• No results found

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens AU Tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens AU Tid:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE Samhällsbyggnadskontoret

2021-10-06 1/1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens AU

Tid: 2021-10-13 kl. 13:00

Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs

Ersättare underrättas om sammanträdet. Ordinarie ledamot som inte kan delta kallar ersättare.

Föredragningslista Sammanträdets öppnande Upprop

Val av justerare

Ärende Beteckning

1. Föredragningslista

2. Information om projektet för Domkyrkoberget

3. Vältesta 3:1, Vansö, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och

komplementbyggnad

BYGG.2021.502

4. Strängnäs-Lundby 7:79, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.516

5. Skedinge 5:31, Tosterön, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.600

6. Övrigt

Ewa Thalén Finné Ann-Katrine Bergfeld

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

Ordinarie ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet kallar ersättare.. Föredragningslista Mötets öppnande

Marken i området enligt tidigare gradering har fått klass 4, vilket även i mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08, P4193-19, ansetts vara sådan jordbruksmark som är

Tillsyn över takkonstruktioner med underspända takstolar, rapport 5. Taxa för prövning och

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

Ordinarie ledamot som inte kan delta kallar ersättare.. Föredragningslista Sammanträdets öppnande

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

Ändring av huvudmannaskap för viss allmän plats, Stallarholmen, beslut om planbesked. MSN/2021:376

För att Vattenfall Eldistribution ska kunna tillstyrka detta ärende, måste avstånd från byggnad till markkabel vara minst 5 meter.. Utmätning av ledning bör göras