Åke Morin (KV) Maria Johansson Arnström (S)

Full text

(1)

Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets sammanträdesrum, kl. 08:00-09:40

Beslutande Åke Morin (KV)

Maria Johansson Arnström (S)

Övriga deltagare Mats Andresen, samhällsbyggnadschef

Stefan Andersson, bygg- och miljöchef

Tony Ortenlöf, byggnadsinspektör § 68-71, 73-74 Christoffer Rydström, ekonom § 70

Cecilia Emanuelsson, planarkitekt § 69, 71-73

Pernilla Jacobsson, planarkitekt (konsult) § 69, 71-73 Susanne Ohlsson, nämndsekreterare

Utses att justera Maria Johansson Arnström (S)

Justeringens tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer § 68-74

Susanne Ohlsson

Ordförande

Åke Morin (KV)

Justerande

Maria Johansson Arnström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-08-26

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift Susanne Ohlsson

(2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 68 Godkännande av ärendelista och val av justerare

Ärendelista Sida

§ 68 Godkännande av ärendelista och val av justerare 2 

§ 69 Meddelande och information 2014 3 

§ 70 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014

Samhällsbyggnadsnämnden 4 

§ 71 Remiss Utökat strandskydd i Hylte kommun 5 

§ 72 Ändring av detaljplan - Västra Hylte 1:199 m.fl. - Godkännande av

granskningsutlåtande 6 

§ 73 Extra ärende: Remiss Granskningshandling trafikhöjande åtgärder Väg 150 i

Torup 7 

§ 74 Extra ärende: Beslut om rivningsföreläggande – XXX 10   

Arbetsutskottets beslut

Ärendelistan har varit utsänd och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar arbeta efter den. Maria Johansson Arnström (S) väljs till justerare.

(3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 69 Meddelande och information 2014

Dnr 2014 SBN0004

Sammanfattning

Meddelande

-

Information Detaljplan Torup

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

(4)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 70 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2014 SBN0001

Sammanfattning

Efter åtta månader redovisas av nämnden en avvikelse med 1 278 tkr. De främsta orsakerna till avvikelsen kan hänföras till försenade investeringsprojekt, ojämn förbrukning samt att kostnader hänförliga till augusti inte kostnadsförts. Vid årets slut prognostiseras en negativ avvikelse med 332 tkr, en förbättring med 215 tkr mot föregående prognos. Förbättringen kan återföras till bostadsanpassning som beräknas få in färre ärenden än vad som tidigare beräknats.

Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till 46 365 tkr 2014. Efter åtta månader uppgår det totala utfallet till 5 202 tkr. Försenade upphandlingar är den främsta orsaken till det låga utfallet. Då flertalet upphandlingar väntas bli klara inom kort prognostiseras ett investeringsutfall på 24 554 tkr vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Christoffer Rydström) 2014-08-25 Ärendebeskrivning (Mats Andresen/Christoffer Rydström) 2014-08-25 Tabell över prognostiserade investeringar

Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet Upprättat delårsbokslut med tillhörande prognos

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

(5)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 71 Remiss Utökat strandskydd i Hylte kommun

Dnr 2014 SBN0134

Sammanfattning

Länsstyrelsen har kommit ut med en remiss med förslag till beslut om nya gränser för utvidgat strandskydd i Hylte kommun där kommunen har fått tillfälle att yttra sig.

Hylte kommun ser det som positivt att det utvidgade strandskyddet tas bort på de områden som ingår i kommunens LIS-plan men konstaterar samtidigt att det inte tagit bort på alla områden, Hallaböke, Löjenäs samt Järanäs.

Hylte kommun ställer sig fortfarande frågande till det utvidgade strandskyddet över lag då Hylte kommun inte anser att strandskyddets värden försummas med enbart det generella strandskyddet runt sjöarna i kommunen. Hylte kommuns 360 sjöar är en väldigt stor tillgång till kommunen och något som kommunen värdesätter mycket högt. Ett av kommunens mål är att bli en attraktiv boendeplats. För varje invånare i Hylte finns det drygt 100 meter strand. Enligt länsstyrelsens förslag tas det upp att det är motiverat med utvidgat strandskydd längs högexploaterad kust, vilket gör att hela kusten och många sjöar bör innefattas av det utvidgade strandskyddet. Hylte kommun har idag inga högexploaterade sjöar och heller ingen kust.

Ett utvidgat strandskydd runt Bolmen, med undantag för LIS-området, är motiverat med tanke på det kommande vattenskyddsområdet.

Beslutsunderlag

Kartbilagor Länsstyrelsen Remiss utökat strandskydd

Remiss och förslag till beslut om nya gränser för strandskydd 1 Bilaga 2 Förslag till beslut om nya gränser för strandskydd 4 RÄTTELSE - Förslag till beslut om nya gränser för strandskydd

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Cecilia Emanuelsson) 2014-08-22

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden skickar sammanfattningen som förslag till yttrande till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

(6)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Ändring av detaljplan - Västra Hylte 1:199 m.fl. - Godkännande av granskningsutlåtande

Dnr 2012 SBN0073

Dnr ByggR: BME 2012-0051

Sammanfattning

Förslaget till detaljplan för Västra Hylte 1:199 (Konsum) har ställts ut för granskning enligt PBL 5:18, under perioden 2014-06-25 till 2014-07-23, efter beslut i

samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-17 (§ 68). De synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, vilket också innehåller förslag till justeringar av förslaget och fortsatt arbete.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna synpunkter, revideras genom att:

‐ Plankarta och planbestämmelser kompletteras för att säkerställa markens lämplighet för avsedd markanvändning i enlighet med ny dom i mark- och miljööverdomstolen

‐ Planbeskrivningen kompletteras genom att information om telekablar införs

‐ Plankarta och planbestämmelser kompletteras så att grannfastighetens behov av att säkra skydd mot visuella störningar och att få fastigheten besiktigad innan vissa åtgärder vidtas som riskerar att skada fastigheten

‐ Planbeskrivningen kompletteras så att tillgänglighetsfrågorna blir bättre synliggjorda

Med anledning av ovanstående ändringar, föreslår samhällsbyggnadskontoret att planförslaget revideras och därefter ställs ut för förnyad granskning enligt PBL 5:18.

Beslutsunderlag

Granskningsutlåtande Västra Hylte 1:199 (Konsum), 2014-08-18

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Pernilla Jacobsson) 2014-08-18

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens föreslås godkänna föreslagna revideringar av planförslaget och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ställa ut förslaget för ny granskning.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna revideringar av planförslaget och ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ställa ut förslaget för ny granskning.

Arbetsutskottets beslut

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att komplettera handlingarna med omsorgskontorets yttrande.

(7)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 73 Extra ärende: Remiss Granskningshandling trafikhöjande åtgärder Väg 150 i Torup

Dnr 2014 SBN0138

Sammanfattning

Trafikverket har skickat ut förslag till vägplan för ”Väg 150 Trafiksäkerhetshöjande

åtgärder i Torup” för granskning. Parallellt med detta projekt pågår arbete med en detaljplan för Torups centrum som i delar sammanfaller med området för vägplanen. Granskning av vägplanen pågår 2014-08-07 – 2014-08-28. Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av handlingarna och lämnar följande sammanfattning av förlaget till vägplan och förslag till synpunkter.

Sammanfattning av innehållet i vägplanen

Väg 150 är den genaste vägen från bland annat hamnen i Falkenberg, vilket gör att många tunga transporter väljer den. Det råder låg framkomlighet kring korsningen väg 150 och Halmstad – Nässjö järnväg. Köbildning leder ibland till att fordon blir stående mellan bommarna över järnvägen och utgör ett direkt trafiksäkerhetsproblem. Detta utgör en extra risk då väg 150 är utpekad av länsstyrelsen som rekommenderad väg för transporter med farligt gods (primär transportväg). Vänstersvängen ut från väg 150 mot väg 26 och

köbildning över järnvägsspåren är de huvudsakliga framkomlighetsproblemen. Oskyddade trafikanter har ingen egen plats vid övergången av järnvägen. De oskyddade trafikanterna upplevs inte vara prioriterade i samhället.

Det huvudsakliga syftet med Trafikverkets projekt är:

‐ att skapa säkra och trygga förbindelser för oskyddade trafikanter längs och tvärs väg 150 genom Torup;

‐ att avhjälpa köbildning för motortrafikfordon och konflikter (trafiksäkerhets- problem) mellan järnvägstrafik och övriga fordon vid järnvägsövergången;

‐ att det ska vara tryggt och säkert att ta sig över järnvägsövergången för alla trafikanter och att det under normala förhållanden inte uppstår köbildning (kollisionsrisk)

‐ att fler ska vilja gå och cykla på orten, vilket bidrar till en bättre folkhälsa (motion), bättre luftkvalitet och lägre bullernivåer.

De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i Torup kommer att sträcka sig från Bosgårdsfallet i väst till cirkulationsplatsen väg 26/150 i öst. Vägplanen beräknas vara fastställd hösten år 2014 och byggnation beräknas pågå vintern/våren år 2014/2015. Anläggningskostnaden bedöms bli cirka 4,7 miljoner kronor.

Vägplanen beskriver sammanlagt åtta åtgärder:

1. Rastficka anläggs vid Bosgårdsfallen (senarelagt) 2. Tätortsport anläggs på delsträcka 1 och 5

3. Trafiksäkra och tillgänglighetsanpassade gång- och cykelövergångar anläggs på tre ställen (delsträcka 4 och 2 senarelagda)

4. Gång- och cykelstråket längs väg 150 binds samman och separeras från fordonstrafiken (delsträcka 4 och 2 senarelagda)

(8)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5. Komplettering av befintlig belysning genom Torup så att hela gång- och cykelvägen blir belyst (delsträcka 4 och 2 senarelagda)

6. Parkeringsficka anläggs vid bageriet (senarelagt)

7. Gång- och cykelpassage med refug anläggs över järnvägen 8. Hastigheten genom Torup sänks från 50 km/h till 40 km/h

De planerade åtgärderna är indelade på sex olika delsträckor (se figur nedan). I den del av projektet som kommer att genomföras med avsatta medel, ingår åtgärder i delsträckorna 1, 3, 5 och 6, samt ny gång- och cykelpassage över järnvägen. Övriga åtgärder genomförs om

”besparingar i nästkommande skede kan göras” enligt planbeskrivningen, med prioriterings- ordning av åtgärder i först delsträcka 4, därefter delsträcka 2, och sist rastfickan vid

Bosgårdsfallen.

Förslag till synpunkter

Hylte kommun vill genom samhällsbyggnadsnämnden framföra följande synpunkter:

‐ Hylte kommun ser positivt på de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ingår i vägplanen, men bedömer inte att dessa är tillräckliga för att skapa en säker trafik- miljö i Torup. Trafiksäkerheten skulle förbättras väsentligt om trafiken, och fram- förallt den tunga trafiken, kan avstyras till en ny förbifart utanför Torup. Att låta fordonstrafik samt tung trafik med farligt gods passera genom Torups samhälle medför en stor risk för människors hälsa och miljö även med tanke på att vägen går precis förbi skola och bibliotek. Väg 150 genom Torup är således även skolväg för många barn och unga. Eftersom näringslivet i angränsande orter utökar sina

verksamheter ökar även transporterna genom Torup. Här är målpunkter i Brännögård (Smurfit Kappa Sverige AB) och Kinnared (Derome Skog AB, Derome Timber AB) av stor betydelse, vilket bör omnämnas i dokumentet, under ”Nuvarande

förhållanden” på sid 6, där endast Tvätteriet i Torup och Stora Enso AB i Hyltebruk omnämns. Vidare går nuvarande sträckning av väg 150 genom den primära

skyddszonen för vattentäkten som försörjer Torup, Rydöbruk, Kinnared och Rydöbruk. En olycka med t.ex. en tankbil eller annat farligt gods som läcker ut i vattentäkten skulle kunna få förödande konsekvenser. En ny förbifart för väg 150 ses därför av flera skäl som mycket angelägen eller i alla fall genomföra lämpliga

skyddsåtgärder, t.ex. som görs vid Björnaryd.

‐ Parallellt med detta projekt pågår arbete med en detaljplan för Torups centrum som i delar sammanfaller med området för vägplanen. Detaljplanen syftar bl.a. till att skapa en attraktiv centrummiljö, att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken och att underlätta för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För att åstadkomma bra helhetslösningar för väg 150 och för Torups centrum som livsmiljö, hade det varit mycket värdefullt med en bra kontinuerlig samverkan mellan de båda projekten, vilket kontoret tyvärr upplever inte ha varit möjligt i det här fallet.

‐ En viktig del av åtgärdsförslagen i detaljplanen är anläggning av en pendlings- parkering för personbilar, strax norr om stationen och den i vägplanen föreslagna nya övergången för gång och cykel över järnvägen. Syftet är att underlätta övergång mellan bil och järnväg för att öka kollektivresandet och minska miljöbelastningen.

(9)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Detta har framförts till Trafikverkets projektgrupp, bl.a. i form av en skiss daterad 2014-03-18. Hylte kommun förutsätter att en utfart från pendlingsparkeringen mot väg 150 kommer att kunna säkerställas, trots att detta inte framgår av vägplanen.

‐ Redaktionella synpunkter:

o Bruket i Hyltebruk heter Stora Enso Hylte AB (sid 6) o Omnämnande av att ett detaljplanearbete pågår (sid 6)

o Svårt att följa vad förslaget består av, särskilt åtgärder i GC-nätet, bl.a. på grund av att olika begrepp används i kartor (”sammankoppling av gång- och cykelstråk” och ”tillkommande eller breddad passage för gång- och cykel” på sid 14-15) och i text (”gång- och cykelpassage med refug” och ”samman- bindning av cykelstråken” på sid 17)

Beslutsunderlag

Granskningshandling ”Väg 150 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Torup”, Trafikverket 2014-05-15

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Pernilla Jacobsson) 2014-08-25 Bilaga till tjänsteskrivelse, 2014-08-25

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets sammanfattning av innehållet i vägplanen samt förslag till synpunkter, och lämna dessa som yttrande till Trafikverket.

Arbetsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner samhällsbyggnadskontorets

sammanfattning av innehållet i vägplanen samt förslag till synpunkter, och lämna dessa som yttrande till Trafikverket.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen Trafikverket

(10)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 74 Extra ärende: Beslut om rivningsföreläggande – xxx

Dnr ByggR: BME 2014-49 Fastighet: xxx

Sammanfattning

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL) om underhåll och varsamhet ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är viktiga för bärförmåga, stadga och beständighet/säkerhet i händelse av brand/skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö/säkerhet vid användning.

Bygg- och miljöenheten har vid tillsynsbesök 2014-02-26 konstaterat att byggnadsverket på fastigheten XXX, inte är i ett sådant vårdat skick att det uppfyller kraven på byggnadsverk i 8 kap. PBL. Vid flera uppföljande tillsynsbesök har man konstaterat att ingen förändring har skett. Bygg- och miljöenhetens bedömning är att byggnadsverken på fastigheten är så förfallna att rivning ska ske.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning (Mats Andresen/Tony Ortenlöf) 2014-07-31

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök (Tony Ortenlöf/Angelika Johansson) 2014-02-26 Tjänsteanteckning från tillsynsbesök (Tony Ortenlöf) 2014-07-31

Situationsplan med gällande byggnader (Rikard Linder) 2014-08-15

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 21 och 37 §§ PBL att förlägga ägaren till fastigheten XX,xxx, att snarast dock senast 2015-02-28 ha rivit byggnadsverken som markerat i bilaga 3. Sker inte detta ska fastighetsägaren betala 50 000 kronor i vite. XX förpliktas även att betala 10.000kr för varje påbörjad månad, räknat från och med 2015-03- 01 i löpande vite om byggnadsverken står kvar. Om föreläggandet inte följs kan

byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad.

Detta beslut ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :