• No results found

Protokoll Kommunstyrelsen 14 april 2003

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokoll Kommunstyrelsen 14 april 2003"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Protokoll

Kommunstyrelsen 14 april 2003

Ks § 56 Dnr KS03/257 042

Årsredovisning, Schröderska släktfonden

Ärende

Stiftelsen Schröderska släktfonden överlämnar förvaltningsberättelse och årsredovisning för år 2002.

Kommunstyrelsens beslut:

Godkänner förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för år 2002 och lägger den till handlingarna.

Ks § 58 Dnr KS03/187 042

Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag

Ärende

Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2002.

Respektive nämnd/styrelse beslutar om fördelning av det totala ombudgeterade beloppet.

Förslagen till fördelning av förvaltningarna inom kommunstyrelsen beslutas av kommunstyrelsen. För kännedom bifogas även övriga nämnders fördelning.

Yrkande

Åge Zetterberg med instämmande av Lotta Blomdahl yrkar att Komvux underskott undantas från balansering till kommande budgetår.

Propositionsordning

(2)

Kommunstyrelsen godkänner nedan redovisad propositionsordning.

Ordföranden prövar Åge Zetterbergs yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen godkänner tilläggsanslag/ombudgetering med 9 885 kronor till kommunstyrelsens förvaltning av driftanslagen.

Reservation

Åge Zetterberg och Lotta Blomdahl reserverar sig mot beslutet.

Ks § 60 Dnr KS03/82 317

Förslag till ändring av kommunstyrelsens delegationsordning

Ärende

I bestämmelser om vägbelysning som antogs av kommunfullmäktige den 26 maj

1997, finns riktlinjer för utbyggnad och drift samt rekonditionering eller ombyggnad av vägbelysning utanför planlagda områden. Enligt § 9 i dessa bestämmelser kan

belysningsanläggning överlåtas till annan intressent.

Eftersom en belysningsanläggning som regel betjänar flera intressenter, medverkar KommunTeknik till att belysningsföreningar bildas för att möjliggöra ett överlåtande.

Kommunstyrelsens beslut:

1 Kommunstyrelsen beslutar delegera till planeringsingenjören med gatuchefen som ersättare att teckna avtal om överlåtelse av vägbelysning.

2 Kommunstyrelsen föreskriver att beslut fattade med stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till kommunstyrelsen en gång i månaden.

Ks § 61 Dnr KS03/195 022

KommunTeknik, förstärkning av resurser för fysisk planering och utrednings-/projektledaruppgifter

Ärende

(3)

KommunTekniks ökade deltagande i kommunens utvecklingsarbete kräver

omfördelning av resurser. KommunTeknik har därför studerat möjligheten att genom omfördelning tillskapa mer resurser för fysisk planering och utrednings-/

projektledareuppgifter.

Förslaget innebär:

• Ny tjänst som arkitekt tillförs planeringsavdelningens planfunktion.

• Planeringsavdelningens teknikfunktion renodlas och förstärks.

• Planeringsavdelningens bygglovfunktion övertar kommunens energirådgivning.

• KommunTekniks kundtjänstfunktion fördelas på de olika avdelningarna.

• Gatuavdelningens VA-verksamhet förstärks i en ny VA-stab.

• Gatuavdelningens renhållningsfunktion förstärks.

Kommunstyrelsens beslut:

1 Godkänna förstärkning av KommunTekniks organisation enligt redovisat förslag.

2 Förändringarna ska träda i kraft omedelbart efter det att beslut tagits.

3 Förändringarna ska i sin helhet inrymmas i KommunTekniks budgetram.

Ks § 62 Dnr KS03/183 212

Fördjupad översiktsplan för Arvika hamnområde

Ärende

KommunTeknik och administrativa kontoret uppger i skrivelse att i arbetet med

översiktsplanen (ÖP 2006) har framförts behov av att studera hamnområdet speciellt genom en s.k. fördjupad översiktsplan. Detta behov har aktualiserats i och med att ägaren till fastigheten Kaptenen 2 ("Somathermhuset") har önskemål om att inrätta bostadslägenheter i huset . I den detaljplaneprocess som påbörjats har länsstyrelsen begärt kompletterande planstudier för hamnområdets framtida markanvändning ur ett helhetsperspektiv för att kunna bedöma fastighetens lämplighet för bostadsändamål.

