• No results found

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

Utbildningsdepartementet (U2020/03053/UH

)

Kiruna kommun instämmer till förslaget att lägga till styckena ”Högskolorna ska i sin

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6 §

högskolelagen (1992:1434). Övriga redaktionella ändringar har Kiruna kommun inga synpunkter på.

Gunnar Selberg (C)

Kommunstyrelsen ordförande Ann-Catrin Fredriksson Tf kommundirektör REMISSVAR Stig Torneus, 2020-07-22 Vårt Dnr: 2020-00568 Ert Dnr: U2020/03053/UH Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

References

Related documents

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

Regeringen räknar i promemorian också helt uppenbart med att lagföränd- ringen ska leda till ett förändrat utbildningsutbud, att åtgärder vidtas för att väcka intresse hos

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.. Verksamheten bedrivs

• att det skapas incitament och förutsättningar för lärosätena att arbeta med validering av yrkesverksammas kunskap för såväl arbetsliv som utbildningar för att möjliggöra