• No results found

Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 b § lagen (1991:1129) om rätts- psykiatrisk vård2 ska ha följande lydelse.

21 b § I fråga om muntlig förhandling gäller bestämmelserna i 36–37 a §§

lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. I fråga om mål enligt 10 a eller 10 b § ska dock 36 § och 37 § andra stycket nämnda lag inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

SFS 2019:303

Publicerad den 28 maj 2019

References

Related documents

Regeringens förslag: När det gäller vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Regeringens förslag: När det gäller vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

23 § 2 Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande

2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning som har ställning

23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialistkom- petens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsinrätt- ningen eller den enhet

Om patienten är under 18 år får dock, i sådana fall som avses i 19 a eller 20 a §, patienten spännas fast med bälte högst en timme och hållas avskild högst två timmar..

10 a § 4 En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av

Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig- heten tillstånd

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,

3 § 1 Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning än en sådan som

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk- vårdsinrättning där patienten är inskriven.. 6 § Rättspsykiatrisk vård ges på

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region, ska regeringen, eller

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning... 2 SFS

37 § 3 En muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte pati- enten deltar genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring enligt 14 §

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsätt- ningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i

1 § 2 En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få medgivande att använda

15 § 6 Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning inte längre lider av en allvarlig psykisk st örning eller om det inte längre med hänsyn till hans psykiska