Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 4 kap. 8 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

4 kap.

8 §3 En legitimerad läkare, sjukhusfysiker eller tandläkare som har gått igenom viss vidareutbildning ska efter ansökan få bevis om specialistkom- petens.

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han eller hon har ett bevis om specialistkompetens enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Jfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:150.

SFS 2018:402

Publicerad den 7 maj 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :