• No results found

Lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 6 c § brottsbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken ska ha följande lydelse.

22 kap.

6 c § Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut- förandet av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms för olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen haft stor betydelse för kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara för människor eller för egendom av särskild betydelse.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS 2021:1015

Publicerad

den 8 november 2021

References

Related documents

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN. Maria Wetterling

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat