• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2011.pdf Pdf, 1.3 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2011.pdf Pdf, 1.3 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NR 2 • JUNI 2011

TEMA:

NÄRINGS- LIVET

NYTT KUND- CENTER SENIOR-

BOENDE PÅ SKOGS- VÄGEN

KUNGA- BESÖKET KUNGA- BESÖKET

FOTO: LENNART HANSSON

(2)

TUTAN • JUNI 2011

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn Tel 08-555 010 00 • www.nykvarn.se Ansvarig utgivare: Sune Eriksson Redaktör: Markku Petäjäniemi (markku.petajaniemi@nykvarn.se) Text: Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström dialog ab Tryck: Kringel-Offset 4.500 ex (2011)

NR 2 • JUNI 2011

Nykvarns kommuntidning

I sommar kommer öppettiderna för kommunens reception och biblioteket att få lite annorlunda förtecken.

- Vi flyttar in kommunens växel och reception till biblioteket, be- rättar Markku Petäjäniemi, chef för kommunens nya Kundcenter.

Flytten markerar en tjuvstart på det nya kundcentret som Markku hoppas ska kunna börja byggas mer permanent efter som- maren.

- Tanken med vårt nya Kund- center är att underlätta medbor- garnas kontakter med kommu- nen, säger Markku (en längre artikel finns på sidan 14).

Sammanslagningen i sommar är ett första steg, där man i för- längningen kommer att integrera flera verksamheter i centret och därtill skapa en mer markerad entré till kommunkontoret och biblioteket.

- Under sommaren blir alltså bibliotekets entré även huvud- entré till kommunhuset, säger Markku.

Förändringen innebär att öppet- tiderna för biblioteket och recep- tionen under perioden 20/6-26/8 blir:

• Måndag 8.00-19.00

• Tisdag 8.00-17.00

• Onsdag 8.00-17.00

• Torsdag 8.00-19.00

• Fredag 8.00-17.00

• Lördag, söndag stängt.

Kommunens telefonväxel är fort- satt öppen måndagar-torsdagar kl 8.00-17.00, fredagar kl 8.00-

15.00 n

Öppet i sommar

Som du säkert märker har Tutan från och med det här numret ett lite nytt utseende. Det beror inte bara på att den i stort sett har sett likadan ut i tio år – den anpassar sig nu också till en helt ny grafisk profil som Nykvarns kom­

mun tillämpar.

- Vi har antagit en ny vision i kom- munen med devisen ”Ung, vild och vacker” säger kommunens infor- mationsstrateg Lena Ramdani. Då tycker vi också att det är hög tid att hitta ett nytt, genomgående grafiskt uttryckssätt.

Första resultaten

Lena är mycket nöjd med kommu- nens nya grafiska profil.

- Vi har redan börjat använda den, säger hon. Det som alla snabbt kan se är de nya infartsskyltarna till tät- orten, där både det nya typsnittet och den nya dekoren framgår.

Inför kungabesöket gjordes också några roll-ups efter den nya profilen, något som har följts upp med ytterli- gare roll-ups för besöksnäringen.

- Vi har också gjort nya informa- tionsmappar och ett antal affischer efter den nya profilen, tillägger Lena.

Och nu ser du alltså hur Tutan ser ut efter sin ansiktslyftning.

Successivt

Införandet av den nya profilen kom- mer att ske gradvis i kommunens verksamheter, förklarar Lena.

- Vi kommer inte att i ett svep göra

Nytt utseende

- men samma Tutan i grunden

om alla tryckta material som till ex- empel brevpapper, kuvert, visitkort och broschyrer. Istället ska vi succes- sivt byta ut de gamla materialen mot nya med den nya profilen när de tar slut eller när det är dags att uppda- tera materialen.

Lena tycker att profilen fungerar bra med den nya visionen, och me- nar att man nu också ska gå vidare.

- Vi ska förnya vårt bildarkiv så att det följer det nya bildspråk vi efter- strävar, säger hon. De bilder vi an- vänder i broschyrer och på hemsidan ska vara inbjudande och säga ”kom till oss!”.

För det är den stämning den nya profilen vill förmedla – att Nykvarn är väl värt att komma till, både som besökare och för att slå sig ner per- manent!

Roll-ups inför kungabesöket...

...och de nya infartsskyltarna är exem- pel på Nykvarns nya grafiska profil.

(3)

JUNI 2011 • TUTAN

Precis som förra som­

maren kommer Nykvarns­

borna att kunna njuta av sommaren i vår anrika folkpark.

Med hjälp av kommunens dagliga verksamhet och feriearbetande ung- domar håller parken öppet vardagar och söndagar i sommar från och med den 20 juni till den 21 augusti.

- Öppettider på vardagar är kl.

10.00-16.00 och söndagar kl. 15.00- 20.00, säger Conny Olsson, grupp- chef för kommunens dagliga verk- samhet.

Café, minigolf och boule

- Vår strävan i år är att fler männis- kor - unga som äldre - ska hitta till Folkets Park, säger Lottie Palmborg, kultur- och fritidsstrateg i kommu- nen.

När Folkets Park är öppen går det bra att både spela minigolf - som för övrigt i år kommer att vara gratis.

Man kommer även att kunna låna bouleklot för att spela på bouleba- nan. Caféet har samtidigt öppet, och där säljer man fika och glass.

- Även om du varken vill spela mi- nigolf eller boule är parken en härlig plats att ta en fika i! säger Lottie.

Övriga arrangemang

- I samarbete med föreningar i kom- munen arrangeras bland annat som-

Sommar i Folkparken

marbingo i Rotundan vid två tillfäl- len, två barnteatergrupper kommer att uppträda, det blir skrivarverkstad för ungdomar, sagostund samt några arrangemang som ännu inte är spi- kade….. Ja, det kommer att hända lite av varje i parken i år, säger Lottie Palmborg.

Förutom att kommunen arrang- erar program i Folkets Park så kom- mer bland annat Basta Arbetskoope- rativ att anordna midsommarfirande den 24 juni. Folkets Husföreningen kommer att ha minst två arrang- emang. Först ut var Cockies N´Beans som uppträdde den 18 juni och den 6 augusti blir det Rock n’ Roll och Rocka billyfest. Den 10 augusti an- ordnar Frivilligcentralen Seniorda- gen.

Arrangemangen annonseras i eve- nemangskalendern på kommunens hemsida www.nykvarn.se, på biblio- tekets informations-TV och i Läns- tidningen, så håll utkik!

PROGRAM

för midsommarfirandet 24 juni

10.30 Öppnar parken

11.00 Reses midsommarstången 11.15 Dans kring midsommar- stången

14.00 Godisregn Tivoli, café mm

Allehanda trevligheter bjuds vi på i Folkets Park i sommar.

Hjärträddare på ICA

Som framgår av skyl­

tar på olika ställen i centrum finns nu en defibrillator, en så kal­

lad hjärträddare, på ICA Supermarket i Nykvarns centrum.

Det är Lions Club Turinge som har skänkt apparaten som kan rädda liv i kritiska situationer.

Initiativtagare är Anders Ahl, idrottslärare och instruktör i hjärt- och lungräddning.

Utbildade

- Jag vill att så många männis- kor som det över huvud taget är möjligt ska vara kunniga i hjärt- lungräddning, säger Anders Ahl.

Därför kontaktade vi olika före- tag i Nykvarn för att höra vilka som var intresserade av att ha en apparat hos sig.

Först att nappa på erbjudandet var ICA Supermarket.

- Nu har vi också haft en ut- bildning för personalen på ICA, säger Anders.

Fler?

Jan-Åke Terner i Lions Club Tur- inge är inte främmande för att man kan ställa upp med fler hjärträd- dare, om intresse finns.

Om något företag eller organisa- tion i Nykvarn är intresserade av att ha en defibrillator hos sig kan man kontakta Anders Ahl direkt på e- post ante_ahl@hotmail.se. Då åter- kopplar han och för upp förslaget till Lions för vidare beslut. n

Defibrillatorn överlämnades till ICA:s Anders Gustafsson, i mitten, av Lions president Karin Bodin och Anders Ahl.

(4)

TUTAN • JUNI 2011

Visst kom det några rejäla regnsku- rar, men i huvudsak när besöken var inomhus. Starten ägde dock rum i skinande sol, när kungaparet med landshövdingeparet – som formellt var värdar för evenemanget – anlän- de till Turinge kyrka klockan 9.00 onsdagen den 25 maj.

Kommunfullmäktiges ordförande Effe Östman (M) höll ett välkomst- tal innan besökarna gick in i kyrkan till tonerna av en barnkör.

Nästa stopp var Lillhagaskolan, där kungaparet tog god tid på sig att prata med de fyra elever som ställt ut sina framtidsdrömmar. Elevrepre- sentant Linnea Axelsson hälsade väl- kommen och kungaparet fick sedan inne i skolan veta mer om bland an-

Kungabesöket – en succé!

Kungaparets besök i Nykvarn tillsammans med lands­

hövdingeparet blev en stor succé. Kung Carl XVI Gustaf tackade själv för en informativ och givande dag – och till och med vädret ställde upp.

nat visionen att skapa Sveriges bästa skola.

På Hedlandets station gick man ombord på museijärnvägens kunga- vagn och åkte till Taxinge-Näsby station, där Hans Majestät Konung- en högtidligen invigde den nya linjen

mellan Läggesta och Taxinge (se här intill).

Efter lunchen i Taxinge slott ge- nomfördes ett besök i Alcro-Beckers fabrik, där kungaparet bland annat fick prova ett dataprogram där man för dagen kunde välja olika färger på Drottningholms slott.

Särskilt uppskattad bland allmän- heten blev kanske färden i kortege med häst och vagn från Nykvarns centrum till Folkets Park, där kom- munstyrelsens ordförande Ann Jo- hansson (NP) höll tal, där man bjöds på underhållning av bland andra Pe- ter Asplund och där Hans Majestät Konungen avslutade dagen med att tacka för besöket.

- Vi har på plats fått uppleva en stark framtidstro bland kommunin- vånarna, sa kung Carl XVI Gustaf.

Det är många spännande projekt som är på gång. Befolkningsstruktu- ren är också ung, vilket märks i sats- ningar på barnomsorg, skola och ett mycket aktivt föreningsliv.

Med en blick på de annalkande svarta regnmolnen avrundade han sitt förhållandevis långa tal med or- den:

Kungen och drottningen välkomnades vid ankomsten till Turinge kyrka med blommor. Foto från kungabesöket: Len- nart Hansson.

På Lillhagaskolan guidades kungapa- ret av elevrepresentant Linnea Axels- son och fick träffa fyra elever som berättade om sina framtidsdrömmar.

(5)

JUNI 2011 • TUTAN

Kunglig invigning

En påfallande glad kung fick inte bara vara med och köra musei- järnvägens tåg från Hedlandet till Taxinge station, han förrät- tade också den pampiga och högtidliga invigningen av den nya linjen.

Kommunstyrelseordförandena i Nykvarn och Strängnäs, Ann Johansson (NP) respektive Jens Persson (C ) höll ett gemensamt tal där de betonade vikten av samarbete över kommungrän- serna och dessutom infrastruk- turens betydelse för utvecklandet av regionen.

Hans Majestät Konungen över- raskade alla med att gå fram till mikrofonen och hålla ett kort im- proviserat tal, där han framhöll att det faktiskt också var ett sam- arbete över länsgränserna, och där han uttryckte sin förtjusning över invigningsuppdraget. n - Det var ungefär 100 elever i år

1-3 som var med och målade por- trätt, berättar Gunilla.

En hel del av porträtten hänger på väggen i korridoren, men un- gefär 25 stycken räcktes över av utbildningschef Anders Mebius di- rekt till drottningen.

- Jag har fått höra att drottning- en blev väldigt glad över målning- arna, säger Gunilla.

Esmeralda Hellsten i klass 2A var med och målade och tyckte uppgiften var rolig.

- Särskilt som vi sedan fick se kungen och drottningen på riktigt, säger hon. Och jag syntes till och med i TV!

Det blev en lite ny upplevelse

Barnen målade kungaporträtt

På Turingeskolan pas­

sade bildlärare Gunilla Nyman på att använda kungabesöket till en lite speciell uppgift – att låta alla barn måla ett porträtt av kungen och

drottningen. för Gunilla Nyman, såtillvida att tjejerna i klasserna tog över och hjälpte killarna med målningarna.

- Pojkarna var inte vana vid att måla smycken, kvinnliga ansik- ten och sminkade ögon, berättar Gunilla. Så det var extra roligt att flickorna lärde pojkarna hur de skulle göra. n n n

Esmeralda Hellsten visar upp sitt porträtt under överinseende av bildlärare Gunilla Nyman.

Kung Carl XVI Gustaf fick vara med och köra tåget till Taxinge.

Den högtidliga invigningen skedde genom att kungen förde upp sema- foren i kör-läge.

- Avslutningsvis vill jag och drott- ningen tacka för en mycket givande dag här i Nykvarn. Det har varit glädjande att se er energi och käm- parglöd. Behåll den i ert fortsatta arbete. Det är ni medborgare som bygger ert eget samhälle.

- Lycka till i fortsättningen och tack än en gång för att vi inbjöds att komma hit.

På Taxinge slott fick den motorintres- serade kungen se klassiska bilar, och på Alcro-Beckers målade kungaparet sina självporträtt med miljövänlig färg.

Kungens tal i dess helhet kan du läsa på www.royalcourt.se, hovets hemsida.

I Folkets Park fick besökarna bland annat höra Peter Asplund - som synes njöt de av programmet tillsammans med landshövding Per Unckel samt Nykvarns Ann Johansson och Effe Östman.

(6)

TUTAN • JUNI 2011 - TEMA: NÄRINGSLIV

I visionsarbetet inför år 2025 togs näringslivs­

frågorna fram som ett av fem prioriterade områden.

­ Det är en fråga som bara blir större och större, säger kommunchef Sune Eriksson.

- Näringslivet är viktigt för Nykvarn, men det är också så att Nykvarn är viktigt för näringslivsutvecklingen i regionen, säger Sune.

Regional omflyttning

Bakom det påståendet finns en mycket tydlig anvisning från Stock- holms läns landstings Regionplane- kontor i rapporten RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsre- gionen. Enligt den är Nykvarn en viktig del i det som kallas ”Stock- holm Syd”, och som ska möjliggöra en expansion av regionens näringsliv i sydvästlig riktning.

- Många av de företag som finns mer centralt i Stockholm har behov av att växa, och där finns begränsat med plats för mer tillväxt, förklarar Sune Eriksson. Det innebär en ked- ja, där företag lokaliserar ut för att kunna bli större och andra mindre företag kan bildas eller flytta in mer centralt.

Mörby och Almnäs

En av knäckfrågorna för kommu- nen är att se till att det finns bygg-

En allt större fråga

bar mark för satsande industrier och andra företag.

-- Vi har väldigt lite planlagd kom- munal mark kvar i Mörby, säger Sune. Vi hoppas snart vara i mål med etableringar av bensinstation och ett matställe på den så kallade G-tom- ten vid motorvägsavfarten, som blir ett viktigt tillskott i området. Totalt omfattar verksamhetsområdet 1.000 hektar mark på fastigheten Mörby i Nykvarns kommun och Almnäs i Södertälje kommun.

Kommunen har nyligen förvärvat mer mark norr om järnvägen, och håller för närvarande på att för- handla om inköp av mark söder om järnvägen.

- Där pågår ett samarbete mellan Nykvarn, Telge-koncernen, Vasallen och Kilenkrysset om exploateringen av området, säger Sune Eriksson.

Planering

- Vi hoppas att det här ska bli det område där Stockholm kan växa söderut, fortsätter Sune. Men vi ska inte bara sikta in oss på stora fö- retag utan även vara attraktiva för små, nya företag med spetskompe- tens. Forskning och utveckling tror vi är de förtecken som kan vara lämpligast för området, liksom för- stås logistikverksamhet, med tillgång till både motorväg och järnväg och med Södertälje hamn på bekvämt avstånd.

Eftersom expansionen av Stock-

holms näringsliv kräver en plats att söka sig till är inte utvecklingen av näringslivet i Nykvarn uteslutande en lokal fråga.

- Det är i stor utsträckning en re- gional angelägenhet, kanske rentav en riksangelägenhet, säger Sune Er- iksson.

Men oavsett detta kommer pla- neringen i Nykvarn att snart gå vi- dare.

- I sommar drar planarbetet om Stockholm Syd igång för vår del, i samarbete med Södertälje kommun, säger Sune.

- Men innan samarbetet är klart kommer vi med all säkerhet att be- höva gå före med några objekt. Vi har helt enkelt efterfrågan på mer plats för etablering på kort sikt – det är många företag som vill söka sig hit.

Upp i rankingen

En anledning till att många företag söker sig till Nykvarn är förstås att det råder ett gott näringslivsklimat i kommunen. Men Sune Eriksson nöjer sig inte med det – han vill gå fram ännu mer.

- Vi gick upp fem platser i Svenskt Näringslivs ranking nu senast, och det är förstås glädjande, säger han.

Men jag tycker inte att det motsva- rar den plats vi förtjänar. Vårt mål är att hamna minst bland de 30 bästa – det är en placering som jag tycker bättre motsvarar Nykvarns kvalite- ter som företagarort.

Nu rullar som sagt en hel del pla- ner igång och Sune och kommunal- rådet Ann Johansson är ute och träf- far företagen med ganska tät regel- bundenhet.

- Vi är med både på näringslivsrå- dets träffar och på de frukostmöten och andra aktiviteter som vi anord- nar, säger Sune. Där samtalar vi om vilka behov som finns, nu och i fram- tiden, och om hur vi kan förbättra samarbetet ytterligare.

- I september är nästa mätning i Svenskt Näringslivs ranking, säger Sune. I den hoppas jag att vi ska ha tagit ännu ett steg längre och plockat några placeringar.

Tema Vision Nykvarn 2025: Näringslivet

Nykvarns kom- munchef Sune Eriksson siktar på högre ranking för näringslivsklimatet kommande år.

(7)

TEMA: NÄRINGSLIV - JUNI 2011 • TUTAN

Tutan har tidigare berättat om pla- nerna på att skapa en ridled genom kommunen, en led där både lokala hästägare och besökare på ett säkert sätt ska kunna njuta av vår vackra kommun från hästryggen.

Förstudie

Leader-projekt genomförs i samar- bete mellan kommunen, ideella för- eningar och näringslivet. Nykvarns kommun står som huvudman för för- studieprojektet i ansökan till Leader Inlandet och det är kommunens in- formationsstrateg, Lena Ramdani, och miljöinspektör/kommunekolog, Mikael Essmyren, som är kommu- nens representanter i projektet.

- Till vår hjälp kommer vi att nu kunna anställa Joakim Lindius som projektledare för att driva det prak- tiska arbetet med förstudien, säger Lena.

Förstudien ska, enkelt uttryckt, undersöka och kostnadsberäkna allt, varje detalj som måste klaffa för att en rid- och körled genom Nykvarn ska kunna bli verklighet.

Ridleden galopperar vidare

Planerna på att anlägga en rid­ och körled genom Nyk­

varn har tagit ett stort steg framåt. I slutet av maj god­

kände nämligen styrelsen för Leader Inlandet en projekt­

ansökan från projektet, som nu kan gå vidare och göra en förstudie.

- Allt måste undersökas, under- stryker Lena Ramdani. Inte bara var rid- och körleden ska kunna dras, utan också vad som behöver anläg- gas, vilka näringar som kan ansluta sig, vad allt kostar – och inte minst hur driften ska gå till så att det blir hållbarhet i verksamheten.

Etapper?

Nu kallas det rid- och körled efter- som det inte bara handlar om att rida utan också om möjligheten att köra med hästdragen vagn på le- den. Tanken bakom leden är att den ska vara säker ur trafikhänseende, vacker att besöka och erbjuda olika värden längs med rutten – allt från lunch och middagsställen till bed &

box och helpension.

- Och givetvis gärna leda förbi andra attraktiva besöksmål i kom- munen, säger Lena.

Både anläggandet och driften av leden skulle kunna ske i etapper, för- klarar Lena.

- Att bygga leden skulle kunna ske i olika etapper allteftersom förut-

sättningarna finns på olika håll, sä- ger hon. Det är en av frågorna som förstudien får utvisa.

- En annan sådan fråga är driften.

Sörmlandsleden sköts till exempel med hjälp av olika etappansvariga som ansvarar för driften och under- hållet av sin sträckning. Kanske vi kan göra något liknande.

Stort intresse

Som vi redan har berättat i Tutan har planerna rönt ett stort intresse i hästkommunen Nykvarn.

- Vi har redan flera som har erbju- dit sig att anordna övernattning för både människor och hästar, så kal- lad bed & box, på olika nivåer, säger Lena Ramdani. Och vi har kontakt med flera unga hästmänniskor som ser goda affärsmöjligheter i projek- tet och som kan skapa nya arbetstill- fällen i kommunen.

På Nykvarnsdagen den 6 juni stod projektledare Joakim Lindius med ett informationsbord om ridleden och noterade även här ett stort in- tresse.

- Många människor kom fram och ville veta mer, både om att rida och för att delta i projektet, säger han.

Om förstudien visar att det är möj- ligt att anlägga en rid- och körled i Nykvarn kommer man att gå vidare med att söka pengar från länsstyrel- sens Landsbygdsprogram.

- Exakt när en ridled skulle kunna invigas är för tidigt att säga, men ti- digast 2013, tror Lena Ramdani.

Ridledsprojektet har nu fått pengar av Leader Inlandet för att genomföra en förstudie.

Projektledare Joakim Lindius mötte ett stort intresse för ridleden under Nykvarnsdagen.

(8)

Nej då, släpvagnarna från Släpvagnshuset går på hjul som alla andra, inte på ben. Men det som 1972 startade med ren släpvagnstillverkning är idag ett företag med flera ben –och det är också ett av skälen till att Fredrik Strömbom, VD och delä­

gare i Släpvagnshuset i Nykvarn, har blivit ut­

nämnd till Årets Företa­

gare 2011 av Nykvarns Rotaryklubb.

- Pappa Jörgen och farbror Björn startade företaget 1972 för släp- vagnstillverkning, berättar Fredrik.

Slumpartad start

Att det blev just släpvagnar – och så småningom det regionalt välkända Igass-släpet – var faktiskt något av en slump.

- Björn hade från början idéer om att jobba med jordbruksmaskiner, säger Fredrik. Men när en privatper- son kom och bad honom tillverka en lätt släpvagn så blev den genast en stor succé.

Idag är det svårt att föreställa sig, men i början av 70-talet fanns det faktiskt inte så många lätta släpvag- nar som vanliga privatpersoner kun- de hänga på sina bilar för att frakta större saker, som till exempel bilar till folkrace-evenemang.

- Vi fick ganska snabbt en återför- säljare som beställde tio exemplar, och sedan rullade det igång, berättar Fredrik Strömbom.

De följande åren blommade till- verkningen ut, och fram till slutet av 80-talet kulminerade volymerna med uppemot 400 egentillverkade släpvagnar om året.

Diversifiera

Men Jörgen och Björn var kloka och förutseende. Redan i mitten av 80-ta- let insåg de att boomen kanske inte skulle vara för evigt och de började fundera på att diversifiera, skaffa sig flera ben att stå på.

Därför gjorde man vid denna tid-

Årets företagare:

Släpvagnar – med flera

ben

punkt något som faktiskt var ganska nytt och unikt, berättar Fredrik.

- Vi gjorde en reservdelskatalog och skickade ut – det blev en otrolig respons!

Då hade man alltså bestämt sig för att – utöver egen tillverkning – satsa på att tillhandahålla ett så komplett lager som möjligt av reservdelar till allt som har med släpvagnar att göra, ett koncept man har behållit ända till idag.

- Dessutom tog vi in andra släp- vagnsfabrikat till försäljning och byggde upp ett fjärde ben som består av reparationer i egen verkstad.

Hedrar Jörgen och Björn

Idag har alltså Släpvagnshuset i Ny- Utmärkelsen till Årets Företa- gare 2011 hedrar i första hand pappa Jörgen och farbror Björn, säger Fredrik Strömbom, VD för Släpvagnshuset i Nykvarn.

TUTAN • JUNI 2011 - TEMA: NÄRINGSLIV

(9)

TEMA: NÄRINGSLIV - JUNI 2011 • TUTAN kvarn AB fyra stora ben att stå på,

vilket ger företaget en solid grund för verksamheten.

- Tillverkningen av egna släpvag- nar är idag nere på under hundra släp om året, så de andra benen är viktiga för oss, säger Fredrik. Och när det gäller reservdelar är vi fort- farande snabba, kompletta och täm- ligen ledande.

Fredrik själv kom till familjeföre- taget för 5 år sedan och har varit VD de senaste två åren.

- Pappa och Björn håller på att fasa ut sig ur verksamheten, säger den hit- tills tredje generationen Strömbom i branschen. Farfar hade nämligen en stor bilverkstad i Södertälje från 30- till 60-talen, med så mycket som 30 anställda.

- Han var också lite av en uppfin- nare och skapade ett eget patenterat gengasaggregat under kriget, berät- tar Fredrik.

Fredrik är både stolt och glad över utmärkelsen, men menar att den största hedern ändå måste gå till pappa Jörgen och farbror Björn.

- Det är de som under alla år har byggt upp företaget till ett sunt och solitt företag som idag sysselsätter fem personer, säger Fredrik.

Även Rotarys jury tog till sig den- na bakgrund när man formulerade motiveringen till priset:

”Ledare för ett välskött och kom- plett släpvagnsföretag med lång his- toria i Nykvarn.”

Den som tror att Fredrik och den övriga personalen tänker slå sig till ro tror fel.

- Jag har ingen ambition att expan- dera för sakens egen skull, jag driver gärna ett litet företag, säger Fredrik.

Men visst jobbar vi vidare och ser över alla verksamheter generellt för att se vad som behöver förändras i framtiden.

För precis som pappa och farbror Björn före honom har märkt så be- höver även de mest framgångsrika företagen ibland växla spår en smu- la. Vi får se vad som händer – men en sak är säker:

- Igass-släpet är fortfarande vårt flaggskepp, säger Fredrik bestämt.

När Nykvarnsbon Mat­

tias Vegis funderade över småföretagares lagersitu­

ation bestämde han sig.

Han skulle bygga ett la­

gerhotell med lite speciella förtecken.

Egentligen är det mera som stora ga- rageplatser, där de minsta är hela 21 kvadratmeter stora.

- Vitsen är att man ska kunna ha ett projekt på gång, om man vill, sä- ger Mattias. Här finns också en toa- lett och ett pentry om man vill ta en paus och fika eller äta något.

Fordon, maskiner…

- 30 procent av hyresgästerna är företagare som har extrautrustning här, sådant man inte använder regel- bundet. Eller material som har blivit över men kan användas i framtiden.

Om du tänker dig en hantverkare kanske han inte har några lokaler, och han vill inte ha maskiner och liknande hemma. Då är YourSpace ett alternativ.

Tanken är också att man ska kun- na meka med sin bil eller motorcykel här. Det är alltså inte i första hand tänkt som ett regelrätt lagerhotell, utan man nischar sig mot en annan marknad.

- Det är också extremt säkert, med

Fullt på YourSpace

- och nu tar Mattias nästa steg

elstängsel, kameraövervakning och ett digitalt inloggningssystem, säger Mattias. Å andra sidan har man som hyresgäst tillgång till sitt utrymme dygnet runt.

Fylldes direkt

Mattias fick idén för två år sedan, och man satte spadarna i marken i augusti förra året.

- Men det blev en del komplika- tioner på grund av kraftledningarna, säger han. Vi fick ursprungligen veta att vi måste lämna tio meter till dem, sedan krävde Vattenfall 25 meter.

Men det är bara att gilla läget – å andra sidan går vi miste om möjlig- heten att bygga en andra parallell huskropp.

I november var bygget klart, och mindre än en månad senare var de 17 platserna uthyrda.

- Nu siktar vi på att bygga ut längs med den befintliga byggnaden, säger Mattias. Jag hoppas att vi redan i höst ska kunna vara färdiga med en utbyggnad, och då får vi 10-15 plat- ser till.

Hur många det blir är inte klart, eftersom han just nu håller på och ser över vilka önskemål som finns.

- Några nuvarande hyresgäster har aviserat att man vill ha större, så vi kanske bygger olika storlekar på de nya platserna också, säger Mattias.

- Inte direkt ett lagerhotell, snarare en mer aktiv plats för projekt och förvaring. Så beskri- ver Mattias Vegis YourSpace i Mörby.

(10)

TUTAN • JUNI 2011

- Mötet i januari blev lite normbil- dande för ett bra och konstruktivt möte där parterna vid sittande bord hittade lösningar, säger Ann. Därför ville vi spinna vidare på den trenden och få gemensamma svar.

Frågeställningar

I brevet, som är undertecknat av samtliga 16 kommunstyrelseordfö- randen som berörs av de aktuella järnvägslinjerna, ställdes en rad frå- gor om hur man avsåg att tackla de problem som har uppdagats med tågtrafiken de senaste åren, inte minst vintertid.

- Våra kommuner representerar 770.000 människor, av vilka många är beroende av tågen för sin dagliga arbetspendling, säger Ann Johans- son. Så det här är givetvis oerhört viktiga frågeställningar både idag och för att vi ska kunna expandera i framtiden.

Brevet innehåller frågor om hur man tänker åtgärda problem inom:

• Informationen

• Snöröjning och avisning

• Viltolyckor som gör tåg obruk- bara

• Trafikledning för minimala förse- ningar

• Ersättningar till drabbade resenärer

80­punktsprogram

Svar har i huvudsak kommit från SJ, som inledningsvis påpekar att man under 2010 har genomfört ett

SJ ger besked

Efter ett öppet möte i januari mellan kommunen, SJ och Trafikverket tog Nykvarns kommunstyrelseord­

förande Ann Johansson (NP) initiativet till att ställa ett gemensamt brev från alla kommunstyrelseordföranden i kommunerna längs Svealandsbanan och Mälarbanan till SJ och Trafikverket. I detta ber man om ett gemensamt svar på en rad frågor.

80-punktsprogram för 200 miljoner kronor som kommer att få full effekt från halvårsskiftet i år.

Programmet omfattar:

• Ökad avisnings- och hjulsvarvska- pacitet

• Förebyggande isbildningsbehandling

• Ökad verkstadskapacitet

• Nya hjulpar

• Nytt isolersystem för toaletter

• Nya axel- och bromsskydd

• Nya noskoner för bättre tålighet vid viltkrockar

Dessutom har SJ investerat 2 mil- jarder kronor i 20 nya snabbtåg som successivt sätts in med start i höst.

Även i fråga om trafikledning, information och ersättning har SJ givit besked, även om man framhål- ler att stora delar av den operativa trafikledningen ligger utanför SJ:s ansvarsområde.

Går vidare

Ann Johansson är försiktigt tillfreds med de svar hon och hennes kolleger har fått från SJ.

- Vi fortsätter arbetet och jag tän- ker inte stoppa här, säger hon. Kom- munikationer är ett prioriterat om- råde.

I första hand gäller det förstås att se hur de vidtagna åtgärderna förbättrar servicen för resenärerna under det kommande året. Men på sikt finns det mycket mer att ta tag i, menar Ann.

- Jag vill att vi ska diskutera och påverka allt inom infrastrukturen, säger Ann Johansson. Därför kom- mer vi också fortsättningsvis att utveckla diskussionerna med både SJ, Trafikverket och andra samar- betspartners för att utveckla kom- munikationer och infrastruktur i vår region på bästa sätt.

Glad sommar!

Tutan vill passa på att önska alla läsare en riktigt skön, solig och vilsam sommar.

Vi ses igen i höst!

Årets turist- broschyr och besökskarta

I samband med sommarsemestern skickas årets upplaga av Nykvarns turistbroschyr “Upplev Nykvarn”

och kommunens besökskarta ut till alla hushåll. Trycksakerna finns även att hämta i biblioteket och på besöksmålen. n

(11)

JUNI 2011 • TUTAN

På kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj antogs majoritetens bud­

getförslag inför 2012 och budgetramar för 2013 och 2014.

­ Vi ser en ljusning, men är fortfarande återhåll­

samma för att få en riktig återhämtning, säger kom­

munstyrelseordförande Ann Johansson (NP).

Det aktuella förslaget till budget 2012 och till budgetramar fram till 2014 ska innan sommaren föreläg- gas kommunfullmäktige för beslut.

Nya mål

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen ner till ned- brutna mål för varje nämndområde och verksamhet.

- För att förverkliga visionen för Nykvarns kommun fastställer kom- munfullmäktige ett antal mätbara mål som gäller alla verksamheter, säger Ann Johansson. Målen utgår från fyra perspektiv:

• Medborgare/kund

Våra medborgare, företag, besö- kare ska vara nöjda och känna delaktighet i den service vi ger och de beslut som fattas.

• Företrädare för kommunen Våra medarbetare och förtroen-

devalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll.

• Process och utveckling

Våra kunder (medborgare, före- tag, besökare) har rätt att förvän- ta sig kvalitativ service till lägsta möjliga kostnad utifrån gällande lagstiftning och sina behov. Kom-

Återhållsam återhämtning

Majoritetens budgetförslag:

munen ska därför verka för ökad konkurrens och valfrihet i syfte att utveckla kvalitet och effekti- vitet.

• Ekonomi

Kommunens ekonomi ska vara långsiktigt stabil samtidigt som verksamheterna redovisar en god måluppfyllelse.

Kommunens samlade ekonomi ska under nuvarande mandatpe- riod 2011-2014 vara i balans.

Samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning.

Långsiktig satsning

Som vanligt är det utbildningen som får den största potten i budgetförsla- get. Nära 40 procent av kommunens kostnader rör grundskolan, försko- leklasser, skolbarnomsorg, gymna- sieskola och vuxenutbildning, och ytterligare drygt 13 procent går till förskolan.

Vård och omsorg till äldre samt in-

satser till funktionshindrade svarar för ungefär 20 procent av budgeten.

- Med de ambitioner vi har, bland annat att forma och bygga upp lan- dets bästa skola, vill vi givetvis göra en satsning på sikt och i takt med att vi har resurser, säger Ann Johans- son.

I budgetramarna för åren 2013- 2014 finns därför satsningar som innebär en ökning med över 17 procent för skolan och nästan lika mycket för vård och omsorg.

- Vi behöver skjuta till lite resur- ser till pedagogisk verksamhet, säger Ann Johansson. När vi gör vår bud- getavstämning i höst hoppas vi kun- na se en möjlighet att rikta lite extra pengar till utbildningsnämnden.

Bra styrning

Ann är framför allt nöjd med att målstyrningen har fungerat bra och att nämnderna har satt bra och kon- kreta mål för sin verksamhet, mål där man kan mäta resultaten av verksamheten som sedan kommer att redovisas för Nykvarns medbor- gare.

- På det hela taget tycker jag där- för att den budget vi har lagt är bra – med de pengar vi har till vårt för- fogande erbjuder vi medborgarna en bra service av hög kvalitet, säger hon.

- Men vi ligger fortfarande lite ef- ter och behöver komma ikapp i ba- lansen mellan intäkter och utgifter, säger Ann. Därför är det för nästa år en ganska återhållsam budget – medan det för 2013 och 2014 ser allt ljusare ut.

- Det är en bra budget som ger med- borgarna god service av hög kvalitet, säger Ann Johansson om majoritetens budgetförslag.

(12)

TUTAN • JUNI 2011

Utbildningsnämnden i Nykvarn har tänkt om en smula när det gäller skol­

utbyggnaden. Från början fanns 25 miljoner kronor avsatta för att bygga en ny skola.

­ Men vi tror att det är bättre att bygga ut Björ­

kesta­ och Turingeskolan i stället, säger utbildnings­

chef Anders Mebius.

Diskussionerna om en utbyggnad av skolorna har pågått en tid och pengar finns avsatta för att bygga en ny F-3-skola 2013. Men nu tycker alltså utbildningsnämnden att det finns bättre alternativ.

- Enligt befolkningsprognosen kom- mer elevunderlaget 2014 att över-

Skolutbyggnad eller inte?

skrida 1.500 elever, vilket har varit en brytpunkt i diskussionerna, säger Anders Mebius. Men vi tror att det är en mer kostnadseffektiv lösning att bygga ut Björkesta- och Turing- eskolorna i stället för att bygga en ny F-3-skola.

Det skulle också medföra att man ändrar sammansättningen i skolor- na.

- Lillhagaskolan skulle bli en ren- odlad 7-9-skola och de andra två F- 6-skolor, säger Anders Mebius. Det skulle också stämma bättre med den nya skollagen.

Måste utredas

25 miljoner kronor finns som sagt avsatta, men huruvida det är möjligt att använda dessa pengar för en ut- byggnad – eller snarare påbyggnad –

av Björkesta- och Turingeskolan är inte helt enkelt att bestämma, menar kommunens planeringschef Bengt Persson.

- Det finns knappast någon mark för att bygga ut skolorna, så det skulle snarare handla om att bygga på våningar på befintliga byggnader, säger han. Det måste utredas om detta är möjligt med de ekonomiska förutsättningar som finns.

Men det är inte uteslutande en byggteknisk fråga, menar Bengt Persson.

- Med fler elever till en tillbyggd skola följer också mer trafik och be- hov av fler parkeringar och större skolgård, säger han. Det är inte hel- ler alldeles enkelt att lösa, vare sig vid Björkestaskolan eller Turingeskolan.

Utredningar följer, med andra ord.

Nationaldagen och Nykvarnsdagen BILDSVEP

I sedvanlig ordning startade natio- naldagsfirandet med att fanborgen marscherade från centrum till Folkets Park till musik av Nykvarns Musik- kår.

Molly Sandén både underhöll och skrev autografer

Hoppborg, karuseller och godis - vad mer kan man begära?

(13)

JUNI 2011 • TUTAN

På mötet deltog förutom kommu- nens socialtjänst även representan- ter för grund- och gymnasieskolan, närpolisen, Mini Maria i Södertälje samt den speciella insatsgrupp hos polisen som arbetar med just situa- tionen i Nykvarn.

Ganska omfattande

Ett 50-tal Nykvarnsbor hade sökt sig till mötet, där insatsgruppen kunde bekräfta att problemet i Nykvarn är ganska omfattande.

- Vi har en lista på drygt 50 namn, av vilka vi bedömer att 15 är regel- bundna användare av droger, berät- tade polisens representanter.

Man betonade också att alla per- sonerna på listan inte är polisiärt intressanta, men att de finns med ”i bilden” runt drogsituationen i Ny- kvarn.

Förutom cannabis är det den nya innedrogen Spice som har hittat till Nykvarn.

- Det är en syntetisk drog som blandas med växtmaterial och röks tillsammans med vanlig tobak, för- klarade polisen. Två verkligt obe- hagliga problem med drogen är att det dels har varit alldeles för lätt för ungdomar att få tag på den, dels att vi inte vet vilka medicinska konse- kvenser missbruket leder till.

Håll utkik

Närpolis Nicolai Kling var angelä-

Föräldra- möte om droger

Uppgifter om droger bland Nykvarns ungdomar

har cirkulerat de senaste månaderna. Den 11 maj höll kommunens social­

tjänst ett öppet möte i Qul­

turum Sländan för att ge invånarna i Nykvarn mer saklig information om vad som faktiskt har hänt.

gen om att framhålla att skolan har fått klä skott för problemen på ett oförtjänt sätt.

- Det här är inte ett skolproblem, sa han. Det är ett samhällsproblem där vi alla tar ansvar, men där ett stort ansvar också vilar på allmän- heten, på två plan.

- Det första är att vi från vuxen- världen inte får inta en slapp attityd gentemot missbruk.

- Det andra är att vi kan hålla ut- kik efter tecken hos våra ungdomar, tillägger Nicolai Kling.

- Om ungdomarna plötsligt börjar vara trötta, skolkar från skolan eller får sämre skolresultat, gör av med uppseendeväckande mycket pengar, börjar umgås med helt nya kamra- ter, har svårt att koncentrera sig el- ler verkar bli mer frånvarande – allt detta kan vara tecken på att allt inte står rätt till.

Sök stöd!

Men många av de här symptomen är också vanliga symptom hos ton- åringar i vissa skeden i livet. Hur ska man som förälder kunna skilja på vad som är normala pubertetspro- blem och vad som är tecken på ett möjligt missbruk?

- Vi ställer gärna upp med stöd och råd, säger både kommunens social- tjänst och Mini Maria i Södertälje.

Man behöver aldrig vara rädd för att kontakta oss – en kontakt med oro och rådgivning betyder inte att det automatiskt blir ett ”ärende” i soci- altjänsten.

Polisutredningen bland Nykvarns- ungdomarna fortsätter.

Polisen, skolorna och Mini Maria deltog när Nykvarns socialtjänst an- ordnade ett öppet möte om drogsitua- tionen bland kommunens ungdomar.

TACK!

De unga talangerna från Ung Cirkör bjöd på halsbrytande cirkusnummer.

Britt-Marie Ellis Nygren höll det formella högtids- talet.

Ponnyridningen är alltid lika populär.

Ett stort tack till de företag som sponsrade pro- grammet med bl a Molly Sandén: Baslägret Tax- inge, Basta Arbetskooperativ, BoMek, Bommersvik Konferens, Fastighetsbyrån, Frökens Blommor, ICA Nykvarn, Jober Nykvarn, Mångfaldens Hus, Mälarturf, New Mill Grill, Nykvarns Frukt och Grönt, Nykvarns VVS, Nykvarns bostäder, Ny- kvarnsmäklarna, Restaurang Rhodos, Släpvagns- huset i Nykvarn, Statoil Nykvarn, Swedbank, Tax- inge Gods, Taxinge Slottscafé, Tools Södertälje, Turinge Bensin, Valla schakt och entreprenad, VVS Kungen, Vänsterpartiet, XL Bygg.

Stort tack till Janne Söderström för allt engage- mang kring Nykvarnsdagen

(14)

TUTAN • JUNI 2011

I februari började Mia Öhrnell som ny kommunsekreterare efter Ulrika Sörblad. Mia är jurist i botten och kom närmast från Hyresgästföre- ningen i Eskilstuna.

Ny kommun- sekreterare

- Jag sökte mig hit därför att jag ser stora utvecklingsmöjligheter i det här jobbet, säger Mia. Nykvarn är en kul kommun där man inte sitter fast i ramar och inte är rädd för för- ändringar.

Mia trivs bra med jobbet hittills och har precis börjat få en överblick, tycker hon.

- Jag lär mig oerhört mycket nytt, säger hon. n

Fler ärenden över disk

Ungefär 80 procent av medborgarkontakterna med kommunen gäller okomplicerade ärenden.

Undersökningar visar att en så stor andel ärenden inte kräver speciell exper­

tis eller värderande beslut – de skulle ofta kunna handläggas över disk.

­ Det skulle frigöra spe­

cialisternas resurser till andra uppgifter, säger Markku Petäjäniemi, chef för Kundcenter i Nykvarns kommun.

Markku kom till Nykvarns kommun för fem månader sedan, närmast från Gnesta kommun.

- Där var jag med och byggde upp ett medborgarkontor efter liknande mönster, säger han. Just den delen av mitt arbete var något av ett sköte- barn, men dessvärre fick jag inte rik- tigt tid att utveckla det som jag hade velat, eftersom jag hade så många olika arbetsuppgifter i Gnesta.

Förenkla

Det huvudsakliga syftet med föränd- ringen är enligt Markku att förenkla den kommunala processen för med- borgarna.

- Vi kan avbyråkratisera en rad ärenden, effektivisera hanteringen och göra den betydligt enklare –

många ärenden är lämpliga att sköta direkt över disk.

Som exempel nämner han olika ty- per av ansökningar – om p-tillstånd, komposteringstillstånd, enklare bygglovsärenden, hemtjänstfrågor och liknande.

- Eller om du vill veta hur långt ditt ärende har kommit i processen, fortsätter Markku. Det ska vi kunna besvara i kundcentret med stöd av datoriserade ärendesystem.

Genomlysning

Kommunen har just genomfört en kartläggning av medborgarkontak- terna till olika tjänstemän, tidsåt- gång, innehåll och kontaktväg, en så kallad ”Rosa kartläggning” enligt en speciell kartläggningsmetod.

- Vi har låtit en stor grupp tjäns- temän kartlägga bokstavligen alla medborgarkontakter de haft under en vecka och på så sätt fått fram en kartläggning av ärendehanteringen,

förklarar Markku.

- Dessutom för vi en löpande dia- log med både personal och medbor- gare om önskemål och idéer om hur man kan förbättra servicen.

För det är ju i slutänden det allt handlar om – att förbättra servicen för Nykvarnsborna.

- Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett nytt sätt att arbe- ta som inte kan genomdrivas av ett nytt Kundcenter ensamt. Det måste ske en bred samverkan mellan alla verksamheter, våra interna infor- mationskanaler måste uppdateras kontinuerligt, och i uppdraget ingår även utvecklingen av kommunens e- tjänster.

Samhällsvägledare

Kundcenter kommer att ligga i det nuvarande bibliotekets lokaler, men exakt hur det ska se ut är ännu inte klart.

- Jag hoppas att vi ska ha skisser

Nytt Kundcenter:

Redan i sommar flyttar kommunens växel och reception hit till biblioteket och slås samman med denna.

- Under hösten hoppas jag att vi kan komma igång med ombyggnad för en mer markerad entré, säger Markku Petäjäniemi, chef för Nykvarns nya Kundcenter.

(15)

JUNI 2011 • TUTAN framme innan sommaren och kunna

sätta igång med arbetena under hös- ten, fortsätter Markku.

Tanken är att lokalerna ska in- rymma reception, bibliotek, telefon- växel, informationsavdelning och kultur och fritid. Även kommunens IT-avdelning kommer att ingå som en resurs i kundcentret, men sitta på annan plats. Totalt 16 personer kom- mer att arbeta i centret och de som arbetar vid informationsdisken kom- mer att kallas samhällsvägledare.

- En uppskattad aspekt från många i personalen är att vi får en chans att arbeta över verksamhetsgränserna, vilket är både stimulerande och ut- vecklande. Men givetvis ska vi också erbjuda den specialkompetens som till exempel bibliotekspersonalen be- sitter.

- En annan direkt effekt av det hela är att vi får mer personal som gör det möjligt att hålla biblioteket öp- pet betydligt mer än idag.

Ny entré

Redan i sommar kommer man fak- tiskt att tjuvstarta förändringen, detta sedan personalen gemensamt har diskuterat kommunstyrelsens uppdrag att samlokalisera bibliote- ket med kommunens växel och re- ception.

- Vi kommer att flytta hit kom- munens växel och reception och slå ihop den med bibliotekets reception, och huvudentrén till kommunhuset blir via bibliotekets entré, förklarar Markku.

Så småningom ska en mer omfat- tande ombyggnad till, där en mer markerad huvudentré ska utformas.

När blir det färdigt? Markku skrattar.

- Det här är en ständigt pågående process. Att genomföra ombyggna- den och flytta ihop verksamheterna är ett första steg. På sikt kanske vi kan få hit ännu mer service, som arbetsförmedlingen, försäkringskas- san, skatteverket och polisen.

- Det blir aldrig färdigt, med andra ord. En kommun måste hela tiden förändra sig för att på bästa sätt möta medborgarnas behov.

Småhustomter till salu

Nu säljer Nykvarns kommun småhustomter i området Brokvarn som ligger med attraktivt och centralt läge i Nykvarns tätort. Valfri husle- verantör och närhet till förskolor, skolor, kommunikationer och här- liga rekreationsområden.

Kommunen samarbetar med Fastighetsbyrån i Nykvarn.

För mer information och intresseanmälan kontakta Fastighetsmäklare Lovisa Glarén på 08-552 402 50.

Utöver ovannämnda småhustomter ska kommunen sälja 22 tomter för radhus, parhus och friliggande hus inom Brokvarnsområdet, di- rekt till något bygg- eller husföretag.

Kontakta mark- och exploateringsingenjör Stefan Sköldén, tel. 08 - 555 01074 för mer information.

Makterna vakar över barnen, det var tydligt när Förskolans Dag firades i Nykvarn. En morgon som startade med svarta moln och regn förbyttes i solsken strax innan det var dags för omkring 500 barn att sätta sig på parkett vid folkparkens scen.

- I stort sett alla kommunens barn inom barnomsorgen är här, berättar

Förskolans dag

Torsdagen den 19 maj firades Förskolans Dag i Nykvarn med olika ak­

tiviteter. En gemensam aktivitet för alla tätortens barn i barnomsorg var en festlig teaterföreställning i Folkets Park.

Sirpa Kung från Tallbackens för- skola. Taxingebarnen har dock egna aktiviteter idag.

Efter föreställningen där ”Kotten och Vera” rensade upp bland skrä- pet i skogen inför en stor skara enga- gerade barn fikade alla tillsammans.

Därefter fortsatte man i många fall med olika aktiviteter på respektive förskola.

- Vi har vår traditionella Tall- backs-joggen, berättar Sirpa. Jag vet att andra förskolor hittar på andra saker under eftermiddagen.

Men samlingen i folkparken har man gemensamt.

- Det har blivit en mångårig tradi-

tion, säger Sirpa. n

Uppemot 500 förskolebarn fick se “Kotten och Vera”

rensa upp i skogen på För- skolans dag.

(16)

TUTAN • JUNI 2011

- Seniorboende är en av de boende- former som är politiskt prioriterade i kommunen, berättar kommunchef Sune Eriksson. Därför är det särskilt glädjande att vi redan har fått fram ett antal sådana lägenheter.

Flera former

Enligt Sune Eriksson har man planer på flera seniorboenden i kommunen i samverkan mellan samhällsbygg- nadskontoret och Nykvarnsbostä- der.

- Syftet är bland annat att ge äld- re invånare som vill sälja sina hus en möjlighet att bo kvar i Nykvarn under attraktiva former, fortsätter Sune. Och då tittar vi på flera olika former för utbyggnaden av senior- boenden.

Den första formen är att skapa lättillgängliga och bra lägenheter på olika platser i kommunen. Ett andra är att få till bostadsrätter i centrala lägen.

- Och ett tredje alternativ vi tror kan vara attraktivt är att bygga rad- hus, där man fortfarande har kvar en liten markplätt, säger Sune.

Upprustat för äldre och LSS på Skogsvägen 1

Fastigheten Skogsvägen 1 har fått en rejäl ansiktslyft­

ning – och samtidigt har lägenheternas användningsom­

råde förändrats. Med undantag för sju lägenheter som ska användas till ett nytt LSS­boende kommer resten av fastigheten att fyllas med så kallat seniorboende.

Delaktighet

Renoveringen på Skogsvägen 1 har lett till att man nu fått 30 lägenheter som är vikta för seniorboende.

- Upprustningen har omfattat stambyte, kök, badrum, loftgångar, balkonger och ytterdörrar, berättar Catharina Eriksson, förvaltare på Nykvarnsbostäder.

Det är med andra ord en ganska omfattande renovering, men arbe- tena slutar inte med det.

- Hyresgästerna får också en stan-

dardhöjning i främst köken efter en separat överenskommelse med Hy- resgästföreningen, berättar Catha- rina.

Enkelt uttryckt kan man säga att allt i köket ersätts med nytt, från golv och väggar till vitvaror. Och dessutom finns utföranden i tre vari- anter, så att hyresgästerna själva kan vara delaktiga i den slutliga designen på sina kök.

LSS­boende

Utöver seniorboendet har sju en- rumslägenheter ställts i ordning för ett nytt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshin- drade, så kallat LSS-boende.

- Det blir totalt fem lägenheter för unga människor med särskilda behov, berättar gruppchef Yvonne Fröberg. Dessutom två lägenheter som görs om till baslägenhet och till övernattningslägenhet för tjänstgö- rande personal.

Det innebär att den nuvarande baslägenheten på Järnavägen 5 flyt- tas hit, något som boendestödjare Staffan Johansson tycker är en stor fördel.

- Dels får vi allt samlat på ett och samma ställe, även rum för samvaro.

Dels kommer dessutom samlingsut- rymmena att vara tillgängliga för de boende även när vi inte är där, om de till exempel vill sitta tillsammans och se på TV.

De första tre boende har redan flyttat in och de sista beräknas flytta in i augusti.

- De nya LSS-lägenheterna kommer att underlätta arbetet betydligt, säger boen- destödjare Staffan Johans- son och gruppchef Yvonne Fröberg.

Alla lägenheter har fått total- renoverade kök, och hyres- gästerna har dessutom fått välja olika design på ytskikt, luckor och vitvaror.

References

Related documents

- Vi vill som tidigare bland annat fo- kusera på att ha en ekonomi i balans, att utveckla skolan ytterligare och att ordna bra boendealternativ, inte minst för de äldre

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

- Vi har erbjudit tomter till vår tomtkö och går nu ut via en privat mäklare för att slutförsälja den första etappen av tomterna, säger Stefan Sköldén, mark- och

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

När järnvägen kom till Nykvarn så flyttades undan för undan kommunens administrativa och kommersiella centrum från området runt Turinge kyrka till det vi i dag kallar för

– Man måste vara på tårna i varje årskull, det kommer ju hela tiden nya barn och vi måste komma ihåg att för skolan är grunden till alltsammans, säger Bob Wållberg..