• No results found

14. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 23 våningar STÄDET 9, HÄGGVIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 23 våningar STÄDET 9, HÄGGVIK"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö- och byggnadskontoret

Skapad datum 2017-10-18

Ernesto Fuentes Fastställd datum

Sidan 1 av 3 08 - 579 224 33

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Castor dnr 2017.170 Miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 23 våningar på fastigheten STÄDET 9

Förslag till beslut

1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 b, 31 c §§ plan- och bygglagen

(2010:900), PBL. Tillkommande bruttoarea är ca 16001 m² och öppenarea är ca 1769 m².

2. Som villkor enligt 9 kap. 40 § (2010:900), PBL, gäller:

 Inför startbesked ska byggherren lämna in en komplett och detaljerad redovisning av samtliga bullerdämpande åtgärder som ska tillämpas för att säkerställa att detaljplanekravet om buller uppfylls.

 För att säkerställa att parkeringsbehovet för fastigheten Städet 9 uppfylls och som förutsättning inför startbesked ska byggherren lämna in en kopia på gällande servitut inskrivet hos

lantmäterimyndigheten som säkerställer att 94 stycken parkeringsplatser för personbilar får placeras i garage på grannfastighet Städet 11 och tillsvidare nyttjas av brukare och bostadshavare på fastigheten Städet 9.

 Som förutsättning inför slutbesked ska byggnationen av garagehuset på fastigheten Städet 11 ha färdigställts och erhållits ett slutbesked.

3. Avgift för lovet är 452 660 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Brf Häggvik Tower har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus om 23 våningar ovan mark och källare med plats för 233 lägenheter om sammanlagt 10191 m² boarea samt 3 lokaler om 632 m² lokalarea. Fastigheten omfattas av detaljplan 535 som tillåter bostäder, handel, centrum, skola/daghem och kontor.

Fastigheten avviker från detaljplanekravet om buller och på grund av det stora antalet personer som behöver underrättas i ärendet har meddelandet kungjorts via kommunens anslagstavla och ortstidningar, enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Godkänt dokument, 2017-10-27, Elisabeth Thelin

(2)

Tjänsteutlåtande

Dnr 2014/NR MBN-NR Sidan 2 av 3

Fastigheten Städet 9 är belägen i ett område av allmänt intresse för både befintliga och framtida trafikförbindelser. Denna problematik har redan utretts och beaktats vid planläggning av området och ingen begränsning finns i detaljplanen över tillämpningen av tekniska bullerdämpande åtgärder som ett sätt att uppfylla bullerkravet.

I Stockholmsregionen råder nu stor bostadsbrist och det är av allmänt intresse att uppfylla detta behov, med tillämpning av nya tekniker och bullerdämpande åtgärder kan man numera säkerställa en god inom- och utomhus miljö.

Bakgrund

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 535.

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna på så sätt att bullernivåerna vid fasad i detaljplanen överskrids och bara kan åtgärdas med implementering av diverse tekniska åtgärder.

Yttranden

Sakägare har underrättats och erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap.

25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Inga negativa synpunkter har inkommit.

Skäl för beslut

Parkeringsplatserna kommer att samutnyttjas med fastigheterna Städet 8, 10 och 11 och förläggas på fastigheten Städet 11. Fastigheten Städet 9 har ett fördelaktigt avstånd till allmänna kommunikationer och därför kan det motivera ett lågt p-tal på 0,4 eller minst 94 parkeringsplatser som också ska kombineras med andra

mobilitetsåtgärder som bilpool för att få en välfungerande och hållbar lösning för fastigheten.

Detaljplanekravet om vädring som om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad vid hälften av bostadsrummen vid bostad, där riktlinjen 55 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids vid någon fasad, är svår att uppnå med de förutsättningar som finns i området.

Med förslagen planlösning och lokala bullerskyddsåtgärder kan minst hälften av bostadsrummen i samtliga lägenheter ha möjlighet till vädring med ljudnivåer som inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Detaljplanen tillåter bebyggelse av bostäder på fastigheten under svåra förutsättningar som den allmänna trafiksituationen på platsen orsakar. Dessa förutsättningar ska ha beaktas vid planläggningen av området.

Vid bedömning av ärendet anser miljö- och byggnadskontoret att bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 b och 31 c §§ PBL, eftersom åtgärden trots liten avvikelse från gällande bestämmelser ändå är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser

Godkänt dokument, 2017-10-27, Elisabeth Thelin

(3)

Tjänsteutlåtande

Dnr 2014/NR MBN-NR Sidan 3 av 3

ett allmänt intresse samt i övrigt uppfyller kraven i gällande paragrafer i 2 och 8 kap.

PBL.

Åtgärden är inte heller till nackdel för stads- och landskapsbilden eller till betydande olägenhet för några grannar.

Elisabeth Thelin Oscar Arizcurinaga Ernesto Fuentes

Förvaltningschef Bygglovschef Handläggare

Beslutshandlingar:

1. Situationsplan

2. Planritning plan 1 källare 3. Planritning plan 0 entré 4. Planritning plan 1 terrass 5. Planritning 2-5 typplan lågdel 6. Planritning plan 6, terrass

7. Planritning plan 7-13 typplan högdel 8. Planritning plan 8-14 typplan högdel 9. Planritning plan 15, teknik

10. Planritning plan 16-20 11. Planritning plan 17-21

12. Planritning plan 22, takvåning 13. Sektionsritning C-C, D-D 14. Fasadritning N

15. Fasadritning Ö 16. Fasadritning S 17. Fasadritning V 18. Planritningm takplan 19. Fasadritning, fasadutsnitt 20. Fasadritning, fasadutsnitt 2

Bilagor:

1. Bullerutredning

2. Servitutsavtal angående p-platser Städet 9 3. D-2017-094849 LFV s yttrande Städet 9 4. Yttrande från SEOM Ao Vatten

5. Remissvar från Brandkårek Attunda

Godkänt dokument, 2017-10-27, Elisabeth Thelin

References

Related documents

I Södersättra där ansökan för rubricerad åtgärd föreslås regleras markanvändningen med bl.a. bestämmelsen B - bostäder, syftet med detaljplanen från 2014 var att

Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap.. Syftet med detaljplanen från 2014 var att effektivisera utnyttjande av marken runt Väsjön med regleringen

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger

 Inför startbesked ska byggherren lämna in en komplett och detaljerad redovisning av samtliga bullerdämpande åtgärder som ska tillämpas för att säkerställa

 För att säkerställa att parkeringsbehovet för fastigheten Städet 10 uppfylls och som förutsättning inför startbesked ska byggherren lämna in en kopia på gällande

Största byggnadsarea per fastighet är 120 kvm för huvudbyggnad och sammanlagt 40 kvm för uthus.p1 anger att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter... Garage eller uthus

Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar, men närboende är negativa till förslaget, främst på grund av en oro för en förvärrad trafiksituation i området när

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna avseende överskridande av byggnadshöjd, bullernivåer vid fasader samt placering av bullerskärmar på mark som endast får