KommunTeknik och administrativa kontoret föreslår att en fördjupad översiktsplan för Arvika hamnområde upprättas. Arbetet bör delas upp i två etapper. I den första

etappen bör östra delen av hamnområdet studeras under förutsättning att väsentliga

(4)

faktorer ur samhällsbyggnadssynpunkt belyses för hela hamnområdet.

Etappindelningen motiveras av önskemål om att så snart som möjligt kunna klarlägga möjligheterna för bostadsändamål i den östra delen av hamnen. Etappindelningen bedöms möjlig att göra med hänsyn till att den östra delen till stora delar redan har etablerad verksamhet. I den västra delen finns däremot stora markområden som friläggs för ny markanvändning vilket bedöms kräva längre tid för samråd med allmänheten.

Med hänsyn till personalläget på KommunTekniks planeringsavdelning bedöms det nödvändigt att, till en kostnad av 150 tkr, anlita extern planarkitekt för planarbetet i etapp I.

Kommunstyrelsens beslut:

1 KommunTeknik ges i uppdrag att i samråd med administrativa kontoret upprätta fördjupad översiktsplan för hamnområdet med etappindelning enligt angiven

beskrivning.

2 150 tkr anvisas till upphandling av extern planarkitekttjänst.

Kostnaden belastar kontot för översiktsplan.

Ks § 63 Dnr KS03/80 047

Vägverket, godkännande av omfördelning av statsbidrag för objekt "GC- stråk Tingsgatan", Arvika kommun

Ärende

KommunTeknik har, hos Vägverket, ansökt om omfördelning av statsbidrag. Vägverket beslutar godkänna att ett statsbidrag om 350 tkr för objektet "GC-väg, Korpralsvägen"

överförs till objektet "GC-stråk Tingsgatan".

Kommunstyrelsens beslut:

1 Beviljat statsbidrag om 350 tkr mottages.

2 Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ks § 64 Dnr KS03/196 291

(5)

KommunTeknik, förslag till förbättrande av yttre miljön i anslutning till Centralskolan samt utbyggnad av GC-stråk enligt trafikplan på

Tingsgatan mellan Torggatan och Magasinsgatan

Ärende

KommunTeknik har i budgeten tagit upp medel för den yttre miljön utanför Centralskolan. I samverkan med skola, räddningstjänsten, fritidsnämnden samt boende i direkt anslutning till berört område utarbetat ett förslag till utformning.

Förslaget syftar till att förbättra den yttre miljön samt att minska biltrafiken i och runt skolorna i området.

Kommunstyrelsens beslut:

1 Godkänna föreliggande förslag på utformning.

2 Utbyggnaden finansieras inom tilldelade medel i budgeten för år 2003 med 1000 tkr och att nyttja godkänt statsbidrag från Vägverket för "GC-väg Tingsgatan" med 350 tkr. 100 tkr från projekt 1204 "Diverse GC-vägar" nyttjas till diverse och oförutsett i ovanstående. Den totala finansieringen av projektet uppgår till 1 450 tkr.

3 Kommunstyrelsen uppdrar till KommunTeknik att upphandla extern entreprenör för arbetet som utföres under år 2003.

Ks § 65 Dnr KS03/134 042

KommunTeknik, försäljning av del av fastigheten Koppsäng 2:27, (f d Koppsängs vårdhem)

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade i § 52, 2002 att Koppsängs vårdhem skulle säljas, då socialnämnden sagt upp hyreskontraktet. Försäljningsförfarandet har genomförts som ett anbudsförfarande, vilket har handlagts av KommunTekniks planeringsavdelning.

Ett förslag till köpekontrakt har nu förhandlats fram med en av anbudsgivarna.

Köparen är den nybildade bostadsrättsföreningen Hemmet, där delägarna avser att konvertera byggnaderna till bostäder. Försäljningen omfattar befintliga byggnader med tillhörande tomt, vilken ska avstyckas i den omfattning kartbilagan i köpekontraktet utvisar.

Kommunstyrelsens beslut:

1 Godkänna köpekontraktet för försäljning av del av fastigheten Koppsäng 2.27, i den

(6)

omfattning köpekontraktet utvisar, till bostadsrättsföreningen Hemmet för en köpeskilling av 670 000 kronor.

2 Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och tekniske chefen Rolf Gustafsson att underteckna köpehandlingarna.

Jäv

Leif Björnlod deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Avstår

Erik A Eriksson deltar inte i beslutet.

Ks § 67 Dnr KS99/514 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Arvika

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder har utförts på länsväg 175 i korsningen med Tornstigen i Dottevik. Korsningen ligger inte inom det beslutade tättbebyggda området. För att övergångsstället ska vara kvar kräver vägverket att

hastighetsbegränsningen ska vara 50 km/tim, vilket innebär att det tättbebyggda området måste utökas. Dessutom anser vägverket att det tättbebyggda området Prästängsrondellen-Järnvägsgatan bör minskas.

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Arvika som anges i

kartbilaga, ska vara tättbebyggt område.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 10, med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim på länsväg 175 mellan cirkulationsplats Gate och cirkulationsplats Vik.

(7)

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 68 Dnr KS03/225 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Edane

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Edane som anges i

kartbilaga, ska vara tättbebyggt område.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 69 Dnr KS03/226 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Glava

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

(8)

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Glava som anges i

kartbilaga, ska vara tättbebyggt område.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 70 Dnr KS03/227 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Jössefors

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Jössefors som anges i kartbilaga, ska vara tättbebyggt område.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 71 Dnr KS03/228 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Klässbol

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

(9)

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Klässbol som anges i kartbilaga, ska vara tättbebyggt område.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 72 Dnr KS03/229 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Stommen, Gunnarskog

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Stommen som anges i kartbilaga, Gunnarskog, ska vara tättbebyggt område.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 73 Dnr KS03/230 511

KommunTeknik, tättbebyggt område Sulvik

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade i § 160, 1999, vilka områden som ska vara tättbebyggt område i Arvika kommun och hastighetsbegränsat till 50 km/tim.

(10)

För att uppfylla krav och synpunkter från vägverket måste nytt beslut om tättbebyggt område tas.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsens beslut den 15 november 1999, § 160 om tättbebyggt område upphäves.

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 3 samt 10 kap. 3 § punkt 1 trafikförordningen att markerat område i Sulvik som anges i

kartbilaga, ska vara tättbebyggt område.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ks § 75 Dnr KS03/197 177

Räddningstjänsten, gemensam beredskapssamordnare i Arvika och Eda kommuner

Ärende

Efter förfrågan från Eda kommun har det föreslagits att Arvika och Eda kommuner skulle ha gemensam beredskapssamordnare. Arvika och Eda kommuner har sedan tidigare avtal om gemensam ledningsfunktion för räddningstjänsten.

Kommunstyrelsens beslut:

1 Eda kommun ska ha gemensam beredskapssamordnare med Arvika kommun.

2 Tekniska chefen i Eda ges i uppdrag att i samråd med räddningschefen i Arvika besluta om ersättning för tjänsten som beredskapssamordnare.

Ks § 77 Dnr KS03/128 100

Förvaltningsövergripande samverkan, förslag till ledning och uppföljning

Ärende

Under de senaste åren har kommunen vidtagit en rad åtgärder som rör barns och ungdomars uppväxtvillkor. Kommunfullmäktige har bl.a. antagit ett drogpolitiskt program och en åtgärdsplan. Ökade resurser har tillskapats till förebyggande arbete

(11)

och ett program samt en konkret åtgärdsplan har tagits fram för att öka samverkan i insatser till barn och ungdom.

Arbetet mot rasism, nazism och främlingsfientlighet, kommunens deltagande i

"Värmlands Ansvar" och inrättande av ett Brottsförebyggande råd är andra exempel på verksamheter, som kräver en samverkan mellan flera kommunala nämnder och

förvaltningar.

För flera av ovanstående aktiviteter har inrättats lednings-/styrgrupper.

Eftersom aktiviteterna i de flesta fall griper in i varandra kan det ibland uppstå en viss otydlighet när det gäller ledning och uppföljning.

Administrativa kontoret har upprättat ett förslag till ledning och uppföljning av förvaltningsövergripande samverkan.

Kommunstyrelsens beslut:

1 Kommunstyrelsen antar förslaget till ledning och uppföljning av förvaltningsövergripande samverkan.

2 Rapporten lämnas till berörda nämnder.

Ks § 78

Delegationsärenden

Anmäles följande fram till dagens sammanträde med stöd av delegation fattade beslut:

Arbetsutskottets protokoll den 22 januari, 5, 18 februari, 5 mars och tekniska utskottets protokoll den 4, 18 februari och 4 mars.

Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande:

Förköpsärenden nr 2003.23-2003.36, dnr KS03/59 257 Beslut fattade av tekniske chefen:

Beslutsattester 2003, dnr KS03/232 002 Beslut fattade av markingenjören:

Lantmäteriförrättningar nr 2003.2, dnr KS03/60 255 Arrende nr 2003.1, dnr KS03/156 261

Beslut fattade av inköpsledaren:

Internetanslutning från 1 maj 2003, dnr KS03/279 050

(12)

Beslut fattade av förvaltningschefen:

Avskrivningar, dnr KS03/171-174 048, KS03/203-204 048, KS03/74-75 048, KS03/216 48

Beslut fattade av alkoholinspektören:

Utskänkningsärenden fr o m den 1 januari t o m 31 mars 2003, dnr KS03/260 702 Beslut fattade av personalchefen:

Inköpsbeslut, ledarutveckling, dnr KS03/290 055 Beslut fattade av informationssekreteraren:

Inköpsbeslut, produktion Arvika Turistguide 2003,Dnr KS03/205 055 Inköpsbeslut, ny layout/struktur hemsida/intranät, dnr KS03/206 055

Beslut i personalfrågor fattade enligt delegationsordningen,kommunstyrelsen § 151/99:

A+G Anställningar Dnr KS03/164 023 D+G Avtal Dnr KS03/168 021

D Förhandlingar MBL § 10 Dnr KS03/189 021 D Förhandlingar MBL § 11 Dnr KS03/190 021 F Pensioner, försäkringar Dnr KS03/194 024 (löpnr 7-16/2003)

Ks § 80 Dnr KS01/209 531

Kollektivtrafiken – försening av tätortstrafiken

Ärende

Landstinget avser utnyttja sitt sista optionsår för sjukresor hos Värmlandstrafik AB. I vårt beslut om kollektivtrafik och då speciellt tätortstrafiken planeras en samordning av färdtjänsten och de flexlinjer som ska trafikera delar av tätorten. Då sjukresor och färdtjänst upphandlas samtidigt innebär landstingets beslut att Arvika kommun får flytta fram den del av beslutet i kollektivtrafikfrågan som rör tätortstrafiken med ett år.

Kommunstyrelsens beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

(13)

References

Related documents

Kommunstyrelsen beslutar utse följande personer till ordinarie ledamöter och ersättare för mandatperioden 2003-2006:.. Ledamöter

Representanterna från Vision får därefter ordet för att beskriva bakgrunden till sin skrivelse och vilka åtgärder som begärs. Kommundirektör Per Törnvall redogör

Följande beslutsgång godkänns av kommunstyrelsen: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och nej-röst för bifall till Anna Ahnérs (S) förslag. Med

Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen om vilka fysiska åtgärder som planeras eller redan har vidtagits

Mikael Österberg yrkar bifall till förslaget med ändringen att kommunchefen ges delegation på belopp upp till 50.000:- och kommunstyrelsens ordförande på belopp upp till

Miljödepartementet ger Arvika kommun möjlighet att avge yttrande över kommissionens förslag till reviderad förordning för EU:s frivilliga miljöstyrnings- och

Samhällsbyggnad, miljö- och service överlämnar förslag till policy för Arvika kommuns arbete för att motverka hot mot demokratin. Policyn ska ligga till grund för en gemensam

Bengt Bergsten yrkar att kommunstyrelsen bör återremittera ärendet för ytterligare beredning genom att förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut det material som framtagits