• No results found

14. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad, Eldtången 17

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad, Eldtången 17"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö - och

byggnadskontoret

2018 - 05 - 27

Ernesto Fuentes Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0077 MBN - 1 Diariekod: 212

Miljö - och byggnadsnämnden

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 8 st.

lägenheter och komplementbyggnad, E LDTÅNGEN 17 , VÄSJÖVÄGEN 13

Förslag till beslut

1. Bygglov avslås enligt 9 kap. 30, 31b § plan - och bygglagen (2010:900), PBL.

2. Avgift för avslag s beslut är 17 460 enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Den 4 mars 2018 inkom en ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 8 st. små lägenheter . S ökandens namn var KAD projekt 1 AB och

kontaktpersonen var arkitekten MSA Tomas Kempe.

Ansökan togs emot och under granskningen kom in ett stort antal negativa synpunkter och gjordes bedömningen att åtgärden innebär en stor omgivnings påverkan samt en betydande olägenhet för grannarna.

Bakgrund

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 649.

För fastigheten gäller bostäder i två våningar. Den största byggnadsarean per fastighet är 120 m² för huvudbyggnad och 40 m² för uthus. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns. Vid gräns mot gata får dock

huvudbyggnad placeras i inre förgårdslinje. Garage ell er uthus ska placeras minst 6,0 m från gräns mot gata och 2,5 m från övriga fastighetsgränser.

Yttranden

Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap. 25 § PBL.

Ägare till fastigheterna Södersättra 2:22, 2:24, 3:2, Eldtången 5, 6 och 18 samt Eldgallret 6 har ansetts vara berörda.

Negativa synpunkter har inkommit från andra boende i området som anser sig själva vara berörda av åtgärden, enligt följande: Eldslukaren 1, 6, Södersättra 2:11, 2:43, 2:51, 3:27, Elddopet 24, 25, Eldgaff eln 2, 4, 5, 11, Eldtången 3, 4, 9, Eldhärden 1 samt Eldskriften 1 och 3.

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-05-27

Dnr 2018/0077 MBN-1 Sidan 2 av 3

Skäl för beslut

I Södersättra där ansökan för rubricerad åtgärd föreslås, regleras det

markanvändningen med bl.a. bestämmelsen B – bostäder. Syftet med detaljplanen från 2014 var att effektivisera utnyttjande av marken runt Väsjön med regleringen av ett befintligt villaområde genom förtätning och möjliggöra bebyggelse med friliggande småhus och flerbostadshus i olika etapper inom samma planområde.

Enligt Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, med bostad anges "hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i, som jämförelse anges bland annat bostadshus, detta begrepp definieras som hus som till övervägande del innehåller bostäder och kan indelas i en-, två- och flerbostadshus.

Då den i detaljplanens angivna bestämmelse för användningen av marken anges med beteckningen B och denna bestämmelse ger utrymme för olika tolkningar som kan ge ett annat materiellt innehåll än det som planen har för syfte är det särskilt viktig att hitta stöd vid tolkningen av bestämmelsen i detaljplanens syfte och dess planbeskrivning.

I planbeskrivningen (sid. 17-18) anges en övergång genom variation i skala och karaktär mellan planerad bebyggelse av flerbostadshus i Kastellgården på den norra sidan av Väsjön, genom ett område med parhus, till villabebyggelse i Södersättra söder om Väsjön. Detta sätt att skapa variation i skalan säkrar bland annat den goda användningen av både infrastruktur och resurser på hela planområdet.

Att bebygga ett område som domineras av friliggande småhus med flerbostadshus innebär en stor omgivningspåverkan, därför preciserats markanvändning i

detaljplanen genom att beteckningen förses med en indexsiffra, B#, samtidigt får detaljplanen inte vara mer detaljerad än det som behövs med hänsyn till planens syfte, det vill säga att, om det redan angetts i planbeskrivningen att Södersättra ska bebyggas med villor finns det inte skäl att precisera markanvändningen ytterligare eftersom det inte finns mer utrymme för tolkning än det som redan angetts i planbeskrivningen(4 kap. 32 § plan- och bygglagen).

Detaljplanens syfte och dess planbeskrivning kan vidare utgöra stöd vid tolkningen av detaljplanebestämmelser (se MÖD:s dom den 18 december 2014 i mål nr P 5758- 14 och prop. 2009/10:170 del 1 sid. 214). Förutom planbeskrivningen kan ledning, för att tolka planens syfte, också fås av de faktiska omständigheterna vid planarbetet (se MÖD:s dom den 28 juni 2016 i mål nr F 9268-15).

Enligt Plan-och byggtermer, TNC 1994 definieras en villa som småhus som inte är sammanbyggt med hus på grannfastighet och definitionen till småhus är ett

bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter, övriga bostadshus med tre eller fler bostadslägenheter blir därmed flerbostadshus.

Då ansökan gäller för nybyggnad av ett flerbostadshus på småhusområde är miljö- och byggnadskontoret samlad bedömning att föreslagen åtgärd inte ska tillåtas på plats enligt 9 kap. 30, 31b § PBL eftersom åtgärden innebär en avvikelse som inte är förenlig med detaljplanens syfte samt inte uppfyller kraven i gällande paragrafer i 2 och 8 kap. PBL.

(3)

Tjänsteutlåtande

2018-05-27

Dnr 2018/0077 MBN-1 Sidan 3 av 3

Åtgärden innebär en stor omgivningspåverkan och en betydande olägenhet för grannar samt är till nackdel för stads- och landskapsbilden.

Elisabeth Thelin Oscar Arizcurinaga Ernesto Fuentes

Förvaltningschef Bygglovschef Handläggare

Handlingar som ingår i beslutet:

1. A-40-0-001 Situationsplan, inkom 2018-03-04

2. A-40-1-001 Planritning, entréplan, inkom 2018-03-04 3. A-40-1-002 Planritning, övreplan, inkom 2018-03-04 4. A-40-1-003 Planritning, takplan, inkom 2018-03-04

5. A-40-1-004 Fasad-, plan- och sektionsritning komplementbyggnad, inkom 2018- 03-04

6. A-40-2-001 Sektionsritning, inkom 2018-03-04 7. A-40-3-001 Fasadritning V och S, inkom 2018-03-04 8. A-40-3-002 Fasadritning Ö och N, inkom 2018-03-04 9. Färglagd fasadritning, 3D,inkom 2018-03-04

Bilagor:

B1. Synpunkter från boende i grannområde, flera fastigheter, inkomna mellan 2018- 05-09 till 2018-05 13, 76 sidor

References

Related documents

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Umeå kommun, Detaljplanering senast 2018-10-18 (adress, se nedan).. Om du inte svarat i tid kan

I Södersättra där ansökan för rubricerad åtgärd föreslås regleras markanvändningen med bl.a. bestämmelsen B - bostäder, syftet med detaljplanen från 2014 var att

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger

 Inför startbesked ska byggherren lämna in en komplett och detaljerad redovisning av samtliga bullerdämpande åtgärder som ska tillämpas för att säkerställa

 För att säkerställa att parkeringsbehovet för fastigheten Städet 10 uppfylls och som förutsättning inför startbesked ska byggherren lämna in en kopia på gällande

Största byggnadsarea per fastighet är 120 kvm för huvudbyggnad och sammanlagt 40 kvm för uthus.p1 anger att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter... Garage eller uthus

Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar, men närboende är negativa till förslaget, främst på grund av en oro för en förvärrad trafiksituation i området när

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna avseende överskridande av byggnadshöjd, bullernivåer vid fasader samt placering av bullerskärmar på mark som endast får