• No results found

Bilaga 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 6"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lokalt villkorsavtal Dnr: 2-3500/2013 Sid: 1 / 2

Bilaga 6. Avtal om arbetstid för anställda vid djurhus på Karolinska Institutet 2009-12-01, tillämpas från 2010-01-01

Dnr 6018/2009-203

1 §

Bemyndigande

Parterna sluter detta avtal med stöd av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.

2 §

Tillämpningsområde

Parterna sluter avtal om arbetstid för anställda vid Djurhus* vid Karolinska Institutet.

Lokal tillämpning** gällande begränsningsperiod och brytpunkter i 4 § och tillämpning av eventuell flextid 6 § avtalas lokalt. Ändringar ska förhandlas lokalt, protokollföras och diarieföras centralt med hänvisning till detta avtal.

3 §

Grundläggande bestämmelser

Verksamhetens krav på bemanning ska utgöra grund för arbetstidens förläggning. Arbetstiden ska förläggas och regleras på ett sätt som medverkar till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt.

Arbetstidens förläggning ska vid behov ses över för att anpassas till förändrade verksamhetskrav.

Arbetstiden ska också förläggas på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö och motverkar ohälsa.

Inom ramen för verksamhetens krav ska arbetstidens förläggning så långt som möjligt anpassas till arbetstagarnas önskemål om mer flexibla och individuella lösningar.

4 §

Ordinarie arbetstid

För heltidsarbetande arbetstagare med helgtjänstgöring är ordinarie arbetstid max 38 h/vecka.

Arbetstiden schemaläggs med en begränsningsperiod om maximum 8 veckor där brytpunkter, per dygn och vecka, sätts lokalt.

Personal som ej omfattas av helgarbete är ordinarie arbetstid 40h/vecka.

5 §

Arbetstidens förläggning

Arbetsgivaren (arbetsledaren) på respektive djurhus fastställer ett fungerande schema. Schema ska läggas så att 36 timmars veckovila och 11 timmars dygnsvila garanteras.

Arbetsgivaren (arbetsledare) stämmer av schemaläggning med personal 1 gång i månaden i samband med arbetsplatsträff.

Ändring av ordinarie schema ska lämnas minst 2 veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Arbetstidsförkortade dagar och lediga klämdagar enligt gällande lokal arbetstidsavtal gäller för personalen.

(2)

Lokalt villkorsavtal Dnr: 2-3500/2013 Sid: 2 / 2

Då röd dag infaller på måndag till fredag, klämdag samt storhelger arbetar personalen efter särskild helglista. Kompensation, dag mot dag, tas ut i ledig tid enligt överenskommelse.

När ledig dag enligt schema infaller på så kallad klämdag ska det kompenseras i ledig tid.

6 § Flextid

Flextid kan tillämpas lokalt efter de förutsättningar som verksamheten tillåter.

7 §

Ersättning – obekvämstillägg Utbetalas enligt avtal

8 §

Giltighetstid och uppsägningstid

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2010 och har samma giltighetstid som då gällande Villkorsavtal och Villkorsavtal-T med en uppsägningstid av tre månader.

*Gäller TA-personal som tjänstgör i djurhus vid KI Campus Solna.

**"Lokalt” i avtalet hänvisar till respektive djurhus.

References

Related documents

brand Angöring

Vägen dit kallas för Skolresan och den börjar i förskolan där vi ska ha en hög pedagogisk kvalitet i verksamheten och alla barn ska känna sig trygga och få stöd i att utveckla

Arbete med analys av höstens resultat utgör grunden för metodutveckling och metodplanering som respektive lärare och arbetslag gör för rapportering till rektor.

En effektiv och rationell verksamhet förutsätter att arbetstidens förläggning och övriga arbetstids- villkor kontinuerligt ses över för att anpassas till förändrade krav

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om arbetstid vid inlandssjöfart, lag om ändring i arbetsmiljölagen, lag om ändring i lagen om vilotid för

Enligt en lagrådsremiss den 26 maj 2016 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om arbetstid

Man packar på sina redskap på en vagn som sedan kan styras på fler olika sätt. Antingen finns slingor i golvet som alla leder in i ett förråd, eller så är vagnen radiostyrd.

Till alla uppgifterna ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslös- ningar och uträkningar för inte vara så knapphändigt presenterade att de blir svåra