.

23

* Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex), har Handelsbanken sedan mätningarna startade 1989 nöjdast privatkunder av de svenska stora bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

(5)

Året i korthet

Räntenettot ökade med 11 procent till 23 613 miljoner kronor (21 337).

K/I-talet förbättrades till 47,1 procent (48,0).

Intäkterna steg med 5 procent till 32 809 miljoner kronor (31 296).

Resultatet efter skatt för total verk- samhet ökade med 12 procent till 12 323 miljoner kronor (11 025) och resultatet per aktie steg med 12 procent till 19,78 kronor (17,72).

RESULTAT EFTER SKATT

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 12 procent till 16 536 miljoner kronor (14 770).

RÖRELSERESULTAT

Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,5 procent (12,9).

RÄNTABILITET

Primärkapitalet ökade till 93,5 miljar- der kronor (87,8) och primärkapital- relationen uppgick till 18,4 procent (16,5). Kärnprimärkapitalrelationen steg till 15,6 procent (13,8).

Kreditförlustnivån sjönk till 0,05 procent (0,10).

Medelvolymen utlåning till allmän - heten ökade med 5 procent till 1 552 miljarder kronor (1 475).

KAPITAL

KREDITFÖRLUSTER UTLÅNING

RÄNTENETTO K/I-TAL

INTÄKTER

Bankens nettoinflöde på den svenska fondmarknaden uppgick till 14,4 miljarder kronor, motsvarande en marknadsandel på 90 procent.

FONDSPARANDE

I Storbritannien ökade rörelseresultatet med 55 procent.

STORBRITANNIEN

Styrelsen föreslår en utdelning på 9,75 kronor per aktie (9,00).

UTDELNING

Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm. Tid: Ons- dagen den 28 mars 2012 klockan 10.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 22 mars 2012. Anmälan sker till Handelsbanken, Bolagsstyrning, Kungs trädgårdsgatan 2, 106 70 Stock-

holm, telefon 08-701 19 84, eller internet www.handelsbanken.se/bolagsstamma, senast torsdagen den 22 mars 2012.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 22 mars 2012, då sådan införing ska vara verkställd.

Utdelning

Styrelsen föreslår som avstämningsdag för utdelning måndagen den 2 april 2012, vilket innebär att Handelsbanksaktien handlas utan rätt till utdelning torsdagen den 29 mars 2012. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen skickas ut av Euroclear torsdagen den 5 april 2012.

KORT INFORMATION OM HANDELSBANKENS ÅRSSTÄMMA 2012

(6)
(7)

Innehåll

Svenska Handelsbanken AB (publ) Organisationsnummer: 502007-7862 Styrelsens säte: Stockholm www.handelsbanken.se

This Annual Report is also available in English.

FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

Innehåll Koncernen 66

Resultaträkning Koncernen 67 Totalresultat Koncernen 68 Balansräkning Koncernen 69 Förändring i eget kapital

Koncernen 70 Kassaflödesanalys Koncernen 71

Noter Koncernen 72

FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Innehåll Moderbolaget 131 Resultaträkning Moderbolaget 132 Totalresultat Moderbolaget 133 Balansräkning Moderbolaget 134 Förändring i eget kapital

Moderbolaget 135 Kassaflödesanalys

Moderbolaget 136 5-årsöversikt Moderbolaget 137

Noter Moderbolaget 139

Förslag till vinstdisposition 165

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse 166

KONTAKTA OSS

Kontor och kontorschefer 168 Dotterbolag 174 Adresser 175

ÖVRIGT

Definitioner och förklaringar 176 VD-ORD

Stabilitet, tillväxt och fler kundmöten 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll Förvaltningsberättelse 9

Idé och mål 11

Måluppfyllelse 12

Vår idé 14

Organisation och arbetssätt 16 140 år av tillgänglighet 18

Finansiell översikt 2011 20

Koncernen – översikt 21

Verksamhetens utveckling 22 5-årsöversikt Koncernen 24

Nyckeltal per år 26

Utveckling per kvartal 27 Segmentinformation 28 Kontorsrörelsen i Sverige 30 Kontorsrörelsen utanför Sverige 32

Storbritannien 33

Danmark 34

Norge 35

Finland 36

Handelsbanken International 37 Handelsbanken Capital Markets 38

Aktien och ägarna 40

Ansvarsfullt företagande

i Handelsbanken 42

Miljö 44 Medarbetare 46

Bolagsstyrningsrapport 2011 49 Innehåll Bolagsstyrningsrapport 49

Styrelsens ledamöter 62

Koncernledning samt

Compliance och Internrevision 64 Verksamhetens utveckling

Ansvarsfullt företagande – CSR

Bolagsstyrningsrapport

(8)

V D - O R D

6

Stabilitet, tillväxt och fler kundmöten

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11

Ř Rörelseresultatet för 2011 blev 16,5 miljarder kronor. Resultatet per aktie ökade från 17,72 kronor till 19,78 kronor.

Ř Handelsbankens räntabilitet, mätt som avkastning på eget kapital för total verksamhet, var 13,5 procent.

Ř K/I-talet – kostnader dividerade med intäkter – uppgick till 47,1.

Ř Vårt primärkapital ökade under året med 5,8 miljarder kronor. Kapitalbasen uppgick till 106 miljarder kronor och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II ökade till 20,9 procent.

Ř Handelsbanken uppfyllde redan vid utgången av 2011 de kapitalkrav som gäller i det kommande kapitaltäckningsregelverket Basel III, på såväl europeisk som nationell nivå.

Ř De senaste fem åren har Handelsbankens egna kapital vuxit med i genomsnitt 15,6 procent per år, lämnad utdelning och återköp inräknade.

Ř Avkastningen på eget kapital har aldrig understigit 12 procent – efter kreditförluster och skatt – något enskilt kvartal de senaste fem åren. Handelsbanken har under samma period inte genomfört någon nyemission.

Ř Utbyggnaden av kontorsnätet fortsatte och antalet kontor var 746 vid årets utgång.

TILLVÄXT I TURBULENS

År 2011 – då Handelsbanken varit verksam i 140 år – präglades av en fortsatt oro i vår omvärld, där problemen med stora statsunderskott i flera västländer fortsatte och fördjupades. Detta gav också betydande återverkningar på världens finans- och kapitalmarknader. Inom bank- och finanssektorn vidtogs på många håll drastiska åtgärder i form av stora nedskrivningar och avsevärda personalminskningar.

”Handelsbanken kan växa med låg risk och god kontroll på kostnaderna.”

För oss i Handelsbanken, med vår konserva- tiva syn på risker och tradition av betryggande finansiella reserver blev det gångna året, liksom tidigare år, relativt odramatiskt. Vi fortsatte göra de affärer våra kunder och vi önskade göra, vi fortsatte arbetet med att frigöra mer tid för

kundmöten och vi fortsatte öppna kontor.

Handelsbanken växer främst genom att öppna kontor på orter där banken inte tidigare varit verksam. På så sätt växer Handelsbanken kontor för kontor, kund för kund.

Denna organiska tillväxtmodell har visat sig fungera på allt fler orter och i allt fler länder.

Den innebär att Handelsbanken kan växa med låg risk och god kontroll på kostnaderna. Ett nyöppnat kontor uppvisar vanligtvis ett positivt kassaflöde inom 24 månader med en avkast- ning på allokerat kapital runt åtta procent.

Därefter stiger intäkterna väsentligt snabbare än kostnaderna.

Denna modell för tillväxt skapar en långsiktigt stabil bank. En bank som, oavsett tillståndet i omvärlden, finns till hands för sina kunder. En bank som inte behöver stöd från skattebetalare.

Som yttersta garant för denna stabilitet finns bankens ägare – aktieäg arna. Dessa kan, om banken hamnar i svårig heter, tvingas skjuta till ytterligare kapital alternativt förlora betydande delar av sitt ägande. För att få aktieägare att stå den risken, bör banken också generera god avkastning och ökat aktie ägarvärde.

Tittar vi på de senaste fem åren, onekligen en ovanligt turbulent period, så har Handelsbanken

genererat ett ökat aktieägarvärde på cirka 12 miljarder kronor, när vi summerar börsvärde, utdelningar och återköp.

BRA KUNDER FINNS ÖVERALLT Sverige har 9,3 miljoner invånare. Drygt 7,5 miljoner av dessa bor utanför de tre största städerna: Stockholm, Göteborg och Malmö.

Detta är inte unikt för Sverige utan mönstret är detsamma på alla våra hemmamarknader.

I Danmark bor runt 80 procent utanför Köpen- hamn, Århus och Ålborg. I Finland bor mindre än 20 procent i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Den mest koncentrerade marknaden i Skandi- navien är den norska, där drygt 20 procent bor i Oslo, Bergen och Trondheim.

I Storbritannien bor drygt 8 procent av invånar- na i de centrala delarna av London, Birmingham och Leeds. Väljer vi att titta på Storlondon, West Midland och Greater Manchester, blir resultatet ändå att närmare fyra femtedelar av befolkningen i Storbritannien bor utanför storstadsregionerna.

Att koncentrera ett kontorsnät till enbart större städer, skulle således lägga en majoritet av våra nuvarande och potentiella kunders personliga mötesplats med banken långt hemifrån.

I många fall lite för långt.

(9)

V D - O R D

Vi vet också att många små- och medelstora företag ligger utanför storstadsregionerna.

Ledningen i dessa företag har ofta en mycket stark önskan om att lägga sina bankaffärer lokalt på orten, där de får möjlighet att tala direkt med den som fattar beslut i kreditfrågor.

Även på privatsidan har många kunder en mycket stark preferens för banker med ett kontors nät som är så stort att kunden med lätt- het kan nå kontoret genom en promenad.

STARK LOKAL FÖRANKRING

Det är därför vi fortsätter bygga ut vårt kontors- nät. Vi har nu landsomfattande kontorsnät på alla våra fem hemmamarknader: Sverige, Stor- britannien, Danmark, Norge och Finland.

Vi har under de senaste åren med framgång också etablerat kontor på orter med mindre än 30 000 invånare, vilket ytterligare ökar poten tialen för framtida etableringar – särskilt i Storbritannien.

Vår erfarenhet av kontor på orter av denna storlek är mycket goda i Skandinavien. Etablerings- kostnaderna är relativt låga, kundnöjdheten mycket hög och efterfrågan på kapital förvalt- nings tjänster och sparprodukter är stor. Samtidigt kan kreditgivningen ske till lägre risk. Det lokala kontoret – och därmed dess kunder – har alltid

tillgång till den stora bankens samlade kompe tens, kontaktnät och finansiella styrka. Kombinerat med en hög grad av lokalt självbestämmande gör detta oss till ett attraktivt alternativ för goda kunder även på mindre orter med starka, lokala banker. Detta sammantaget ger en mycket robust grund för att driva bankkontor.

På närmare 50 orter är Handelsbanken idag ensam bank – och det ser ut att bli fler.

ATT HANTERA RISK

De finansiella marknaderna har varit under betydande stress under året. En bred förtroende- kris gentemot skuldtyngda länder och deras förmåga att sanera sina statsfinanser har lett till en generell förtroendekris för hela eurosystemet.

Till detta kommer en osäkerhet kring utform- ningen av och förmågan inom banksektorn att hantera nya regelverkskrav inom såväl likviditets- som kapitalkravsområdet.

Det finns skäl att anta att den skuldkris som flera av västvärldens ekonomier nu brottas med kommer att påverka de finansiella marknaderna under lång tid framöver.

Handelsbanken har inga direkta exponeringar mot problemtyngda stater eller banker.

Handelsbankens historiskt låga risktolerans,

goda kapitalisering och starka likviditetssituation gör banken väl rustad att verka även under betydligt svårare marknadsförutsättningar än de som varit under året. Bankens strikta förhållnings- sätt till risk innebär att banken medvetet undviker att delta i affärer med hög risk även om ersätt- ningen för ögonblicket kan vara hög.

”Det strikta förhållnings- sättet till risk innebär att banken kan vara en stabil och uthållig affärspartner till kunderna.”

Den låga risktoleransen upprätthålls genom en stark riskkultur som är uthållig över tiden och som gäller på alla områden i koncernen. Kredit- givningen har en stark lokal förankring, där den nära kundrelationen verkar för låga kreditrisker.

(10)

V D - O R D

8

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11 Det strikta förhållningssättet till risk innebär

att banken kan vara en stabil och uthållig affärs partner till kunderna. Det bidrar både till god riskhantering och att en hög servicenivå kan upprätthållas även när verksamheten och de marknader banken verkar på utsätts för påfrestningar.

Samma principer för bankens inställning till risk gäller i alla länder där banken har verksam- het och är vägledande i den fortsatta utlands- expansionen.

GOD LÖNSAMHET GER GOD TILLGÅNG TILL KAPITAL

Handelsbanken har under hela finanskrisen haft god tillgång på likviditet. Banken har tillgång till de finansiella marknaderna via sina kort- och långfristiga finansieringsprogram.

Ett viktigt – för att inte säga helt avgörande – skäl till detta är Handelsbankens lönsamhet, alltså vår förmåga att generera god värdetillväxt långsiktigt, oavsett konjunktur. Det faktum att Handelsbanken under många decennier kunnat uppvisa en lönsamhet som varit högre än jämförbara banker på våra hemmamarknader – och använt denna lönsamhet till tillväxt och att bygga stabila finanser ger banken tillgång till fler finansieringskällor – även under tider när finans- marknaderna är stängda för de flesta aktörer.

De stabila finanserna, med bland annat en väl tilltagen likviditetsreserv ger också en hög motståndskraft mot eventuella störningar på de finansiella marknaderna. Vid årsskiftet översteg bankens likviditetsreserv 700 miljarder kronor.

Av reserven uppgick enbart likvida tillgångar placerade i centralbanker till 376 miljarder kronor.

Kostnaden för vår upplåning är, tack vare god rating och stabila finanser, en av de absolut lägsta bland alla banker i västvärlden.

Ett annat icke oväsentligt skäl till att Handels- banken har lägre fundingkostnader och fler finansieringskällor än nästan någon annan bank är att vår balansräkning helt och fullt är byggd på kommersiella villkor.

VI KAN BLI BÄTTRE

Även om mycket har utvecklats i positiv riktning under året finns det hela tiden saker vi kan göra lite bättre.

Därför arbetar vi oförtrutet vidare med att förbättra våra kundmöten, vår infrastruktur och vårt erbjudande av produkter och tjänster. Våra kontor har under året provat olika lösningar för att göra det lite enklare och lite smidigare att besöka oss. Vi har gett våra kunder fler nycklar till banken – det vill säga ökat vår tillgänglighet, med flera förbättringar av utbudet på bland annat våra tjänster för så kallade smartphones och läsplattor. Vi har startat TV-sändningar på webben för att göra all den kunskap som finns

i banken lite mer lättillgänglig för våra kunder.

På ett område är jag dock särskilt otålig vad det gäller hastigheten på förbättringsarbetet;

jämställdhet. Jag skulle önska att det gick ännu snabbare att ta tillvara den fulla potential vi har i banken – det gör vi inte så länge alla skickliga kvinnor inte får de möjligheter de förtjänar. Vårt arbete med utbildning, kartläggning och olika åtgärder för att lyfta fram kvinnor måste fortsätta, helst också öka takten.

”Vi har gett våra kunder fler nycklar till banken.”

Ett område där förbättringstakten varit hög är inom vår sparaffär. Där har våra centralt placerade specialister inom flera områden – i samverkan med våra kontor – gjort ytterligare förbättringar inom sortiment, lösningar och gränssnitt mot kund.

Våra kunder svarar också mycket positivt på detta – ett exempel är att Handelsbanken i Sverige hade det i särklass största nettoinflödet i fonder i Sverige under det gångna året.

HÖGRE TILLGÄNGLIGHET GER NÖJDARE KUNDER

Detta att centralt kraftsamlade specialistfunk- tioner i nära dialog med kontoren hela tiden utvecklar och förbättrar vårt erbjudande mot kund är ett av skälen till varför Handelsbanken år efter år får allt fler och allt nöjdare kunder. Vi kan helt enkelt vara lite mer lyhörda och reagera lite snabbare på våra kunders önskemål.

”Detta innebär att kunden alltid får träffa den som fattar besluten kring kundens affär.”

Men det kanske viktigaste skälet till nöjdare kunder kan sammanfattas i ett ord; tillgänglighet.

Stabila finanser ger oss – och därmed våra kunder – tillgång till det kapital som krävs för att göra bra affärer, oberoende av marknadsläget i övrigt. Vi finns alltid där när kunden vill göra affär, oavsett andra, yttre faktorer – faktorer som dessutom kanske inte alls påverkar kunden och dennes affär.

Tillgänglighet genom ett väl utbyggt kontorsnät med bra öppettider, men också tillgång till en stor del av bankens utbud via andra mötes- platser som internet, telefon och smartphones – där vi hela tiden utvecklar och förbättrar funktionalitet och nytta för kunden.

Men framförallt kanske tillgänglighet i form av tillgång till den som bestämmer. Våra kontor har mycket stor frihet att utforma och anpassa sin affär efter just sin lokala marknad. Vårt decentra- liserade sätt att arbeta innebär att i stort sett alla affärsbeslut tas ute på kontoren. Detta innebär att kunden alltid får träffa den som fattar besluten kring kundens affär. Det är en form av hög tillgänglighet som våra kunder ofta uttrycker en mycket stor uppskattning över.

TILL SIST

Sammanfattningsvis är jag hoppfull inför framtiden.

Vi har, tycker jag, god kontroll på risker och svagheter – och vi utnyttjar på ett bra sätt vår styrka och särart. Sammantaget ger detta god avkastning, med låg risk och nöjda kunder.

Vi kommer därför att fortsätta bygga långsiktiga kundrelationer genom en stark lokal närvaro, där affärsbesluten är decentraliserade till den som möter kunden. Vi ska bli ytterligare lite mer tillgängliga genom att göra våra nya mötesplatser, bland annat i mobiltelefon och på internet, ännu lite bättre. Vi ska helt enkelt koncentrera oss på att åstadkomma ännu lite fler och ännu lite bättre kundmöten.

Utgångsläget är således gott för fortsatt utveckling och tillväxt av banken. Vi prioriterar organisk tillväxt i form av bredare produktprogram till fler kunder genom fler kontor på fler marknader.

Detta hindrar inte att vi är öppna för komplette- rande förvärv om dessa är av en karaktär att de kan rymmas inom vår affärsidé och företagskultur.

Nyckeln till vår framtida utveckling är välutbild- ade och engagerade medarbetare. Vi kommer därför under de kommande åren att satsa ytterligare på utveckling av bankens personal.

I detta intar arbetet med jämställdhetsplaner en central roll.

När vi nu lägger 2011 bakom oss kan jag konstatera att bakom bankens goda resultat ligger mycket gedigna insatser från hela vår personal och jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare för detta.

Jag vill också tacka alla våra kunder för det förtroende ni visar oss.

Tack – och hjärtligt välkomna till oss på Handelsbanken.

Pär Boman

Stockholm i februari 2012

(11)

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11

9

Förvaltningsberättelse

INNEHÅLL

Idé och mål 11

Måluppfyllelse 12

Vår idé 14

Organisation och arbetssätt 16 140 år av tillgänglighet 18

FINANSIELL ÖVERSIKT 2011 20

KONCERNEN – ÖVERSIKT 21

VERKSAMHETENS UTVECKLING 22

5-ÅRSÖVERSIKT KONCERNEN 24

NYCKELTAL PER ÅR 26

UTVECKLING PER KVARTAL 27

SEGMENTINFORMATION 28 Kontorsrörelsen i Sverige 30 Kontorsrörelsen utanför Sverige 32

Storbritannien 33

Danmark 34

Norge 35

Finland 36

Handelsbanken International 37 Handelsbanken Capital Markets 38

AKTIEN OCH ÄGARNA 40

ANSVARSFULLT

FÖRETAGANDE – CSR 42

MILJÖ 44

MEDARBETARE 46

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 49 Innehåll Bolagsstyrningsrapport 49 Styrelsens ledamöter 62 Koncernledning samt

Compliance och Internrevision 64

9

(12)
(13)

I D É O C H M Å L | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Idé

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förankring genom landsomfattande kontors - nät och långsiktighet i kundrelationerna.

Banken växer internationellt genom att etablera affärsmodellen på utvalda marknader.

Mål

Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna.

Handelsbankens lönsamhetsmål syftar bland annat till att ge aktieägarna en lång- siktigt god värdetillväxt, uttryckt i en över konjunkturcykeln stigande vinst per aktie.

Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.

Hög lönsamhet är avgörande, inte enbart för att attrahera aktieägare att investera i banken, utan också för att skapa förutsättningar för tillväxt, hög rating och låga fundingkostnader samt för bankens utlåningskapacitet.

Lönsamheten påverkar också bankens förmåga att hantera risker och bedriva

effektiv kapitalhantering.

(14)

M Å L U P P F Y L L E L S E | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

12

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11 -10

-5 0 5 10 15 20 25 30

-11 -09 -07 -05 -03 -01 -99 -97 -95 -93 -91 -89 -87 -85 -83 -81 -79 -77 -75 -73

Handelsbanken Övriga nordiska banker*

* För perioden fram till och med 2002 ingår endast svenska banker.

%

Måluppfyllelse

Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för banker på hemmamarknaderna. Målet ska nås genom att banken har nöjdare kunder och samtidigt lägre kostnader än konkurrenterna.

ÖVERGRIPANDE MÅL Företagsmål

Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet på eget kapital än det vägda genomsnittet för jämförbara banker i Norden och Storbritannien.

Måluppfyllelse

Handelsbankens räntabilitet på eget kapital för total verk- samhet uppgick till 13,5 procent (12,9). Även justerat för poster av engångs karaktär uppgick den till 13,5 procent (12,7). Motsvarande siffra för ett vägt genomsnitt av övriga stora nordiska banker var 9,7 procent (8,7). Det innebär att Handelsbanken för 40:e året i rad uppfyllde företagsmålet.

Räntabilitet på eget kapital 1973–2011

STABIL, HÖG VÄRDETILLVÄXT

Tillväxten i eget kapital, inklusive utdelningar och aktie åter- köp, är ett mått på det finansiella värde som skapas.

Utfall

Den genomsnittliga tillväxten i eget kapital inklusive utdelning och aktieåterköp, uppick till 15,6 procent per år under de senaste fem åren. Ingen nyemission gjordes under perioden.

Den låga variationen mellan kvartalen bekräftar bankens låga risktolerans och är ett mått på stabiliteten i värdeskapandet.

50 75 100 125 150 175 200 225

Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan 2007

Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11

Kv1 11

Kv4 10

Kv3 10

Kv2 10

Kv1 10

Kv4 09

Kv3 09

Kv2 09

Kv1 09

Kv4 08

Kv3 08

Kv2 08

Kv1 08

Kv4 07

Kv3 07

Kv2 07

Kv1 07

CAGR: 15,6%

* Inklusive utdelningar.

Genomsnittlig tillväxt i eget kapital 2007–2011*

MEST KOSTNADSEFFEKTIVA BANKEN Omkostnader

Lönsamhetsmålet ska också nås genom att kostnadseffekti- vi teten ska vara högre än i jämförbara banker.

Utfall

Handelsbankens omkostnader i relation till intäkter för kvar - varande verksamhet uppgick till 47,1 procent (48,0). Mot- svarande tal för ett genomsnitt av övriga stora nordiska banker var 55,5 procent (56,3). Handelsbanken var – liksom tidigare år – den av de stora börsnoterade nordiska bankerna som hade högst kostnadseffektivitet.

Kostnader/Intäkter, exklusive kreditförluster 2002–2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Handelsbanken Genomsnitt nordiska banker exkl Handelsbanken 2002

%

0 10 20 30 40 50 60 70 MEST NÖJDA KUNDER

Banken ska nå lönsamhetsmålet genom att ha nöjdare kunder än konkurrenterna. Kvalitén och servicen ska därför minst motsvara och helst överträffa kundernas förväntningar.

Utfall

Handelsbanken fortsatte att ha de nöjdaste kunderna av storbankerna i Sverige. Det gäller både på privat- och före- tagssidan. Banken toppar dessa listor i alla nordiska länder och i Storbritannien. Nöjda kunder är ett mått på att Handels- bankens sätt att arbeta fungerar.

Nöjd kund-index, privatkunder i Sverige 1989–2011 Index

Handelsbanken Nordea, SEB och Swedbank 40

50 60 70 80

-11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -01 -00 -98–99 -97 -96 -95 -94 -93 -92 -91 -90 -89

(15)

M Å L U P P F Y L L E L S E | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

RATING

Handelsbanken ska ha en hög rating hos de externa rating instituten.

Utfall

Bankens långfristiga rating var oförändrad AA- hos Standard

& Poor’s och Fitch med ”stable outlook”. Den långfristiga ratingen från Moody’s var oförändrad Aa2 med ”stable outlook” och ratingen för finansiell styrka var C+ (C+).

KAPITAL Policy

Handelsbanken har under Basel II haft målet att bankens primärkapitalrelation ska vara mellan 9 och 11 procent.

I avvaktan på beslut om nya strikta kapitalregelverk, har banken valt att öka kapitaliseringen till en nivå som överstiger bankens målintervall i Basel II.

Utfall

Under året ökade primärkapitalrelationen i Basel II till 18,4 procent (16,5). Kärnprimärkapitalrelationen, enligt Basel II, ökade under året till 15,6 procent (13,8).

0 5 10 15 20

2011 2010

2009 2008

2007

%

Primärkapitalrelation 2007–2011

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Handelsbanken ska kunna klara sig i minst 12 månader utan att låna upp nya pengar på de finansiella marknaderna.

Utfall

Emissionsvolymen av långfristig upplåning uppgick under året till 214 miljarder kronor, fördelat på 74 miljarder kronor i senior upplåning och 140 miljarder kronor i säkerställda obligationer. Storleken på den totala likviditetsreserven översteg vid årets slut 700 miljarder kronor. Bankens funding- kostnader och femåriga CDS-spread fortsatte att vara bland de allra lägsta i den europeiska bankmarknaden.

ITRAXX Financials 5 år och Handelsbankens CDS-spread 5 år

KREDITKVALITET

Handelsbanken har låg risktolerans. Detta innebär att krediternas kvalitet aldrig får åsidosättas för att nå högre volym eller högre marginal.

Utfall

Kreditförlusterna minskade till -816 miljoner kronor (-1 507).

I rela tion till utlåningen uppgick kreditförlusterna till 0,05 procent (0,10). Motsvarande tal för övriga stora nordiska banker var 0,27 procent (0,38).

Kreditförluster i procent av utlåning 1999–2011

Handelsbanken Övriga nordiska banker*

%

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

2011 2009

2007 2005

2003 2001

1999

* För perioden fram till och med 2000 ingår endast svenska banker.

TILLVÄXT Riktlinjer

Handelsbankens affär tar utgångspunkt i det lokala mötet med kunden. Det är därför naturligt att öppna nya kontor på orter där banken inte tidigare varit verksam.

Utfall

Under det senaste året öppnade Handelsbanken totalt 26 nya kontor, samtliga utanför Sverige.

0 10 20 30 40 50

år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 0

Intäkter genomsnitt Kostnader genomsnitt mnkr per kontor

Avser genomsnittet av de 101 kontor som öppnats i Storbritannien 2000–2011.

>60% av kontoren yngre än 4 år <40% av kontoren äldre än 4 år Intäkts- och kostnadsutveckling, nyöppnade kontor på hemmamarknaderna

Dec-06Mar-07Jun-07Sep-07Dec-07Mar-08Jun-08Sep-08Dec-08Mar-09Jun-09Sep-09Dec-09Mar-10Jun-10Sep-10Dec-10Mar-11Jun-11Sep-11Dec-11

ITRAXX Financials 5 år SHB CDS 5 år Källa: Ecowin, Bloomberg

Baspunkter

0 100 200 300 400

Nordiska bankers rating

Standard & Poor’s Fitch Moody’s

31 december 2011

Lång- fristig

Kort- fristig

Lång- fristig

Kort- fristig

Finan- siell styrka*

Lång- fristig

Kort- fristig

Handelsbanken AA- A-1+ AA- F1+ C+ Aa2 P-1

SEB A+ A-1 A+ F1 C- A1 P-1

Nordea AA- A-1+ AA- F1+ C+ Aa2 P-1

Swedbank A+ A-1 A F1 C- A2 P-1

Danske Bank A A-1 A F1 C A2 P-1

DnB NOR Bank A+ A-1 A+ F1 C Aa3 P-1

* Bank Financial Strength Rating (BFSR) är en bedömning av respektive banks egen styrka, oberoende av stöd i någon form.

(16)

V Å R I D É | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

14

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11 En viktig del av Handelsbankens sätt att bedriva

bank, är att vi lägger stor omsorg på att vara tillgängliga för våra kunder. Detta gäller på alla våra kontor, på internet och på nya digitala mötes - platser som till exempel tjänster för smartphones och läsplattor.

Handelsbanken har bedrivit bankverksamhet sedan 1871 och är det äldsta noterade bolaget på Stockholmsbörsen.

Vi är en fullsortimentsbank med ett decentra- liserat arbetssätt, stark lokal förankring genom rikstäckande kontorsnät samt långsiktighet i våra kundrelationer. Målet är högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på våra hemmamarknader. Målet nås genom att Handels- banken har lägre kostnader och nöjdare kunder än konkurrenterna.

Lite förenklat kan man tala om nio fundament i vårt sätt att bygga och driva Handelsbanken.

Dessa är:

Kundmötet

Det är i bra kundmöten som banken inleder, vid- makthåller och utvecklar goda, långsiktiga kund- re la tioner. Kundens förtroende byggs på lång sikt, men vinns och vårdas vid varje kundmöte.

Genom att vinna kundernas förtroende, blir Handelsbanken kundens naturliga val som leve rantör av ekonomiska tjänster. Kundmötet är därför centralt i Handelsbankens verksamhet.

Allt banken gör syftar, direkt eller indirekt, till att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra kundmöten.

Ge kunden nycklarna till banken

Nästan alla våra kundrelationer har sitt ursprung på kundens bankkontor, men därefter är det rela tivt få möten som faktiskt äger rum just där.

Även om det personliga mötet alltjämt är det centrala – är det inte längre det vanligaste.

Idag möter kunden Handelsbanken betydligt oftare via telefon, smartphone, läsplatta och via internet. Om inte varje dag, så åtminstone ett par gånger per månad ringer eller knappar kunden sig fram till Handels banken. Det är betydligt oftare än de besök kunden gör på sitt lokala bankkontor.

Mellan kontorsbesöken både vill och kan våra kunder ta hand om sina affärer själva – vid de till fällen och på de platser som passar den enskilde kunden bäst. Vår uppgift är då att ge kunden tillgång till sin bankaffär och största möjliga

handlingsfrihet. Vi brukar säga att vi strävar efter att ge kunden ”nycklarna till banken”. Målet är att kunderna ska kunna röra sig fritt mellan våra olika mötesplatser – men ha samma möjligheter att sköta sina affärer; oavsett om det sker inne på ett kontor eller i en smartphone.

Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla och förbättra dessa mötesplatser utanför konto- ret. Att helt enkelt hela tiden öka vår till gänglighet, att finnas där och när kunden behöver oss.

Heltäckande sortiment

En viktig förutsättning för lyckade kundmöten är att aldrig sakna något en kund behöver. Handels - banken nischar sig aldrig mot en särskild kund- grupp, eller inom särskilda produkt- eller tjänste- områden.

Det är den enskilda kundens unika behov som styr. Handelsbanken har därför ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för att möta alla våra kunders olika finansiella behov.

Decentraliserade beslut

Handelsbanken strävar hela tiden efter att alla viktiga affärsbeslut ska tas så nära kunden som möjligt. Detta bidrar till bättre kundmöten, bättre beslut och nöjdare kunder.

”Handelsbanken strävar hela tiden efter att alla viktiga affärsbeslut ska tas så nära kunden som möjligt.”

Korta beslutsvägar ger också en snabbare an- pass ningsförmåga till olika förändringar på lokala marknader och möjlighet att snabbt utnyttja nya affärsmöjligheter.

Skickligare medarbetare

Handelsbankens decentraliserade arbetssätt inne- bär att vi ger våra medarbetare stort ansvar och stora befogenheter att sköta kundernas affärer.

Denna höga grad av förtroende grundar sig på

en övertygelse om människans vilja och förmåga att hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och sträva efter att söka och lösa nya utmaningar.

Decentraliseringen skapar således självstän- diga beslutsfattare. Denna vana och förmåga att fatta beslut – kombinerat med en frihet att lösa arbetsuppgifter efter eget huvud – ger inte bara nöjdare kunder, utan också nöjdare, mer delak- tiga, mer ansvarstagande – och inte minst – mer kompetenta medarbetare.

Lönsamhet före volym

Eftersom Handelsbanken anpassar sitt erbju- dande till varje enskild kunds unika behov och förutsättningar, finns inga volymkrav, budgetar eller centralt bestämda säljmål i banken. Istället mäter banken sin framgång i lönsamhet, kost- nadseffektivitet och kundnöjdhet.

Handelsbanken når en högre lönsamhet ge- nom att driva banken mer effektivt och därmed till lägre kostnad än andra banker. Hög lönsam- het betyder således inte att Handelsbankens kunder betalar mer.

Låg risktolerans

Handelsbanken har låg risktolerans. Bankens strikta förhållningssätt till risk innebär att banken medvetet undviker att delta i affärer med hög risk, även om ersättningen för ögonblicket är hög. Den låga risktoleransen upprätthålls genom en stark riskkultur som är uthållig över tiden och som gäller på alla områden i koncernen.

Bankens affärsmodell fokuserar på att ta kreditrisker i kontorsrörelsen. Målsättningen är därför att minimera övriga risker, till exempel marknadsrisker. Positionstagande är bara accepterat i kunddrivna affärer och enbart inom strikt definierade limiter.

Handelsbanken strävar också efter att minska alla makrorisker i syfte att ha en affärsmodell som är oberoende av förändringar i konjunkturcykeln.

Stabila finanser

Genom låga fundingkostnader och låga kredit- förluster i kombination med hög lönsamhet bygger Handelsbanken en stark balans räkning.

Stabila finanser är en förutsättning för förmågan att göra alla de affärer banken och dess kunder önskar göra – till goda villkor.

Stabila finanser ger inte enbart handlingsfrihet, utan också lägre finansieringskostnader och bidrar därmed till högre lönsamhet.

Vår idé

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förankring genom landsomfattande kontorsnät och långsiktighet i kundrelationerna.

Banken växer internationellt genom att etablera affärsmodellen på utvalda marknader.

(17)

V Å R I D É | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Handelsbanken bygger sina stabila finanser på helt kommersiella villkor och är en av få banker på sina hemmamarknader som inte sökt finans- iellt stöd, från varken centralbanker, staten eller aktieägare under de senaste årens oro på de finansiella marknaderna.

Organisk tillväxt

För att Handelsbanken ska uppnå och bevara hög lönsamhet krävs också tillväxt.

Handelsbanken växer främst genom att öppna kontor på orter där banken inte tidigare varit verk sam. På så sätt växer Handelsbanken kontor för kontor, kund för kund. Såväl sättet att arbeta som sättet att växa har visat sig fungera på allt fler orter och i allt fler länder.

Denna organiska tillväxtmodell innebär att Handelsbanken kan växa med låg risk och god kontroll på kostnaderna. Ett nyöppnat kontor går i genomsnitt med vinst inom 24 månader.

Detta utesluter inte att Handelsbanken kan göra kompletterande, mindre förvärv under förutsätt- ning att dessa enkelt kan passas in i bankens sätt att arbeta.

(18)

O R G A N I S AT I O N O C H A R B E T S S ÄT T | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

16

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11

Organisation och arbetssätt

KONTORSRÖRELSEN

Handelsbanken har fem hemmamarknader:

Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. I dessa länder har vi rikstäckande kontors- nät, organiserade i en eller flera region banker i varje land. På regionbanken finns gemensamma administrativa resurser, regional expertis och specialister som stöd för kontorens affärer.

Varje kontor i Handelsbanken leds av en kontorschef, som är ensam ansvarig för hela bankaffären inom sitt geografiska område. Kon- torschefen bemannar och organiserar kontoret efter de affärer som kontoret väljer att göra på sin marknad.

Vi har gett våra kontorschefer en mycket hög grad av självbestämmande eftersom vi är över- tygade om att de som sitter närmast kunden fattar de klokaste besluten – både ur kundens och ur bankens synvinkel.

Detta mandat att fatta de viktiga affärsbeslu- ten tillsammans med kunden, vid sittande bord, är en god förutsättning för bra kundmöten. Våra kunder får träffa den som bestämmer, inte ett ombud.

Kontorens självständighet ger en mycket stark lokal förankring med långsiktiga kundrelationer.

För att kunna behålla och utveckla dessa relationer har vi också ett kontorsnät utanför våra hemmarknader.

Handelsbanken har idag över 740 kontor i 22 länder runt om i världen. Drygt 30 av dessa kontor ligger utanför våra fem hemmamarknader.

I Storbritannien öppnades under året det 100:e kontoret och bankens tillväxt i landet fort- sätter. Handelsbanken har också öppnat flera nya kontor i Nederländerna och har nu tio kontor i landet.

Eget land, egna beslut

Handelsbankens decentraliserade arbetssätt ger en mycket platt organisationsstruktur. I takt med att nya hemmamarknader etableras strävar ban- ken efter att flytta ut centralt placerad besluts-

kraft, så att besluten kan tas så nära kunden och marknaden som möjligt.

Nästan alla affärsfrågor, som inte kan avgöras på ett kontor, klaras av inom landet där kontoret ligger.

Förhållandevis få beslut är av sådant slag att de måste ända till huvudkontoret i Stockholm.

Beslut som till exempel berör enbart Storbritan- nien är det bättre att fatta på plats.

I takt med vår tillväxt har därför behovet av starkare landorganisationer vuxit fram. Frågor som kan hanteras mer decentraliserat och när- mare kunden är produktutveckling och produkt- anpassning, samt länderspecifik systemutveck- ling och marknadsföring. Integrering av Capital Markets verksamhet med kontorsrörelsen är en annan viktig uppgift för länderorganisationerna.

Varje hemmamarknad har sin egen landorga- nisation med lönsamhetsansvar för kontorsrörel- sen i respektive land. I Handelsbanken Sverige ingår de sex svenska regionbankerna och i Handelsbanken UK ingår de tre regionbankerna i Storbritannien.

Danmark, Norge och Finland är organiserade i en regionbank per land.

Produktspecialister

Handelsbanken har ett heltäckande sortiment av produkter och tjänster för att möta kundernas olika behov.

För detta sortiment ansvarar produktspecia- lister inom bankens affärsområden, som i nära samarbete med respektive land tar fram och ut vecklar lösningar och tjänster.

Dessa specialister kallas produkt ägare. De ansvarar för sin produkts funktiona litet, för pack- ning och ekonomi.

Produktägarnas ansvar gäller globalt och de har också ansvaret för att inom sitt område ut- forma olika former av säljstöd.

Varje produktägare marknadsför sin produkt, samtidigt som kontoret tar ansvar för att varje enskild kund får ett erbjudande, med rätt mix av

produkter, anpassat till just den kundens behov och förutsättningar.

SKOG OCH LANTBRUK NYTT AFFÄRSOMRÅDE

Skog och lantbruk har under året etablerats som ett eget affärsområde.

Skogsägare och lantbrukare har ofta speciella krav för att lyckas med sina affärer. Handels- banken erbjuder därför specialistkompetens inom affärsområdet med god lokal förankring. Våra skogs- och lantbruksspecialister finns på plats nära kunden, runt om i Sverige.

Centralt i bankens kunderbjudande är att hjälpa kunden att nå både lönsamhet och trygghet i sin verksamhet.

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS – INVESTMENTBANK OCH KAPITALFÖRVALTNING

Stora företag och institutioner har ofta mycket speciella krav. För att möta dessa och skapa förutsättningar för bra kundmöten även inom dessa segment, har vi samlat särskilda, högt specialiserade kompetenser i vår investmentbank och vår kapitalförvaltning.

Verksamheten omfattar aktier, råvaror, räntor, valutor, diskretionär förmögenhetsförvaltning, strukturerade produkter, traditionella och börs- handlade fonder, Corporate Finance, Debt Capital Markets samt Investment Center där bland annat Private Banking ingår.

Verksamheten tar utgångspunkt i bankens topprankade analys-, förvaltnings- och alloke- ringsprodukter, vilka utgör grunden för såväl produktutveckling som rådgivning.

Vårt analysutbud omfattar makroanalys som prognostiserar utvecklingen i Norden, USA, euroområdet och de viktigaste utvecklingslän- derna, strategianalys som rör sig i gränslandet mellan makroanalys och enskilda tillgångsslag, samt företagsanalys där nära 300 nordiska bolag aktivt bevakas och som utgör basen för

Handelsbanken är organiserad för att skapa optimala förutsättningar för bra kundmöten.

Därför arbetar Handelsbanken så att i stort sett alla viktiga affärsbeslut tas nära kunden, ute på våra mer än 740 kontor. Detta kräver korta, effektiva och snabba vägar till de centrala stödfunktionerna.

KUND

Centrala avdelningar och staber

Centrala

affärsområden och produktägare

Regionala

huvudkontor Kontor

(19)

O R G A N I S AT I O N O C H A R B E T S S ÄT T | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

rekommendationer vid val av aktier. Handels- banken rankas i topp inom samtliga kategorier.

Dessutom finns Research On-line, en unik analysdatabas där våra kunder inte bara får tillgång till de senaste makro- och strategiana- lyserna utan även kan följa över 1 500 bolag över hela världen.

Målet är att vår affär och vår rådgivning som baseras på dessa analys- och förvaltningspro- dukter ska hålla så hög kvalitet att de tillfredställer företag, institutioner och privatpersoner med de mest avancerade behoven. Med det som ut- gångspunkt kan vi på ett trovärdigt sätt paketera samma erbjudanden till alla bankens kunder.

Därigenom kommer bankens analys- och för valtningsprodukt samtliga bankens kunder till godo. Kontoren får tillgång till ett av marknadens bästa erbjudanden och investmentbanken får full utväxling på all sin kunskap. På så sätt knyter vi samman det lokala bankkontoret, investment- banken och kapitalförvaltningen.

Fokus på kunderbjudandet

För att ytterligare öka effektiviteten och ge optimala förutsättningar för ett samlat kunder-

bjudande har investmentbanken och kapital- förvaltningen en gemensam ledning. Hela erbjudandet mot privatkund har samlats under ett Investment Center som utgår från kundens behov och är helt lösnings- och produktneutralt.

På Investment Center har vi samlat specia- lister inom alla spar- och placeringsområden för att erbjuda lösningar som utgår från kundens behov. Sortimentet är brett och innehåller bland annat fonder och strukturerade sparprodukter men också lösningar för pension och försäkring och mycket annat.

Private Banking

Ett exempel på att affärsmodellen fungerar är vårt erbjudande inom Private Banking. Här samverkar vårt lokala bankkontor med bankens specialistenheter och skapar tillsammans ett unikt erbjudande. I den senaste stora svenska kundundersökningen från Prospera blev Handelsbanken rankad som nummer ett inom samtliga tre undersökta kundsegment.

De tre kundsegmenten är privatpersoner med finansiella tillgångar på mer än 20 miljoner svenska kronor, privatpersoner med finansiella tillgångar

på mellan fem och 19 miljoner svenska kronor samt företagsägare med finansiella tillgångar på mer än fem miljoner svenska kronor.

Ökad fokusering på internationella företag Stora företag, aktiva på de internationella kapitalmarknaderna, möts av ett erbjudande där vi i ökad utsträckning lyfter fram och samordnar vår egen specialistkompetens inom rådgivning, Cash Management, ränte- och valutahandel med vår internationella närvaro och bankens goda utlåningskapacitet.

Erbjudandet är ett resultat av en ökad integration mellan bankens kontorsrörelse och investmentbank.

Till detta kommer en ökad ambition att bistå dessa företag med finansiell rådgivning.

I Sverige är Handelsbanken den bank som har flest riktigt stora företag (över 1 000 anställda) som kunder. För de allra största företagen, alla med omfattande internationell närvaro, hög egen kompetens och med behov av våra allra mest kvalificerade tjänster har vi kraftsamlat flera av våra främsta specialister till en särskild enhet – Large Corporates.

(20)

1 4 0 Å R AV T I L L G Ä N G L I G H E T | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

18

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11

Handelsbanken genom för en stor omorgani sa tion och första regionbanken – med huvudkontor i Malmö – inrättades vid årsskiftet 1970/1971.

Inför bankens 90-årsjubileum får form- gi varen Stig Lindberg i uppdrag att ta fram en ny sparbössa. Resultatet blir Skotten som med åren blir en klassisk sparbössa och en symbol för sparande i Handelsbanken.

Expansionen fortsätter. Stockholms Handelsbank byter namn till Svenska Handelsbanken. Det sker efter köpet av Bankaktiebolag Södra Sverige och Handels banken övertog 67 nya kontor i södra Sverige.

Handelsbanken köper hypoteks- bolaget SIGAB som senare får namnet Handelsbanken Hypotek.

Handelsbanken grundades för 140 år sedan.

Ett första avdelningskontor öppnas då vid Kornhamnstorg i Stockholm som vid den tid punkten var huvudstadens finansiella cen- trum. Några år senare, 1874, öppnas Handels - bankens första bankkontor i Jönköping.

När Handelsbanken bildas 1871 spelade ett antal framträdande företag och personer inom Stock- holms näringsliv en viktig roll. Bankens aktier note- ras på Stockholms fondbörs 1873 och är idag den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen.

Redan från början betonades att Stockholms

Handelsbank skulle ägna sig åt ”den egentliga bankverksamheten” med in- och utlåning och koncentrera sig på den lokala bankmarknaden, det vill säga huvudstadens näringsliv.

Samtidigt som banken 1874 öppnade kontoret i Jönköping börjar kontorsnätet i Stockholm byg- gas och Handelsbanken växer sedan snabbt på 1880-talet.

Bankiren Louis Fraenckel tillträder som ny chef 1893. Då är Handelsbanken landets tionde största affärsbank. År 1905 flyttar huvud kon- toret till en fastighet vid Kungsträdgården och sex år senare, vid Fraenckels frånträde, är

Handels banken Sveriges största affärsbank.

Expansionen fortsätter. Först i norra Sverige, till en början längs med Norrlandskusten. Där- efter i södra Sverige. År 1919 har Stockholms Handelsbank ett brett kontorsnät över hela Sverige och byter därför namn till Svenska Handelsbanken.

Under mellankrigstiden köper Handelsbanken bland annat Mälarebanken 1926 och har då drygt 260 kontor i hela landet, samtidigt som andra banker kraftigt minskar på antalet kontor.

Efter andra världskriget fortsätter Handels- banken att växa. Vid sidan om den grundläggande

I början av 1970-talet lanseras bankomaten. Kunderna kan ta ut pengar från sina konton även när bankkontoren har stängt.

Den 1 juli öppnar Handelsbanken bankverksamhet i lokaler på Korn- hamnstorg i Gamla Stan i Stockholm som då var huvud- stadens finansiella och kommersiella centrum.

1871 1874 1914 1919 1955 1961 1970 1972

140 år av tillgänglighet

Ett kontor öppnas i staden Jönköping.

Det var det första Handelsbankskon- toret utanför huvud- staden Stockholm.

Stockholms Handelsbank – som banken då heter – växer kraftigt och börjar bygga kontorsnät i hela landet. I samband med förvärvet av Bank- aktiebolaget Norra Sverige övertog banken 36 kontor längs Norrlandskusten.

(21)

1 4 0 Å R AV T I L L G Ä N G L I G H E T | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

1988 1991 1994 1996 1997 2000 2006 2010

Handelsbanken Direkt startar 24-timmars service för kunder i Sverige som behöver hjälp med sina banktjänster. Kunderna kan få hjälp och råd av banken dygnet runt, året runt.

Handelsbanken börjar bygga kontors nät i Storbritannien.

Handelsbanken erbjuder kunderna mobila banktjänster bland annat för smartphones, läsplattor och vanliga mobil- telefoner. Kunderna kan nu sköta grundläggande bank- affärer var de än befinner sig, bara det finns mobil kommu- nikation med internet.

Handelsbanken börjar bygga kontorsnät i Danmark. Ett första kontor öppnas i Köpenhamn.

Handelsbanken köper Stadshypotek. Sommaren 1996 meddelar regeringen att statens aktier i bolåne- institutet Stadshypotek AB ska säljas. Handelsbanken lägger ett anbud på att få köpa alla aktierna i bolaget, vilket accepteras. Den 26 februari 1997 blir Handels- banken därmed ägare och utlåningsverksamheten integreras med bankens kontorsnät.

En ny banktjänst som får namnet Data- svar lanseras. Kunderna får besked om aktuellt saldo på sina konton och kan göra överföringar via telefon eller fax.

Tjänsten byter senare namn till Telesvar.

Handelsbanken börjar bygga kontorsnät i Finland. Ett första kontor öppnar i Helsingfors.

Handelsbanken börjar bygga kontorsnät i Norge. Ett första kontor öppnar i Oslo.

Den 10 december börjar Handelsbanken erbjuda banktjänster via internet.

Kunderna kan nu sköta sina bankaffärer från till exempel en hemma dator. Banken tar nu ett steg mot en ny epok för automatiserade banktjänster.

bankaffären med in- och utlåning, breddar banken verksamheten på flera områden.

År 1970 rekryteras Jan Wallander till ny vd för Handelsbanken. Han genomför en decentralise- ring av Handelsbankens hela organisation.

På 1980-talet avregleras den svenska bank- marknaden. Handelsbanken öppnar filialkontor och dotterbolag i bland annat New York, Singa- pore och London. År 1988 börjar Handelsbanken bygga kontorsnät i Norge.

I Sverige är det högkonjunktur i slutet av 1980- talet. Utlåningsvolymerna i många banker ökar kraftigt, men en stor del av utlåningen går till

spekulativa företagsinvesteringar. När Sverige under hösten 1990 hamnar i djup recession leder det till en allvarlig bankkris.

Handelsbanken är den enda storbanken som inte behövde diskutera statligt stöd för att klara krisen. Istället flyttar Handelsbanken fram positionerna.

År 1990 köper Handelsbanken Skånska Banken.

Affären är en milstolpe som leder till att Handels- banken utökar servicenivån i södra Sverige med 76 nya kontor. Två år senare för värvas livförsäk- ringsbolaget RKA som byter namn till Handels- banken Liv.

År 1994 börjar Handelsbanken bygga kontors nät i Finland, 1996 i Danmark och år 2000 i Storbritannien.

År 1997 köper Handelsbanken bolåneinstitutet Stadshypotek. Samma år tar Handelsbanken ett viktigt steg in i den digitala tidsåldern. Den 10 dec- ember 1997 öppnar internettjänsten där kunder kan göra sina bankaffärer från en dator.

År 2011 har Handelsbanken fem hemmamark- nader, verksamhet i 22 länder och närmare 11 200 medarbetare.

Banken har fler än 740 kontor och kunderna kan dessutom sköta sina grundläggande bank affärer via smartphones, läsplattor och vanliga mobiltelefoner.

(22)

20

H A N D E L S B A N K E N | Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 11 F I N A N S I E L L Ö V E R S I K T | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Finansiell översikt 2011

Ř 5HVXOWDWHWHIWHUVNDWWI¸UWRWDOYHUNVDPKHW¸NDGHPHGSURFHQWWLOOPLOMRQHU

NURQRU RFKUHVXOWDWHWSHUDNWLHVWHJPHGSURFHQWWLOONURQRU  Ř 5¸UHOVHUHVXOWDWHWI¸UNYDUYDUDQGHYHUNVDPKHW¸NDGHPHGSURFHQWWLOOPLOMRQHU

NURQRU 

Ř 5¦QWDELOLWHWHQS§HJHWNDSLWDOI¸UWRWDOYHUNVDPKHWXSSJLFNWLOOSURFHQW 

Ř ,QW¦NWHUQDVWHJPHGSURFHQWWLOOPLOMRQHUNURQRU 

Ř 5¦QWHQHWWRW¸NDGHPHGSURFHQWWLOOPLOMRQHUNURQRU 

Ř .,WDOHWI¸UE¦WWUDGHVWLOOSURFHQW  Ř .UHGLWI¸UOXVWQLY§QVM¸QNWLOOSURFHQW 

Ř 3ULP¦UNDSLWDOHW¸NDGHWLOOPLOMDUGHUNURQRU RFKSULP¦UNDSLWDOUHODWLRQHQXSSJLFN

WLOOSURFHQW .¦UQSULP¦UNDSLWDOUHODWLRQHQVWHJWLOOSURFHQW  Ř 0HGHOYRO\PHQXWO§QLQJWLOODOOP¦QKHWHQ¸NDGHPHGSURFHQWWLOOPLOMDUGHU

NURQRU 

Ř ,6WRUEULWDQQLHQ¸NDGHU¸UHOVHUHVXOWDWHWPHGSURFHQW

Ř %DQNHQVQHWWRLQƃ¸GHS§GHQVYHQVNDIRQGPDUNQDGHQXSSJLFNWLOOPLOMDUGHUNURQRU

PRWVYDUDQGHHQPDUNQDGVDQGHOS§SURFHQW

Ř 6W\UHOVHQI¸UHVO§UHQXWGHOQLQJS§NURQRUSHUDNWLH 

(23)

PQNU 2011:4 2010:4 Förändr 2011:3 Förändr Helår 2011 Helår 2010 Förändr Resultaträkning i sammandrag

5¦QWHQHWWR    

3URYLVLRQVQHWWR    

1HWWRUHVXOWDWDYƂQDQVLHOODSRVWHU

Y¦UGHUDGHWLOOYHUNOLJWY¦UGH    

5LVNUHVXOWDWI¸UV¦NULQJ    

˜YULJDXWGHOQLQJVLQW¦NWHU    

$QGHODULLQWUHVVHI¸UHWDJVUHVXOWDW    

˜YULJDLQW¦NWHU    

Summa intäkter 8 374 8 128 3% 8 328 1% 32 809 31 296 5%

3HUVRQDONRVWQDGHU    

˜YULJDDGPLQLVWUDWLYDNRVWQDGHU    

$YRFKQHGVNULYQLQJDY

PDWHULHOODRFKLPPDWHULHOODWLOOJ§QJDU    

Summa kostnader -4 022 -3 997 1% -3 816 5% -15 464 -15 018 3%

Resultat före kreditförluster 4 352 4 131 5% 4 512 -4% 17 345 16 278 7%

.UHGLWI¸UOXVWHUQHWWR    

9LQVWHUI¸UOXVWHUYLGDY\WWULQJDY

PDWHULHOODRFKLPPDWHULHOODWLOOJ§QJDU   

Rörelseresultat 4 110 3 833 7% 4 360 -6% 16 536 14 770 12%

6NDWWHU    

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 3 014 2 803 8% 3 179 -5% 12 164 10 808 13%

3HULRGHQVUHVXOWDWIU§QDYYHFNODG

YHUNVDPKHWHIWHUVNDWW    

Periodens resultat 3 046 2 892 5% 3 209 -5% 12 323 11 025 12%

Balansräkning i sammandrag

6XPPDXWO§QLQJWLOODOOP¦QKHWHQ    

- varav hypoteksutlåning 843 929 758 847 11% 837 533 1% 843 929 758 847 11%

,QRFKXSSO§QLQJIU§QDOOP¦QKHWHQ    

- varav hushåll 255 942 243 930 5% 253 210 1% 255 942 243 930 5%

6XPPDHJHWNDSLWDO    

6XPPDWLOOJ§QJDU    

Nyckeltal i sammandrag

5¦QWDELOLWHWS§HJHWNDSLWDOWRWDOYHUNVDPKHW   

5¦QWDELOLWHWS§HJHWNDSLWDONYDUYDUDQGHYHUNVDPKHW   

.,WDONYDUYDUDQGHYHUNVDPKHW   

5HVXOWDWSHUDNWLHWRWDOYHUNVDPKHWNU   

HIWHUXWVS¦GQLQJ   

3ULP¦UNDSLWDOUHODWLRQHQOLJW%DVHO,,   

9LGEHU¦NQLQJDYU¦QWDELOLWHWS§HJHWNDSLWDOMXVWHUDVHJHWNDSLWDOI¸US§YHUNDQDYRUHDOLVHUDGHY¦UGHI¸U¦QGULQJDUS§ILQDQVLHOODWLOOJ§QJDUNODVVLILFHUDGHVRPŔ7LOOJ¦QJOLJDI¸UI¸UV¦OMQLQJŔ

VDPWI¸UNDVVDIO¸GHVV¦NULQJDU

F I N A N S I E L L Ö V E R S I K T | F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Koncernen – översikt

Figure

Updating...

References

Related subjects :