• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2009.pdf Pdf, 1.2 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2009.pdf Pdf, 1.2 MB."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN!

FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet

på Kvarntunet

(2)

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn Tel 08-555 010 00 • www.nykvarn.se Ansvarig utgivare: Sune Eriksson

Redaktör: Lena Ramdani (lena.ramdani@nykvarn.se) Text: Lena Ramdani, Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström dialog ab Tryck: Kringel-Offset 4.500 ex (2009)

NR 2 • JUNI 2009

Nykvarns kommuntidning

På grund av platsbrist kan vi fortsättningsvis dessvärre inte presentera evenemang i samma omfattning som tidigare. Vi hänvisar istället till evenemangskalendern på www.nykvarn.se.

DET HÄNDER I NYKVARN

I år har Vidbynäs Golfklubb lanserat en särskild satsning för ungdomar. Medlemmars barn samt ungdomar i Nykvarn i åldern upp till 21 år får ett särskilt vardagsmedlemskap för 500 kronor om året.

- Vi har noterat en påtaglig ökning i tillströmningen av ungdomar jämfört med förra året, säger klubb-pro Robert Karlsson. Vi började med satsningen i april, och redan har ett tjugotal ung- domar i åldrarna 8-20 år kommit med i klubben.

Fritt vardagar

Som ungdomsmedlem spelar man gra-

Golf för ungdomar

tis under vardagarna och mot halv juni- or-greenfee på helgerna. Och det är ett erbjudande som har utnyttjats flitigt.

- De flesta av de nya juniorerna har redan officiellt handicap och får spela på banan, förklarar Robert. Men de som kommer helt nya får också rabat- terade priser på nybörjargrupper, så att de ska kunna lära sig spelet och kunna ta grönt kort för att komma igång med fadderrundor och så småningom få of- ficiellt handicap.

Erbjudandet har ingen begränsning i antal, så de ungdomar i Nykvarn som är intresserade är fortfarande välkomna att ansluta sig. Enklast gör man det ge- nom att åka ut till klubben, ringa tel 554 906 00 eller skicka ett e-mail till info@

vidbynasgolf.se. n

Årets Nykvarnsmästerskap i golf av- görs på Vidbynäs lördagen den 19 sep- tember.

- Spelformen är poängbogey, och det finns en dam- och en herrklass, berättar Keith Karlsson.

Första start är kl 8.00, och du anmä- ler dig via www.golf.se. n

Golfmästerskap

Tutan önskar alla läsare en riktigt glad

och skön sommar!

Öppet i sommar

Kommunhuset

Sommaröppettider vecka 26-33 Receptionen:

Måndag kl. 8.00-18.00 Tisdag – fredag kl. 8.00-15.00 Växeln:

Måndag kl. 8.00-18.00 Tisdag – torsdag kl. 8.00-17.00 Fredag kl. 8.00-15.00 Lunchstängt i växel och reception kl. 12.00-13.00

Biblioteket

Under tiden 8/6 – 23/8 Måndag stängt

Tisdag, onsdag kl. 12.00-17.00 Torsdag kl. 12.00-19.00 Fredag kl. 10.00-15.00 Tidningsavdelningen öppnar kl.

9.00 tisdag - fredag

Lördagar stängt under juni, juli och augusti

OBS! Veckorna 30 och 31 är bib- lioteket helt stängt!

Fritidsgården

Sommaröppettider vecka 26-34 Fritidsgården har flyttat till kultur- magasinet Ge Järnet över somma- ren och har följande öppettider.

Måndag kl. 13.00-17.00 och 18.00-21.00 Tisdag kl. 13.00-17.00 Onsdag kl. 13.00-17.00

och 18.00-21.00 Torsdag Stängt

Fredag

(ojämna veckor) kl. 13.00-17.00 Fredag

(jämna veckor) kl. 13.00-17.00 och 18.00-21.00 Måndagar och onsdagar öppet kl.

15.00-17.00 endast för nybörjare i skateparken.

Felix, Filip, Cristian, Erik och Teo, alla 11-13 år, tränar på Vidbynäs Golfklubb - idag för inhoppade tränaren Jörgen Larsson.

(3)

”Vad heter Arthur Conan Doyles berömda detektiv som bor på Baker Street 221B i London?”.

Frågan på den litterära tipsrun- dan på Björkestaskolan hålls fram av – en alv.

Det är morgon på Björkestaskolan, och alla elever är ute på skolgården. De del- tar i en tipsrunda som ingår i kampanjen

”Litteratur till tusen”, och de rör sig mel- lan litterära figurer – alver, häxor, vam- pyrer, sjörövare och andra sagoväsen.

Samspel

Bakom alv-förklädnaden döljer sig bib- liotekspedagog Mervi Lundberg som är en av drivkrafterna bakom kampanjen.

- Den har pågått sedan i mars och är ett samspel runt litteratur mellan de yng- re och de äldre eleverna, berättar hon.

Själva tipspromenaden är för elever- na i F-5, där varje elev har en äldre led- sagare som hjälper till. Dessutom har man arbetat tillsammans i mer kreativa former.

Häxor och alver på Björkestaskolan

- De yngre eleverna har fått teckna en bild, och de äldre har skrivit en historia runt den, förklarar Mervi.

Och allt får en mottagare – alla bi- drag sätts upp eller läses upp för de andra eleverna.

Vilsen med häst

Amanda Skeppström går i sexan och har arbetat tillsammans med Amelie Mällström i ettan.

- Amelie har tecknat en mind-map om en flicka som är vilsen med en häst, och jag har skrivit en berättelse runt den, berättar Amanda.

Amelie är mest angelägen att skynda vidare bland de 18 tipsfrågorna.

- Kom, vi måste fortsätta, säger hon otåligt och drar iväg med Amanda.

Det gissas ganska vilt runt frågorna, och även om de äldre eleverna vet sva- ret får de inte hjälpa alltför mycket.

- Det här är ju roligt! hör vi en av de yngre eleverna säga till sin äldre kamrat på väg mellan två stationer.

Mötet viktigt

Senare under veckan dras vinnaren i tipsrundan, och då delges också resulta- tet av skolans insats i Bokjuryn.

- Bokjuryn är ett initiativ mellan lan- dets bibliotek och bokhandlare, förkla- rar Mervi. Den vill stimulera barn att läsa mer, och går helt enkelt till så att man får några böcker och får sedan rös- ta om vilken man gillade bäst. Det sker samtidigt över hela landet.

Den litterära delen i kampanjen är en- tusiasmerande, men det finns en annan aspekt som Mervi tycker kanske har va- rit ännu mer spännande.

- Mötet mellan de äldre och de yngre eleverna har varit fantastiskt – och över all förväntan!

Amanda och Amelie har jobbat tillsammans under projektet.

(4)

Kvarntunets gruppboende har blivit omskrivet i lokalpressen det senaste året. Med facit i hand kan man konstatera att förändringarna har lett till en större öppenhet och en helt an- nan atmosfär för alla berörda.

För 22 år sedan kom tolv utåtagerande funktionshindrade från Sahlberga sjuk- hus till Kvarntunets gruppboende. Ett stort arbete lades ner på det nya boen- det, och stora framsteg gjordes också, bland annat med tillämpning av antro- posofisk metodik. 1994 tog kommunen över verksamheten från landstinget.

Men allt var inte helt bra. På kom- munens egen begäran genomförde Länsstyrelsen en tillsyn av Kvarntunets verksamhet. I tillsynsrapporten riktades allvarlig kritik mot boendet och flera åtgärder behövde vidtas.

Stor förändring

Vårdpersonalen på Kvarntunet är ex- tremt erfaren. Av de 36 vårdarna har de flesta jobbat på Kvarntunet mer än tio år, några har jobbat i tjugo år. Och de noterar en stor skillnad i verksam- heten.

- Idag är verksamheten mer öppen, och vi arbetar i en helt annan atmosfär av ansvar och samarbete, säger Mia, Jeanette, Emil och Håkan.

De är alla vårdare och har tillsam- mans 62 års tjänstgöring på Kvarntu- net.

- Och det märks också på de boende,

Öppnare på Kvarntunet

säger de. De är piggare idag och de är mer integrerade i samhället omkring dem. Det är också ett intryck som be- kräftas av de anhöriga.

Arbete

En stor del av de boendes vardagar äg- nas åt olika former av sysselsättning, och här har man också kunnat ta emot några andra personer med funktions- hinder som bor i Nykvarn.

- Vi har konst, med både målning och skulptering, vi har stenhuggning, väv- ning, tovning, ett bageri och ett snickeri, berättar Emil, som har jobbat här i 20 år.

Sysselsättningen har givetvis en vik- tig terapeutisk funktion. Men den är också ett sätt att integrera de boende mer i samhället.

- Vårt bageri gör till exempel mack- or, tårtor och kaffebröd till olika möten och evenemang, förklarar föreståndare Yvonne Fröberg. Och just nu jobbar snickeriet på en sak som ska bli en offi- ciell Nykvarnsgåva – men vad är hem- ligt, än så länge!

Åtgärder

Kvarntunet, som idag har åtta boende, går på dispens – egentligen ska man inte ha fler än fem boende enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

- Men det kommer inte att ändras, för- klarar Yvonne. Vi kommer att minska antalet över åren genom att någon bo- ende kanske flyttar eller på andra sätt, men ingen kommer att flyttas härifrån mot sin eller anhörigas vilja.

Just detta var en av de punkter som länsstyrelsen kritiserade, men nu har man alltså beviljats dispens för att fort- sätta. Andra nedslag handlade om per- sonalens utbildning och brister i doku- mentationen.

- Vi har just gjort en kompetensin- ventering, och personalen har påbörjat olika utbildningar, förklarar Yvonne.

Samtidigt vill jag framhålla att den enorma erfarenhet vår personal har också väger tungt i sammanhanget.

Även i fråga om dokumentation har man vidtagit åtgärder.

- Vi är på god väg, men vi är inte rik- tigt framme ännu, säger Yvonne. Vi ska utveckla dokumentationen och utbild- ningen ännu mer.

Mer öppet

Kvarntunet arbetar medvetet på att de boende ska bli mer delaktiga i samhäl- let.

- Men det finns utrymme för en mycket större öppenhet, säger Yvonne.

På fritiden kan vi göra utflykter, gå och handla tillsammans – vi har till och med åkt och dansat!

- Och det är bara början, menar hon.

De tovade trollen, de vävda mattorna och flera andra saker samlas här. Vi skulle mycket väl kunna ha en liten bu- tik med försäljning av sådant i centrum, till exempel.

- Min ambition är att vi ska öppna upp Kvarntunet mycket mer emot sam- hället. De boende här är invånare i Ny- kvarns kommun, och de har samma rät- tigheter som vi andra.

Jeanette Ulfström, Mia Nurro, Håkan Persson, Emil Antonsen och föreståndare Yvonne Fröberg noterar en större öppenhet på Kvarntunet idag.

(5)

Enligt Lagen om valfrihets- system (LOV) kan kommuner, landsting och regioner själva bestämma om man vill ha hemtjänsten utförd av kom- munen eller av någon annan entreprenör. Som ett led i kommunens utredning har man gjort en enkät bland bru- kare för att pejla intresset.

- Detta är en del i utredningen som är viktig för att visa på vad brukarna vill ha, säger Linda Olsson, utredare vid kommunens vård- och omsorgs- verksamhet som tillsammans med handläggare Ely-Ann Hedman ut- reder förutsättningarna för ett infö- rande av LOV-systemet i Nykvarn.

Nöjda

Av 66 utskickade enkäter har 41 svarat, och bilden är ganska entydig – man är nöjd med den service som kommunen ger i hemtjänsten. Hela 93 procent av dem som svarat är nöjda eller mycket nöjda med hem- tjänsten som den är idag. 73 procent kan dessutom inte tänka sig att få hemtjänsten utförd av någon annan än kommunen, medan 24 procent kan tänka sig en sådan lösning.

Hemtjänstens service består dessutom av två delar – dels ser- viceinsatserna, som omfattar t.ex.

städning och mathållning, men dels själva omsorgsinsatsen som bland annat omfattar medicinering. Och medan man är mer öppna för möj- ligheten att andra utförare ska kunna

Valfrihet i hemtjänsten?

sköta serviceinsatserna är det bara två personer som kan tänka sig att låta privata entreprenörer sköta om- sorgsinsatserna.

Många faktorer

Även om brukarenkäten är en vik- tig beståndsdel i utredningen finns det flera andra viktiga faktorer att ta med i beräkningen, menar Linda Olsson.

- Vi har ungefär 70 hemtjänstta- gare i kommunen, säger hon. En av frågorna vi måste ställa oss är om vi är en för liten kommun för att kun- na locka andra utövare att ge hem- tjänstservice här. Få brukare och ett stort geografiskt område kanske avskräcker.

För att få svar på den frågar tittar Linda bland annat på hur man gör i andra små kommuner.

- Vi måste också överväga olika ekonomiska konsekvenser, fortsät- ter hon. Det måste finnas ett icke- alternativ, alltså ett alternativ för dem som inte aktivt väljer en sär- skild hemtjänstutförare. Och frågan är om det är ekonomiskt rimligt att ha flera utförare för en så pass be- gränsad grupp brukare.

En enkät har också gjorts för an- höriga, anställda och andra. Den be- svarades av nio personer och vägs också in i utredningen.

- Jag räknar med att utredningen om Nykvarn ska införa LOV ska vara klar under hösten, och att vi ska kunna få ett beslut vid årsskif- tet, säger Linda Olsson. n n n

De tovade trollen, mössorna, mattorna - allt är fint hantverk som borde nå en bredare publik!

- Det har blivit något av en tradi- tion att ställa upp med ett lag, säger kommunstyrelsens ordförande Ann Johansson.

Den 10 juni deltog hon tillsam- mans med ett lag från Nykvarns kommun i Blodomloppet, ett lopp som anordnas för att fästa uppmärk- samhet på betydelsen av blodgiv- ning. I Stockholm gick start och mål vid Djurgårdsbrunn, men Stockholm

Blodfullt i Nykvarn

är bara en av 12 orter som arrang- erar loppet. I år har det dessutom varit rekorddeltagande.

- Jag vill också framhålla att vi har inlett diskussioner för att få en blodbuss att besöka Nykvarn, berät- tar Ann.

Håll utkik efter information på kommunens hemsida www.nykvarn.

se! n

Konstpedagogen Agneta Darsell visar upp några av alstren i studion - saker som har både ett artistiskt och ett terapeutiskt värde.

Kvarntunets bageri kan leverera kaffebröd, tårtor och smörgåsar till olika evenemang.

Här håller bageriets Maud Hall upp mack- orna till kvällens nämndsammanträde.

(6)

Som bekant har utredningen om skolans framtida organisa- tion fått en central roll i frågan om kostnadsminskningar för kommunen – både på kort och på lång sikt.

Förslaget om en ny orga- nisation togs upp i kommun- fullmäktige i maj, men åter- remitterades med en så kallad minoritetsåterremiss.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet igen den 2 juni och beslutade att gå vi- dare enligt förslaget. Ärendet togs upp i kommunfullmäktige den 17 juni, efter pressläggningen av detta nummer av Tutan.

Förslaget till ny organisation innebär i korthet att tre rektorsområden görs om till två. Björkestaskolan blir en F- 5-skola, medan Lillhagaskolan och Turingeskolan blir ett nytt gemensamt rektorsområde, där Lillhaga i huvudsak blir en skola för år 6-9, medan Turinge- skolan främst blir en F-5-skola.

Långsiktig lösning

Insatserna för att göra kostnadsjuste- ringar inom skolan kommer inte att få full effekt under det här året. Däremot är det konstruerat för att dels anpassa verksamheten till den nya skolpengen på sikt, dels för att ge maximal flexibi- litet för framtiden.

- Med den nya organisationen är vi bättre riggade för ett förändrat antal elever, både en ökning och en minsk- ning, säger utbildningschef Anna Zach- risson. Det här är den bästa lösningen med de resurser vi har till buds.

Tutan har tidigare redogjort för bak- grunden till den nya organisationen, där lokaler och personalresurser kan an- vändas mer effektivt, och där utrymme finns för att matcha både ett minskat och ett ökat elevantal.

Särskola och kulturskola

I och med åtgärderna kommer vissa klasser att bli större, det är uppenbart.

Men det är viktigt att veta om att det inte handlar om några gigantiska klas- ser – när man ibland hör talas om klas- ser om 40 elever eller mer ska man veta att det handlar om två grupper med två lärare och i två klassrum.

Vad händer med skolan?

Kommunfullmäktige har redan be- slutat att ansvaret för särskolan ska ligga på Lillhagaskolan, efter samråd med rektorer och personal. Kultursko- lan flyttas administrativt över till kultur och fritid från skolan.

- Budgeten har hela tiden legat under kultur och fritid, så nu blir det bara fråga om att också administrativt flytta över kulturskolan, säger Anna Zachrisson.

Ger möjligheter

En av dem som anser att den nya or- ganisationen inte behöver medföra ett avkall på god kvalitet i skolan är Lars Lundberg, tillförordnad rektor på Lill- hagaskolan.

- Det handlar mycket om att samla re- surser på rätt sätt, förklarar han, och ger ett exempel:

- Om vi ser på de elever som går i fyran idag - när de kommer upp i sjuan får vi fyra klasser med 25 elever i varje på en skola. Om vi skulle behålla da- gens system skulle vi få sex klasser på tre skolor istället.

- Ett annat exempel är att vi redan till hösten samordnar vissa klasser, till ex- empel språkgrupperna. Då får vi en klass med 20 elever istället för två klasser med sju elever i en och tretton i en annan.

Alla får mer att göra

Däremot sticker Lars inte under stol med att det kommer att bli förändringar som märks.

- Enkelt uttryckt: alla kommer att få lite mer att göra, säger han. Vi ska inte genomföra kostnadsminskningar enbart på en yrkesgrupp, utan på all personal - skolledning, lärare, bespisningsperso- nal, biblioteket.

Idag har man lyckats lösa det utan att säga upp någon fast personal.

- Till hösten klarar vi det med natur- lig avgång och genom att vissa vikariat inte förlängs, säger Lars.

Inte så dramatiskt

Lars upplever inte de förestående för- ändringarna som särskilt dramatiska.

- De är nödvändiga för att vi ska klara framtiden, understryker han. Och elev- rådet och personalen på Lillhagaskolan är inte heller extremt upprörda, såvitt jag kan bedöma.

Han betonar att begreppet ”flytta om- kring eleverna” ju faktiskt handlar om att de ska byta skola en gång under de nio åren i grundskolan, och att inga klas- ser kommer att bli påfallande stora.

- Det finns också en optimal lösning i ekvationen mellan skolpeng och antal elever, lokaler och resurser, säger han.

Jag tror att till exempel F-5-skolorna kommer att tjäna på den här lösningen.

Han tänker efter en kort stund.

- Jag tror att det här kommer att bli bra, helt enkelt.

Utbildningschef Anna Zachrisson

Lars Lundberg, tillförordnad rektor på Lillhagaskolan

(7)

Den 1 oktober är det tänkt att det nya LSS-boendet i Sandtorp ska vara inflyttningsklart. Och det blir det privata företaget Carema Orkidén som kommer att driva boendet.

Carema är en stor vårdkoncern med en rad olika tjänster, och Carema Orkidén heter det dotterbolag i koncernen som arbetar med LSS-boenden och social psykiatri.

- Vi driver idag över 200 LSS-verk- samheter i ett 40-tal kommuner i Sve- rige, berättar Raija Honkanen, sektors- chef på Carema Orkidén.

Utgår från individen

- Vi har en policy att låta allt utgå från den enskilde individen, berättar Raija. Det är ett koncept som har utvecklats sedan 1994, och vi har en stor kunskapsbank i form av dokumentation över åren.

Hur uttrycks den ambitionen i verk- samheten?

- Vi definierar individens intressen, behov och utveckling, förklarar hon.

Därefter gör vi upp en individuell plan med mål, i syfte att skapa ett så bra och självständigt liv som möjligt för den boende.

Kvalitetssäkring

Kommunen har stränga krav på bland annat kvalitetssäkring av verksamhe- ten. Caremas eget kvalitetssystem Qua- limax är en del av företagets kunskaps- bank. Där har man samlat information och erfarenheter från sin verksamhet i över ett decennium.

- Det är ofta små saker, detaljer i var- dagen, som gör livet bättre för de boen- de. Rent arbetsmässigt har vi också ett mycket tydligt ledarskap, och i centrum står alltid ett gott bemötande gentemot alla parter och en god kommunikation.

Rekrytering pågår

Till Sandtorps LSS-boende – som för övrigt ännu inte har något officiellt namn – har man redan en verksamhets- chef tillsatt, Olle Manneteg. Men i öv- rigt måste personal rekryteras.

- Vi har redan rekryterat under försom- maren, så att vi kan vara beredda, utbil- dade och klara att ta emot våra boende i god tid – vi ska vara samlade i mitten av september, säger Raija Honkanen.

Första privata

LSS-boendet är den första kommunala verksamheten i Nykvarn som läggs ut på privat entreprenad, och det markerar en ny typ av samarbete mellan kommu- nen och privata utförare.

- Vi kommer till exempel att ha tre träffar för anhöriga som en förbere- delse för inflyttningen, och det gör vi tillsammans med Carema och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, förklarar kommunens enhetschef för handikapp- omsorgen, Birgitta Hauru-Jonsson.

Carema Orkidén driver nya LSS-boendet

Söndagen den 3 maj var det äntligen dags för den for- mella invigningen av Ny- kvarns nya konstgräsplan på Strängbetongområdet. Många förväntansfulla personer kom för att delta i ceremonin.

- Det här är ett lyft för fotbollen i kommunen, säger kommunens kul- tur- och fritidschef Kent Påledal. En godkänd konstgräsplan, en pavil- jong med sex omklädningsrum, du- schar, domarrum och fikarum och en kanslibyggnad i två våningar med klubbhus, servering och en fin ter- rass. Det ger Nykvarn helt nya för- utsättningar för seriefotbollen.

Läktare?

Utöver själva planen – som också ger utrymme för två samtidiga matcher med 7-mannalag, finns alltså två byggnader om samman- lagt 500 kvadratmeter som erbjuder nya, fräscha möjligheter både för föreningslivet och för spelarna. Och åskådarna får till en början vistas på terrassen eller runt planen.

- Men det vore ju lämpligt om vi kunde få till någon form av läktare utmed slänten mot Björkhemsvägen, säger Kent Påledal och ser menande på de betongelement som vilar utan- för Strängbetongs byggnader.

Vid invigningen spelades fem se- riematcher, från P13 till NSK:s A- lag, men det fanns också hoppborg, karusell, lotterier och korvgrillning för att ytterligare förgylla tilldragel-

sen. n

Klang och jubel för nya

konstgräs- planen

- Varje lägenhet får en egen liten ute- plats, förklarar Peter och Lasse från

byggherren Nyvest.

(8)

I Tutan nr 4 förra året berättade vi om arbetet i Jägarskogen och förberedelserna för att göra området till ett naturreser- vat. Nu planeras för en festlig invigning i september.

- Planerna är att ha en officiell invig- ning av Jägarskogen den 13 september mellan kl 11.00 och 14.00, berättar miljöinspektör Mikael Essmyren vid Nykvarns kommun. Vi har fått ett litet anslag från kampanjen ”Naturens år”

som vi kan använda för att göra det lite extra festligt för besökarna.

Lyfta fram

”Naturens år” är ett samverkansprojekt mellan ett 20-tal intresseorganisatio- ner och myndigheter. Syftet är att lyfta fram naturvården, visa på bredden av engagerade aktörer och skapa intresse

Invigning av Jägarskogen

för alla de aktiviteter som äger rum un- der 2009.

Anledningen till att året firas just 2009 är att det är precis 100 år sedan de första nationalparkerna invigdes i Sve- rige och Europa, och kampanjen admi- nistreras av Naturvårdsverket.

På hemsidan www.naturensar.se finns

mer information om kampanjen, och också ett fylligt kalendarium med en rad olika typer av aktiviteter som pågår runt om i landet.

Program

- Vi håller fortfarande på att planera programmet för invigningen, förklarar Mikael Essmyren, så jag kan inte riktigt säga vad det kommer att innehålla. Men Skogssällskapet, som deltagit i arbetet med Jägarskogen, kommer troligen att finnas på plats och genomföra guidade turer. Vi hoppas också kunna anordna en svampguidning utifrån viktiga natur- värden, till exempel svampar kopplade till olika miljöer såsom ekmiljön och det öppna betade landskapet, rödlistade svampar, signalarter och så vidare.

- Mer information kommer att finnas på kommunens hemsida www.nykvarn.

se när vi närmar oss invigningen, säger Mikael Essmyren.

Som bekant har kommun- fullmäktige tagit ett beslut om kostnadsminskningar på 21,5 miljoner kronor, jämfört med den tidigare antagna budgeten. Nu har även mål och budgetramar för 2010 sammanställts, liksom en ekonomisk flerårsplan för 2011-2012.

I förra numret av Tutan beskrev vi de förslag som fanns inför kom- munfullmäktiges majsammanträde.

Sedan dess har också förvaltningen återkommit med en konsekvensbe- skrivning av åtgärderna.

- Det är en tuff verklighet vi be- finner oss i just nu, säger kommun- styrelsens ordförande Ann Johans- son (np). Sanningen är att vi helt enkelt måste anpassa våra kostnader till betydligt lägre intäkter, och det kommer tyvärr att märkas.

Det går, men…

Förvaltningen konstaterar att de be- slutade kostnadsanpassningarna om totalt 21,5 miljoner kronor är möj- liga att genomföra, och att den på-

Stram ekonomi även framöver

verkan som de får på verksamheternas kvalitet, måluppfyllelse och arbetsmiljö bedöms som rimliga.

Däremot finns en avvikelse i fråga om den sänkta skolpengen för grund- skolan, totalt 6,6 miljoner kronor. Av förvaltningens dokument framgår att en anpassning av skolpengen från tidi- gare 80,4 miljoner kronor om året till nu beslutade 73,8 miljoner kronor om året är möjlig att genomföra, men att det kräver en ändrad organisation av grundskolan, och att anpassningen bör göras med början vid ett nytt läsår. Den efterfrågade kostnadsminskningen går därmed inte att genomföra med full ef- fekt redan under 2009 med mindre än att en hel skola måste stängas – en både praktiskt och juridiskt omöjlig åtgärd (se mer om skolan i separat artikel).

2010 och framåt

För 2010 föreslås en oförändrad skat- tesats, 19:95 kronor. Men även nästa år kommer att präglas av stor ekonomisk återhållsamhet, och vissa av de priorite- rade effektmålen man har satt upp kom- mer inte att nås, t.ex. verksamheternas kostnadsandel av skatter och generella statsbidrag. Där har man bestämt att denna ska vara högst 98 procent, men för 2010 beräknas det bli 99 procent.

Det kan låta som en detalj, men med tanke på att prisutvecklingen och lönekostnadsutvecklingen kom- mer att överstiga den budgeterade intäktsutvecklingen, innebär detta att verksamheterna under 2010 kommer att få leva med ett effekti- viseringskrav om i genomsnitt 1,5%

av sina driftkostnader.

Även utrymmet för satsningar och ny verksamhet är begränsat. Cirka nio miljoner kronor finns för detta, av vilket dock det mesta går till re- dan beslutade verksamheter som den nya förskolan vid Turingeskolan och det nya LSS-boendet. En stor del går till en utbyggnad på Lugnets äldre- boende med tio nya platser.

För 2011 och 2012 ser utrymmet ut att kunna bli lite större – men här är prognoserna mycket osäkra och starkt beroende av konjunkturut- vecklingen de kommande åren.

- Även 2010 kommer att bli ett svårt år för landets kommuner, sä- ger Ann Johansson. Vi är inget un- dantag, även om Nykvarns situation ser betydligt bättre ut än på många andra håll eftersom vi har en lång- siktigt stark ekonomi. n n n

(9)

Hemmavarande barn har idag en lagstadgad rätt att få delta i förskoleverksamhet 15 tim- mar i veckan - som ”allmänna barn” (4-5-åringar kostnads- fritt), barn till arbetslösa föräldrar och barn till föräld- ralediga föräldrar. I Nykvarn har denna verksamhet tidigare förlagts till bland annat Björk- lunda förskola, men i och med att den avvecklas kommer villkoren för 15-timmarsbarnen att förändras.

- Verksamheten är utformad utifrån barnens utgångspunkt, säger kommu- nens utbildningschef Anna Zachrisson.

Att kunna delta i förskoleverksamhet har både en lärande och en utvecklande dimension.

Ekonomin

- Förändringen är en följd av de kost- nadsminskningar som vi tvingas till som en följd av den ekonomiska situa- tionen, förklarar Anna. En ansträngd ekonomi i kombination med att det blir allt fler 15-timmarsbarn gör att vi måste se över vad vi klarar av.

Förskolecheferna Monika Wincent, Maria Letzén, Gun-Britt Moritz och Erica Thor-Bergkvist ser just nu över hur barnen ska kunna placeras på kom- munens övriga förskolor.

Nya villkor

för 15-timmarsbarnen

- Dessvärre kommer den valfrihet som har funnits tidigare inte att kunna gälla längre, säger de. Vi kommer nu att titta på vilka förutsättningar som finns och erbjuda föräldrarna endast ett alter- nativ.

Olika lösningar

Exakt hur lösningarna kommer att se ut kan man inte säga ännu.

- Men vi kommer med all sannolikhet att bli tvungna att hitta olika typer av lösningar, säger de. Kanske tre timmar på förmiddagen för ett barn men tre timmar på eftermiddagen för ett annat.

Kanske fem timmar om dagen, tre da- gar i veckan, i ett annat fall.

Allt beror på de praktiska förutsätt- ningarna; hur mycket plats som finns på olika förskolor, hur många matplat- ser det finns, hur många hängare och liknande - och givetvis vilken personal som finns tillgänglig.

Idag gäller regeln om ”allmänna barn” i Nykvarn, alltså 15-timmarsmöj- ligheten för 4-5-åringar. Från och med augusti nästa år kommer även 3-åringar att omfattas av lagen.

- Vi vet att vi redan till hösten kom- mer att ha cirka 75 barn, och det ökar hela tiden, säger förskolecheferna. Vi kommer att genomföra de nya place- ringarna till starten av höstterminen i år, och föräldrarna kommer att få ett förslag i god tid innan dess.

Sommar i Parken

Basta har spikat sitt preli- minära program för folk- parkssommaren. Utöver speciella evenemang, som t.ex. Nykvarnsdagen, bju- der man också på följan- de i sommar:

Sommarcafé

Det populära sommarcaféet har öp- pet varje vardag kl 10.00-17.00.

Sopplunch med hembakat kommer att finnas i år också!

Minigolf

Öppet varje vardag kl 10.00-20.00 samt lördag-söndag kl 10.00-17.00.

När caféet har stängts för dagen finns servering som vanligt under minigolfens öppethållande.

Prova på streetdance!

Varje vardag kl 13.00 finns det möj- lighet för ungdomar 8-12 år att prova på streetdance! Instruktörer finns på plats, och det är bara att droppa in!

Musikkvällar

Musikkvällarna drar igång kl 19.00.

Dansbandet spelar kl 21.00-01.00, med avbrott för showen kl 23.00.

• lördag 27 juni

Dansband: Capelle Show: Spotnicks

• lördag 11 juli

Dansband: Casanova Show: Hep Stars med Svenne & Lotta

• lördag 25 juli

Dansband: Excess Show: The Boppers

Stagedive Day Out

Open Air Festival lördagen den 22 augusti. Insläpp från kl 10.00.

www.stagedivedayout.com

Tutan är numera klimatkompen- serad. Tryckeriet Kringel-Offset har anslutit sig till Plan Vivo, där man kompenserar för kol- dioxidutsläpp genom nyplante- ring av träd.

- Det är ett system där man räknar ut den mängd koldioxid man svarar för från tillverkningen av pappersmassa och transporter och kompenserar det med så många träd som krävs för att ta upp samma mängd koldioxid, förklarar Kringel-Offsets VD Björn Hult.

- Växthuseffekten är ett globalt

Klimatkompenserad Tutan

problem, och här i Sverige har vi en ansvarsfull skogsindustri och lagstift- ning om nyplantering. Vårt bidrag går därför till att plantera träd i Moçam- bique, och bidrar samtidigt också till utvecklandet av en hållbar livsstil och höjd levnadsstandard där, säger Björn.

(10)

Tycker du att trafiken far fram onödigt fort utanför ditt hus? Gå ihop med dina gran- nar och bygg en blomlåda!

- Förslaget är ett försök från kom- munen att bidra till en bättre trafik- miljö på gator där det råder hastig- hetsbegränsning om 30 kilometer i timmen och där det inte går buss- trafik, säger kommunens gatu- och trafikingenjör Thomas Sjöstrand.

Bygg själv

Det är alltså du själv och dina grannar som köper in material och bygger blomlådorna. Kommunen håller med ritningar, reflexer till lå- dorna och – givetvis – samråd och tillstånd att ställa upp dem.

- Vi behöver en kontaktperson och en ansökan, förklarar Thomas.

På den vill vi ha en enkel skiss på gatan, tomtinfarter och de place- ringar man tänkt sig för lådorna samt mått på gatans bredd.

Några hundralappar

Du får alltså en detaljerad ritning och en materiallista från kommunen.

Materialet går att köpa på de flesta brädgårdar och kostar från cirka 400 kronor och uppåt, och lådorna är 1x1 meter och 50 centimeter höga.

- När vi får in en ansökan så bedö- mer vi om placeringen är möjlig där, säger Thomas Sjöstrand. Vi utfärdar ett avtal som ska undertecknas av grannarna på gatan, och sedan bokar vi en träff på plats för att tillsammans bestämma lådornas exakta placering och vilka tider de får stå ute.

Ansökan kan skickas in till kom- munen under sommaren men kom- mer att behandlas efter vecka 30.

Om du har fler frågor kan du nå Thomas Sjöstrand via e-post thomas.

sjostrand@nykvarn.se eller på tele- fon 555 010 91. Du kan också lämna din ansökan i kommunens reception.

Mer information och blanketter finns på www.nykvarn.se n

Bygg en blomlåda!

Nykvarns kommun har arbetat fram en så kallad e-strategi – en plan för hur elektroniska tjänster kan utvecklas i den kommunala verksamheten.

- Syftet är att förbättra och effektivisera servicen gentemot medborgare och fö- retag, säger kommunens informations- chef Lena Ramdani.

Bättre service

- Med olika e-tjänster ska det bli lättare att få tag på olika tjänstemän, men ock- så att sköta vissa egna ärenden själv, förklarar Lena.

Via hemsidan ska man alltså kunna både se, bevaka och arbeta med olika ärenden man som medborgare har gente- mot kommunen. Det gör det enklare att själv ha kontroll över ärendena, och fri- gör också tid för tjänstemännen – tid som de kan ägna åt mer krävande frågor.

- Ett exempel är avläsningen av VA- mätare, säger Lena. Vi har idag 1.200 abonnenter som skickar in sina mätar- ställningar och där kommunens hand- läggare sedan ska mata in värdena.

Med en e-tjänst skulle abonnenten själv kunna gå in och läsa av sina värden när han eller hon vill och själv knappa in sin förbrukning. Det frigör inte bara arbetstid – abonnenterna kan dessutom styra sin vattenförbrukning bättre och på så sätt spara på miljön.

Lång lista

Arbetet med e-strategin har gjorts i pro- jektform, där alla verksamheter har fått sammanställa en lista över de tjänster man skulle vilja ha.

Allt mer på nätet

- Dessa har sedan prioriterats, för- klarar Lena Ramdani. Dels i verksam- hetsspecifika strategier, dels i en kom- munövergripande strategi med sådant som generellt är viktigast för kommu- nen att satsa på.

En sådan åtgärd är utvecklingen av kommunens dokument- och ärende- hantering.

I startgroparna

- Det är ett ganska stort projekt som kommer att ta tid att genomföra, säger Lena. Men det finns också en rad pro- jekt som är enklare att få till stånd, och där vi i vissa fall redan ligger i start- groparna.

Redan till sommaren räknar man med att kunna presentera några beräknings- snurror på hemsidan.

Där ska man till exempel kunna gå in och beräkna avgiften för hemtjänst, särskilt boende eller VA-avgift, eller om man kan komma ifråga för försörj- ningsstöd.

- Vi ser också över möjligheten att införa en sms-tjänst. Där kan till ex- empel fritidsgården skicka sms till de ungdomar som anmält att man vill ha information om verksamheten. Med- borgarna kanske också kan prenume- rera på sms-information, till exempel om olika evenemang.

E-tjänsterna ingår som en av fem punkter i kommunens tillgänglighets- och bemötandeplan. Tutan informerar givetvis löpande om de nya tjänster som utvecklas, men annars är kommu- nens hemsida www.nykvarn.se central i sammanhanget. Och där finns det ju redan en hel del e-tjänster tillgängliga.

Valdeltagandet i Nykvarn i valet till Europaparlamentet var 39,6 procent.

Det är en ökning med 6,1 procentenhe- ter jämfört med valet 2004 då 33,5 pro- cent röstade. Därmed följde Nykvarn trenden i Sverige, som var ett av de län- der i Europa där valdeltagandet ökade något - sammanlagt sjönk dock det eu- ropeiska valdeltagandet sedan valet för fem år sedan.

I Sverige beräknas cirka 43 procent ha röstat, vilket innebär att Nykvarn ändå ligger under riksgenomsnittet.

Resultatet från valkvällen är prelimi-

Så röstade Nykvarn i EU-valet

närt vid pressläggningen av Tutan. Den slutliga sammanräkningen av de senast inlämnade förtidsrösterna görs på ons- dag den 10 juni.

- Klart är dock att tendenserna för valresultatet i Sverige även gäller Ny- kvarn - Miljöpartiet går tillsammans med Folkpartiet starkt framåt, medan de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, inte noterar några stora förändringar, säger valnämndens ordförande Bob Wållberg (np).

Mer detaljerade siffror finns på kom- munens hemsida www.nykvarn.se. n

(11)

Conny hittar jobb

Sedan den 6 april arbetar Con- ny Olsson som projektledare på vård- och omsorgsverksam- heten med arbetslivsfrågor för unga och vuxna, LSS-boende och nyanlända flyktingar.

- Jag samarbetar med bland andra Före- tagareföreningen för att hitta jobb och praktikplatser eller hjälper dem som vill starta eget, berättar han. För LSS- boende handlar det om att hitta syssel- sättningar på hemmaplan, och i fråga om nyanlända flyktingar samarbetar jag med projektet Matchning Södertörn.

Conny kommer närmast från ett jobb som enhetschef inom handikappomsor- gen i Södertälje.

- Jag tilltalades av projektidén här i Nykvarn, säger han. Det är något av obruten mark, och jag är en entrepre- nörssjäl som gillar att starta nya verk- samheter.

- Och jag ser väldigt positivt på möjligheterna att skapa jobb och prak- tikplatser, avslutar han. Företagare- föreningen är en väldigt öppen och samarbetsvillig partner, så jag tror att det här ska gå riktigt bra! n

Den 10 april 2008 gav kommunfullmäktige AB Ny- kvarnsbostäder i uppdrag, att tillsammans med kommun- förvaltningen, genomföra ett visionsarbete för Nykvarns Centrum.

Förslaget till centrumvisionen har ta- gits fram i samarbete med arkitekt Kjell Forshed och landskapsarkitekten Sture Koinberg och utgår från det som är Nykvarns samhälles speciella kvali- teter, karaktär och identitet. Det är det som vi nu ska utveckla, förbättra och förtydliga.

Centrumvisionen kommer att ställas ut för samråd i kommunhusets foajé un- der perioden 15 september - 6 oktober.

Du kommer att få information om, samt kunna tycka till om, förslaget på flera olika sätt: på öppna möten, via chatt och diskussionsforum på www.nykvarn.se och i Tutans septembernummer där vi kommer att ägna fyra sidor åt visionen.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september kl. 18.00-19.00 pre- senterar Nykvarnsbostäders vd Johan Tynnerström, kommunchef Sune Eriks- son och arkitekterna Kjell Forshed och Sture Koinberg visionen och svarar på

frågor. n

Tyck till om centrumvisionen!

Arbetsgruppens vision av hur det nya centrumet skulle kunna gestalta sig.

Utbyggnad av VA-ledningar

Nykvarns kommun har sedan någon vecka börjat bygga vatten- och avloppsledningar utmed gång- och cykelvä- gen längs Turingeån mellan Fredriksbergsvägen och Hök- mossbadet.

- Det är steg ett i en utbyggnad av VA- ledningar som ska serva dels två nya, planerade bostadsbildningar, dels det befintliga boendet vid Farfars Udde, förklarar kommunens VA-ingenjör Åke Svensson.

Detaljplan och miljö

Det finns två detaljplanelagda områden där det är tänkt att bostäder ska byggas, norr respektive söder om gång- och cy- kelvägen.

-Vi förbereder för dessa områden i tre etapper, varav det här är den första, sä- ger Åke Svensson. I en andra och tredje etapp ska VA-ledningen sedan förläng- as söderut, förbi nästa bostadsområde och vidare till Farfars Udde.

- Det är dessutom en åtgärd för att på sikt minska miljöbelastningen på sjön Yngern, förklarar han.

En avloppspumpstation kommer också att anläggas, och arbetet beräk- nas vara klart 15 oktober.

- Under byggtiden kommer fram- komligheten på gång- och cykelvägen utmed Turingeån att vara begränsad på grund av byggtrafik, och tidvis kom- mer den att vara avstängd, säger Åke Svensson. Vi hänvisar därför till den nya gång- och cykelvägen som byggts utmed Hökmossvägen från Turingesko- lan ner till Hökmossbadet.

Bro & Väg AB är entreprenör och Åke vädjar om förståelse för de störningar som kan uppstå under byggtiden. n

(12)

Bussar ersät- ter tågen

Som vi tidigare har berättat i Tutan kommer Svealandsba- nan att byggas ut på sträck- an Läggesta-Södertälje för att öka spårkapaciteten. Det innebär att resenärer från Nykvarn får ta ersättnings- bussar på sträckan under perioden 10 augusti-25 oktober.

- Det ingår i det som kallas ”Kraft- samling Stockholm-Mälardalen”, be- rättar Anders Larsson, kund- och marknadsansvarig vid SJ Region Stockholm. Det är ett program som omfattar totalt 44 åtgärder, där vi samarbetar med Banverket och SJ.

26 av punkterna är nu avklarade.

Bussar

För oss som bor i Nykvarn innebär ombyggnadsarbetena att vi får åka buss under 10 veckor i höst. Håll- platserna blir som tidigare Lägge- sta, Nykvarns station och Södertälje Syd, och de nya tidtabellerna finns att läsa och ladda ner från SJ:s hem- sida www.sj.se.

- Vi räknar med att kvaliteten på Svealandsbanan kommer att öka vä- sentligt, säger Anders Larsson. Mö- tesspåret mellan Nykvarn och Läg- gesta innebär att trafiken kommer att flyta mycket smidigare. n

Dags för p- övervakning

Som vi berättade i förra numret av Tutan har Nykvarns kommun för- berett införandet av p-övervakning inom kommunen. Nu har beslutet tagits av kommunfullmäktige, och snart är övervakningen igång.

- Vi startar den 17 augusti, berät- tar gatu- och trafikingenjör Thomas Sjöstrand. Vi har träffat en överens- kommelse med Södertälje kommun, och våra egna p-lappar är klara.

Så nu är det dags att tänka efter ordentligt innan du parkerar bilen i Nykvarns kommun! n

TACK!

Ett stort tack till de företag som sponsrade dagsprogrammet med bland annat Amy Diamond och Svante Thuresson:

ABF, Björcks Busstrafik, Björnbergs Åkeri, Blixt-El, Bommersvik konferens, Clipp Corner, Gnesta Färghus, Greken i Turinge, ICA Supermarket Nykvarn, IngaLills Blommor, Jackpot, Jober Nykvarn, Mekservice, Mångfaldens Hus, Nordic Service Team, Nykvarnsbostäder, Nykvarns VVS, Profilma- karna Södertälje, Rhengolds Djurbod, Restaurang Rhodos, Restaurang Terrassen, Statoil Nykvarn,

Swedbank/Fastighetsbyrån, Turinge Bensin, Vidbynäs Golf Club, Vidbynäs Slott.

Ett särskilt tack till vår konferencier Tony ”Greven” Wisborg och Janne Söderström, Basta Arbets- kooperativ med medarbetare.

Lördagen den 6 juni firades Na- tionaldagen och Nykvarnsda- gen i Folkets Park. Och vilken folkfest det blev! Dagsprogram- met bjöd bl a på uppträdanden av Amy Diamond och Nykvarns Musikkår med gästartisterna Cecilia Johansson och Svante Thuresson.

Besökarna kunde även titta på street- dancegruppen JAM, nycirkus, modell- flyguppvisning och prova på olika ak- tiviteter.

Kvällens program med Brolle, Ric- hard Herrey, Little Gerhard, Rock- Olga, Lennart Grahn, Sirpa Waronen och Joseph Barabas fick hela parken att rocka loss.

- Dagen var en stor succé trots det ostadiga vädret, säger kultur- och fri- tidssamordnare Lottie Palmborg och

Rotarys Jan-Olof Smedberg överlämnar utmärkelsen årets ungdomsförening till Nykvarns Brottarförenings ordförande Maud Pettersson.

Folkfest i Nykvarns Folkets Park!

informationschef Lena Ramdani. Vi ses nästa år på Nationaldagen och Ny- kvarnsdagen!

Evigt unge Svante Thuresson jazzade loss för storpubliken med mäktigt komp.

Särskilt glada över Amy Diamonds framträdande var de ungdomar som passade på att få sina inköpta CD-skivor signerade av idolen.

References

Related documents

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,