Årsredovisning. KSLA för Stundande skördar. Styrelsen för insamlingsstiftelsen. Org.nr avger härmed. för räkenskapsåret 12juni

Full text

(1)

Styrelsen för insamlingsstiftelsen

KSLA för Stundande skördar

Org.nr. 802477-5549 avger härmed

Årsredovisning

för räkenskapsåret 12juni

31 december 2012

Innehåll: sidan

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 3

Balansräkning 4

Tilläggsupplysningar, noter 5

Bil 1. UPPROPET

(2)

ARSREI)OVISNINC 2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten

Insamlingsstiftelsen “KSLA för Stundande skördar” initierades under våren 2012 av tidigare preses, vice preses och akademisekreterare/direktörer för Kungl. Skogs- och

Lantbruksakademien; Sara von Arnold, Mårten Carlsson, Ingemar Öhrn, Åke Bruce, Jan-Åke Lundén, Margareta Ihse, Göran Hugoson, Jan Rendel, Bruno Nilsson och Sven-Uno Skarp.

Ansökan om registrering jämte Stiftelseförordnande och Upprop tillställdes Länsstyrelsen i Stockholms län vilken den 12juni 2012 registrerade insamlingsstiftelsen “KSLA för Stundande skördar” med address: Sanda Gård, 194 53 Upplands Väsby och med styrelsen:

Sara von Arnold (ordförande), Mårten Carlsson, Margareta Ihse, Björn Lundgren och Åke Barklund (sekreterare och kassaförvaltare). Den 4juli 2012 tilldelades stiftelsen

organisationsnumret 802477-5549 av Skatteverket.

Stiftelsens syfte är att stödja Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) strävan att med utgångspunkt i vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja de gröna näringarna i vid bemärkelse, men också att uppmärksamma akademiens 200-årsjubileum år 2013.

Under hösten 2012 utarbetades program och arbetssätt för stiftelsen, en hernsida etablerades och den 6 december 2012 lanserades “KSLA för Stundande skördar”och det slutligt

utformade Uppropet offentliggjordes (bilaga 1).

Under 2012 inbringade stiftelsen 86 866 kr. Inga ändamålsbestämda medel utdelades.

4

(3)

KSLA för Stundande skördar Org.nr. 802477-5549

ARSRF])OVISNING 2012

Resultaträkning, kr Verksamhetsintäkter insamlade medel

SUMMA stiftelsens intiikter Verksamhetskostnader Andamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader SUMMA stiftelsens kostnader Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar

SUMMA resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

Not. l2juni—3ldec. 2012

1. 86866

86 866 kr

0

2. 137637

3. 16803

154 440 kr

-67 574 kr 0 0

-67 574 kr

- 67 574 kr

(4)

AkSREI)OVISNINC 2012

Balansräkning Not. 31 december 2012

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Bank och plusgiro 76 537

Summa Omsättninstil1gån2ar 76 537 kr

SUMMA Tillgångar 76 537 kr

Eget kapital och skulder Eget kapital

Balanserat kapital 0

Ändarnålsbestärnda medel 0

Årets resultat - 67 574

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4. 10 000

Övriga kortfristiga skulder 5. 134 111

SUMMA Eget kapital och skulder 76 537 kr

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

(5)

KSLA för Stundande skördar Or.nr. 802477-5549

ÅRSRnOVISNING 2012

Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsstiftelsens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Not. 1

Insamlade medel iform av gåvor av kontanta medel intäktsförs enligt kontantprincipen i den period då gåvan inbetalats. 1 den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor intäktsförs de efter individuell prövning. Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag och organisationer.

2012 års insamlade medel avsåg:

Gåvor om 100 000 kr eller mer att erhålla plakett i donatorhallen 0 Gåvor mindre än 100 000 kr, enskilda personer 76 500

Gåvor mindre än 100 000 kr, företag 0

Gåvor mindre än 100 000 kr, organisationer 0

In memoriarn 9 260

Testamenten 0

Räntor / utdelning på kapital 0

Övriga intäkter 1106

86 866 kr Not. 2

Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot givare.

Kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering redovisas som insamlingskostnader.

2012 års insamlingskostnader avsåg:

Utformning av hemsidan 117 139

Gröna boken 7250

Drift av hemsidan 3 248

Revision 10 000

137 637 kr Not. 3

Administrationskostnader avser kostnader som behövs ffir att administrera stiftelsen.

2012 års administrationskostnader avsåg:

Bank-, Pg- och skatteavgifter 10 329

Kuvert & porton 6 474

16 803 kr

(6)

Not 4. Beräknad revisionskostnad 2012.

Not 5. Lån från Åke Barklund som betalat några av stiftelsens Insamlings- och Administrationskostnader.

Stockholm 28 februari 2013.

Sara von Arnold Mårten Carlsson Margareta lhse

Ordförande

j’örn ndgre Åke Barklund

Sekreterare och kassaförvaltar

Min revisionsberättelse har lämnats den: /.Z‘i’, 0a013.

Laila Hammare Godkänd revisor

(7)

tvärvetenskapligt genom dynamiska och utmanande möten mellan teoretiker och praktiker.

Syftet är au utveckla de gröna na ingarnadrivna av solskenet till den gröna cellen och i dialog fördjupa olika samhällsföreträdares förståelse fo och insikt i näringarnas roll för samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling, se www.ksla.se. KSLA präglas av tolerans och acceplans för olika uppfattningar genererade i forskning och praktisk erfarenhet.

Verksamheten finansieras med avkastningen från ett antal ändamålsstyrda donationer, de flesta riktade till sektoreina jord- och skogsbruk. Många “nyare” sektorer inom de gröna näringarna har däremot inte någon tydlig finansiering; alltifrån fiske, vattenbruk, rennäring, djurs hälsa, jakt och turism till landskaps- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom husdjur och natur, klimat- och miljöfrågor. För att säkra en tidsenlig och aktiv verksamhet behöver KSLA tillskott av resurser som möjliggör aktiviteter inom alla sektorer, inklusive

samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter. KSLAs fria och obundna ställning ger fo delar i sådant arbete. Akademien är en känd, oberoende plattform där de gröna na ingarna gemensamt kan få ett tydligt genomsiag.

Inför KSLA:s 200-årsjubileum 2013 etableras nu insamlingsstiftelsen, “KSLA för Stundande skördar”. Vi ser fram emot kontakt och samverken med personer, organisationer och företag villiga att stödja KSLAs obundna verksamheter!

Vi, tidigare presider vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, välkomnar genom detta upprop Ert stöd till insamlingsstiftelsen “KSLA för Stundande skördar” (802477-5 549), Bidrag kan inbetalas till Bg nr 281-0463 eller till Pgnr 6503 53-6. Följ vårt arbete på hemsidan w’._w.stundandeskordai’.se

1 insarnlingsstiftelsens första styrelse ingår stiftarna Sara von Arnold, Mårten Carlsson och Margareta lhse samt hedersledamoten Björn Lundgren och ledamoten Åke Barki und.

Stockholm i augusti 2012.

Sara von Arnold

Preses 2008-11

Åke Bruce

Vice Preses 2008-11

Ing mar Ohrn

Preses 1996-99

Margareta Ihse

- Vice Preses 2000-03

,‘ ( ‘.-

/(_/

)n Rendel

Vice Preses 1988-91

Sven-Uno Skarp

Akademisekreterare 1984-99

Mårten Carlsson

Preses 2004-q7

/1) /

)“

4

i,n-Åke Lundén

ice Preses 2004-07

.-/,_

Göran Hugosön

vice Preses 1996-99

1

)

Bruno Nilsson

Akademisekreterare 1999-06

(8)

Revisionsberättelse

Till styrelsen i InsamlingsstiftelsenKSLAför Stundande skördar Org.nr 802477-5549

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen förJnsamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar för räkenskapsåret 2012-06-1 2--20 12-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret föratt upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och förden interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig förattupprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala migom årsredovisningen på grundval av min revision. Jag harutförtrevisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen förattuppnå rimlig säkerhet att

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan infonnation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevantaförhur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3 1 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

(9)

KVALIFICERADE REVISORER

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även reviderat styrelsens förvaltning för 2012-06-12-- 2012-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig huruvida jag vid min granskning funnit att någon ledamot handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande har jag utöver revisionen av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är

ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl ffir entledigande.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet el ler årsredovisningslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uftalanden

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Stockholm 20 13-03-12

Laila Hammare Godkänd revisor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :