• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2005.pdf Pdf, 1.3 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2005.pdf Pdf, 1.3 MB."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Solidaritet på Lillhaga

SKATEBOARDPARK I DÄCKSHUSET

HELA SOMMARENS EVENEMANG OMBYGGNAD IGÅNG OCH PÅ GÅNG

SOMMAR-PYSSEL: NYKVARNS-KRYSSET!

SKATEBOARDPARK I DÄCKSHUSET

Solidaritet

på Lillhaga

(2)

NR 2 • JUNI 2005

Nykvarns

kommuntidning Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn

Tel 08-552 487 00 • Fax 08-552 489 99 Ansvarig utgivare: Fredrik Norberg

Redaktör: Lena Ramdani (lena.ramdani@nykvarn.se) Text: Lena Ramdani, Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström ab Trycks på Svanen- märkt papper av Östertälje Tryckeri 4.200 ex (2005) I ett spännande samarbetsprojekt mel-

lan kommunen och Turinge-Taxinge Hembygdsförening kommer vi att få en rad informativa skyltar runt omkring i kommunen. Det är informationstavlor med fakta om olika platsers historia.

De första fem skyltarna är på väg i dagarna. De handlar om Herrgården, Hammarsmedjan, Stålbruket, Erik Dahlbergs minnessten och vattenintaget till pappersbruket.

- Vi står för fakta och framtagandet av de inplastade skyltarna, och kommu- nen bekostar och sätter upp dem, berät- tar hembygdsföreningens ordförande Lennart Söderman.

Idén föddes i samband med att be- varandeplanen började arbetas fram för

Välkommen till allmän

förskola!

Den allmänna förskolan på Gammel- torpsvägen 3 har lediga platser till hös- ten. Förskolan är till för 4-5-åringar, och har verksamhet kl 9.00-12.00 måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar, samt kl 13.00-16.00 på tisdagar.

Den allmänna förskolan är helt kost- nadsfri. Du ansöker på de vanliga blan- ketterna för barnomsorg, som finns att hämta på kommunkontoret, Centrumvä- gen 24 eller på kommunens hemsida

www.nykvarn.se. ■

Onsdagen den 15 juni anordnar Frivil- ligcentralen, Svenska kyrkan och fören- ingarna i samarbete en riktig festdag i herrgårdsparken. Den riktar sig kanske i första hand till dem som är lite äldre, men alla är givetvis välkomna!

Preliminärt program:

11.00 Välkomsthälsning av kommu- nalrådet Dan Fagerlund

11.15 Musik: Telge Veteranorkester 12.00 Sånggruppen Reflex

12.30 LASSE LÖNNDAHL 13.30 Kaffe

14.00 Musik av husbandet 14.30 Kantanterna 14.45 Avslutning

Samprojekt för historisk

information

Äldredag i herrgårdsparken med Lasse Lönndahl!

Den som är i behov av hjälp för att ta sig till Herrgården kan ringa till Frivil- ligcentralen, tel 554 900 93.

snart tre år sedan. Totalt räknar man med att sätta upp ett tjugotal skyltar på olika

platser i kommunen. ■

Öppet i sommar

Kommunkontoret

Under perioden 4 juli - 5 augusti har receptionen följande öppettider:

Måndag

kl. 08.00-12.00, 13.00-18.00 Tisdag - torsdag

kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00 Fredag

kl. 08.00-12.00

Under perioden 11-29 juli kommer växeln att hålla lunchstängt kl.

12.00-13.00.

Biblioteket

Under tiden 7 juni-21 augusti hål- ler biblioteket öppet:

Tisdag-onsdag kl 10.00-16.00 Torsdag kl 14.00-19.00 Fredag-måndag stängt

❧ ❧

Tack !

Nykvarns kommun vill tacka alla Nykvarnsbor för gott tålamod under pågående arbete med byggnationen av gång- och cykelvägen utmed Centrumvägen. Ett speciellt tack till de boende utmed Vandringsvägen och Stensborgsvägen, som har be- lastats med ökad trafik under vägav-

stängningen. ■

Ett ytterligare tack för gott tålamod till boende i Ängsborgsområdet i samband med VA- arbetet på Åker- vägen och Rapsvägen. ■

(3)

Bra resultat - men kunde

vara bättre

Kommunens resultat för 2004 blev ett plus om 124,6 miljoner kronor.

Den största orsaken till det goda re- sultatet är att kommunen vid årsskif- tet sålde sitt aktieinnehav i Telge Energi AB. Resultatet enligt det s k balanskrav som Kommunallagen anger som riktmärke blev dock mer blygsamma 400.000 kronor.

- Det är positivt jämfört med de prognoser som fanns under året, sä- ger kommunens ekonomichef Lena Henlöv. Men det kunde vara bättre - och för att få en bra ekonomi som klarar målsättningen om 6 miljoner plus så måste vi bli betydligt bättre.

Plus och minus

De olika verksamheterna redovisar ett budgetöverskott på tillsammans c:a 8 miljoner kronor. Budgetöver- skottet beror till största delen på re- alisationsvinster i samband med fast- ighetsförsäljningar. Finansieringen i form av skatter, bidrag och finansiel- la poster redovisar däremot ett bud- getunderskott med c:a 6 miljoner kronor.

- Där ligger faktiskt den största orsaken till varför resultatet inte är bättre, säger Lena Henlöv. Våra skat- teintäkter för året blev sämre än be- räknat.

De verksamheter som redovisar störst underskott är några av kom- munens kärnverksamheter - grund- skolan med -4,4 miljoner kronor, omsorgen om funktionshindrade -2,3 miljoner kronor och äldreomsorgen -1,6 miljoner kronor. ■

Solen sken, massor av besöka- re och barn hade det trevligt och kommunfullmäktiges ordförande läste en dikt.

Förskolans dag den 19 maj på Tallbackens förskola blev en riktig fest!

Dessvärre smattrade inte själva den grö- na flaggan i vinden, så som skulle ha varit trevligt att få rapportera. Den är nämligen alldeles för stor för den be- fintliga flaggstången. Men den svenska flaggan hissades, och på förskolans vägg hängde den prestigefyllda gröna flaggan värdigt.

Sång och dikt

Den officiella invigningen stod kom- munfullmäktiges ordförande Effe Öst- man för. Han hyllade Nykvarns alla barn för deras fina miljöarbete, och uttryck- te en förhoppning att detta skulle smit- ta av sig även till föräldrarna. Med en dikt av Pär Lagerkvist förklarade han Tallbacken officiellt som en Grön Flagg-förskola.

Den månghövdade publiken fick också höra flera glada sånger från förs- kolebarnen, innan det var dags för den traditionella Tallbacksjoggen.

Samtliga barn sprang i olika takt run- dan runt området och gick i mål utanför

Feststämning när Tallbacken fick sin

Gröna Flagg

förskolans entré. Det blev ett tjusigt idrottsevenemang där alla var vinnare, i bokstavlig mening. Varje deltagare fick nämligen en egen medalj att hänga runt halsen - och detta blev också en perfekt slutpunkt på en festlig dag för liten som stor.

Även i Taxinge

Tutan har tidigare också berättat om Grön Flagg-arbetet på Taxinge försko- la. Även där hissades flaggan för första gången den 19 maj - grattis igen, även till er!

Invigning och jubileum på Lillhaga

Fredagen den 23 september är det invigning av Lillhagaskolans första ombyggnadsetapp - och samtidigt stor jubileumsfest! Då firar nämligen skolan 50 år. Mer information kom- mer framöver på www.nykvarn.se.■

❧ ❧

Alla fick medalj i Tallbacksjoggen.

(4)

Redan före projektets avslutningsdag hade Lillhagaskolans elevråd, som an- ordnade hela hjälpinsatsen, kunnat räk- na in ett rejält resultat av sina ansträng- ningar. Eleverna i F-3 Östan hade sam- lat in nära 3.000 kronor på sitt arbete om rymden. Eleverna i år 6-9 genom- förde Operation Dagsverke. Och freda- gen den 27 maj förvandlades hela sko- lan till en stor festplats när man gjorde en gemensam insats.

Lotterier och loppis

Lärarna Christer Sandberg och Bengt Widén tar lott efter lott i den finurliga tombolan där tre händer sträcks ut med olika frukter - är det två frukter som är lika så vinner man. De har vunnit böck- er, en ring och fina hårspännen, som de - i ärlighetens namn - inte tycks allde- les i behov av...

Runt om på skolgården sjuder det av aktivitet. Vid ett bord räknar elevrådets representanter samman de insamlade medlen och staplar backar för att visa hur mycket man fått ihop - ända tills sta- peln blir så hög att den inte klarar blås- ten, utan måste delas upp.

Loppmarknad, bok- och serietid- ningsförsäljning samt försäljning av glass och fika adderar till inkomsterna.

- Kul att kunna hjälpa

I matsalen uppträder lillstjärnorna från Östans 2-3:or inför en verklig storpu- blik. Det ena numret efter det andra får

Solidaritet i praktiken

Det dansades, sjöngs, spelades, tävlades och mycket, mycket annat. När Lillhagaskolans elever bestämde sig för att göra något för tsunamikatastrofens offer blev det en hel rad aktivite- ter - och allt kulminerade i en insamling med loppis, uppträdan- den och olika typer av försäljning i skolan.

Sagoböcker och hårspännen vann lärar- na Christer Sandberg och Bengt Widén

ljudliga ovationer av både ungdomar och vuxna.

I ett klassrum presenteras en annor- lunda konstutställning. Klass 5 D stäl- ler ut fina linoleumsnitt och visar också hur tekniken går till. För en blygsam penning kan man få köpa snitten i ett samlingshäfte.

- Jag har stått här i en dryg halvtim- me, och vi säljer riktigt bra, säger Mari som är på plats i konstutställningen.

- Elevrådet har ordnat insamlingen, men hela skolan är med i jobbet.

Mari tycker att syftet med insam- lingen, att stödja tsunamioffren, är bra.

- Det är bra att kunna hjälpa till ef- ter en sådan katastrof, säger hon. Det känns rätt att vara med och bidra på det här sättet.

Totalt samlade Lillhagaskolans elev- er in 26 295,50 kronor, som kommer att sändas till Radiohjälpen.

- Kul att kunna bidra på det här sättet, tycker Mari.

Inför en stor publik hölls en rad bejub- lade framträdanden (nedan).

Egenhändigt tillverkade kylskåpsmagneter bidrog till det fantastiska resultatet

(5)

I väntan på vad som slutligen ska hända med Däckshuset håller en rad verksamheter på att utvecklas där alldeles av egen kraft - huvudsakligen med ideella insatser, men ibland också i samverkan med kommunen. Som t.ex. den 400 kvadratmeter stora skate- boardpark som byggts upp i samverkan mellan fritidsgård- ens ungdomar och kommunen.

Det har länge funnits ett stort intresse för skateboard bland kommunens ung- domar. Med hjälp av ett professionellt skateboard-företag har kommunen där- för låtit bygga flera banor i en spännan- de inomhuspark i just Däckshuset.

- Inom en snar framtid kommer den att vara klar att använda, berättar Nykvarns skolchef Kent Påledal. Vi har haft brandsyn och gått igenom de sista detaljerna - säkerhetsfrågor och liknan- de.

Populärt bland ungdomar

Att ungdomarna på fritidsgården aktivt deltagit i planeringen är bra i sig. Nu vill man att detta engagemang också ska hålla i sig i framtiden, eftersom det är ungdomarna själva - organiserade ge- nom fritidsgården - som ska driva par- ken.

- Den kommer att bli ett viktigt till- skott för kommunen, säger Kent Påle- dal. Det blir såvitt jag vet den enda in- omhusparken för skateboard i området, så vi får samtal och mail från ungdo- mar även i de omkringliggande kommu- nerna.

- En särskild finess är att alla banor går att montera ner och flytta, fortsätter

Kent. Så även om man skulle besluta att upplåta Däckshuset till någon annan verksamhet i framtiden finns banorna kvar och kan sättas upp någon annan- stans.

Flera verksamheter

Men Däckshuset innehåller redan flera verksamheter, och har börjat sjuda av liv av egen kraft, så att säga. Innan man ens är i närheten av att fatta ett beslut om husets slutliga användning har tryck- et från föreningarna gjort att huset grad- vis fyllts med verksamhet.

- Nykvarnspartiet har sina lokaler där sedan tidigare, berättar Kent Påle- dal. Dessutom finns linedanceförening- en Millwalkers där. Musikrörelsen Rock

& Culture har byggt replokaler i Däcks- huset och använder dessa regelbundet.

Slutligen har Nykvarnsrevyn också an- vänt lokalerna för repetitioner.

Bob Wållberg, ordförande i kommu- nens Beredningsgrupp Kultur & Fritid, har stora förhoppningar på Däckshuset inför framtiden.

- Det finns ytterligare föreningar som trycker på och vill in i Däckshuset, säger han. Jag hoppas på en snabb be- redning och ett snart beslut, så att vi kan planera lite mer långsiktigt för framti- den.

- Samtidigt ska vi glädjas åt det som har åstadkommits hittills, tillägger han. Den

verksamhet som finns där idag stämmer ganska bra med de önskemål som har framförts av olika människor, bland annat i ett 80-tal skriftliga svar i sam- band med ett öppet hus där vi diskute- rade Däckshusets framtid.

Struktur och beslut

Just nu håller man på att ge driften av huset en viss struktur i samverkan mel- lan de organisationer som finns där.

- Gemensamt ska vi inte bara ha öppet för de olika verksamheterna, utan också driva caféet, säger Bob Wållberg.

Och vi diskuterar med bland annat Frys- huset, som ju har bred erfarenhet av den här typen av verksamhet.

Just nu är all verksamhet i Däcks- huset preliminär, i avvaktan på ett slut- ligt beslut. Men varken Bob Wållberg eller Kent Påledal är rädda för att verk- samheterna ska muta in sig så att det ska bli svårt att ändra riktning, om be- slutet skulle bli sådant.

- Vi har varit väldigt tydliga på den punkten när vi upplåtit lokaler till de olika aktiviteterna, säger både Kent och Bob. Det är tillfälliga lösningar, och vi kan inte ge några garantier för vad som ska hända i framtiden.

Fullmäktiges ordförande Effe Öst- man (m) kan dock inte utlova något snabbt beslut.

- Vi jobbar i budgetarbetet efter en modell som kallas ”Projekt Gemen- skapsföretag”, där vi utgår från att kom- munen blir en av delägarna, men där kostnaderna i övrigt ska bäras av verk- samheterna själva utan att belasta kom- munens budget, säger han.

- Men innan vi är där måste vi föra en klar politisk diskussion om vad vi vill ha i Däckshuset och hur det ska utfor- mas. Jag tror knappast att något kom- mer att hända under hösten, utan vi tit- tar nog snarare på år 2006, säger han.

Kent Påledal deltar också i bered- ningen av ärendet på tjänstemannasidan, men han vill slå ett slag för det som fak- tiskt finns där nu.

- Låt oss njuta av den fina verksam- het som finns där så länge!

Däckshuset tar sig egna former

Här kommer du att kunna åka skate- board från och med i sommar!

(6)

Det händer i Nykvarn i sommar:

Allsång med Bosse Larsson:

Söndag 31/7

kl. 18.00-20.00

Söndag 28/8

kl. 18.00-20.00 Allsången kommer att innehålla lokala uppträdanden och en hemlig gäst. Sca- niakören medverkar i augusti. Entré 120 kr/person. Barn upp till 12 år gratis i målsmans sällskap.

Konstutställningar:

Dagligen kl 12.00-18.00

11 - 22 juni

Kjell Isaksson

24 juni - 15 juli

Johannes Kvissberg och Fia Kvissberg

16-22 juli

Birgitta Almman och Lina Holme, två generationer ställer ut tavlor.

23 - 29 juli

Birgitta Mångsén

30 juli - 5 augusti

Fotoutställning med Micke Gustavsson m.fl.

6-19 augusti

Francina Damulda-Larsson.

Trädgårdsmässa:

2-4/9

kl. 10.00-17.00. Inspirerande utomhus- mässa, föreläsningar av Bo Rappne.

Entré: vuxen 60 kr, pensionär 50 kr.

Barn 5-15 år 30 kr.

Auktioner:

Lördag 9/7 och 13/8

K. Jacobssons Auktionshus håller auk- tion på Taxinge slott. Visning av före- målen från kl. 12.00, auktionen startar kl. 13.00.

Evenemangen som presenteras i Tutan är ett urval från evenemangskalendern på Nykvarns kommuns hemsida www.nykvarn.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

FRITIDSGÅRDEN

Fritidsgården är stängd från den 1 juli - 21 augusti.

TURINGE-TAXINGE Hembygdsförening

● Söndag 3/7

Öppet hus i Smedsbygget

Kl. 12.00-14.00

● Söndag 7/8

Öppet hus i Smedsbygget

Kl. 12.00-14.00

● Söndag 21/8

Hembygdsdag med lokala hantverkare

Kl. 12.00-16.00

Damer, division 3

● Lördag 18/6

Kl. 15.00 NSK - Bie GoIF

● Lördag 20/8

Kl. 15.00 NSK-Hällbybrunns IF

● Lördag 3/9

Kl. 13.00 NSK-Triangelns IK

● Lördag 17/9

Kl. 15.00 NSK-Oxelösunds IK

Bajens herrar tränar på Nykvarns IP

Måndag 11 juli kl. 10.30

Tisdag 12 juli kl. 10.30 och 16.00 Onsdag 13 juli kl. 10.30

Träningsmatch:

● Onsdag 13/7

Kl. 19.00 NSK Herrar-Hammarby IF

NYKVARNS SK VIDBYNÄS GOLF

● Tisdag 21/6

Christos Masters - kändisgolf med 125 startande. www.christosmasters.se

● Måndag 25/7

Kval till Masters. De 48 bästa amatö- rerna gör upp om fyra platser till Mast- ers på Kungsängen.

● Ons-fre 24-26/8

Swedish International - SM för damer och herrar.

www.vidbynasgolf.se, tel 554 906 00

TAXINGE SLOTT

www.taxingeslott.se, tel 0159-701 14

NYKVARNS HERRGÅRD Äldredag i

herrgårds- parken

onsdag den 15/6

kl 11.00-15.00

Festföreställning med Lasse Lönndahl, kaffe och massor av musik!

Välkommen!

Skateborden i Däckshuset (se sid 5) kommer att öppna inom kort, se kom- munens hemsida www.nykvarn.se för mer information.

SKATE I DÄCKSHUSET

Herrar, division 3

● Onsdag 22/6

Kl. 19.00 NSK - Värmdö IF

● Söndag 7/8

Kl. 14.00 NSK-Älvsjö AIK FF

● Söndag 14/8

Kl. 14.00 NSK-Tyresö FF

● Söndag 28/8

Kl. 14.00 NSK-Reymersholms IK

● Söndag 18/9

Kl. 14.00 NSK-Rapa-Nui FK

(7)

I Nykvarn pågår just nu en spännande undersökning. I en stor enkät till 1.000 invånare kartläggs vad vi gör när det gäller kultur och fritid - och vad vi vill ha.

Det är en ambitiös undersökning som kan ge flera goda effekter. Dels ger den en bra bild av vad vi Nykvarnsbor gör och vill göra i framtiden, men dels ger den också en bild av hur föreningsak- tiva vi är, hur ofta vi göra olika saker, hur vi får information om verksamhe- ten och liknande.

Bra frekvens

Det är Skandinaviska Utvärderingsin- stitutet UviAB som gör undersökning- en på uppdrag av Nykvarns kommun.

Den innehåller 119 frågor om allt möj- ligt inom kultur- och fritidssektorn.

Här kan man svara på om man utövar någon idrott, om sin motionsverksam- het, hobbies, hur man nyttjar biblio- tek, läsvanor, hur man går ut och äter...

Här byggs en ganska komplett bild av vad vi gör på vår fritid.

- Svarsfrekvensen har varit över- raskande god, säger skolchef Kent På- ledal och kultur- och fritidssamordna- re Lottie Palmborg, som håller i enkä- ten från kommunens sida. Redan i den första omgången fick vi in 50% av svaren, vilket är mycket ovanligt. Vi siktar på att totalt få in cirka 70% svar.

- Jag vill bara understryka att man är helt anonym, säger Lottie. Den sif- ferkod som finns på enkäten finns för att vi ska kunna skicka ut påminnelse om vi inte har fått svar. Så fort svaret kommer in stryks koden, och då går inte enkäten att identifiera längre.

Gott underlag

Enkäten har gått ut till slumpvis utval- da invånare i åldrarna 12-69 år.

- Några har reagerat över att enkä- ten går till så unga människor, men 12- åringar är faktiskt helt mogna för att svara på den här typen av frågor, sä- ger Kent Påledal. Dessutom är de i hög grad aktiva i den typ av verksamheter vi undersöker, så det vore fel att inte låta dem få ge sina synpunkter och er- farenheter.

Resultatet av enkäten ska presen-

teras i september i år, och den kommer att ge ett gott underlag för beslut och planering av kommunens kultur- och fritidsaktiviteter över de kommande 5- 7 åren.

Man kommer nämligen inte bara att se vilka verksamheter vi ägnar oss åt, hur ofta vi gör det och hur nöjda vi är med vår fritid. Svaren kommer också att kunna uttyda vad män respektive kvinnor tycker, vad vi tycker i olika åldrar eller vad man tycker i olika de- lar av kommunen.

Tutan återkommer givetvis med ett fylligt reportage när resultatet presen- teras senare i höst!

Hur går det med vård- och omsorgsplanen?

Sammanställandet av en vård- och om- sorgsplan för Nykvarns kommun rul- lar på. Det konkreta arbetet med att sammanställa planen ligger hos Anne- Marie Lundqvist och Gertrud Almberg på kommunens vård- och omsorgskon- tor.

- Vi har träffat Beredningsgruppen Vård & Omsorg flera gånger, säger Gertrud Almberg. Löpande har vi sam- lat in de synpunkter som finns och håller på att sammanställa dessa.

Målet är att ha en färdig plan för beslut i höst. Tutan bevakar givetvis det fortsatta arbetet. ■

Nu kartläggs våra fritidsvanor

❧ ❧

Fotboll, golf, restaurangbesök? Nu kart- läggs våra fritidsvanor.

Våffelkvällar i HERRGÅRDS-

PARKEN

Frivilligcentralen anordnar våffel- kvällar i Herrgårdsparken under sommaren. Onsdag 22 och 29 juni, 6 juli samt 3 och 10 augusti kl.

18.30.

● Söndag 14/8

Kl. 18.00 Parksommar med

Jerry Williams

och bandet

Rebel Dela Questa.

Arrangör: Folkets Husföreningen.

Biljettförsäljning www.ticnet.se

● Lördag 27/8

Kl. 14.00.

PRO:lig dag

med uppträdande av Towa Carsson och Göte Wil- helmsson, Berit Carl- berg och Osvald Löpare samt Pia Abrahamssons or- kester som spelar dansmusik.

Arrangörer: ABF och PRO Turinge.

Ungdomsrock

På kvällen anordnas drogfri rockkväll för ungdomar. För mer information se kommunens evenemangskalender samt annonser. Arrangör: ABF

FOLKETS PARK LIONS

LOPPMARKNAD

● Lördag 27/8

Kl 13.00-16.00 vid Hökmossbadet.

(8)

Det är också viktigt att sätta in frågan i ett rimligt perspektiv. Nykvarn är ing- en otrygg plats - tvärtom. I den redo- visning över Sveriges kommuner som Aftonbladet nyligen publicerade hade Nykvarn toppbetyg.

- Men det betyder inte att det inte finns brister ändå, säger Bengt. Eller åt- minstone saker man kan se över för att

trum rent och fritt från skräp och bråte och trafikfrågor.

- Dessutom gjorde vi en liknande tripp med bil till Taxinge, Finkarby och Nygård. Det ser rätt idylliskt ut, men vi ska ta en träff med de boende där för att höra deras synpunkter, säger Bengt.

Så småningom ska man ha gått ige- nom Nykvarns alla delar på motsvaran- de sätt.

Hela fältet

Bengt vill gärna framhålla att trygghet inte bara handlar om kriminalitet och överfall.

- I Nykvarn ska man vara trygg över hela fältet - det ska vara tryggt att bo här, tryggt i trafiken och fritt från van- dalism och klotter.

- Och våra medborgare ska känna sig så trygga och att de har ett så starkt stöd från kommunen att de själva reagerar när de ser missförhållanden.

Ett långtgående exempel på det är Far- sor och Morsor, som kom igång igen ef- ter ett möte i Björkestaskolan i höstas.

- Där är en grundutbildning genom- förd, berättar Bengt.

Annars tittar man på vad som görs på andra håll i landet. I Örebro finns ett intressant försök med en föräldrautbild- ning på gång.

- Det fungerar ungefär som ett avtal föräldrar emellan, där man enas om ti- der och gränsdragning så att alla har samma förutsättningar.

Exakt hur trygghetsarbetet i Ny- kvarn utvecklas vet vi alltså inte i detta skede - men man arbetar vidare efter planerna, och är öppna för alla idéer, tips och synpunkter.

Kommunchef Bengt Persson tycker att trygghetsfrågorna har hög prioritet

Trygg i Nykvarn

- Det här är en viktig fråga. Därför är det också viktigt att kom- munledningen och ledande politiker engagerar sig.

Så motiverar kommunchef Bengt Persson sitt och kommunalrå- det Dan Fagerlunds engagemang i arbetsgruppen ”Trygg i Ny- kvarn”.

behålla den goda tryggheten i kommu- nen.

Trygghetsvandring

En av de åtgärder man har börjat med i arbetsgruppen är att göra trygghetsvand- ringar. En sådan i centrum ledde till ett litet åtgärdsprogram, som bl.a. handla- de om bättre belysning, att hålla cen-

Nytt i sommar

Vidbynäs slott igång

Den första delen av Vidbynäs slott har nu öppnat. Det är den ombygg- da flygeln och 37 hotellrum i den s.k.

”röda byn”, Axa.byn, som har slagit upp portarna för besökare.

- För Nykvarnsborna kan det vara bra att veta att det redan nu

finns tillgång till hotellrum, säger plats- chef Andreas Turesson på Vidbynäs Slott.

I flygeln finns nu en spa-anläggning och en tillbyggd inglasad veranda med matsal. I höst planerar man matlag- ningskurs för Medmera-kunder i prov- köket, och samtidigt börjar också om- byggnaden och renoveringen av själva slottet.

- Planen är fortfarande att vi ska kun- na inviga slottet till hösten 2006, säger Andreas.

Telefon 554 907 00. ■

Greken i Turinge

Under sommaren kommer också en helt ny restaurang till kommunen. Då slås portarna upp hos Greken i Turinge.

- Det blir förstås riktig grekisk mat, berättar ägaren Giorgios Dukakis.

Restaurangen får 25 platser inomhus och 50 utomhus i riktigt fin miljö.

- Men vi kommer också att erbjuda grekisk take-away, lovar Giorgios.

Exakt tidplan är inte bestämd, men någonstans runt midsommar tror han att man ska vara redo att öppna.

- Vi kommer att sätta upp löpsed- lar runt om i Nykvarn och Södertälje, berättar han.

Om du vill kolla själv är telefon-

numret 552 455 95. ■

(9)

En skolportal är en webbplats, en hem- sida, med ett särskilt tema - i det här fallet skolan. Den innehåller förutom ren information också en rad tjänster som e-post, chattrum, bokningsfunktio- ner och liknande.

Brett innehåll

Nykvarns skolportal kommer att ha ett brett innehåll, berättar projektledare Anna Sundquist.

- Den ska bland annat innehålla oli- ka dokument från skolan, nyheter, in- formation, läxor, matsedel, schema, oli- ka länkar och en elevsida.

Funktioner som ska finnas är bland annat internmeddelanden, kalender, när- varorapportering, diskussionsforum och möjlighet att söka olika personer inom skolan.

- Skolportalen kan i första skedet an- vändas av elever i årskurserna 6-9 och deras föräldrar och lärare, säger Anna.

Flera fördelar

Portalen kommer att innebära en rad fördelar för både elever och föräldrar.

Som förälder kan man få informa- tion om skolan, följa elevens arbete, få tillgång till schema, läxor och prov. Med

ett eget lösenord får man också tillgång till de olika funktionerna, vilket kom- mer att underlätta kommunikationen mellan lärare och föräldrar betydligt.

Som elev kan man gå in och ta del av läxor, prov och schema även hemi- från, t.ex. vid sjukdom, eller om man är bortrest. Man kan även ha kontakt med andra elever och delta i projektarbete.

Information och utbildning

- Allt har fungerat bra i uppbyggnads- skedet så här långt, säger Anna Sund- quist, som är nöjd med hur projektet utvecklas. Men på slutet är det också viktigt att lärarna och skolpersonalen tar till sig utbildningen ordentligt för att allt ska fungera smidigt.

Där kan det kanske ta lite tid innan inkörningen är klar. På samma sätt kan det kännas ovant för elever och föräld- rar att arbeta med det nya verktyget.

Men information kommer att gå ut un- der hösten till samtliga berörda, och en enklare utbildning för elever och föräld- rar kommer också att finnas tillgänglig.

- Vi kör igång med en pilotklass först för att utvärdera under några veckor, innan vi slår på systemet för alla, säger Anna Sundquist.

Skolplan med fyra

ben

Nu är Nykvarns splitter nya skolplan antagen. Och efter ett omfattande demokra- tiskt arbete har man sam- lat ambitionerna i en plan runt fyra målområden.

”Skolans huvuduppgift är att över- föra kunskap. Bildningsarvet blir en bro till nästa generation. Vår skola ska präglas av pedagogisk mångfald och frihet.”

Så står det i förordet till den nya skolplanen. Det är något av den bild som ska ligga till grund för kommu- nens samlade ansträngningar i sko- lans alla stadier.

Fyra mål

Skolplanen har växt fram efter en lång process. Skolchef Kent Påledal är den som har lett det praktiska ar- betet med att ta fram planen.

- Planen har diskuterats grund- ligt och vi har steg för steg samlat ihop alla synpunkter till det här do- kumentet, säger Kent.

Man började med att ta fram syn- punkter på vad som är viktigt i en ny skolplan.

- Det blev över 200 målbeskriv- ningar, säger Kent. Efter att ha sam- lat dem i olika kategorier kom vi till slut fram till fyra rubriker som blir våra prioriterade målområden.

De fyra områdena är:

• lärande

• demokrati och samverkan

• trivsel och trygghet

• hälsa

De fyra områdena är i stor utsträck- ning inriktade på att ge eleverna de bästa möjligheterna inte bara under skoltiden, utan även i det fortsatta lärandet och i fråga om självrespekt och självförtroende i framtiden.

I avsnittet ”hälsa” slår man fast vikten av elevernas goda hälsa, och har som mål att inte bara den fysis- ka hälsan ska förbättras, utan att även elevernas kostvanor ska ge- nomgå en förbättring.

Skolplanen landar i din brevlå- da tillsammans med detta nummer

av Tutan. ■ ■ ■

Skolportalen - en direktlänk in i skolan

På sid 3 berättade vi kort om att Tax- inge förskola officiellt hissade sin gröna flagg för första gången på Förskolans dag den 19 maj. Men man gjorde annat kul också - då fick nämligen alla barn på Tax- inge förskola springa Valp-ruset.

36 barn i åldrarna 1-5 år stod på start- linjen iförda nummerlappar när startsig- nalen ljöd. I sin egen takt sprang, jog- gade, gick eller strosade barnen den 500 meter långa banan.

På vägen fanns en vatten- och en rus- sinkontroll. När alla kommit i mål fick deltagarna medaljer i blågult band, samt banan och grillad korv att festa på.

Valp-ruset på Taxinge förskola

- Detta var ett riktigt roligt sporte- venemang för de minsta som vi defini- tivt kommer att göra om, hälsar barn och personal på Taxinge förskola. ■

I slutet av november lanseras en skolportal i Nykvarns kommun.

Från den dagen har kommunens elever i årskurserna 6-9, deras

föräldrar och lärare en direktlänk in i skolan, när som helst på

dygnet, med flera olika funktioner och var i världen man än

befinner sig!

(10)

I ett första skede är det ombyggnaden av kommunkontoret som har påbörjats, vilket besökare till kontoret kunnat no- tera.

Nödvändig ombyggnad

Ombyggnaden av kommunkontorets lokaler är inte bara efterlängtad av all personal, den är närmast nödvändig.

- Nu får vi äntligen en rimlig arbets- miljö, säger kommunens personalchef Fredrik Norberg. Vi får ordentlig venti- lation och en arbetsmiljö som ska göra det behagligt både för personalen och för besökare. Dessutom får vi samla ihop våra olika kontor i en och samma byggnad, vilket naturligtvis är mycket bättre än att vara utspridda över Cen- trum.

Fastighetschef Per-Göran Skog hål- ler med.

- Ventilationen i kontorsbyggnaden är helt undermålig. Den är dels utsliten

och ger låg effekt. Men dessutom är cir- kulationen felvänd, eftersom den tar in friskluft i botten och släpper ut den längst upp. Det innebär att det sugs in avgaser och partiklar utifrån.

Entrén först

I dagarna avslutas den första rivnings- etappen, och ombyggnaderna startar.

- Vi börjar med den nya entrén och receptionen, samt med de kontorsrum som finns i den delen av byggnaden, be- rättar Per-Göran Skog.

Både Per-Göran och kommunens skolchef Kent Påledal - som också an- svarar för kultur och fritid - ser fram emot den nya receptionen.

- Den kommer att ge helt andra möj- ligheter att ge service till våra medbor- gare, säger Kent Påledal. Förutom att det blir luftigare och vackrare så kan vi här ha plats för utställningar, turistin- formation och liknande.

Denna första del av ombyggnaden beräknas vara klar i september - då ska vi kunna se den nya receptionen i hör- net närmast affärscentrum, bredvid Nykvarns Frukt och Grönt.

Trappa och paviljonger

I nästa steg byggs först en stor invändig trappa, som personal och besökare ska använda för att ta sig till de olika vå- ningsplanen.

- Det befintliga trapphuset ska enbart användas av hyresgästerna högre upp i fastigheten, säger Per-Göran Skog. His- sen ska däremot också användas för de som besöker kommunkontoret med barn- vagn och de som är rörelsehindrade.

Dessutom byggs det ut en andra vå- ning över nuvarande Folkets Hus-bygg- naden och ovanför den tidigare pizzeri- an.

- Den vinklas en smula, så att det blir som en sammanhängande övervåning, sä- ger Per-Göran. På så sätt kan till exempel kupolen i Folkets Hus bevaras.

Parallellt med detta påbörjas också ombyggnaden av själva kontorsutrym- mena.

- Vi har tittat på logistiken och det ska fungera, säger Fredrik Norberg. Vi får flytta runt i takt med att rummen ska byggas om och bli klara, men det ska inte vara något stort problem.

Som alla säkert har sett har ombyggnaden av kommunkontoret och Folkets Hus påbörjats. Under en tid framöver får vi nog finna oss i att det är en byggarbetsplats i centrum - men resul- tatet ska förhoppningsvis göra det väl värt!

Ombyggnad pågår

(11)

Planen består egentligen av tre delar, där varje del dessutom är mer gene- rell än konkret i varje punkt. I det för- sta skedet handlar det om ett sjuttio- tal bostäder som ska byggas i natur- partiet söder om affärscentrumet. I en andra del tittar man vidare på de om- råden som inte finns med i den här planen - utefter Centrumvägen, Gam- meltorpsvägen och liknande. I en tredje del handlar det om hur den kommersiella delen av centrumet ska utvecklas.

Flexibel

- Vi har medvetet velat utarbeta en flexibel plan, säger samhällsbygg- nadschef Urban Dahlberg. Det känns dumt att spika fast exakt vad som ska finnas på varje plats, eftersom förut- sättningarna kan förändras över åren.

Därför innehåller planen delmoment där vi anger vad vi önskar uppnå - sedan får detaljerna utarbetas när det blir aktuellt att starta projekteringen.

Några förändringar av den typen som Urban beskriver har redan påverkat den första etappen av centrumplanen.

Dels har området för bussgaraget undantagits i planen. Där får man tit- ta vidare på vad som ska hända i fram- tiden.

Dels har också Banverkets krav gjort att man undantagit vissa delar som ansetts ligga för nära järnvägs- spåren - där gäller den befintliga de- taljplanen.

Vad händer nu?

I den aktuella delen av planen före- slås cirka 30 lägenheter byggas i ett bilfritt område på höjden mellan affärscentrumet och kom- munkontoret och Michael Winklers väg (markerat med grönt på kartan), samt ytterligare 40 inom den s.k. Pulkabacken samt ovanpå det ombyggda kommunhu- set.

- Det är Nykvarnsbostäder som ska bygga där, och det blir fastighe- ter av samma typ som i kvarteret Kaf- fekvarnen, säger Urban.

Lägenheterna kommer alltså att byggas i tvåvåningsfastigheter i ett bilfritt område. I området kommer det

att finnas en stor lekplats och parke- ringsplatserna läggs långt ifrån de ytor där barnen ska leka.

Fortsättning

I de kommande delarna, som möjlig- görs med den flexibla form detaljpla- nen har fått, ska man titta vidare på hur bostadsbyggandet och omvand- lingen av centrum kan fortsätta.

- Då ingår t.ex områden runt Cen- trumvägen och Gammeltorpsvägen, säger Urban Dahlberg.

- Det är inga stora ytor som finns där, men det går att förtäta bebyggel- sen och skapa bostäder på flera stäl- len.

- När det gäller centrum måste det bli en ordentlig utredning som inte bara omfattar utseende och funktion, utan också vilka behov Nykvarn har och vilka ekonomiska förutsättningar som gäller, säger Urban. Förutom de kommersiella lokalerna finns det ock- så goda möjligheter att bygga bostä- der ovanför affärslokalerna, så som har gjorts i många moderna och upp- rustade centrumanläggningar.

Utställning

Detaljplanen för Nykvarns centrum ställs ut under sommaren, och kom- mer troligen att finnas både på kom- munkontoret och i biblioteket. Ett samrådsmöte kommer också att an- ordnas.

Närmare detaljer om utställning- en, plats och tid kommer att annonse- ras i Länstidningen och på www.nykvarn.se.

Centrumplanen ställs ut

Många turer har det varit om utbyggnadsplanen för Nykvarns centrum. Men nu är i alla fall det första steget klart för beslut - och planen kommer att ställas ut hela sommaren.

Folkets Hus och bibliotek

Kent Påledal är särskilt glad över om- byggnaden av Folkets Hus och ytorna för ett nytt bibliotek som skapas i och med ombyggnaden.

- Ett nytt bibliotek ger större ytor och stora möjligheter. Det är dags att mo- dernisera biblioteket till en helt annan nivå än det befintliga biblioteket.

- Det finns stora gemensamma kul- turfördelar med att ha ett bibliotek och Folkets Hus tillsammans på det här sät- tet, fortsätter han. Vi har tittat på flera ställen där det fungerar jättebra.

En som inte är lika nöjd är Folkets Hus-styrelsens ordförande Tomas Öst- lund.

- Nej, vi ser att förutsättningarna för programverksamheten i Folkets Hus all- varligt försämras. Allmänna samlings- lokaler, som är ett av skälen till att Fol- kets Hus en gång byggdes, försvinner helt förutom den svåranvända scenlo- kal utan foajé som blir kvar.

- Vi har fått möjlighet att ställa frå- gor kring hur man tänker sig att verk- samheten ska kunna fungera och fått svar som vi nu ska gå igenom. Verksam- heten ligger nere från sista maj och ett år framåt. Någon ersättningslokal under ombyggnaden har vi inte.

- Vi fortsätter dialogen med kommu- nen om ombyggnaden och om Folkets Hus framtid och verksamhet.

Biblioteket

Bibliotekschef Carita Långsjö Rabo är gladare över den förestående flytten.

- Det nya biblioteket blir som ”kyr- kan mitt i byn” - jag hoppas och tror att det ska bli den nya samlingsplatsen för både gammal och ung i kommunen.

Veckan efter midsommar ska Carita ha en träff med arkitekten och titta över de sista lösningarna. Under resten av året fortsätter också det som egentligen kan- ske blir den viktigaste delen för det nya biblioteket - nämligen budgetarbetet.

- Ombyggnaden handlar om lokaler- na - men biblioteket handlar ju framför allt kanske om vad som finns där inne, vilket utbud vi har och vilka aktiviteter vi kan utveckla.

Något Carita hoppas mycket på är en ny utlåningsmaskin, där man själv registrerar sitt lån.

- Den frigör personal till annan ser- vice, och framför allt sparar den på per- sonalens ryggar, axlar och armar. Det är tungt att bära böcker!

- Men jag hoppas att det här ska bli lyftet för den kommunala kulturen i Ny- kvarn, avslutar hon.

(12)

Ett stort tack till Christer Jerning i Skogshäll, som har konstruerat krys- set! I nästa nummer av Tutan presen- terar vi lösningen. Mycket nöje!

Glad sommar!

Glad sommar!

References

Related documents

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

- Vi har erbjudit tomter till vår tomtkö och går nu ut via en privat mäklare för att slutförsälja den första etappen av tomterna, säger Stefan Sköldén, mark- och

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

När järnvägen kom till Nykvarn så flyttades undan för undan kommunens administrativa och kommersiella centrum från området runt Turinge kyrka till det vi i dag kallar för

– Man måste vara på tårna i varje årskull, det kommer ju hela tiden nya barn och vi måste komma ihåg att för skolan är grunden till alltsammans, säger Bob Wållberg..

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,