Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

38  Download (0)

Full text

(1)

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04

§§ 1-23

(2)

Flerårsstrategi 2014 - 2016 för samhällsbyggnadsnämnden ... 7 

Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun, samrådshandling ... 8 

Anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc-väg m.m. vid kv Fodret ... 9 

Sörhaga 1:7, rivning av boningshus och förråd ... 10 

Del av Sörhaga 2:1, rivning av förrådslada i Nolhagaparken ... 11 

Förslag till nya kvartersnamn och verksamhetsnamn inom detaljplan för Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter ... 12 

Del av Ängabo 2:7, ansökan om planbesked ... 13 

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lendahlsgatan 12, (Björnen 7), antagande ... 14 

Detaljplan för Långared, Ändring av byggnadsplan B167B, Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24, antagande (projektnummer 23666) ... 15 

Detaljplan, verksamheter vid Skruvgatan, granskning (Projekt nr 23212) ... 16 

Hemsjö - Hulkås 1:9, förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus ... 17 

Kärrbogärde 1:9, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus, dnr 2013-0087 ... 18 

Högen 1:58, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, dnr 2013-0465 ... 21 

Lo 1:4, tomt 1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr 2011-0027 23  Lo 1:4, tomt 2, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr 2011-0028 24  Hjälmared 1:76, bygglov med lokaliseringsprövning, nybyggnad av stuga med övernattningsrum ... 25 

Hemsjö 2:4, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr 2013-0551 ... 27 

Verkstaden 7, bygglov, telekommunikationsmast, dnr 2013-0548 ... 29 

Ingared 4:83, strandskyddsdispens från sjön Lillelången, nybyggnad av bostadshus, dnr 2013-0607 ... 31 

Bälinge-Nygård 1:6, strandskyddsdispens för sjön Tollsjön, anläggning av ny brygga, Dnr 2013-0578 ... 33 

Hemsjö 2:6, strandskyddsdispens från sjön Hjulsjön, strandskyddsdispens för väg, Dnr 2013-0564 ... 35 

(3)

Delegerade beslut 2014 ... 37  Ändring av tid för sammanträden ... 38 

(4)

Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, tisdagen den 4 februari kl. 14.00-16.05

,

Paragrafer 1-23

Beslutande Bo Olsson (S), ordförande Lars Bolminger (FP) Ulla Dalen (MP)

Lena Gunnarsson (FP) Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustavsson (C) Björn Dahlin (M)

Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S)

Birgit Josefsson (M), ersättare för Björn Leivik (M), ej § 17 pga av jäv Evert Johansson (KD), ersättare för Gunilla Gomer (KD)

Karin Schagerlind (M), ersättare för Esso Larsson (V)  

Övriga deltagare

Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Ulrika Samuelsson, nämndsekreterare Birgitta Wiktorson Ekman, tf planchef Ola Ljungman, stadsarkitekt

Bengt Hellberg, exploateringschef Under information och föredragningar Stellan Andersson, naturvårdsplanerare Martin Wollhag, enhetschef/controller

Utses att justera

Lena Gunnarsson (FP)

Justeringens

plats och tid Samhällsbyggnadskontoret Sekreterare

Ulrika Samuelsson Ordförande

Bo Olsson (S) Justerande

Lena Gunnarsson (FP)

(5)

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-02-04 Datum för anslags

uppsättande 2014-02-07

Datum för anslags

nedtagande 2014-03-03 Förvaringsplats för

protokollet Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12

Underskrift

(6)

Information och överläggningar

A/ Aktuella natur- och friluftsfrågor

B/ Förvaltningschefen, aktuell information

(7)

SBN § 1 Dnr 2013.212 SBN

Flerårsstrategi 2014 - 2016 för samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret upprättat en flerårsstrategi för samhällsbyggnadsnämnden 2014- 2016. Dokumentet är uppbyggt enligt den nya styrmodellen där kommunens övergripande mål ligger till grund för de åtaganden (nämndens och förvaltningens) som utgör en viktig del av verksamhetsstyrningen.

Där det har varit möjligt har nyckeltal tagits fram som kan kopplas till åtagandena.

Internkontrollplanen är för första gången en del av flerårsstrategin.

I dokumentet är även verksamheternas ekonomi nedbruten på en detaljerad nivå.

Alla påbörjade och planerade exploateringsprojekt finns redovisade enligt ny modell (baserad på kommunens arbete med samordnad samhällsplanering). Projekten redovisas summerat samt var för sig.

Ekonomi (inklusive exploateringsprojekt), åtaganden samt internkontrollplan kommer att följas upp regelbundet av verksamheterna och rapporteras till nämnden i samband med tertialuppföljningarna på motsvarande nivå.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Flerårsstrategi 2014-2016 (nämndbudget 2014) för samhällsbyggnadskontorets verksamheter enligt bilaga, med följande ändring i Flerårsstrategin: Rubriken Nyckeltal sid 10 ändras till Förväntade nivåer.

(8)

SBN § 2 Dnr 2013.427 SBN

Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun, samrådshandling

Ärendebeskrivning

Alingsås kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Vårgårda 2006 gällande landsbygdsutveckling i strandnära läge

(samrådshandling, kommunstyrelsen 2013-11-13 §270). I planen pekas 10 områden ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Inga områden pekas ut vid sjöar som gränsar till Alingsås kommun. Två LIS-områden för friluftsliv och mindre anläggningar pekas ut vid Säveån uppströms förbi Vårgårda.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 2.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Föreslagna LIS-områden i Vårgårda kommun bedöms inte påverka vattenresurser eller andra intressen i Alingsås kommun. Alingsås kommun har därför inga invändningar mot förslaget.

(9)

SBN § 3 Dnr 2014.009 SBN

Anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc-väg m.m.

vid kv Fodret

Ärendebeskrivning

Gällande detaljplan för ”Bolltorps handelområde” föreskriver att ombyggnad av korsningen Kungegårdsvägen, Noltorpsgatan och Kungälvsvägen till cirkulationsplats ska utföras och att tre nya busshållplatser samt ny gång- och cykelväg ska anläggas.

Upphandling av entreprenör för utförande av anläggningarna pågår. Avtal med den entreprenör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet avses tecknas i slutet av februari månad.

Enligt samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning för exploateringsavdelningen, bilaga 1, punkt 7.2, har exploateringschefen rätt att anta anbud för entreprenader upp till 115 prisbasbelopp d.v.s. i nuläget upp till

5.209.500 kr.

Beredning

Det mest fördelaktiga anbudet för anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc- väg m.m., innebär en kostnad som överstiger beloppet för given delegation. Nämnden behöver därför fatta beslut om att exploateringschefen får rätt att anta anbud och teckna entreprenadavtal. Högsta inkomna anbud uppgår till ca 7.500.000 kr.

Kostnaden för entreprenaden kommer att samfinansieras mellan kommunen, Trafikverket och exploatören Fabs AB. Kommunens kostnad för entreprenaden kommer att uppgå till högst 2 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden ger exploateringschefen rätt att anta anbud och teckna avtal om anläggande av cirkulationsplats, busshållplatser och gc-väg m.m. vid kv. Fodret.

(10)

SBN § 4 Dnr 2011.369 SBN

Sörhaga 1:7, rivning av boningshus och förråd

Ärendebeskrivning

De bebyggda fastigheter som förvaltas av samhällsbyggnadskontoret skall avvecklas genom försäljning, överföring till de kommunala bolagen eller rivning. Flertalet tillhör gruppen

markreserv eller strategiska fastigheter. En rivning innebär att löpande kostnader för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt kostnader för planerat underhåll försvinner.

Förvaltningens yttrande

På fastigheten Sörhaga 1:7 (Lövekullevägen 22) finns ett gammalt boningshus om 1½ plan med källare och en mindre förrådsbyggnad. Fastigheten köptes in den 1 januari 1987 med anledning av att det skulle byggas en storidrottsplats vid nuvarande Mjörnvallen.

Boningshuset har under åren1993 - 2012 varit uthyrt till Alingsås Marinservice, på ett så kallat rivningskontrakt. Verksamhet har bara kunnat bedrivas under sommartid då byggnaden inte har något fungerande värmesystem. Hyresgästen lämnade byggnaden under 2012 och därefter har det stått tomt.

Byggnaderna är i mycket dåligt skick och något underhåll har inte förekommit eftersom byggnaderna redan 1993 ansågs som rivningsobjekt. Värmesystemet är sedan många år nedkopplat och den tidigare använda oljetanken demonterades i juni 2008. Vid

högvattenstånd tränger vatten upp i källaren och från tid till annan även in genom källarväggarna.

Fasaden är klädd med eternitskivor, vilket innebär att asbestsanering måste genomföras.

Fastigheten är belägen inom planområde för Mjörnstranden. Bokfört värdet per 2013-12-31 uppgår till 124 770 kr varav markvärde 90 000 kr. Kostnaden för rivning beräknas kunna finansieras inom befintlig driftbudget.

För att eliminera löpande tillsyns- och skadeunderhåll föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta om rivning av byggnaderna.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 3.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att boningshuset med tillhörande förrådsbyggnad på fastigheten Sörhaga 1:7 skall rivas och att marken återställas.

(11)

SBN § 5 Dnr 2014.021 SBN

Del av Sörhaga 2:1, rivning av förrådslada i Nolhagaparken

Ärendebeskrivning

De bebyggda fastigheter som förvaltas av samhällsbyggnadskontoret skall avvecklas genom försäljning, överföring till de kommunala bolagen eller rivning. Flertalet tillhör gruppen

markreserv eller strategiska fastigheter. En rivning innebär att löpande kostnader för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, samt kostnader för planerat underhåll försvinner.

Förvaltningens yttrande

I Nolhagaparken (Sörhaga 2:1) finns en äldre förrådslada, strax öster om Kritpipans parkeringsplats. Ladan har under lång tid varit uthyrd till tekniska förvaltningens

parkavdelning som förråd. Eftersom ladan är gammal och i dåligt skick, har i samband med skyddsrond 2012 beslutats ladan att inte längre får användas för park- och

naturavdelningens verksamhet.

Ladan är i mycket dåligt skick och något underhåll har inte förekommit när den ligger i ett område som enligt detaljplanen skall användas för utbyggnad av Nolhaga trädgård. Om framtida behov av förråd, garage, verkstad och liknande lokaler uppkommer, medger

detaljplanen nybyggnation längs Nolhaga berg, norr om nuvarande förrådslada. Taket är lagt med eternitskivor, vilket innebär att asbestsanering måste genomföras. Kostnaden för

rivning beräknas rymmas inom befintlig driftbudget. Något bokfört värde finns inte.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 4.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förrådsladan i Nolhagaparken, del av Sörhaga 2:1, rivs och att marken återställs.

(12)

SBN § 6 Dnr 2013.303 SBN

Förslag till nya kvartersnamn och verksamhetsnamn inom detaljplan för Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter

Ärendebeskrivning

Namnberedningen har fått en begäran om namnsättning av kvarter och verksamhetsområde inom detaljplanen Väg E20 delen Kristineholm – Bälinge och verksamheter.

Beredning

Kvartersnamnen har anknytning till platsen. Där låg den medeltida borgen Stynaborg, som förmodligen var en stormansgård. En gård kallad Bälinge Nedergården fanns också inom planområdet. Kvar är gården Öfvre Tokebacka (Övergården).

Förvaltningens yttrande

Namnberedningen föreslår följande namn på kvarter: Stynaborg, Stormansgården, Nedergården och Övergården

Inga nya gatunamn men Tokebackavägen förlängs fram till Säveån. Ridhusvägen och Olstorpsvägen förlängs till nya sträckningen av Tokebackavägen.

Verksamhetsområdet föreslås få namnet Tokebacka verksamhetsområde.

Namnförslagen har tagits fram i samråd med Kultur och Fritid, Lantmäteriet och Posten.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 5.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna namnberedningens förslag.

(13)

SBN § 7 Dnr 2013.393 SBN

Del av Ängabo 2:7, ansökan om planbesked

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen.

För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt planebesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.

Förvaltningens yttrande

Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret:

Fastighet Datum för inkommen ansökan

Planansökans syfte Motivering Förslag till

beslut

Ängabo 2:7 (del av)

2013-11-14 Ansökan gäller att omvandla del av allmän gc-väg (ca 100 m) som sträcker sig genom Ängaboskolans skolgård till att enbart ingå i skolans utemiljö.

Idag skapar passagen en osäker utemiljö för skolbarnen och flera olyckstillbud har inträffat.

Tidigare beslut: Gc-vägen anges som huvudstråk för gc-trafik i Föp Staden. I trafikplanen för Alingsås har huvudstråket en annan sträckning förbi skolan. Denna gc-väg byggdes år 2006 runt skolområdet för att leda bort den allmänna trafiken från skolmiljön. I gällande detaljplan har stråket användningen Park.

Bedömning: Det finns alternativa vägar och nuvarande situation innebär en säkerhetsrisk. Det finns allmänna ledningar under nuvarande gc-väg så prickat u-område måste tillskapas vid planändring. Likaså kommer fysiska åtgärder som hindrar fortsatt genomfart behövas. Planändringen gäller endast den del som omfattas av skolbyggnader på båda sidor.

Positivt planbesked

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 6.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden ger Positivt planbesked till del av Ängabo 2:7, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan.

(14)

SBN § 8 Dnr 2013.354 SBN

Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lendahlsgatan 12, (Björnen 7), antagande

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att ge möjlighet att inreda en vindslägenhet samt uppföra nytt gårdshus med två lägenheter. Dessutom införs skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig

huvudbyggnad.

Ett planförslag har först varit föremål för samråd och granskning under tiden 18 november – 9 december 2013.

Beredning

Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas.

Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande 2013-12-10 kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Inga revideringar av

planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av

”Tillägg till planbestämmelser” och ”Tillägg till planbeskrivning”.

Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte

medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 7.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Lendahlgatan 12 (Björnen 7)” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

Exp: Planavd, KF f.k.

(15)

SBN § 9 Dnr 2013.223 SBN

Detaljplan för Långared, Ändring av byggnadsplan B167B, Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24, antagande (projektnummer 23666)

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig byggnad, som idag enbart används som fritidshus, kan byggas om till att innehålla bostad.

Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden 15 – 30 november 2013 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 01 - 09 december 2013.

Beredning

Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas.

Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande 2013-12-16 kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Inga större revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av

”Tillägg till plan och illustrationskarta”, ” Tillägg till planbestämmelser” och ”Tillägg till planbeskrivning”.

Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen / avvikelsen från aktuell fördjupning av översiktsplanen är liten.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 8.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden antar ” Detaljplan för Långared, Ändring av byggnadsplan B167B,

Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

(16)

SBN § 10 Dnr 2013.089 SBN

Detaljplan, verksamheter vid Skruvgatan, granskning (Projekt nr 23212)

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att ge möjlighet för utvidgning av verksamhetsområde vid Skruvgatan.

Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 2013-10-28 - 2013-11-22.

Beredning

Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse 2013-12-05 kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden samt föreslagit revideringar. Plan- och illustra- tionskarta samt Planbeskrivning föreslås revideras i enlighet med Samrådsredogörelsen.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 9.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av planförslaget samt beslutar att hålla det tillgängligt för granskning enligt plan- och bygglagen 5:18-21.

(17)

SBN § 11 Dnr 2014.026 SBN

Hemsjö - Hulkås 1:9, förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus

Ärendet

Ansökan inkom 2013-09-17 och avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Sökande är: HANSSON NILS PATRIK, HULKÅSVÄGEN 4, 44896 TOLLERED.

Den tilltänkta avstyckningen är ca 2000 m2. Antagen översiktsplan anger R5.

R5. Område med bebyggelsetryck: Jord-/skogsbruksmark klass B/3. Landsbygden hålls levande genom varsam komplettering med nya bostäder/verksamheter. Spridd bebyggelse bör undvikas. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.

I ärende 2010-0940 från 2010-10-12 har denna byggplats behandlats, men ärendet avskrevs 2013-08-20, sedan komplettering beträffande vatten och avlopp ej inkommit. Ny ansökan inkom en månad senare.

Beredning

Då inga förhållanden ändrats beträffande sakägare, sedan byggplatsen behandlats i tidigare ärende, samt att behov av förhandlingar beträffande tillstånd och servitut för anslutning till kommunens VA-nät bortfallit, anmodades sökanden att söka tillstånd för enskild

avloppsanläggning. Sådant tillstånd föreligger.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 10.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

Upplysningar

Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.

Exp: Sökande, PoIT, Akten

(18)

SBN § 12 Dnr 2014.013 SBN

Kärrbogärde 1:9, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus, dnr 2013-0087

Ärendet

Ansökan inkom 2013-02-28 och avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med garage.

Sökande är: WÜST HENRIK, HEMSJÖPRÄSTVÄG 7, 441 96 ALINGSÅS.

Fastigheten ligger strax utanför detaljplanelagt område.

Antagen översiktsplan anger R9. Område med stort rekreationsvärde:

Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur-/ kulturvärde, vattenkvalité, o dyl).

Området berörs för övrigt av strandskydd med 300 meter för sjön Ömmern.

Byggnadsplatsen utgörs av naturmark och taxerad som bebyggd lantbruksenhet.

Tänkt avstyckning är 3200 kvm. Tomten kommer att bebyggas med ett fristående hus och garage.

Den planerade byggnadsplatsen ligger inom område med hög skyddsnivå (sekundär zon Ömmerns vattenskyddsområde) och berörs av en hög grundvattennivå.

Den höga grundvattennivån medför svårigheter att lösa avloppsreningen samt grundläggningen av bostadshus.

Miljöskyddskontoret har meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning i delegationsbeslut 258/13, 2013-08-21.

Huvudsakliga principer för husgrundläggningen, undergrunden och dräneringen beskrivs i geoteknisk undersökning (rapport av IHOUSETECH, 2013-12-20).

Sökanden uppmanas att följa dessa rekommendationer noggrant.

Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § har beretts möjlighet att yttra sig angående den

föreslagna åtgärden. Inga negativa synpunkter har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret.

Sakägarsintyg finns i ärendet.

(19)

Forts SBN § 12 Beredning

2013-03-15. Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt samt en representant av Miljöskyddskontoret.

2013-04-08. Ärendet har remiterats till berörda grannar (Kärrbogärde 1:44, 1:58, Pålstorp 1:44, Ingared 19:10, 19:11, 19:12).

2013-04-12. Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Kärrbogärde 1:58.

2013-04-15. Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Kärrbogärde 1:44.

2013-04-19. Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Ingared 19:11.

2013-04-23. Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Ingared 19:12, Pålstorp 1:11 2013-08-21. Miljöskyddskontoret lämnar ett positiv delegationsbeslut angående avloppsavordning.

2013-10-15. Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt.

2013-10-30. Sökanden uppmanas att göra en geoteknisk undersökning på fastigheten.

2013-12-23. Rapport av geoteknisk undersökning inkommer till Samhällsbyggnadskontoret.

2014-01-08. Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 11.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 17 § samt Miljöbalken 7 kap. 18c §.

Särskilt skäl för strandskyddsdispens är att området är väl avskilt från stranden av bebyggelse. Hela den föreslagna nya fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.

(20)

Forts SBN § 12

Upplysningar

Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från lagakraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla.

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits.

Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

Avgift för förhandsbesked tas ut med 14463 kr Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 8900 kr

Exp: Sökande, Sakägare fk (Kärrbogärde 1:44, 1:85, Pålstorp 1:44, Ingared 19:10, 19:11, 19:12), GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten.

(21)

SBN § 13 Dnr 2014.014 SBN

Högen 1:58, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, dnr 2013-0465

Ärendet

Ansökan inkom 2013-10-07 och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Sökande är: SANCHEZ MARIT, NORSESUNDSVÄGEN 31, 44163 ALINGSÅS.

Fastigheten ligger strax utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyggelse.

Antagen översiktsplan (ÖP 95) anger R23. HEMSJÖ – INGARED – VÄSSENBO:

Komplettering med nya bostäder och verksamheter studeras i fördjupad översiktsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan.

Byggnadsplatsen utgörs av ianspråktagen tomtmark taxerad som småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer. Tänkt avstyckning för en ny tomt är ca 1900 kvm. Tomten kommer att bebyggas med ett fristående enbostadshus.

Platsen där bostaden planeras byggas ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

En utredning kring vägsituationen över en del av den planerade fastighetsbildningen samt fastighetsgränser behöver utredas.

Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen har beretts möjlighet att yttra sig angående den föreslagna åtgärden. Sakägarsintyg finns i ärendet.

Beredning

2013-10-24. Byggnadsplatsen besiktigades av bygglovarkitekt och representant för Miljöskyddskontoret.

2013-11-08. Ärendet har remiterats till berörda grannar (Högen 1:35, 1:41, Vässenbo 1;41, Västerbodarna 1:11).

2013-11-13. Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Vässenbo 1:41.

2013-11-21. Sakägarsintyg utan erinran inkommer från Västerbodarna 1:11.

2013-11-21. Fastighetsägaren till fastigheten Högen 1:35 inkommer med yttrande.

Sakägaren har fått löfte att köpa en bit av Högen 1:58 norr om utfarsväg och önskar att vägen ska ligga på hans fastighet. Däremot vill han att vatten- och avloppsledningar samt en ny utfartsväg från den nya avstyckningen ska gå över

Högen 1:58. Om utfartsvägen används under byggtiden måste den snarast återställas i ursprungligt skick.

(22)

Forts SBN § 13

2013-11-25. Fastighetsägaren till fastigheten Högen 1:41 inkommer med yttrande.

Sakägaren motsätter sig inte mot förslaget med förutsättning att befintlig väg upp till Högen1:35 bibehållas och att ägaren till Högen 1:35 får köpa till trekanten mellan befintlig väg och Högen 1:41. Ett villkor för att acceptera en nybyggnation är att alla skador på tillfartsvägen omedelbart åtgärdas och bekostas av byggherren.

2014-01-09. Samhällsbyggnadskontorets yttrande:

Frågorna angående utfartsvägens placering samt exakta gränser för den nya avstyckningen ska diskuteras färdigt mellan berörda sakägare under tiden innan en bygglovansökan har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Föreslagna åtgärder kommer att prövas under bygglovsskede.

Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 12.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.

Upplysningar

Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från lagakraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla.

Beslutet medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits.

Avgift för förhandsbesked tas ut med 11793 kr Faktura sänds separat.

Exp: Sökande, Sakägare fk (Högen 1:35, 1:41, Vässenbo 1:41,

Västerbodarna 1:11), GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Tidsbegränsat bygglov admin (ÅL), PoIT, Akten.

(23)

SBN § 14 Dnr 2014.005 SBN

Lo 1:4, tomt 1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr 2011-0027

Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2011-01-20 och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande är: SVENSSON ROLAND, LOO 392 LILLEGÅRD, 466 92 SOLLEBRUNN.

Antagen översiktsplan anger R2/R3. R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som hindrar ett rationellt skogsbruk. R3. Område för

jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya

bostäder/verksamheter. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs för övrigt av strandskydd (300 m) samt riskområde för geostrålning (normalrisk). Byggnadsplatsen utgörs av

naturmark.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 13.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Positivt förhandsbesked och strandskyddsdipens beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 17 och 31 §§ samt miljöbalken 7 kap 18 c § p 2.

Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området genom allmän väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen (miljöbalken 7 kap 18 c § 2.). Som tomtplats får tas i anspråk hela den föreslagna fastigheten.

Upplysningar

Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslutet om

strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. Besluten medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Sökanden erinras om att länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

Exp: Sökanden, MK (EH) fk, Sakägare Lo 1:9 och 1:17 samt Sjötorp 1:12 fk, Länsstyrelsen natur Mkv, PoIT, Akten

(24)

SBN § 15 Dnr 2014.006 SBN

Lo 1:4, tomt 2, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage, dnr 2011-0028

Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2011-01-20 och avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Sökande är: SVENSSON ROLAND, LOO 392 LILLEGÅRD, 466 92 SOLLEBRUNN.

Antagen översiktsplan anger R2/R3. R2. Långsiktigt bestående skogsbruk: Skogsbruk klass 1-2. Åtgärder får inte vidtas som hindrar ett rationellt skogsbruk. R3. Område för

jord/skogsbruk och andra verksamheter: Jord/skogsbruk klass B/3. En levande landsbygd skall eftersträvas genom en generös inställning till komplettering med nya

bostäder/verksamheter. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs för övrigt av strandskydd (300 m) samt riskområde för geostrålning (normalrisk). Byggnadsplatsen utgörs av

naturmark.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 14.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Positivt förhandsbesked och strandskyddsdipens beviljas med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 17 och 31 §§ samt miljöbalken 7 kap 18 c § p 2.

Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området genom allmän väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen (miljöbalken 7 kap 18 c § 2.). Som tomtplats får tas i anspråk hela den föreslagna fastigheten.

Upplysningar

Beslutet om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte inlämnas inom denna tid upphör beslutet att gälla. Beslutet om

strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. Besluten medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov erhållits. Sökanden erinras om att länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

Exp: Sökanden, MK (EH) fk, Sakägare Lo 1:5, 1:9 och 1:17 fk, Länsstyrelsen natur Mkv, PoIT, Akten

(25)

SBN § 16 Dnr 2014.027 SBN

Hjälmared 1:76, bygglov med lokaliseringsprövning, nybyggnad av stuga med övernattningsrum

Ärendet

Ansökan inkom 2013-11-14 och avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan om rivning av bostadshus.

Sökande är: Hans Andreasson, Lilla Madviksvägen 15, 448 96 TOLLERED.

Fastigheten är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller

områdesbestämmelser. I översiktsplan 1995 för Alingsås kommun har området betecknats R 23 – HEMSJÖ – INGARED – VÄSSENBO. Komplettering med nya bostäder och

verksamheter studeras i fördjupas överskitsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Jord-/skogsbruk med spridda byggnader/anläggningar för annat ändamål.

Övriga områden där de areella näringarna dominerar (jordbruksmark klass B, skogsbruksmark klass 1-3).

Nybyggnaden är en och en halvplans enbostadshus med en byggnadsarea på 12,66 x 8,46 meter. Sadeltak, bekläds med betongpannor och taklutning om 34º. Fasaderna bekläds med träpanel. På fastigheten finns sedan tidigare en huvudbyggnad och två

komplementbyggnader.

Förvaltningens yttrande

2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 15.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

Som kontrollansvarig har utsetts: Leo Fiedler, Kungskullavägen 15, 511 96 Berghem

(26)

Forts SBN § 16 Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om bygge påbörjas innan startbesked givits enligt

11 kap 51 § PBL.

Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd.

För ytterligare information, kontakta byggnadsinspektör:

Sven Agneman, telefon 0322-61 68 91.

Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).

Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Exp: Sökande, Byggnadsinspektör (SA), Kontrollansvarig, Markägaren till Hjälmared 1:76 fk, GIS-tekniker fk, PoIT, Akten.

______

(27)

SBN § 17 Dnr 2014.019 SBN

Hemsjö 2:4, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr 2013-0551

Ärendet

Ansökan inkom 2013-11-14 och avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan om rivning av bostadshus.

Sökande är: Hans Andreasson, Lilla Madviksvägen 15, 448 96 TOLLERED.

Fastigheten är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller

områdesbestämmelser. I översiktsplan 1995 för Alingsås kommun har området betecknats R 23 – HEMSJÖ – INGARED – VÄSSENBO. Komplettering med nya bostäder och

verksamheter studeras i fördjupas överskitsplan. Ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplan. Jord-/skogsbruk med spridda byggnader/anläggningar för annat ändamål.

Övriga områden där de areella näringarna dominerar (jordbruksmark klass B, skogsbruksmark klass 1-3).

Nybyggnaden är en och en halvplans enbostadshus med en byggnadsarea på 12,66 x 8,46 meter. Sadeltak, bekläds med betongpannor och taklutning om 34º. Fasaderna bekläds med träpanel. På fastigheten finns sedan tidigare en huvudbyggnad och två

komplementbyggnader.

Förvaltningens yttrande

2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 16.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL).

Som kontrollansvarig har utsetts: Leo Fiedler, Kungskullavägen 15, 511 96 Berghem Jäv

Birgit Josefsson (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

(28)

Forts SBN § 17

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt

11 kap 51 § PBL.

Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd.

För ytterligare information kontakta byggnadsinspektör Päivi Hauska, telefon 0322-61 68 86.

Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet 0322-61 68 99/61 62 60).

Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).

Besluten om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan tillkomma.

Lov avgift tas ut med 30483 kronor. Faktura sänds separat.

Exp: Sökande, Kontrollansvarig, Sakägare fk (Hemsjö 4:3 och 2:28), Byggnadsinspektör, GIS-tekniker fk, PoIT, Akten

(29)

SBN § 18 Dnr 2014.020 SBN

Verkstaden 7, bygglov, telekommunikationsmast, dnr 2013-0548

Ärendet

Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni.

Sökande är: 3G Infrastructure services AB, Box 7018, 121 07 STOCKHOLM-GLOBEN.

Ansökan om bygglov avser nybyggnad av torn och en teknikbod för mobiltelefoni och placeras på fastigheten Verkstaden 7. Den ersätter det torn som idag finns på Fodret 13, detta pga ombyggnation på fastigheten. Anläggningen på

Fodret 13 kommer således inte längre att finns kvar. Tornet är 36 meter högt. Teknikboden är 2,6 x 3,0 meter och utförs i plåt.

Anläggningen användas av 3GIS och andra aktörer.

För fastigheten gäller detaljplan DP 35, Bolltorps industriområde. Områdets betecknas med J1 och K, område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 17.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL)

Utsedd kontrollansvarig är: Hans Germundson, 3 GIS AB, Box 7018, 121 07 Stockholm- Globen

(30)

Forts SBN § 18

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Nämnden är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan startbesked givits enligt

11 kap 51 § PBL.

Tekniskt samråd ska hållas. Samhällsbyggnadskontoret kallar till samråd. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektör Håkan söderberg, telefon 0322-61 62 73.

Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet 0322-61 68 99/61 62 60).

Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL).

Besluten om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Lov avgift tas ut med 23511 kronor. Faktura sänds separat.

Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.

Hur beslut kan överklagas Formulär 1.

Exp: Sökande, Kontrollansvarig, Sakägare fk(Verkstaden 5,

Verkstaden 7, Fodret 13, Kungegården 9, Kungegården 11, Förmannen 2 och Krukan 6), Sakägare Rek MB Formulär 1 (Skålen 1),

Sakägare delg.kv,fk (Krukan 4), Byggnadsinspektör (Håkan Söderberg) fk,

GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, LTV, Försvarsmakten, RTJ, Swedavia Landvetter flygplats, Mkv, PoIT, Akten.

(31)

SBN § 19 Dnr 2014.001 SBN

Ingared 4:83, strandskyddsdispens från sjön Lillelången, nybyggnad av bostadshus, dnr 2013-0607

Ärendet

Ansökan inkom 2013-12-17 och avser Strandskyddsdispens från sjön Lillelången för nybyggnad av bostadshus. Sökande är: JUNKER PETER, TIGGAREVÄGEN 37, 44163 ALINGSÅS.

Fastigheten omfattas av strandskydd från sjön Lillelången, Alingsås kommun.

Den föreslagna byggplatsen är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplan från 1995 för Alingsås kommun har i karta

Förordnanden, rekommendationer området betecknats R9, område med stort

rekreationsvärde. Karta för mark- och vattenanvändning anger B, befintlig sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten Ingared 4:83 är bildad 2003-06-19, en avstyckning från Ingared 4:46. Tomtarea 1359 m2. Strandskyddsdispens och positivt förhandsbesked beviljades 2001-06-12, BN § 146, Dnr 2000-0871.

Marken är idag en del av trädgården för bostadshuset på Ingared 4:46.

Framförliggande bebyggelse och väg finns mot sjön (Ingared 4:44 och 4:45).

Beredning

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs:

att det finns ett så kallat särskilt skäl och att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § åberopas.

Sökanden har som särskilt skäl för dispens angett: ”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.” (MB kap 7, § 18c, punkt 1).

(32)

Forts SBN § 19

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 18.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c § p1 miljöbalken (MB). Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms ej försämras och djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.”

Som tomtplats får hela den berörda fastigheten tas i anspråk.

Upplysningar

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov erhållits.

Avgift tas ut med 9.345:-- kronor. Faktura sänds separat.

Exp: Sökande, Grannar fk (Ingared 4:18, 4:36, 4:37, 4:44, 4:45, 4:46, 4:79, Hemsjö 19:1),Miljö fk, GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten

(33)

SBN § 20 Dnr 2013.446 SBN

Bälinge-Nygård 1:6, strandskyddsdispens för sjön Tollsjön, anläggning av ny brygga, Dnr 2013-0578

Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2013-12-03 och avser Strandskyddsdispens för Anläggning av ny brygga.

Sökande är: ALINGSÅS KOMMUN, , 44181 ALINGSÅS.

Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd från Trollsjön.

Byggnadsplatsen är en naturskön naturlig rastplats vid sidan om vandringsspåret. Idag ligger där rester av en gammal brygga. Enligt skötselplan i Hjortmarka ska en ny brygga byggas i Trollsjön. Plockar delvis bort rester av befintlig brygga samt ersätter med en ny på samma plats. Det blir en pålad och tillgänglighetsanpassad brygga som ska ansluta till befintlig spång. Storlek på bryggan beräknas bli 7,5x4 m.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs:

1) att det finns ett så kallat särskilt skäl och

2) att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras. Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap.

18 c § åberopas. Som särskilt skäl för dispens åberopas att: Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. (MB 7 kap.

18 c § punkt 1.) Sökanden informerat om att ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har inlämnats till Länsstyrelsen.

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 19.

(34)

Forts SBN § 20

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18c § p1 (MB). Allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms ej försämras och djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt. Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

(Bryggan utgör tomtplats)

Upplysningar

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

Bygglov erfordras inte i detta ärende.

Avgift tas ut med 9345:-kronor.

Faktura sänds separat.

Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.

Exp: Sökande, Grannar(Bälinge-Nygård 1:4, 1:5, 1:3, 3:1, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:13, 3:14, 3:15 Kristineholm 1:30, 1:39, 1:38, Ängabo 2:17, Maryd 2:12, Tokebacka 1:2) fk, Miljö fk, GIS-tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten.

(35)

SBN § 21 Dnr 2013.447 SBN

Hemsjö 2:6, strandskyddsdispens från sjön Hjulsjön, strandskyddsdispens för väg, Dnr 2013-0564

Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2013-11-22 och avser Strandskyddsdispens för Strandskyddsdispens för väg fram till fastigheten Hemsjö 2:22..

Sökande är: PETERSSON KRISTER, VITALISGATAN 5, 441 43 ALINGSÅS.

Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av strandskydd från sjön Hjulsjön, Alingsås kommun

Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. I översiktsplan för 1995 för Alingsås kommun har i karta Förordnanden, rekommendationer området betecknats R9, område med stort

rekreationsvärde. Karta för mark- och vattenanvändning anger JN, Jord-/och skogsbruk med spridda byggnader/anläggningar för annat ändamål. Fastigheten omfattas av strandskydd från sjön Hjulsjön.

Ansökan avser strandskyddsdispens för byggande av väg på fastigheten Hemsjö 2:6 för att kunna nå fastigheten Hemsjö 2:22. Vägen måste byggas för att uppfylla kommunens krav på avfallshantering då en slamsugarbil måste kunna nå fastigheten Hemsjö 2:22. Servitut finns –Älvsborgs län Dnr 176/66, § 626 – 30 sept. 1966. Byggnadsplatsen utgörs av skogsmark.

Sökanden anger som skäl för dispens: ” Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området” MB kap 7,

§ 18 c, punkt 3.

Ärendet sänt till fastighetsägare Hemsjö 2:6 för kännedom.

Miljökontoret upplyser om att vägen kommer att gå inom ett område som har högsta värde för koncentration av rödlistade arter. Stor försiktighet bör därför vidtas när vägen byggs.

Hjälp från biolog eller motsvarande med erforderlig kunskap bör tas in för att säkerställa att inga rödlistade arter far illa.

(36)

Forts SBN § 21

Förvaltningens yttrande

samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs:

1) att det finns ett så kallat särskilt skäl och

2) att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.

Enligt strandskyddslagstiftningen kan endast de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § åberopas. Som särskilt skäl för dispens åberopas att: Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (MB 7 kap. 18 c § punkt 3.)

Arbetsutskottets beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 28 januari 2014, § 20.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Strandskyddsdispens beviljas med stöd av 7 kap 18 c § p 3 miljöbalken (MB). Särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna är att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Vägområdet utgör tomtplats, (ingen hemfridszon).

Upplysningar

Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av en behörig mätningstekniker (kan beställas via Samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet 0322-61 68 99/61 62 60).

Besluten om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Innan åtgärden påbörjas skall sakkunnig inventera blivande vägområde och lämna utlåtande till Miljökontoret om eventuella förekomster av rödlistade arter.

Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från delgivning.

Lov avgift tas ut med 9.345:- kronor. Faktura sänds separat.

Avgift för nybyggnadskarta, lägeskontroll och utstakning kan tillkomma.

Exp: Sökande, Grannar fk (Hemsjö 1:3, 2:6, 2:21 Lida 1:2, Edsås 1:3, 1:7), Miljö fk, GIS- tekniker fk, TF (GIC) fk, Länsstyrelsen-natur Mkv, PoIT, Akten.

(37)

SBN § 22 Dnr 2014.011 SBN

Delegerade beslut 2014

Ärendebeskrivning

Beslut enligt listor från verksamhetscheferna:

Bygglov: 2013 801 – 855 samt 2014 001 – 032

Exploateringsavdelningen: Beslut fattade mellan 2013-12-02 – 2013-12-17

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen.

(38)

SBN § 23

Ändring av tid för sammanträden

Ärendebeskrivning

Bo Olsson (S) framför å ordinarie ordförande Björn Leiviks vägnar fråga om nämnden kan flytta arbetsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden i februari 2014 så att dessa förläggs på måndagar istället för på tisdagar.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från den 18 februari till den 17 februari, kl. 08.30 lokal Gesällen på

Samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar vidare att flytta samhällsbyggnadsnämndens sammanträde från den 25 februari kl. 14.00 till den 24 februari kl. 14.00 Sammanträdet kommer då att hållas i Socialförvaltningens lokaler på Sidenvägen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :