Mq i korthet REVISIONS berättelse Ledning Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(2)

M q I kO RthE t ...4

ÅR E t I kO RthE t ...5

VD - O R D ...6

MÅl O c h StR atEG I ...8

hIStO R Ik ...1 0 VER kSaMhE tEN ...12

VäR D EkEDjaN ...16

M q kuND klub b ...20

hÅllbaR ut VEc klIN G ...2 2 MEDaR b E taR E ...24

ak tIEN ...26

R äkENSk apER ...2 9 Fö RValtNIN GSb ER ät tElSE ...30

R appO Rt öVER tOtalR ESultat – kO N c ER NEN ...3 4 bal aNSR äkNIN G – kO N c ER NEN ...35

R appO Rt öVER Fö R äND R IN GaR I EG E t k apItal – kO N c ER NEN ...3 6 k aS SaFlö D ESaNalyS – kO N c ER NEN ...37

R ESultatR äkNIN G – M O D ER bO l aG E t ...3 8 bal aNSR äkNIN G – M O D ER bO l aG E t ...39

R appO Rt öVER Fö R äND R IN GaR I EG E t k apItal – M O D ER bO l aG E t...4 0 k aS SaFlö D ESaNalyS – M O D ER bO l aG E t ...41

N OtER – tIll D E FINaNSIEll a R appO RtER Na ...42

R E VISIO NS b ER ät tElSE ...72

St yR ElSE O c h R E VISO R ER ...74

lED NIN G ...75

bO l aGS St yR NIN GSR appO Rt ...76

R E VISO RSy t tR aND E öVER bO l aGS St yR NIN GSR appO RtEN ...81

FlER ÅRSöVERSIk t ...82

D EFINItIO NER ...8 4 ÅRS StäMMa ...85

Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30–71

I N N E h Å l l

(3)
(4)

M q I k O R t h E t

Mq är en ledande varumärkeskedja i Sverige, och en förhållandevis ny aktör i Norge. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder Mq män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker.

butikskedjan omfattade vid verksamhetsårets slut 116 butiker och ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet i Sverige, genom expansion till nya geogra- fiska marknader samt genom e-handel. I Sverige finns potential till fler butiker, speciellt i mindre orter där Mq är underrepresenterade. Norge är en strategiskt viktig framtidsmarknad där den påbörjade etableringen kom- mer att fortsätta. Mq Shop Online blir en allt viktigare del av den framtida tillväxten och investeringen ökar i denna kanal. utvecklingen inom e-handel blev mycket positiv under året.

Styrkan i Mqs affärsmodell är konceptets skalbar- het, där produktutbudet i hög grad kan anpassas till efterfrågan på den lokala marknaden, både inom Sverige och internationellt. Samtidigt har Mq en effektiv central organisation som kan hantera fortsatt expansion. Mq har även en kundklubb med omkring 450 000 lojala medlemmar.

Mq sysselsatte under föregående år omkring 650 medarbetare.

Mq är noterat på NaSDaq OMX Stockholm. Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet aktieägare till knappt 4 800.

Mqs ambition består – att bli den ledande varumär- keskedjan i Norden.

(5)

Å R E t I k O R t h E t

SIFFROR

• Nettoomsättningen uppgick till 1 534 MSEk (1 487), en ökning med 3,2 procent.

• bruttomarginalen uppgick till 55,6 procent (57,3).

• Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEk (121), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 procent (8,1).

• periodens resultat efter skatt uppgick till 61 MSEk (77), vilket motsvarar 1,75 SEk (2,19) per aktie efter utspädning.

• kassaflödet från den löpande verksamheten var 103 MSEk (103).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,87 SEk (1,10) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt.

häNDElSER

• Året präglades av en generellt svagare marknad och skuldkris vilket påverkade Mq liksom många andra varu- märkeskedjor och klädföretag negativt. Mqs försäljning i jämförbara butiker blev oförändrad, vilket kan jämföras med marknadens nedgång på 4,1 procent för samma period enligt huI.

• under det första kvartalet öppnade två nya butiker – en i Erikslund, Västerås, och en på bogstadveien, Oslo.

under det tredje kvartalet öppnades en ny butik i Norge, i kristiansand. under det fjärde kvartalet uppgraderades 18 befintliga butiker och en ny kommunikationsidentitet introducerades.

• Mats Gärdsell tillträdde som ny VD i oktober 2011. Sam- tidigt förnyades ledningsgruppen med peter karlsson som chef för logistik & Sourcing.

• två nya styrelseledamöter utsågs i samband med års- stämman i januari; bengt jaller och christina Ståhl.

• Mq Shop Online nylanserades i våras på en ny e-handels- plattform vilken också möjliggör internationalisering.

NE t tOOMSät tNING/

RöRElSEMaRGINal

MSEk %

2 000 16,0

1 500 12,0

1 000 8,0

500 4,0

0 0,0

08/09 09/10 10/11 11/12

jäMFöRbaR FöRSäl jNING pER k VaRtal 2011/2012

Nettoomsättning, MSEk

Mq

Rörelsemarginal, %

huI

11/12 10/11 09/10 08/09

Nettoomsättning, MSEk 1 534 1 487 1 435 1 384

bruttomarginal, % 55,6 57,3 57,9 54,41)

Rörelseresultat, MSEk 98 121 145 101

Rörelsemarginal, % 6,4 8,1 10,1 7,3

Resultat efter skatt, MSEk 61 77 72 40

Resultat per aktie efter utspädning, SEk 1,75 2,19 2,86 1,79

Räntebärande nettoskuld/EbItDa, ggr 2,2 1,9 1,9 5,3

Soliditet, % 50 50 48 19

Eget kapital, MSEk 834 827 786 323

antal butiker, slutet av perioden 116 113 106 102

antal medarbetare 656 657 624 661

antal utestående aktier, st 35 156 507 35 156 507 35 156 507 21 558 650

1) Från och med räkenskapsåret 2009/2010 redovisas valutaeffekter hänförliga till handelsvaror under posten handelsvaror, tidigare redovisades dessa under övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. bruttomarginalen har därmed påverkats positivt med 1 procentenhet för räkenskaps- året 2008/2009. jämförelseåret har räknats om med anledning av effekten.

FöRSäl jNINGS- FöRDElNING DaM/hERR

Dam herr

48% 52%

–10%

–8%

–6%

–4%

–2%

0%

2%

4%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4

5

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(6)

V D - O R D

Mq befäste sin marknadsposition under året och tog andelar i en för modebranschen

mycket svag marknad. Vi såg en ökad konkurrens med många aktiviteter och erbju-

danden vilket gjorde att vi prioriterade försäljning samtidigt som vi arbetade för att

stabilisera resultatet. Fokus under året har varit att vidareutveckla erbjudandet till kund

i allt från design, inköp, logistik och marknadsföring till kundmötet i butik. Vårt mål är att

stärka Mqs position som den stilsäkra utmanaren och bli den ledande varumärkesked-

jan i Norden.

(7)

Nettoomsättningen uppgick till 1 534 MSEk vilket var en ökning med 3,2 procent. Mqs försäljning i jämförbara butiker var på samma nivå som föregående år medan marknaden minskade med 4,1 procent. bruttomarginalen uppgick till 55,6 procent, jämfört med 57,3 procent året innan, och påverkades av ökade aktiviteter i en svår marknad. Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEk (121), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 procent (8,1).

Samtidigt visar vi en stabil utveckling av kassaflödet från den löpande verksamheten. Min sammantagna bedöm- ning av året är att vårt långsiktiga och konsekventa utvecklingsarbete bidrog till att stärka Mqs position på den svenska och norska modemarknaden.

Mq är ett modeföretag som erbjuder både kvinnor och män stilsäkert mode i attraktiva butiker i Norge och Sverige. Vår e-handel, Mq Shop Online, växer fort och vår ambition är att med en flerkanalsstrategi möta våra kunder, där den fysiska och den virituella butiken gör det möjligt att handla 24/7, var och när de vill. konsumenter- nas krav ökar och förändras med den snabba utveck- lingen i omvärlden, varför vi kontinuerligt måste stärka vårt erbjudande och varumärke. Mqs unika position på marknaden är som varumärkeskedja, både för kvinnor och män. Vi designar, väljer och erbjuder attraktiva egendesignade varumärken i harmoni med noga utvalda partnervarumärken.

Mqs arbete med att positionera sig som den stilsäkra utmanaren fortsätter enligt plan. Fokus är på initiativ inom sortiment, varuvisning, service och marknadskommunikation. arbetet med att förstärka vårt sortimentserbjudande ökar successivt vår attraktions- kraft. För oss innebär det bland annat att kontinuerligt utveckla och designa varumärken som kommunicerar olika behov och livsstilar. Mode som skapar inspiration och nyfikenhet kräver att vi förbättrar varuvisningen i bu- tikerna genom tydligare arbetsmetodik och att vi stärker medarbetarnas kompetens genom hela kedjan. Mq har historiskt varit bra på service och vi arbetar fortgående med utbildningar inom produkt och service. kunderna ska känna att de blir väl omhändertagna och att Mq är en trovärdig modeleverantör. under det senaste året har vi utarbetat en helt ny kommunikationsidentitet som stärker vår position inom semi-dressat och dressat samtidigt som det ger oss möjlighet att med trovärdig- het erbjuda så kallade casual- och attitude-produkter.

Mq har ett starkt varumärke och uttryck som vi nu tar vidare in i framtiden.

Mq trimmar kontinuerligt verksamheten genom nya processer och bättre arbetssätt. Ett led i detta är att vi ser över arbetsplaneringen i butik där ett ändrat bete- ende hos våra kunder gör att vi flyttar mer av arbetet mot eftermiddagar och helger.

under 2012/2013 fortsätter förändringsarbetet med att skapa ett starkare, tydligare och bättre Mq. Strate- giskt arbetar vi inom tre huvudsakliga områden. Först

och främst utvecklingen av varumärket och erbjudandet inom sortiment, med inriktning på inspirerande butiksex- ponering och service samt varumärkesbyggande och besöksdrivande kommunikation.

Det andra strategiska området är att skapa flöde och flexibilitet inom produktion och sourcing av varor och relaterade arbetsprocesser. Modebranschen rör sig snabbt och det gäller att skapa flöden som tillåter lång- siktig planering och samtidigt möjliggör snabba reaktiva korrigeringar. Närhet mellan producentmarknaden och butiken är då av yttersta vikt.

lönsam tillväxt är det tredje strategiska området och fokus är att öka försäljningen i Mqs befintliga butiker samtidigt som vi fortsätter att investera i nya butiker under kontrollerade former, både i Norge och Sverige.

Norge är en strategiskt viktig framtidsmarknad och vi fortsätter att leta efter nya butikslägen där. I Sverige ser vi potential i vissa köpcentra och centrala lägen i städer, speciellt i mindre orter där Mq idag är underrepresen- terade. Mq Shop Online är en mycket viktig del av den framtida tillväxten och vi ökar investeringen i denna kanal.

Sammanfattningsvis har vi ett unikt och konkurrens- kraftigt modeerbjudande som vi fortsätter att utveckla med målet att bli den ledande varumärkeskedjan i Norden.

Mats Gärdsell VD och koncernchef VD - orD

7

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(8)

M Å l O c h S t R at E G I

aFFäRSIDÉ

att till män och kvinnor med intresse för mode erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker.

Mq är en helintegrerad varumärkeskedja som erbjuder en mix av egna och externa varumärken till modeintres- serade män och kvinnor med mentala åldern 30–40 år.

VISION

Mq ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden.

Mq-kedjan är, efter mer än femtio år på den svenska marknaden, en väletablerad kedja med ett rikstäckande butiksnät – med fortsatt tillväxtpotential på både befint- liga och nya marknader. Sedan hösten 2010 finns Mq även representerat i Norge.

FINaNSIEll a MÅl

Mq har följande finansiella mål, antagna av styrelsen den 25 mars 2010:

• Den årliga nettoomsättningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel.

under verksamhetsåret 2011/2012 nådde Mq en tillväxt på 3,2 procent (3,6).

• Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel.

Rörelsemarginalen för helåret 2011/2012 uppgick till 6,4 procent (8,1).

• Varulagret ska ej överstiga 11,5 procent av omsätt- ningen de 12 senaste månaderna.

Varulagrets andel av omsättningen för 2011/2012 var något högre än året innan; 15,4 procent (14,4).

utDElNINGSpOlIcy

Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i genom- snitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt.

För verksamhetsåret 2011/2012 föreslår styrelsen en utdelning om 0,87 kronor (1,10) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt.

MqS aFFäRSMODEll

Män

~50%

60 –70% 30 –40%

k vinnor

~50%

60 –70% 30 –40%

(9)

StR atEGI

utgångspunkten i Mqs strategiska position är ett tydligt modeerbjudande i egna butiker för både män och kvin- nor. Mq har en stark profil som varumärkeskedja som är differentierad från konkurrenterna. affärsmodellen, med en balanserad varumärkesmix av egna och externa varu- märken inom dam- och herrmode, ger bolaget en relativt låg riskexponering. Verksamheten bedrivs i alla led med en miljömedveten och hållbarhetsinriktad ambition.

Mq erbjuder egna varumärken kompletterat med attraktiva externa varumärken. Detta i kombination med inspirerande exponering och service i butik samt stilsäker kommunikation ska göra att Mq kan växa med lönsamhet i flera led.

tIllVä X t I SVERIGE nya butiker

I förhållande till många konkurrenter har Mq relativt få butiker, vilket ger utrymme att expandera butiksnätet i Sverige. Mq ser möjligheter att öppna nya butiker både på orter där Mq redan har en befintlig butik och på nya orter.

under 2011/2012 öppnades en butik i Erikslund, Västerås.

Ökande jämförbar försäljning

En ständigt förbättrad varumärkesmix och produktport- följ tillsammans med ett tydligt säljfokus ska bidra till att den jämförbara försäljningen ökar minst i nivå med marknadens tillväxt. aktiviteter för att öka lojaliteten med den höga andel kunder som ingår i Mqs kundklubb fortsätter. Ett antal av Mqs butiker har en butiksyta som är mindre än önskat och uppväxling av befintliga butiker bedöms kunna ske till en låg investeringsnivå och med befintlig bemanning.

Mqs omsättning i jämförbara butiker blev oförändrad mot föregående års nivå medan marknaden minskade med 4,1 procent enligt huI.

tIllVä X t pÅ Nya GEOGR aFISk a MaRkNaDER

Lansering på ny marknad - norge

Med sin skalbara affärsmodell av egna och internatio- nellt välkända varumärken i det övre mellanprissegmen- tet bedöms Mqs koncept vara attraktivt att etablera på flera marknader i Norden.

potentialen för en kedja med Mqs erbjudande är stor i Norge och bedömningen är att Mq på lång sikt kan öppna 40 till 50 butiker på den norska marknaden.

Den successiva expansionen ska ske med fokus på lönsamhet.

Mq öppnade sin första butik i Norge (Grensen, Oslo) september 2010. Därefter följde två butiksöppningar, en i Drammen och en i Skien. under 2011/2012 öppnades ytterligare två; bogstadveien och kristiansand, vilket ledde till att Mq vid årets slut hade fem butiker på den norska marknaden.

Expansion till Finland

Den finska marknaden erbjuder bra lägen i stora köp- centrum och har som Eu-land goda förutsättningar för smidig varuförsörjning från Mqs centrallager i Sverige.

Mq ser en potential att öppna 20–30 butiker i Finland på sikt.

E-handel

I september 2010 lanserades Mq Shop Online med ambitionen att etablera sig i Sverige och därefter övriga Norden. E-handeln växer nu snabbt och den så kallade m-handeln (köp från mobila enheter) utvecklas i hög takt allt eftersom konsumenternas beteende förändras.

Synergieffekten mellan e-handel och en redan etablerad butikskedja är positiv eftersom struktur och de flesta funktioner redan är tillgängliga. potentialen är nu att växa på befintliga och nya marknader.

EFFEk tIVa pROcESSER Och Sk alFöRDEl aR

Ökad lokal närvaro och effektivare varuflöde Inköpskontoren i Shanghai, kina, och Dhaka, bangla- desh, etablerades i januari 2008 respektive augusti 2009 för att förbättra kontrollen av tillverkningsprocessen, minska antalet leverantörer och sänka kostnaderna genom en ökad andel inköp via de egna kontoren. pro- duktionen av Mqs egna varumärken sker i kina, övriga asien och Europa. Medan merparten av inköpen i asien sker via de egna inköpskontoren sker inköpen i Europa dels via agent, dels genom direktköp.

under 2011/2012 uppgick andelen order via egna produk- tionskontor till knappt 80 procent (80).

kontinuerlig kostnadskontroll

Mq har de senaste åren fokuserat på bland annat kostnadskontroll vilket bidragit till betydligt lägre centrala kostnader. Den befintliga centrala serviceorganisatio- nen bedöms kunna hantera fortsatt planerad tillväxt.

under året lanserades ett kostnadsbesparingsprogram som på helårsbasis medför en besparing om 30 MSEk.

mål och str ategi

9

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(10)

1957 1961 1979 1988 1993

Ett antal enskilda modebutiks- ägare samlas i Stockholm för att diskutera ett gemensamt reklamsamarbete. Mötet leder till att 25 herr- och dambutiker inleder ett samarbete som den 18 mars 1958 antar namnet De- tex AB. Huvudkontoret place- ras i de då nybyggda Hötorgs- skraporna i Stockholm.

Detex AB flyttar till Borås.

Dam- och herrsidan hade vid den här tiden olika namn på sina gemensamma profiler:

”Modegruppen” för dam och

”Man Group” för herr.

Som ett led i fördjupningen av samarbetet mellan modebutikerna runt om i landet döps Detex AB om till MAn-QvinnY AB. Under sjuttiotalet öppnar en rad MAn- och QvinnY-butiker över hela landet. Butikerna inom MAn-QvinnY AB börjar likna varandra allt mer.

MAn och QvinnY lanseras under den gemensamma pro- filen MQ. Herr- och damklä- der börjar i ökande utsträck- ning säljas i gemensamma butiker och sortimentet blir mer målgruppsanpassat.

MQ inleder en stor omorga- nisation där MQ övergår från att vara en frivillig fackhan- delskedja till att anta en mer franchiseliknande styrning.

i samband med detta rekry- teras, med stor framgång, en rad nya butiker.

(11)

2006 2008 2009 2010 2012

i maj inträder CapMan som majoritetsägare i MQ. Samt- liga butiker köps upp och införlivas i MQ retail AB. Pro- fileringen av MQ förfinas och butikerna utvecklas till att bli än mer kundanpassade.

Huvudkontoret flyttar från Borås till Göteborg och bola- get öppnar ett inköpskontor i Shanghai, kina.

Antalet butiker når 100 och två outletbutiker öppnar.

Ytterligare ett inköpskontor öppnar, denna gång i Dhaka, Bangladesh.

MQ-aktien noteras på nASDAQ oMX Stockholm och MQ får 4 000 nya aktieägare.

MQ öppnar fyra nya butiker i Sverige och lanserar kedjan i norge med en första butik i oslo i september. MQ Shop online, e-handeln, introdu- ceras.

MQ har 116 butiker (111 i Sverige och 5 i norge), omkring 650 medarbetare och 450 000 kundklubbs- medlemmar.

11

M q Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(12)

V E R k S a M h E t E N

Mq har en stark position i Norden med ett tydligt erbjudande till modeintresserade

kvinnor och män i egenägda butiker. Varumärkesportföljen består av en attraktiv mix av

egna och externa varumärken. Såväl position som erbjudande utvecklas ständigt för

(13)

pOSItIONERING

Mqs ambition är att vara den stilsäkra utmanaren där en mix av varumärken täcker en varierad stil-, pris- och modegrad. produkterna har tagits fram på ett ansvars- fullt sätt och som Mqs kunder ska kunna bära ofta och länge utifrån livsstil och behov.

Mq vänder sig till män och kvinnor som har känsla för mode, men som snarare följer redan etablerade trender än försöker skapa nya.

prismässigt positionerar sig Mq i det breda mel- lanprissegmentet, mellan lågpriskedjor och exklusiva varumärken. Mq erbjuder ett prisvärt mode i form av ett urval varumärken med god kvalitet i butiker med hög servicegrad.

Marknadsandelar

Enligt undersökningsföretaget Gfk har Mq en starkare marknadsposition bland män än kvinnor på den svenska klädmarknaden, med marknadsandelar för år 2011 om 4,7 respektive 2,6 procent, vilket gör Mq till andra respek- tive femte största aktör på den svenska marknaden.

Samtidigt var bolagets andel av den totala svenska klädmarknaden 3,0 procent.

konkurrenter

Mqs huvudsakliga konkurrenter inom fackhandeln är mindre kedjor samt individuella butiker, vilka erbjuder liknande varumärken inom samma kundsegment. Vissa av dessa konkurrenter erbjuder liksom Mq en kombina- tion av egna och externa varumärken.

En annan grupp konkurrenter inom klädhandeln är kedjor som återfinns inom lågprissegmentet. Dessa konkurrenter är ofta så kallade monovarumärken med kedjans namn samt med en lägre kvalitet och prisposi- tion. Dessa aktörer är emellertid inte direkt jämförbara med Mq eftersom de har en annan position och annat erbjudande. Varuhus är också i viss utsträckning konkur- renter till Mq, då de erbjuder en blandning av externa varumärken till både män och kvinnor. Varuhusen skiljer sig dock från Mq i avseendet att de erbjuder kläder över ett pris- och modespann som till viss del skiljer sig från Mqs samt att de har få butiksenheter.

ytterligare en grupp konkurrenter är renodlade varu- märkeskedjor och fristående fackhandlare.

Mq ser även en ökad konkurrens från webbaserade aktörer.

MÅlGRupp

Mqs målgrupp är kvinnor och män med en mental ålder på 30-40 år, som lever ett aktivt liv, träffar många männ- iskor och har flera intressen. Målgruppen är modeintres- serad, ofta med en tydlig egen personlig stil men öppen för vägledning och förändringar.

Mqs kunder vill känna sig stilsäkra. De vill ha hjälp med att blanda dyrt och billigt, dressat och casual. Det

är viktigt att kunderna känner att de skapar en egen stil, men som stämmer i modebilden. hos Mq ska kunden känna att de får hjälp, om de vill, att koordinera sin kläd- sel på ett stilsäkert och personligt sätt.

Målgruppen är central för hela Mqs verksamhet och är styrande för marknadsföring, butiksdesign samt varumärkes- och sortimentsstruktur.

kundklubb

Mq har en lojal kundbas, vilket framgår av att bolagets kundklubb har cirka 450 000 medlemmar (370 000).

bolagets ambition är att ha ett sunt förhållande mellan spontanköp och kundklubbsköp, där kundklubbsmed- lemmarna generellt har högre genomsnittsköp än Mqs övriga kunder.

Medlemskap i kundklubben är gratis och kunden får poäng för varje köp, där en krona motsvarar en poäng.

beroende på insamlade poäng under ett kalenderår indelas kundklubbens medlemmar i nivåerna bas, silver och guld. Se mer om kundklubbens förmåner på sid 20.

VaRuMäRkEN

Mqs produktportfölj bestod under räkenskapsåret 2011/2012 av fem egna varumärken och ett tjugotal inter- nationellt etablerade och välkända externa varumärken.

bolaget strävar efter en optimal varumärkesmix inom både herr- och dammode, där varje varumärke utvärde- ras löpande för att säkerställa att det har sin självklara position i varumärkesportföljen, möter de höga krav på design och kvalitet som Mq ställer samt är i linje med Mqs övergripande koncept. balansen mellan de valda varumärkena är likväl mycket viktig.

Samtliga varumärken ska hålla en hög internationell standard – och många uppfattar Mqs egna varumär- ken som externa, vilket ses som ett bevis för en stark design- och produktutvecklingskompetens.

varumärkesportfölj

Det är viktigt att ha en långsiktighet i erbjudandet av externa varumärken, samtidigt som det finns stora möjligheter att skapa ett nyhetsvärde genom att för- ändra mixen inför en säsong. Mq gör därför löpande en översyn av varumärkesportföljen och bedömer att ett fåtal av dagens varumärken över tid kommer att bytas ut, men att nuvarande antal varumärken är på en bra nivå.

Varje varumärkes inriktning utgår från tre övergri- pande parametrar; livsstil, kollektion och pris. utifrån dessa parametrar indelas varumärkenas respektive kol- lektioner i ett spektrum från attitude, semi-dressat (inkl casual) till dressat.

Prissättningsstrategi

Generellt är de externa varumärkena högre prissatta än Mqs egna eftersom de dels är dyrare vid inköp, dels i regel är positionerade i högre prisklass som varumär- Verksamhe ten

13

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(14)

ken. En annan skillnad är att de egna varumärkena pris- sätts i ett bredare intervall där pris för basplagg sätts på en relativt låg nivå medan dyrare plagg, såsom kavajer och jackor, prissätts strax under motsvarande plagg för externa varumärken.

butIkER

Mq hade vid räkenskapsårets slut totalt 116 butiker, va- rav 111 i Sverige och fem i Norge. Ett antal av dessa buti- ker har en mindre yta än önskat och Mq ser en potential att expandera befintliga butiksytor som en betydande tillväxtfaktor till låg kostnad. I slutet av året uppgrade- rades 18 befintliga butiker, vilket innebar ett fräschare uttryck i linje med den nya kommunikationsidentiteten.

butikerna är Mqs viktigaste kommunikationskanal och varumärkesbärare. Därför fästs stor vikt vid att Mqs alla butiker har ett gemensamt uttryck. Mq arbetar löpande med att designa samtliga butiker efter ett sam- manhängande koncept. kunden ska känna igen Mq i allt från annonskampanjer och reklammaterial till skyltar och inredning.

outlets

Mq har i dag tre outlets; Freeport och ullared söder om Göteborg samt kungens kurva söder om Stockholm.

Outletbutikerna är en del i Mqs strategi att stärka varu- märket och förbättra tillväxt och lönsamhet. Det uppnås genom att det ordinarie butiksnätet i huvudsak kan sälja varor till ordinarie pris, tack vare att nedsatta varor och utgående plagg till största del kan säljas via outlets. Det ger högre nyhetsflöde och lägre andel kampanjaktivite- ter i butik vilket stärker Mqs varumärkesprofil.

Shop online

Mq lanserade en e-handelsbutik – Mq Shop Online – under hösten 2010. Strategin för e-handelsbutiken är att erbjuda ett brett sortiment i linje med Mqs fysiska butiker. Inledningsvis var erbjudandet baserat på ett urval av kedjans varor, numera är utbudet samma som för butik och e-handeln växer i snabb takt. under våren 2012 uppgraderades Mqs hemsida med en ny e-han- delsplattform för Shop Online som också möjliggör internationalisering.

(15)

15

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(16)

Vä R D E k E D j a N

Mqs centrala organisation ansvarar för såväl framtagande och försäljning av bolagets

egna varumärken som urvalet av externa varumärken. här beskrivs de viktigaste delarna

i Mqs värdekedja från design och inköp till marknadskommunikation och försäljning.

(17)

DESIGN Och INköp

Det övergripande målet när det gäller design- och inköpsavdelningens arbete är att forma ett attraktivt erbjudande av ett tydligt, kommersiellt och konkur- renskraftigt mode – med en mix bestående av egna och externa varumärken. Sortimentet ska präglas av såväl kreativ höjd som kommersiellt tänk, och vara baserat på en grundlig kund- och marknadsanalys.

Design och Inköp delas upp i ett kreativt och ett kommersiellt team med fokus på att skapa ett brett och varierat sortiment med modefokus.

Design

Det kreativa teamet tar fram ett uppdaterat sortiment tillsammans med produktchefer, mönsterkonstruktörer och direktriser. De fokuserar på att ständigt vara upp- daterade på vad som händer i modevärlden, förbättra produkten och hela tiden se till att hamna rätt både mode- och färgmässigt. Samtidigt ska teamet ha kom- mersiellt fokus och arbeta med optimal passform.

inköp

Det kommersiella teamet ansvarar för att ta fram det breda genomtänkta erbjudandet, samt köpa in den mest optimala produkten i linje med Mqs kvalitetsnivå.

Det kommersiella teamet håller sig alltid uppdaterat försäljningsmässigt för att kunna agera på att korrigera erbjudandet.

Erbjudandet

Mqs varumärkesmix riktar sig till både kvinnor och män, där varje varumärke är tydligt och unikt positionerat i bolagets övergripande varumärkesportfölj. Mq erbjuder även accessoarer som förhöjer och kompletterar modet och erbjudandet i butik.

På MQ ska det vara lätt för vår kund att skapa en individuell och säker stil. MQ erbjuder ett brett och varierat sortiment och inspirerande mode för både dam och herr. Man kan mixa och matcha mellan olika varumärken och trender för att skapa en personlig stil, vilket vår kund uppskattar, säger Lotta Lindsten, design- och inköpschef.

Egna varumärken

under året har Mqs varumärkesplattform fortsatt arbetats igenom. Varje varumärkes kärna har förtydligats med inriktning på livsstil och en tydlig, samordnad varu- märkesstrategi har utmejslats från attitude, semi-dressat (inkl casual) till dressat.

Inom damsegmentet erbjuder Mq varumärkena Stockhlm (dressat), 365 Sunshine (casual) samt Zoul (at- titude). bondelid och Dobber (semi-dressat), betraktas som fristående varumärken, men där Mq ansvarar för design och produktion.

på herrsidan erbjuds varumärken som bläck (dres- sat) och Emilio (attitude). även herr har de fristående varumärkena bondelid och Dobber (semi-dressat).

Externa varumärken

De externa varumärkena kompletterar Mqs egna vad gäller stil och modegrad – ett externt varumärke ska tillföra något extra. Mixen utvärderas kontinuerligt med både långsiktighet, försäljningsanalys och trendriktighet som viktiga parametrar.

Externa varumärken för herr bestod under året av levis, G-star, peak performance, Scotch & Soda, Savvy citizen, cottonfield, Mouli, State of art, Fred perry, lyle

& Scott, björn borg och calvin klein. Nya varumärken på accessoarer introducerades under juli 2012; Saddler, atlas samt topeco.

på damsidan fanns Diesel, Maison Scotch , levis, G-star, peak performance, In-Wear, just Female, Won hundred, Soaked in luxury och Mango. även på damsi- dan introducerades nya accessoarvarumärken; Saddler och topeco.

lOGIStIk Och VaRuFöRSöR jNING Mqs avdelning för varustyrning och -försörjning har som viktigaste uppgift att säkerställa optimal varuförsörjning till koncernens samtliga butiker, relevant andel inköp från respektive inköpsmarknad samt kontinuerligt utvärdera rätt mix av samarbetspartner inom tillverkning och transport.

Tillverkning

Med ökande tillverkningsvolymer har vikten av lokal närvaro genom egna kontor i Mqs centrala tillverknings- marknader ökat. bolaget etablerade därför helägda inköpskontor i Shanghai, kina, samt Dhaka, bangladesh, under 2008 respektive 2009.

De egna inköpskontoren har de senaste åren medfört successiva positiva effekter bland annat i form av lägre kostnader genom färre mellanhänder och lokal förhandlingskompetens. Vidare har Mq fått förbättrad kontroll både vad gäller kvalitet i produktion och efterlevnad av krav avseende corporate Social Responsibility (cSR). Mq kan också se en förbättrad operationell effektivitet till följd av kortare ledtider och effektivare transporter. Sammantaget har förflyttningen av inköpskontrollen lett till en stabil bruttomarginalut- veckling under en period då produktionskostnaderna i främst kina har ökat väsentligt.

Mq har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare. höga krav ställs på hållbarhet i samtliga delar av bolagets verksamhet, där en stor del består i att säkerställa att arbets- och anställningsvillkor som till- lämpas av de leverantörer som Mq anlitar motsvarar de höga krav som bolaget ställer på dessa områden. För att säkerställa att ledande branschpraxis följs, är Mq sedan 2007 medlem i bScI. läs mer om detta på sidan 23.

Mqs kvalitetssäkrande arbete har förbättrats ytterligare i och med de egna inköpskontoren, dels genom den ökade lokala närvaron som de medför, dels genom att Mq med hjälp av dessa kontor kan genom- driva strategin att minska antalet produktionsenheter, vilket har gett ökad möjlighet till kontroll och förbättrad lönsamhet.

Värdekedjan

17

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(18)

Leverantörer

Mq arbetar medvetet med att hålla nere antalet kontrak- terade leverantörer vilket syftar till att förbättra kontrol- len över produktionen. Genom att fokusera sin tillverk- ning kan Mq lägga större volymer per fabrik och därmed bli en viktigare kund. Det gör att Mq också på ett mer nära och långsiktigt sätt kan utveckla samarbetet och arbetssättet.

under det gångna året styrdes knappt 80 procent av Mqs tillverkning av egna varumärken från inköpskonto- ren i Shanghai och Dhaka, vilket var i linje med föregå- ende år.

produktionen av samtliga Mqs egna varumärken sker i kina, övriga asien och Europa, med varierande ledtider till följd av geografiska avstånd och val av trans- portmedel.

För att snabbare kunna agera på nya trend- spår samt göra kompletterande köp under säsong kommer andelen inköp från Europa att öka, säger Peter karlsson, chef för Logistik &

Sourcing.

Vad gäller de externa varumärkena köper Mq in befint- liga kollektioner vilket innebär att varuförsörjningen är mindre komplex jämfört med processen för de egna varumärkena.

varustyrning och distribution

Mq har som ambition att skapa en optimerad process, i vilken korta ledtider, ett effektivt men samtidigt flexibelt flöde av plagg till butik och försäljningsanpassade la- gernivåer både i centrallager och i butiksnätet spelar en avgörande roll. Vidare utvärderar Mq ständigt möjlig- heter att minska miljöpåverkan av det logistiska flödet, vilket kan exemplifieras av att bolaget i största möjliga utsträckning försöker begränsa antalet flygtransporter.

centrallagret i borås är navet för varuströmmar av såväl egna som externa varumärken. Ett externt logis- tikföretag ansvarar både för driften av centrallagret och merparten av leveranserna till butik. Samtliga leveranser av produkter som säljs under externa varumärken leve- reras direkt till centrallagret och administreras separat av säljande part.

För att optimera lagernivåerna i butik använder Mq ett efterfrågestyrt påfyllnadssystem, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom påfyllnadsleveranser utifrån behov. leveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret.

MaRkNaDSkOMMuNIk atION

Mq är positionerat i fackhandelssegmentet, vilket karaktäriseras av ett produktutbud med en blandning av

tiva butiker och ett utbud av både egna och internatio- nellt välkända varumärken.

Marknadsföring och kampanjer

Mqs position som varumärkeskedja för kvinnor och män i Sverige är väletablerad. I en föränderlig värld krävs att positioneringen löpande utvärderas och uppdateras för att varumärket ska upplevas som relevant och intres- sant.

Med en tydlig varumärkesposition i grunden (fram- tagen 2011) har Mq under våren 2012 utarbetat en ny kommunikativ plattform och varumärkesidentitet. Dessa ska nu implementeras fullt ut i alla kanaler (internt och externt) under 2012/2013 med fokus på att skapa en helintegrerad kommunikationsstrategi.

För att tydliggöra MQs unika position har MQ genomfört ett gediget varumärkesarbete det senaste året, vilket resulterat i bland annat ny visuell identitet, uppdaterat sortiment och ombyggda butiker, säger Magnus Johansson, marknadschef.

Mq använder sig av en flerkanalstrategi vad gäller sin mediesatsning som ska leda till varumärkesbyggande kommunikation som driver trafik. Viktiga kanaler är dagspress och online där Mq stärker varumärket och driver försäljning, men även modemagasin där Mq får en naturlig modemiljö med en intresserad och köpstark målgrupp.

vi ska fortsätta förstärka våra styrkor – varu- märken, kvalitet och mode – genom ökad in- spiration, nyheter och modegrad. vi ska skapa tydlig igenkänning i alla kanaler där MQ syns och hörs, och även förtydliga kopplingen mel- lan kommunikationen och upplevelsen i butik, säger Magnus Johansson.

Den huvudsakliga marknadsförings- och försäljnings- kanalen är dock de egna butikerna, som vid räken- skapsårets slut uppgick till 116 i Sverige och Norge. här finns en möjlighet att löpande skapa inspiration och rätt modekänsla för säsongen och ett snabbt nyhetsflöde – både i fönsterskyltning och inne i butik.

FöRSäl jNING

Mq har som mål att öka koncernens totala försäljning samt att tillväxten i jämförbara enheter ska överträffa marknadens utveckling. Försäljningsavdelningen fo- kuserar på att taktiskt driva säljaktiviteter, effektivitet av drift i butik, ledarskapet hos butikschef, utveckling av medarbetare och uppföljning av strategiskt viktiga nyckeltal. Genom större fokus på säljande varuvisning som är enkelt att plocka från, och personligt inspirera Värdekedjan

(19)

Försäljningen har blivit enklare för varje medarbetare. idag vet vi vad som ger effekt och kan lättare fokusera på rätt sak. vi har skapat en säljande kultur och positiv anda där vår kund alltid står i fokus. idag vet vi att när vi inspirerar kunderna handlar de mer och blir mer nöjda, säger Anna karin Holck, försälj- ningschef.

Genom att Mq kontinuerligt använder sig av mystery shopping i butik får butikschefen ett tydligt verktyg som gör det lättare att fokusera på rätt saker för att utveckla medarbetare och butik. Mystery shopping är en veder- tagen metod i detaljhandeln där anonyma observatörer besöker varje butik och kontrollerar ett antal kriterier i allt från kundbemötande till butiksmiljö anpassade efter Mqs kravspecifikation. Syftet är att sätta en standard för lägsta servicenivå och med det få jämn kvalitet över hela kedjan. Mq kom ut som ”bäst på service” i detaljhandeln vid tidningen Markets senaste mystery shopping mätning i september 2012.

Bra ledare skapar nöjda medarbetare vilket i sin tur leder till nöjda kunder. och nöjda kunder är en bra grund för vår tillväxt. vi följer därför upp och stöttar våra ledare kontinu- erligt. De som lyckas få en sund tillväxt i sin butik har oftast lyckats väl med att skapa triv- sel för sin personal i butik. vi har även många ledare som arbetat i samma MQ-butik under en längre tid och vi uppmanar och hjälper gärna dem som vill till ny butik för att utveck- las vidare, säger Anna karin Holck.

För att säkerställa en målstyrd process fokuserar Mq på att stärka ledarskapet i hela organisationen, inte minst vad gäller koncernens viktiga region- och butikschefer.

Mq använder i större grad det coachande ledarska- pet för att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas. Deras arbete omfattar bland annat att sätta tydliga mål och processer för sin organisation, ta ansvar för utvecklingen och utveckla ett kommersiellt agerande i butik. positiva exempel lyfts upp tydligt för alla i organi- sationen för att inspirera andra. Mq lever under devisen att framgång föder ny framgång.

Värdekedjan

19

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(20)

att vara medlem i Sveriges stilsäkraste kundklubb är både smart och inspirerande.

några av fördelarna med att vara med i MQ kundklubb:

• unika medlemsutskick med erbjudanden

• poäng och bonus på alla dina köp

• Inbjudan till medlemsaktiviteter i butik, trendtips och inspiration

• Full kontroll över dina inköp- och bonuspoäng på mq.se

• Fri upp- och nedläggning av byxor för våra silver- och guldkunder

kundklubben innehåller tre nivåer – bas, Silver och Guld. hur mycket du handlar för avgör medlems- nivån och vilken bonus medlemmen hamnar på.

Varje handlad krona innebär bonusberättigande poäng som ligger till grund för bonusutbetalningen.

poäng samlar du på egen hand eller tillsammans med medlemmar i samma hushåll.

• bas – upp till 2 499 poäng

• Silver - 2 500 till 7 999 poäng

• Guld – 8 000 poäng och däröver

M q k u N D k l u b b

(21)

21

M q Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(22)

h Å l l b a R u t V E c k l I N G

Mq står för kvalitet och långsiktighet, vilket genomsyrar allt från hur plaggen designas

och hur inköpen görs – till hur arbetet i butik sköts. Mq erbjuder mode som tagits fram

(23)

Mqs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden:

• En ansvarsfull produktion – kunden ska känna sig trygg i att Mqs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

• Engagerade medarbetare – Mq ska skapa rätt för- utsättningar för en inspirerande arbetsplats där med- arbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar.

läs mer om Mqs medarbetare på sidorna 24–25.

• Medvetna kunder – Mq ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön.

INköp Och pRODuk tION

Mqs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har Mq etablerat inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka.

Mq har infört ett Nöjd leverantör-Index (NlI) och genomförde den första undersökningen under 2011.

Indexet visar hur Mq agerar som köpare och samar- betspartner samt vad som kan förbättras för att stärka samarbetet och skapa ett framgångsrikt utbyte för båda parter.

under året har flera åtgärder genomförts för att optimera inköpsprocessen med syfte att spara både tid och pengar för Mq och dess leverantörer, men även för att åstadkomma resultat inom de områden som uppfö- randekoden täcker.

lE VER aNtöRER

Målet är långsiktiga relationer och partnerskap med ett fåtal utvalda leverantörer. Mq har valt att dela in sina leverantörer i fyra nivåer baserat på produktkvalitet, efterlevnad av uppförandekod, bruttomarginal och leve- ransprecision. kategorierna är partnerleverantör, kärn- leverantör, utvecklingsleverantör och fasa ut-leverantör.

Mq strävar efter att partnerleverantörerna ska stå för en betydande del av bolagets totala inköpsvolym och arbetar aktivt för att fördjupa relationerna med dessa genom dialog och utbildningar.

uppFöl jNING Och kONtROllER Mq är sedan 2007 medlem i bScI, business Social compliance Initiative, som är ett initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Med- lemmarna i bScI arbetar utifrån en gemensam uppfö- randekod som baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International labour Organizations kärnkonventioner. uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmå- ner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

leverantörerna kontrolleras och utvärderas dels genom externa revisioner genomförda av bScI, dels av Mq själva. Efter varje inspektion får fabrikerna en åtgärdsplan med förbättringspunkter som ska åtgär- das inom utsatt tid. Inför inspektionerna samarbetar Mq med leverantörerna för att ge dem möjligheten att förbättra sig.

bE t tER cOt tON INIatIVE

Mq är sedan 2010 medlemmar i textile better cotton Iniative (bcI) som är en intresseorganisation med inrikt- ning på att skapa möjliga alternativ till den traditionella bomullsodlingen. bcI utbildar bomullsodlare i hur bomull odlas med mindre vatten, kemikalier och gödningsme- del, men organisationen arbetar även för att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Syftet är att främja mätbara förbättringar i de centrala miljömässiga och sociala effekterna av bomullsodlingen för att göra det mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

Medlemskapet har lett till att Mq tillsammans med flera andra kedjor i branschen driver ett projekt tillsam- mans med cotton connect för implementera bcIs utvecklingsprogram i provinsen Gujarat i Indien.

produkter tillverkade med better cotton har köpts in och kommer att finnas i butik till våren 2013.

hÅllbaR a MatERIal

Mq vill på lång sikt minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material samt öka andelen hållbar bomull, det vill säga better cot- ton och ekologisk bomull. hållbart odlad bomull är en prioriterad fråga och det är ett av skälen till att Mq gått med i bcI. Mqs ambition att förändra materialmixen av traditionella material samt öka andelen av mer hållbara material står fast.

tR aNSpORtER

En av Mqs viktigaste miljömålssättningar är att minska koldioxidutsläppen till följd av varutransporter. Mq arbe- tar därför för att fler transporter från asien ska ske med båt istället för med flyg. Varje transport som sker med flyg ska godkännas av VD, design- och inköpschef eller affärsområdeschef vilket är ett sätt att få kontroll och ständigt ifrågasätta varje flyguppdrag. under 2011/2012 minskade Mq flygtransporterna med 23 procent jämfört med samma period föregående år. koldioxidutsläppen ökade däremot med 8 procent till följd av ökad andel inköp i Europa och transport med lastbil.

läs mer om hållbarhetsarbetet i Mqs hållbarhetsredo- visning på www.mq.se/info/emenu/foretagsansvar/.

HÅLLBAR UT VECKLING

23

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(24)

M E D a R b E ta R E

För att göra Mq till modebranschens mest attraktiva arbetsgivare måste bolaget

erbjuda en arbetsplats som inspirerar, stimulerar och utmanar. Mq vill attrahera mode-

intresserade medarbetare som bidrar till att göra bolaget till den stilsäkra utmanaren

(25)

För att bli branschens attraktivaste arbetsgivare arbetar Mq för att:

• Skapa en mål- och värderingsstyrd kultur inom företa- get

• Stärka ledar- och medarbetarskapet och säkra kompe- tensen utifrån affärsmålen

• utveckla effektiva arbetsprocesser och optimal orga- nisation med tydliga ansvarsområden

aRbE tSMIl jö

Mq kartlägger årligen arbetsmiljön på alla avdelningar och arbetsplatser inom företaget vilket inkluderar huvudkontoret, butikerna i Sverige och Norge samt inköpskontoren i Shanghai och Dhaka. Mq har sedan kartläggningen började visat på ständiga förbättringar inom arbetsmiljön. Den senaste mätningen genomför- des i april 2012 och resulterade i ett bättre resultat än föregående år för Mq totalt. Målet med arbetsmiljön är att den ska vara trygg och säker för medarbetarna samt att alla ska trivas.

NöjD MEDaRbE taR-INDE X

Varje år genomför Mq en medarbetarenkät som mäter medarbetarnas upplevda arbetssituation. Mq genomför undersökningen på varje enskild avdelning och arbets- plats och mäter sju områden, bland annat ledarskap, kommunikation, utveckling och jämställdhet. Resultatet sammanställs till ett Nöjd Medarbetar-Index (NMI), där högsta index är 6,0. Den senaste mätningen genomför- des i december 2011 och inkluderade för första gången inköpskontoren i Shanghai och Dhaka. Resultatet blev ett NMI på 5,0 (4,9). För att ytterligare förbättra resultatet det kommande året ligger fokus på att arbeta med före- tagets värderingar och att arbeta mer målorienterat.

ut VEcklING

Mq har under året lanserat en e-learning för säljarna i butik, Mq Sälj- och service. Syftet med e-learning är att öka tillgängligheten på utbildningar och därmed nå fler medarbetare och uppnå ett bättre resultat. Medarbe- tarna på huvudkontoret har mer individuellt anpassade utbildningsinsatser utifrån målsättningarna i utvecklings- samtalen. För Mqs nya chefer genomförs varje år obli- gatoriska utbildningsinsatser i både ledarskap och Mqs specifika ämnen. ambitionen är att alla medarbetare och chefer, varje år, ska känna att de utvecklas.

För att ta tillvara på medarbetarnas fulla potential och koppla dessa till företagets målsättningar arbetar Mq med performance Management. Mq har en sam- manhållen process där utvecklingssamtal, målsättning- ar, handlingsplaner och kompetensutveckling kopplas till

lönerevisionen. Vidare arbetar bolaget med kravprofiler för alla tjänster, identifiering av nyckelpersoner och intern rörlighet. under året rekryterade Mq 43 procent av alla chefer internt.

pERSONalOMSät tNING,

SjukFR ÅNVaRO Och jäMStällDhE t Mqs personalomsättning uppgick till 23,5 procent totalt, det är en ökning från föregående år med åtta procent- enheter. personalomsättningen för tjänstemän ligger på 23,1 procent, vilket är något högre än branschsnittet och kan till viss del förklaras av omorganisation på Mqs huvudkontor. I butik uppgick personalomsättningen till 24,0 procent vilket speglar en pågående process för att optimera bemanningen. personalomsättningen i butik är dock lägre än branschen i övrigt som enligt statistik från Svenskt Näringsliv ligger på 32,8 procent.

Sjukfrånvaron inom Mq ligger kvar på samma nivå som förra året, 4,1 procent. Statistik från Svenskt Nä- ringsliv visar att sjukfrånvaron även i Sverige ligger kvar på samma nivå som förra året; 3,3 procent.

Mqs ambition är att vara en jämställd arbetsgi- vare där kompetens är avgörande för varje befattning.

jämställdheten mäts bland annat genom nyckeltal som visar fördelningen mellan kvinnor och män på medar- betarnivå i förhållande till chefspositioner. Ett annat nyckeltal i jämställdhetsarbetet är lönefördelningen mel- lan män och kvinnor. Vad det gäller chefsbefattningar är andelen kvinnliga medarbetare i butik 84 procent (83) och andelen kvinnliga butikschefer är 81 procent (78).

För huvudkontoret är motsvarande siffra 70 procent (74) kvinnor och 60 procent (62) av cheferna är kvinnor.

Vad det gäller lönefördelningen är 84 procent av alla an- ställda i butiksorganisationen kvinnor och de står för 83 procent av löneandelen. Motsvarande siffra för kontoret är 70 procent andel kvinnor som står för 68 procent av löneandelen.

at tR ak tIV aRbE tSGIVaRE

Mq blev i den årliga undersökningen ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare” rankad på plats 48 i segmentet business, samma rankingplats som föregående år. Det visar att Mq behåller en bra position bland Sveriges populäraste arbetsgivare.

MEDARBE TARE

25

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(26)

a k t I E N

ak tIEk apItal

aktiekapitalet i Mq uppgår till 3 515 651 SEk fördelat på 35 156 507 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEk per aktie.

Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

ak tIEhaNDEl

Sista betalkurs per den 31 augusti 2012 var 19,90 SEk, vilket gav ett börsvärde för Mq på 700 MSEk. totalt om- sattes 12 966 082 aktier under räkenskapsåret 2011/2012, motsvarande ett värde om cirka 285 MSEk. Det genom- snittliga antalet aktier omsatta per handelsdag var 50 648. kursen steg under året med 3,6 procent. högsta kurs som noterades under räkenskapsåret var 26,40 SEk och lägsta kurs var 15,80 SEk. Mqs aktie handlas även på handelsplatser för aktier utanför NaSDaq OMX Stockholm. under räkenskapsåret 2011/2012 stod denna handel för cirka 1 procent av omsättningen i bolagets aktie.

INcItaMENtSpROGR aM

Inom Mq finns ett utestående aktierelaterat incita- mentsprogram. programmet introducerades i augusti 2011 och löper under tre år och omfattar sex ledande befattningshavare och specialister inom koncernen som omfattar totalt högst 525 000 aktier i bolaget (före eventuell omräkning). För mer information om incita- mentsprogrammet hänvisas till bolagsstyrningsrappor- ten, sidan 78.

utDElNINGSpOlIcy

Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av eventuell framtida utdel- ning, kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt.

utDElNINGSFöRSl aG

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning för 2011/2012 om 0,87 SEk (1,10) per aktie ska utgå, motsva- rande 50 procent av årets resultat efter skatt.

ak tIEMaRkNaDSINFORMatION

Mq eftersträvar att ge aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell information. Finansiell information lämnas i första hand i årsredovisning, bok- slutskommuniké och i tre delårsrapporter.

Inför publicering av årsredovisning, bokslutskommu- niké eller delårsrapporter håller Mq en tyst period under 30 dagar där inga personliga möten med placerare eller analytiker planeras och inga kommentarer lämnas angå- ende Mqs ekonomiska utveckling.

I linje med Mqs tydliga hållbarhetsarbete kommer årsredovisningen inte att publiceras i tryckt format, men kan skickas som utskrivet pdf-dokument till de aktieä- gare som så önskar. Mqs årsredovisningar, delårsrap- porter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden görs tillgängliga på hemsidan. här finns även ytterligare information om bolaget, Mqs aktie och finansiell statis- tik samt möjlighet att använda en prenumerationstjänst för information från Mq.

ak tIE äGaRE

antalet aktieägare i Mq uppgick per den 31 augusti 2012 till 4 798 enligt Euroclear. Mqs tio största ägares innehav av aktier motsvarade 57,7 procent av röster och kapital i bolaget.

aNaly tIkER SOM Föl jER Mq SEb Enskilda Nicklas Fhärm carnegie Niklas Ekman Nordea Stefan Stjernholm Swedbank christian anderson

Mqs ambition är att ge aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktu-

ell finansiell information både i återkommande rapporteringar och i presentationer av

verksamheten.

(27)

tIO StöRSta aktIEäGaRE pER 2012- 08-31

Antal aktier ägarandel/

röstandel, %

capMan 9 244 989 26,3

jaller klädcenter ab 2 512 000 7,2

öresund, Investment ab 1 593 359 4,5

länsförsäkringar

Fondförvaltning ab 1 246 869 3,5

Svenska lärarfonder 1 166 393 3,3

DNb - carlson Fonder 1 125 252 3,2

handelsbanken Fonder 1 046 112 3,0

catella Fondförvaltning 987 081 2,8

Skandia Fonder 693 988 2,0

Maneq 2005 ab 679 840 1,9

övriga 14 860 624 42,3

35 156 507 100,0

Data pER ak tIE

11/12 10/11 09/10 08/09

Resultat per aktie, SEk 1,76 2,19 2,94 1,86

Resultat per aktie, efter utspädning, SEk 1,75 2,19 2,86 1,79

Eget kapital per aktie, SEk 24,08 23,52 22,36 14,97

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEk 24,02 23,52 23,96 14,42

antal utestående aktier, st 35 156 507 35 156 507 35 156 507 21 558 650

Genomsnittligt antal aktier, st 34 631 507 35 156 507 24 424 733 21 558 650

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 34 719 693 35 156 507 25 145 721 22 381 850

ak tIEk apItalE tS ut VEcklING

Tidpunkt Händelse Förändring

aktie kapital Förändring

antal aktier Aktiekapi tal

efter förändring Antal aktier efter förändring

December 2005 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000

Maj 2006 Nyemission 1 984 000 1 984 000 2 084 000 2 084 000

Oktober 2006 Nyemission 71 865 71 865 2 155 865 2 155 865

januari 2010 Nyemission 21 100 21 100 2 176 965 2 176 965

Maj 2010 Split - 19 592 685 2 176 965 21 769 650

juni 2010 Inlösen av teckningsoptioner 138 533 1 385 330 2 315 498 23 154 980

juni 2010 kvittningsemission 900 153 9 001 527 3 215 651 32 156 507

juni 2010 Nyemission 300 000 3 000 000 3 515 651 35 156 507

Ak tien

27

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(28)
(29)

R ä k E N S k a p E R

29

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

(30)

F ö R V a lt N I N G S b E R ät t E l S E

Styrelsen för Mq holding ab, organisationsnummer 556697-2211, får härmed

avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september 2011–

(31)

VERkSaMhE tEN

Mq-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herr- konfektion på den svenska och norska marknaden. Sorti- mentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken.

MODERbOl aGE t

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för tolvmånaders- perioden till 12 MSEk (14) och rörelseresultatet uppgick till -4 MSEk (-6). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden.

Moderbolagets verksamhet

Moderbolagets verksamhet består i att sälja management- tjänster till övriga koncernbolag samt att hantera koncer- nens långfristiga upplåning.

butIkSNätE t

butikerna är belägna från ystad i söder till luleå i norr. Mq lanserades i Norge i september 2010 och har idag fem butiker belägna i Oslo, Drammen, Skien och kristiansand.

Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 116.

VäSENtlIGa häNDElSER uNDER ÅRE t Mats Gärdsell tillträdde som VD och peter karlsson som chef för logistik & Sourcing den 3 oktober. logistik &

Sourcing chef ingår i ledningsgruppen. under kvartal ett öppnade två nya butiker, en i Erikslund, Västerås och en på bogstadveien, Oslo.

två nya styrelseledamöter utsågs i samband med års- stämman i januari, bengt jaller och christina Ståhl.

under det tredje kvartalet öppnades en ny butik i kristi- ansand, Norge. En ny hemsida för Mq Shop Online baserad på den nya e-handelsplattformen som också möjliggör internationalisering lanserades.

under fjärde kvartalet uppgraderades 18 befintliga buti- ker samt att en ny kommunikationsidentitet introducerades.

MaRkNaD

konfektionshandeln i Sverige har haft en längre period med svag försäljningsutveckling. både under fjärde kvartalet (juni 2012-aug 2012) och tolvmånadersperioden (sep 2011 - aug 2012) var försäljningsutvecklingen negativ med en minskning motsvarande 3,2 procent respektive 4,1 procent (huI).

totalt för året har Mqs försäljning i jämförbara enheter varit oförändrad i jämförelse mot föregående års nivå.

VäSENtlIGa häNDElSER EF tER VERkSaM- hE tSÅRE tS utGÅNG

Mq öppnade tre nya butiker; karlskoga, jessheim (Norge) samt Emporia i Malmö.

Resultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång är för det första kvartalet svagare än förväntat vilket beror på en svagare försäljning i kombination med ökad investering i media. Den svagare försäljningen förklaras av att sortimen- tet i den första höstleveransen inte var tillräckligt attraktivt.

NE t tOOMSät tNING Och RESultat

koncernens nettoomsättning uppgick till 1 534 MSEk (1 487), en ökning med 3,2 procent. Dam ökade sin försäljning med 2,9 procent till 726 MSEk (705) och herr ökade med 3,4 procent till 808 MSEk (782).

bruttovinsten uppgick till 853 MSEk (851), vilket motsva- rar en bruttomarginal på 55,6 procent (57,3). Den negativa marginalutvecklingen hänförs främst till en svag marknad samt ett för klädhandeln ogynnsamt väder med en varm höst och vinter samt en sen och kall vår.

Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEk (121) vilket mot- svarar en rörelsemarginal om 6,4 procent (8,1). planenliga avskrivningar uppgick till 42 MSEk (50). Finansnettot var -14 MSEk (-14) för tolvmånadersperioden. Resultat efter finan- siella poster uppgick till 84 MSEk (107). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,75 SEk (2,19)

FINaNSIEll StällNING Och lIk VIDItE t koncernens balansomslutning uppgick till 1 669 MSEk jämfört med 1 642 MSEk vid utgången av föregående räken- skapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 834 MSEk (827), vilket ger en soliditet om 50 procent (50).

Värdet på varulagret uppgick till 254 MSEk (246). Det högre varulagret hänförs främst till nyetablerade butiker. totalt sett bedöms såväl storleken som sammansättningen av lagret vara på en tillfredsställande nivå. Mqs kassaflöde från den

löpande verksamheten uppgick under perioden till 103 MSEk (103). kassaflödet efter investeringar uppgick till 70 MSEk (59).

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 augusti 2012 till 313 MSEk jämfört med 334 MSEk samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 38 MSEk. Räntebärande nettoskuld/EbItDa upp- gick till 2,2 vid periodens slut.

Förvaltningsber ät telse

ut VEcklING aV kONcERNENS VERkSaMhE t, RESultat Och StällNING

12 månader 2011/

2012 2010/

2011 2009/

2010 2008/

2009

Nettoomsättning (MSEk) 1 534 1 487 1 435 1 384

Rörelseresultat (MSEk) 98 121 145 101

balansomslutning (MSEk) 1 669 1 642 1 625 1 671

Soliditet (%) 50% 50% 48% 19%

31

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :