• No results found

Tillägg till förteckning över Otto Rydbecks tryckta skrifter Ambatsis, Jannis Fornvännen 76, 42-44 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1981_042 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillägg till förteckning över Otto Rydbecks tryckta skrifter Ambatsis, Jannis Fornvännen 76, 42-44 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1981_042 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tillägg till förteckning över Otto Rydbecks tryckta skrifter

Ambatsis, Jannis

Fornvännen 76, 42-44

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1981_042

Ingår i: samla.raa.se

(2)

Tillägg till förteckning över Otto Rydbecks

tryckta skrifter

Av J a n n i s Ambatsis

D e n 13 s e p t e m b e r 1954 gick professor O t t o R y d b e c k b o r t v i d e n å l d e r a v 82 å r . S e d a n 1909 h a d e R y d b e c k v a r i t d o c e n t i n o r d i s k o c h j ä m f ö r a n d e f o r n k u n s k a p v i d L u n d s u n i v e r s i t e t d å h a n 1919 u t n ä m n d e s till u n i v e r s i -t e -t e -t s förs-te i n n e h a v a r e a v p r o f e s s u r e n i för-historisk — o c h m e d e l t i d s a r k e o l o g i . L e v n a d s t e c k n i n g a r till O t t o R y d b e c k s m i n -n e h a r skrivits a v H o l g e r A r b m a -n ( K . H u m . V e t . S a m f . i L u n d å r s b e r ä t t e l s e 1 9 5 3 — 5 4 ) , S i g u r d C u r m a n ( K . V . H . A . A . Å r s b o k 1 9 5 5 ) , C a r l A x e l M o b e r g ( F o r n v ä n n e n 1 9 5 4 ) o c h H a r a l d O l s e n ( S k å n e s h e m b y g d s f ö r b . å r s b o k 1 9 5 5 ) . D e n 2 5 a u g u s t i 1937 fyllde O t t o R y d b e c k 6 5 å r . H a n s e l e v e r u p p v a k t a d e h o n o m d å m e d festskriften F r å n S t e n å l d e r till R o k o k o — d e n i n n e h å l l e r o c k s å e n b i b l i o g r a f i a v s e e n d e t i d e n 1 9 0 0 — 1 9 3 7 . M e d n e d a n s t å e n -d e k o m p l e t t e r i n g s b i b l i o g r a f i vill F o r n v ä n n e n hylla m i n n e t a v O t t o R y d b e c k . 1936

Skånes forntid. [ I ] En bok om Skåne. 1. Malmö, s. 24—70.

1 9 3 7

Ober die vielkantigen Streitäxte und den ältesten Getreidebau in der Mälargegend in Schweden. K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsbe-rättelse 1936—1937, 7, s. 173—182. (Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus., [8] sep. ur KHVSLA.)

1 9 3 8

Fangkultur und Megalithkultur in der siidskan-dinavischen Steinzeit. Einige Gesichtspunkte. K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsbe-rättelse 1937—1938, 6, s. 143—288. (Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus., [9] sep. ur KHVSLA.)

1 9 3 9

Fornminnen i Villands härad. Skånes hembygds-förbunds årsbok, s. 3—20.

Lunds domkyrka. Vägledning för besökande. 6;e omarb. uppl. Lund. 32 s.

Vber den Gebrauch von Steinwerkzeugen während der Bronzezeit in Schweden. APATMA M. P:n Nilsson . . . dedicatum. Lund. S. 430—443.

1940

Några ord om yxor och övertro i gångna tider. Skånes hembygdsförbunds årsbok, s. 1 — 1 1 . Om vissa fornsakstypers och kulturperioders livs-längd i olika delar av Skandinavien. En samman-fattning och en historik. [Dt. Zus.: Cber die Le-bensdauer gewisser Altertumstypen und Kultur-perioden in verschiedenen Teilen Skandinaviens.] K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Ars-berättelse 1939—1940, 2, s. 45—76, 122—128.

(Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus., [ / / . ] s e p . ur KHVSLA.)

1941

Tre lundensiska ärkebiskopar i arkeologisk-antropo-logisk belysning. [Dt. Zus.: Drei Lunder Erzbischöfe in archäologisch-anthropologischer Beleuchtung.] K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Års-berättelse 1940—1941, 3, s. 149—211, 310—316.

(Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus., [12.] sep. ur KHVSLA.)

Dalby heligkorskyrkas förhall och dess restaurering. [Dt. Zus.: Die Vorhalle der Heiligkreutzkirche in Dalby.] K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1940—1941, 3, s. 212—233, 316—318. (Även utg. som Medd. jr. Lunds univ. hist. mus., [12.] sep. ur KVHSLA.)

Ett slutet fynd. Skånes hembygdsförbunds årsbok, s. 1—7.

(3)

O t t o R y d b e c k s t r y c k t a skrifter 4 3

1942

Knut den heliges Laurentiuskyrka. Grundmurar och gravar frän tusentalets Lund. [Dt. Zus.: Die Laurentiuskirche Knuts des Heiligen. Grund-mauer und Gräber aus dem Lund des 11. Jahr-hunderts.] K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1941—1942, 4, s. 169—314, 373—385. (Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus. [13.] sep. ur KHVSLA.)

1943

Fornminnen i Färs härad. En snabborientering. Skånes hembygdsförbunds årsbok, s. 1—23. Den arkeologiska forskningen och historiska mu-seet vid Lunds universitet under tvåhundra år,

1735—1937. [Dt. Zus.: Zwei Jahrhunderte, 1735— 1937, archäologische Forschung und Historisches Museum an der Universität Lund.] K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1942— 1943, 3, s. 261—276, 425—440. (Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus., [14.] sep. ur KHVSLA.)

1944

Minnesord över John-Elof Forssander. Kungl. hu-manistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsbe-rättelse 1943—1944, s. L I I — L X I I .

Dädesjö kyrka och dess målningar. 2:a omarb. uppl. Lund. 33, (1) s. Svenska fornminnesplatser. 18.

Monument och människor i forntidens Skåne. Föredrag hållet vid Kungl. fysiologiska sällskapets i Lund högtidssammanträde den 2 dec. 1943. [Dt. Zus.: Denkmäler und Menschen im vorzeitlichen Schonen.] K. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1943—1944, 2, s. 25—70, 161 —177. (Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus., [15.] sep. ur KHVSLA.)

1 9 4 5

Skeletlgraven i Bäckaskog (sittande bukläge) och dess ålder. [Dt. Zus.: Das Skelettgrab in Bäcka-skog (sitzender Hocker) und dessen Alter.] K. hu-manistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberät-telse 1944—1945, 5, 263—306, 360—361. (Även utg. som Medd. fr. Lunds univ. hist. mus. [16.] sep. ur KHVSLA.)

Om Villfarastenen och om de äldsta skånska häll-ristningarnas ålder. Skånes hembygdsförbunds års-bok, s. 20—34.

1 9 4 6

Lunds domkyrka. Byggnaden och dess inventariers historia enligt de nyaste forskningsresultaten. [I]

Lunds domkyrkas historia 1 1 4 5 — 1 9 4 5 . . . utg. av Ernst Newuman. 1. Sthlm. S. 7.139.

1947

Den kyrkliga byggnadskonsten. [I] Lunds stift i ord och bild. Sthlm. S. 191—224.

Skånes kulturminnesmärken — deras skydd och vård. Skånes hembygdsförbunds årsbok, s. 1—10.

1 9 4 8

Om medeltida kyrkor och dopfuntar i Rönnebergs härad. Skånes hembygdsförbunds årsbok, s. 12—38. [Rec. av:] I. Andersson, Skånes h i s t o r i a . . . Forn-vännen, s. 179—183.

1949

De gåtfulla kolonnfigurerna i Lunds domkyrka. [Rés. fr.] Les sculptures mystérieuses sur les connes dans la crypte du dome de Lund — une réplique et une réponse.] Rig 32, s. 14—20.

1950

Ein Steinzeitproblem. [I] Ur- und Fruhgeschichte als historische Wissenschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Wahle. Heidelberg. S. 115— 126.

Glimmingehus. 4:e omarb. uppl. Sthlm. 39, (1) s., 2 pl.-bl. (v.). Svenska fornminnesplatser. 7. Undersökningar i Lunds domkyrka och Maglehems sockenkyrka. [Dt. Zus.: Untersuchungen in der Lunder Domkirche und der Kirche von Magie-hem.] Fornvännen, s. 95—125.

O m nordisk stenålderskronologi och gravar med sittande hocker. [Dt. Zus.: Cber nordische Stein-zeitchronologie und Gräber mit sitzenden Hockern.] Fornvännen, s. 281—308.

1952

Lunds domkyrka och dess föregångare. hembygdsförbunds årsbok, s. 20—41.

Skånes

Donatus' flattäckta långhus i Lunds domkyrka. [Dt. Zus.: Das flachgedechte Langhaus des Donatus in der Domkirche zu Lund.] Fornvännen, s. 153—

164.

Lundagård. [I] Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11.11.1952. Sthlm. S. 215—228.

(4)

4 4 / . A m b a t s i s

1 9 5 3 Var Knut den heliges Lundadom av anglosachsiskt T J • r . 1 , - i rr->. -7 i f T/-. ursprung? En granskning. [Engl. summ.: T h e Lundensiska stenhuggarmärken. [Dt. Zus.] K. Vit- ', , , , r ATZ • r ? , • T , .

, . . u . , . u - , • u . • ; • . , i • c J Cathédral church of K n u t the Holy in Lund. An terhets historie och antikvitets akamiens hand- . . . , , „ . . , ,• „ j o» J ... • , . . . - r, . . . o,o inquiry into its conjeclured Anglo-Saxon ongm.J lingar, d. 83. Antikvariska studier. 5. S. 177—218. ,, , , „ , „ .

t o r n v a n n e n , s. 11b—135.

1 9 5 4 1 9 5 7 Glimmingehus. 5:e omarb. uppl. Sthlm. 39, (1) s., Dädesjö kyrka och dess målningar. 3. uppl. ge-2 pl.-bl. (v.). Svenska fornminnesplatser. 7. nomsedd av Monica Rydbeck. Sthlm. 94 s.

References

Related documents

MeddeUmden från Lunds universitets historiska museum 1930, s.. Tidiga bronsåldersspännen i Lunds universitets hi-

Rydbeck, Skelettgraven i Bäckaskog (sittande bukläge) och dess ålder, Meddel. frän Lunds univ:s hist.. Ituckuskugsgruven uppmonterad uv Bita» Dahr i Slutens historiska museum.

Under golvet i Leksands kyrka indrogos år 1909 kanaler för kalluft.. Där- vid påträffades föremål från minst

Vid en forskares bortgång tillkommer ofta en sammanställning av tryckta skrifter och en kommentar till forskningsinsatserna som hel- het. John-Elof Forssandes fick inte mindre

Zwar ist auch der Löffel grundsätzlich ein Gerät, das der Einzelne bei sich fiihrt: da er aber im Gegensatz zum Messer ausschliesslich und allein zum Essen anwendbar ist,

(Research work published in Swe- den. Monats- heft der Städte und Landschaflen. Handel och samfärdsel under medeltiden. Befolkning under medeltiden. Kroon.) Historiska

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_reg Fornvännen 1947. Ingår

Utgångspunkt fiir detta är: Varje trafikantkategori skall på ett sä okomplicerat sätt som möjligt kunna nä centrumområdet och vistas i detta utan att bli ute- sluten eller