Fläkt Woods PM-motor med integrerad FC 106 frekvensomriktare

Full text

(1)

Generellt

• Montering: IM B3, B5

• Drivningens arbetsspänning: 400 VAC

• Skyddsklass: ”F”. Temperaturökning till klass B (TEFC-utförande)

• Kapslingsklass IP54 för hela serien

• Mindre mått

• Permanentmagneter av sällsynta jordmaterial

Installation

VARNING!

Motorn är endast avsedd att användas med den medföljande varvtalsregulatorn (frekvensomriktaren).

Direkt ledningsanslutning till elnätet är inte möjlig för PM-motorer.

VARNING!

Risk för elstöt:

Motoranslutningarna kan fortfarande vara strömsatta om fläkthjulet roterar, även om matningen från elnätet har kopplats ur.

Se till att fläkthjulet hålls stilla innan du öppnar kopplingsboxen och medan den är öppen.

Varvtalsregulatorn och motorn ska installeras av en kvalificerad elektriker med tillräckliga kunskaper om installation av varvtalsreglerade drivsystem (frekvens- omriktare) och EMC-säkerhet.

Alla kablar måste uppfylla nationella och lokala före- skrifter för kabelarea och omgivningstemperatur.

FREKVENSOMRIKTARE

RELÄ 1 RELÄ 2 PM – MOTOR

OBS!

Säkra EMC koppling.

Läs manual för instruktioner.

(2)

Fläkt Woods PM-motor

med integrerad FC 106 frekvensomriktare

Styrkabel

Styrkabeln bör skärmas. Se till att styrkabeln är minst 200 mm från nät- och motorkabeln.

Styrsignaler

Fläkten startas med en potentialfri brytare kopplad mellan anslutning 12 och 18. Kretsspänningen är 24 VDC.

AUTO läget ska väljas från manöverpanelen.

Referensvarvtal kan ges med 0…10 V signal kopplad till anslutningarna 53(+) och 55(-). Larmsignalen är till- gänglig i relä1 (anslutning 01, 02 och 03). Löpande indike- ring är tillgänglig i relä 2 (anslutning 04, 05 och 06).

Enhastighetsdrift:

Inställt konstant referensvarvtal (v/min) i parameter 411. Endast extern startsignal krävs.

ModBus RTU:

Varvtalsregulatorn kan styras via Modbus RTU. Kabeln RS-485 kopplas till anslutningarna 68 (P), 69 (N) och 61 (COM). Om varvtalsregulatorn kopplas som sista enhet ska den slutkopplas genom att brytaren S801 sätts i ON-läge. Modbus-drift beskrivs i anvisningarna för varvtalsregulatorn.

Parametrar

Parametrar för varvtalsreglering ställs in i fabrik, för att säkerställa att fläkten och motorn fungerar optimalt.

Detta gäller motorparametrar, ramptider, start- och stoppmetoder och varvtalsbegränsningar. Om dessa parametrar ändras kan driften bli instabil eller motorn vara omöjlig att starta.

Manöverpanel

Manöverpanelen är ett tillbehör till integrerad motor.

Nätkabel

Dra nätförsörjningen till anslutningarna L1, L2 och L3 och jordkablarna till jordanslutningen och dra åt.

Kortslutningsskydd:

Varvtalsregulatorn måste skyddas mot kortslutning för att undvika risk för elstöt eller brand. Säkringarna som anges nedan rekommenderas för att skydda service- personal och utrustning i händelse av inre fel i varvtals- regulatorn. Regulatorn ger fullständigt kortslutnings- skydd i händelse av kortslutning vid motorutgången.

Överströmsskydd:

Använd överströmsskydd för att undvika brand- risk till följd av överhettade kablar i anläggningen.

Varvtalsregulatorn är utrustad med ett internt över- strömsskydd som kan användas för överströmsskydd uppströms. Se paragraf 4–18 Strömgräns. Dessutom kan säkringar eller brytare användas för att skydda mot överström i anläggningen. Överströmsskydd måste alltid installeras i enlighet med nationella föreskrifter.

Läckström (>3,5 mA)

EN/IEC61800-5-1 (produktstandard för elektriska drivsystem) kräver särskild försiktighet om läckström- men överstiger 3,5 mA. Jordning måste installeras på något av följande sätt:

• Jordkabel med minst 10 mm2

• Två separata jordkablar som båda uppfyller reglerna för dimensionering

Isoleringsbrytare

Alla varvtalsregulatorer kan användas både med isole- rad ingångskälla och med elektriska ledningar med jordreferens.

Rekommenderade förkopplade säkringar

Effekt 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 3x380-

400V

UL (A) 10 10 15 15 15 25 25 50 50

IEC (A)

typ gG 10 10 16 16 16 25 25 50 50

(3)

Larm och varningar

Om larm- eller varningsmeddelanden visas, se infor- mation om felmeddelanden och felsökning i varvtals- regulatorns bruksanvisning.

Skydd och egenskaper:

• Elektroniskt överhettningsskydd mot överbelastning av motorn.

• Varvtalsregulatorn är skyddad mot kortslutning på motoranslutningarna U, V, W.

Om en huvudfas saknas slår varvtalsregulatorn till eller avger en varning (beroende på belastning).

• Övervakning av mellankretsens spänning säkerställer att varvtalsregulatorn slår till om mellankretsens spän- ning blir för låg eller för hög.

• Varvtalsregulatorn är skyddad mot jordfel på motor- anslutningarna U, V, W.

Underhåll

Undersök motorn regelbundet och håll den ren. Särskilt viktigt är att hålla ventilationsintagen rena.

Om motorskyddet är aktiverat: Orsaken till funktions- felet måste undersökas och korrigeras innan motorn startas igen. Motorfel, tillfällig överbelastning eller fel- inställda värden i skyddsanordningen.

Lager

De flesta fläktar och motorer har lager med permanent smörjning.

Som riktlinje är den förväntade livslängden 40 000 tim.

Typ av lager anges i märkningen på motorn. Om du behöver byta till nya lager kontaktar du Fläkt Woods för anvisningar.

VARNING!

Varvtalsregulatorn försöker starta om motorn efter ett larm, så att fläkten kan starta automatiskt.

Frekvensomriktare

Säkerhetsföreskrifter

1. Frekvensomriktaren måste kopplas ur från elnätet när reparationer ska utföras.

Kontrollera att nätförsörjningen har kopplats ur och att nödvändig tid har gått innan arbete påbörjas.

2. Knappen [OFF/RESET] på manöverenhetens LCP kopplar inte ur utrustningen från elnätet, och ska därför inte användas som säkerhetsbrytare.

3. Korrekt skyddsjordning av utrustningen måste upp- rättas, användaren måste skyddas mot matnings- spänning och motorn måste skyddas mot överbelast- ning i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

4. Jordläckströmmarna är högre än 3,5 mA..

5. Skydd mot överbelastning av motorn är inställt genom motorns överhettningsskydd 1-90.

6. Bryt ej anslutningen till motorn eller elnätet medan frekvensomriktaren är i drift.

Kontrollera att nätförsörjningen har kopplats ur och att nödvändig tid har gått innan arbete påbörjas.

7. Observera att frekvensomriktaren har fler spännings ingångar än L1, L2 och L3, när lastdelning (länkning av DC-mellankrets) och 24 VDC externt har installerats.

Kontrollera att alla spänningsingångar har kopplats ur och att tillräcklig tid har gått innan reparationer utförs.

VARNING!

Frekvensomriktarens spänning är alltid farlig när den är ansluten till elnätet.

Felaktig installation av motorn, frekvensomriktaren eller fältbussen kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustning.

Därför måste anvisningarna i denna manual följas, liksom nationella och lokala regler och säkerhets- föreskrifter.

(4)

Fläkt Woods PM-motor

med integrerad FC 106 frekvensomriktare

OBS!

För arbete på över 2 km höjd, kontakta Fläkt Woods för råd om PELV.

VARNING!

Varning mot oavsiktlig start

1. Motorn kan stannas med hjälp av digitala kom- mandon, busskommandon, referenser eller lokalt stopp, medan frekvensomriktaren är ansluten till elnätet. Om det är nödvändigt av personliga säker- hetsskäl att se till att ingen oavsiktlig start kan ske, räcker det inte med dessa stoppfunktioner.

2. Motorn kan startas medan parametrar ändras.

Därför måste stoppknappen [OFF/RESET]

alltid vara aktiverad. Därefter kan data modifieras 3. En motor som stannats kan starta igen om fel uppstår i frekvensomriktarens elektronik, om en tillfällig överbelastning eller ett fel uppstår i elnätet eller om motoranslutningen upphör.

Installation på hög höjd

VARNING!

Att vidröra de elektriska delarna kan vara livsfarligt – även efter att utrust- ningen kopplats ur från elnätet.

Se även till att andra ingående spänningsmatningar har kopplats ifrån, exempelvis extern 24 VDC, last- delning (länkning av mellankrets för likström) samt motoranslutningen för kinetisk reservspänning.

Fler säkerhetsriktlinjer finns i driftsanvisningarna.

VARNING!

Frekvensomriktarens likströmskonden- satorer är alltjämt uppladdade när

Spänning (V) Min. väntetid (minuter)

4 15

380 - 480

1.1 - 7.5 kW 11 - 90 kW Tänk på att det kan finnas hög spänning i likströmsledningen även om lysdioderna inte lyser.

(5)

Manöverenhet (LCP) Tillbehör

A. Anslutning av manöverenhet B. Alfanumerisk display 1. Parameternummer och namn 2. Parametervärde

3. Menynummer

4. Motorns rotationsriktning

5. Triangelmarkering för statusmeny, snabbmeny eller huvudmeny.

C. Menyknappar

Menyknapp för val mellan statusmeny, snabbmeny eller huvudmeny.

D. Navigering och indikering 6. Lysdiod Com: Datatrafik över buss 7. Lysdiod On (grön): Manöverenhet i drift 8. Lysdiod Warn. (gul): Indikering av varning 9. Lysdiod Alarm (röd): Indikering av larm 10. [Back]: Återgår till föregående steg eller nivå [▲] [▼] [▲]: Navigering mellan parametrar samt för förändring av parametrar eller lokal referens.

12. [OK]: Val av parameter samt spara inställt värde E. Manöverknappar med lysdioder

13. [Hand/On]: Start av motorn för lokal styrning via manöverenheten

14. [Off/Reset]: Stopp av motorn samt återställning av larm.

15. [Auto/On]: Tillåt styrning via styrplintarna eller kommunikationsbuss

Manuell drift

• Tryck på [Hand/ON] för att starta

• Tryck på [▲] [▼] för att ställa varvtalet

• Tryck på [OFF/Reset] för att stoppa

• Tryck på [Auto/ON] för att återgår till automatisk drift

Ändra rotationsriktning

Rotationsriktningen kan vid behov enkelt ändras med parameter 1-06. Vid korrekt inkoppling ger 0 = medurs och 1 = moturs.

130BB765.11

Back Com.

1-20 Motor Power [5] 0.37kW - 0.5HP Setup 1 A

B 1

12

13 14 15

11

11 10

9 8 7

6

5 4

3 2

C

D

Status Main

Quick Menu Menu

Hand On

OK Menu

Off

Reset Auto

On Alarm

Warn.

On

11 1

2

3

4

6

10

12

13 14 15

11 11 7

8 9

5

11

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :