• No results found

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/00502

2020-05-07 Ert dnr: Ju2020/01217/L5

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Avdelningen för juridik

Per Henningsson Justitiedepartementet

10333 STOCKHOLM

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga

åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i

fråga om personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att den i departementspromemo-rian föreslagna lagen kompletteras med bestämmelser om personuppgiftsbehandling och att bestämmelserna utformas på sätt som nu föreslagits.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

SKR ansåg i sitt remissvar avseende departementspromemorian Straffrättsliga

åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) att utredarens

presen-terade lagförslag avseende tillträdesförbud var väl avvägt och borde införas.

SKR delar den rättsliga bedömning som redovisas i den nu remitterade komplettering-en av departemkomplettering-entspromemorian och instämmer i slutsatskomplettering-en att det bör införas komplettering-en sär-skild bestämmelse i den nya lagen som innebär att personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandlas hos butiker, badanläggningar och bibliotek. SKR tillstyrker att bestämmelserna utformas på sätt som föreslås och därigenom ger författningsstöd för såväl privata som offentliga aktörer att behandla personuppgifter om behandlingen behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdes-förbud till en butik, en badanläggning eller ett bibliotek.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

References

Related documents

Hovrätten, som tidigare avstyrkt förslaget om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, har i och för sig ingen erinran mot förslaget om komplettering.

I kompletteringen av departementspromemorian föreslås därför att person- uppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen ska få behandlas hos butiker, badanläggningar

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga

Enheten för Avtalsfrågor DATUM 2020-05-13 DIARIENUMMER

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar godkänna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande om ” komplettering av Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och

A161.214/2020 000 Ju2020/01217/L5 ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress

Remiss av Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om

Justitiedepartementet har remitterat departementspromemorian Straffrättsliga åtgär- der mot tillgreppsbrott och vissa andra brott i fråga om personuppgiftsbehandling (Ds 2019:1),