• No results found

Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tobakslagen (1993:581)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 c § tobakslagen (1993:581)2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

Senaste lydelse av 19 c § 2010:682.

SFS 2018:572

Publicerad den 30 maj 2018

References

Related documents

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

49 § Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt denna lag även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap.. På regeringens vägnar

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

7 § 3 En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anord- naren, tiden för

Anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge om sammankomsten eller tillställningen ska hållas i enlighet med föreskrifter som

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

32 § 4 I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat hos den som intar eller

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla det, om

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Återkallande av detaljhandelstillstånd Kommunen får återkalla ett i 44 § avsett el- ler ett med stöd av den gamla tobakslagen beviljat detaljhandelstillstånd för minst en

Tillsyn av försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Ale kommun har ännu inte har beslutat om vilken nämnd som ska ansvara för tillsynen enligt Lag

Tidigare i våras meddelade S-kvinnors högsta ledning, förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson att de efter åtta respektive tio år lämnar

Flera instanser ansvarar för att etiska analyser kommer till stånd Det finns flera organ eller instanser i samhället som utifrån sina olika roller har ett ansvar när