Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/00502

2020-05-07 Ert dnr: Ju2020/01217/L5

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Avdelningen för juridik

Per Henningsson Justitiedepartementet

10333 STOCKHOLM

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga

åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i

fråga om personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att den i departementspromemo-rian föreslagna lagen kompletteras med bestämmelser om personuppgiftsbehandling och att bestämmelserna utformas på sätt som nu föreslagits.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

SKR ansåg i sitt remissvar avseende departementspromemorian Straffrättsliga

åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) att utredarens

presen-terade lagförslag avseende tillträdesförbud var väl avvägt och borde införas.

SKR delar den rättsliga bedömning som redovisas i den nu remitterade komplettering-en av departemkomplettering-entspromemorian och instämmer i slutsatskomplettering-en att det bör införas komplettering-en sär-skild bestämmelse i den nya lagen som innebär att personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandlas hos butiker, badanläggningar och bibliotek. SKR tillstyrker att bestämmelserna utformas på sätt som föreslås och därigenom ger författningsstöd för såväl privata som offentliga aktörer att behandla personuppgifter om behandlingen behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdes-förbud till en butik, en badanläggning eller ett bibliotek.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

Figure

Updating...

References

Related subjects :