Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling Remissvar

Download (0)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858

Regeringskansliet Vår referens/dnr:64/2020

Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ju.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia: ju.L5@regeringskansliet.se Er referens/dnr: Ju2020/01217/L5 2020-05-25

Remissvar

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder

mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om

personuppgiftsbehandling

Sammanfattning

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget då det är en viktig del i tillträdesförbudet att kunna hantera personuppgifter. Samtidigt vill dock Svenskt Näringsliv påpeka att en generell reglering för företags behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott är efterfrågad och behövlig.

Svenskt Näringslivs föreslår därför att regeringen inför rätt för andra än myndigheter att behandla dessa personuppgifter i förordning 2018:219 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen, GDPR, överlämnar till den nationella lagstiftaren att närmare reglera under vilka förutsättningar personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott får behandlas av andra än myndigheter.

I propositionen 2017/18:105 konstaterade regeringen att GDPR ger ett större utrymme än den tidigare personuppgiftslagen att tillåta andra än myndigheter att behandla

personuppgifter om brott.

I jämförelse med andra länders bestämmelser om behandling av personuppgifter om brott framstår de svenska bestämmelserna vad gäller andra än myndigheter som allt för restriktiva. Detta får konsekvenser inte minst då företag har att leva upp till internationella CSR-regler och krav för att förhindra grov brottslighet genom så kallad screening av personuppgifter mot spärr- och sanktionslistor men även för företag som har verksamhet i flera medlemsstater. Regeringen ansåg propositionen att företag bör få tillstånd efter ansökan i det enskilda fallet om listorna är fastställda i demokratisk ordning och allmänt tillgängliga.1 Men tillståndsprocessen har visat sig vara mycket tidskrävande och kostsam. 1 Datainspektionen har fattat ett beslut om undantag enligt den inställning som regeringen

(2)

2 (2)

För att få tydligare regelverk, större förutsägbarhet och minska den administrativa bördan för både Datainspektionen och företag föreslår Svenskt Näringsliv att regeringen inför rätt för andra än myndigheter att behandla personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott i förordning 2018:219 med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV

Johan Britz Carolina Brånby

Figure

Updating...

References

Related subjects :