• No results found

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Vänersborg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Vänersborg"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Tilltalad

JONAS Kristian Helgesson Smith, 19980729-1258 c/o Ann Jacobsson

Klintens By 222 463 97 Prässebo

Offentlig försvarare:

Advokat Tommy Nilsson

Advokatfirma Tommy Nilsson AB Box 89

461 22 Trollhättan

Åklagare

Kammaråklagare Eva Jonsson Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674

451 24 Uddevalla

Målsägande

1. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess

Särskild företrädare:

Advokat Åsa Hadartz

Advokatfirman Kjällgren AB Box 123

461 23 Trollhättan

2. Sekretess C, se Partsbilaga sekretess Sekretess

Särskild företrädare:

Advokat Jan Herelius Advokat Jan Herelius AB Box 13

461 21 Trollhättan

___________________________________

Postadress Box 1070

462 28 Vänersborg

Besöksadress Hamngatan 6

Telefon 0521-27 02 00

E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se Telefax

0521-27 02 80

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

(2)

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken - 2014-07-22

2. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken - 2014-01-01 -- 2014-05-31 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.

Ungdomsvård

Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Beslut Skadestånd

1. Jonas Helgesson Smith ska utge skadestånd till Sekretess A med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 juli 2014 till dess betalning sker.

2. Jonas Helgesson Smith ska utge skadestånd till Sekretess C med 20 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2014 till dess betalning sker.

Sekretess

1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan kan röja målsägandenas, dessas syskons, och vittnet D:s identititeter. Detsamma ska gälla för uppgifterna i partsbilaga till domen.

2. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter i SiS utredning ungdom, aktbilaga 23, som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar.

Brottsofferfond

1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Tommy Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 240 451 kr. Av beloppet avser 48 090 kr mervärdesskatt.

2. Jan Herelius tillerkänns ersättning av allmänna medel med 67 666 kr. Av beloppet avser 13 533 kr mervärdesskatt.

3. Åsa Hadartz tillerkänns ersättning av allmänna medel med 82 453 kr. Av beloppet avser 16 490 kr mervärdesskatt.

(3)

4. Kostnaden för försvaret och de särskilda företrädarna ska stanna på staten.

___________________________________

(4)

Tilltalad

LINDA Therese Kristina Jonsson, 19930127-2341 c/o Andersson

Klintens By 222 463 97 Prässebo

Offentlig försvarare:

Advokat Malin Wassén Kjellberg Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Lagerbergsgatan 33

451 33 Uddevalla

Åklagare

Kammaråklagare Eva Jonsson Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674

451 24 Uddevalla

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 - 2008-02-01 -- 2009-12-31 (3 tillfällen)

Beslut Sekretess

1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens identitet, samt därutöver identiteterna hos den personkrets som anges i sekretessförordnande i domslut avseende Jonas Helgesson Smith. Detsamma ska gälla uppgifterna i partsbilaga till domen.

2. Sekretessen enligt 21 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifterna i psykologutredning och psykologutlåtande, aktbilagorna 63-64, som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar.

Ersättning

1. Malin Wassén Kjellberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 101 693 kr. Av beloppet avser 16 949 kr mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________

(5)

YRKANDEN M.M.

Åtal mot Jonas Helgesson Smith

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

Sekretess A:s yrkanden, se bilaga 2.

Sekretess C:s yrkanden, se bilaga 3.

Åtal mot Linda Jonsson

Åklagarens yrkanden, se bilaga 4.

DOMSKÄL

Åtal mot Jonas Helgesson Smith m.m.

Skuldfrågorna

Åtalet för våldtäkt mot barn, åtalspunkt 1 i bilaga 1

Jonas Helgesson Smith har erkänt de faktiska omständigheterna, men har gjort gällande att gärningen ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som anges i bilaga 1.

Jonas Helgesson Smith har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har videoförhör med målsäganden sekretess A spelats upp och vittnesförhör hållits med vittnet sekretess D.

(6)

Tingsrättens bedömning

Genom vad som framkommit av uppgifter från såväl målsäganden A som Jonas Helgesson Smith är utrett att det förekommit ett samlag dem emellan på sätt åklagaren påstått.

Jonas Helgesson Smith har dock gjort gällande att målsäganden frivilligt gått med på att ha samlag med honom, och att hon medverkat i akten på sådant sätt att han fått uppfattningen att så var fallet. Målsäganden har å andra sidan angett att hon förmåddes av Jonas Helgesson Smith att genomföra samlag, något hon inte ville, men att hon på grund av rädsla för Jonas Helgesson Smith kom att göra som han sa.

Frågan om målsäganden samtyckt till samlaget har inte någon självständig betydelse för frågan om ansvar som sådan. Den som är under 15 kan inte med ansvarsbefriande verkan samtycka till samlag (dock att samtycke kan vara en omständighet att beakta vid tillämpning av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap 14 § första stycket brottsbalken). Samtycke har dock betydelse, som en av flera

omständigheter, vid bedömningen av om gärningen ska rubriceras som våldtäkt mot barn, enligt 6 kap 4 § första stycket brottsbalken, eller istället sexuellt utnyttjande av barn, enligt 6 kap 5 § brottsbalken.

Jonas Helgesson Smiths påstående om att samtycke förelegat, eller att han åtminstone uppfattat att så var fallet, är enligt tingsrättens bedömning en sådan omständighet som åklagaren har att motbevisa. Därvidlag ska vad den tilltalade påstått om hur han uppfattat situationen gälla, såvida det inte är så osannolikt att det utan vidare kan lämnas utan avseende eller att utredningen annars bortom rimligt tvivel visar att den tilltalades påstående inte stämmer.

(7)

Av förhören med Jonas Helgesson Smith och målsäganden har väsentligen följande framkommit.

Målsäganden har angett att hon först svarade nej på fråga från Jonas Helgesson Smith om de skulle mysa, vilket hon uppfattat som en fråga om att ha sex, men att hon sedan på grund av rädsla för Jonas Helgesson Smith inte vågade protestera utan gjorde som han sa. Målsäganden har angett att Jonas Helgesson Smith smekte henne, utan att hon ville det, och att Jonas Helgesson Smith förde hennes hand till sitt könsorgan. Målsäganden har angett att Jonas Helgesson Smith tog av henne de kläder som hon hade på sig. Vidare har målsäganden angett att Jonas Helgesson Smith drog henne över sig, så att samlaget kom att genomföras med henne sittande över Jonas Helgesson Smith som låg på rygg.

Jonas Helgesson Smith har angett att han frågade om de skulle mysa, med vilket också han avsåg sex, och att han först inte fick något svar. Han frågade igen och målsäganden svarade ja eller nickade. Jonas Helgesson Smith har också angett att det var målsäganden som ville bli smekt av honom, och att målsäganden frivilligt smekte honom. Jonas Helgesson Smith har angett att målsäganden på fråga om preventivmedel sagt att hon åt p-piller. Vidare har Jonas Helgesson Smith angett att målsäganden frågat om vilken samlagsställning som skulle användas, och att hon frivilligt satt sig över honom och tagit tag i hans penis och fört in den i sin slida.

Målsägandens utsaga i aktuellt mål har präglats av att hon till synes haft mycket svårt att berätta om händelsen. Att så varit fallet framstår inte i sig som konstigt, i beaktande av målsägandens person och den situation hon befunnit sig i. Oavsett detta kan inte bortses från att målsägandens utsaga framstått som närmast framtvingad och tämligen torftig. Målsägandens berättelse om delar av

händelseförloppet, som skulle tala mot att Jonas Helgesson Smith kunnat uppfatta att samtycke förelåg, kan därmed inte ges något avgörande bevisvärde. De sms- meddelanden som målsäganden skickat till andra efter händelsen, där hon angett att

(8)

hon blivit tvingad till sex men inte vågat säga ifrån, ger inte i sig stöd för att målsäganden vid händelsen skulle ha agerat på sådant sätt att Jonas Helgesson Smith förstått att samtycke inte förelåg. Inte heller annars finns bevisning till stöd för sistnämnt förhållande.

Mot bakgrund av ovan sagda har tingsrätten att i princip utgå från vad Jonas Helgesson Smith berättat om hur han uppfattade relevant händelseförlopp. Därvid kan dock konstateras, utöver vad som redovisats ovan, att det är utrett att Jonas Helgesson Smith kom in på målsägandens rum mitt i natten, kring tvåtiden, då målsäganden låg och sov. Som angetts ovan har Jonas Helgesson Smith angett att han fått upprepa frågan om ”mys”, innan han uppfattade att han fick en jakande reaktion. Jonas Helgesson Smith har vidare sagt att han kan ha missuppfattat målsägandens signaler, om att hon ville detsamma som han. Detta ger vid handen att Jonas Helgesson Smith åtminstone inledningsvis förmått målsäganden att delta utan att hon gett klart uttryck för att hon skulle vilja det. Det bör också

överhuvudtaget ha stått klart för Jonas Helgesson Smith att det knappast kan ha varit självklart för målsäganden att vilja ha en sexuell relation med honom.

Trots vad som angetts ovan om hur händelsen inleddes, finner tingsrätten att det inte visats annat än att Jonas Helgesson Smith uppfattat att målsäganden samtyckt i det efterföljande förloppet. Tingsrätten har därmed vid bedömningen utgå från att det således förelegat ett visst mått av frivillighet. Det får vidare konstateras att

målsäganden var 14 år vid tillfället, och att Jonas Helgesson Smith var 15 år. Det har inte framkommit att det skulle föreligga någon avgörande skillnad dem emellan i grad av mognad och i förmåga att inse innebörden av sitt respektive handlande.

Sammantaget finner tingsrätten utrymme att bedöma gärningen som sexuellt utnyttjande av barn.

Sammanfattningsvis finner således tingsrätten att gärningen är styrkt, att åtalet ska bifallas och att gärningen ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

(9)

Åtalet för sexuellt ofredande, åtalspunkt 3 i bilaga 1

Jonas Helgesson Smith har erkänt gärningarna.

Jonas Helgesson Smith har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har videoförhör med målsäganden sekretess C spelats upp samt har vittnesförhör hållits med

sekretess D och Maria Sjöberg.

Tingsrättens bedömning

Jonas Helgesson Smith har på ett trovärdigt sätt berättat om hur han vid tre olika tillfällen berört målsägandens könsorgan på det sätt åklagaren påstått.

Målsäganden har haft känslomässigt mycket svårt att berätta om vad som hänt, men har angett att Jonas Helgesson Smith har velat att hon bl.a. skulle ta av sig byxorna.

Målsäganden har dock inte egentligen bekräftat att Jonas Helgesson Smith skulle ha berört hennes könsorgan. Vittnena har angett att målsäganden berättat motsvarande för dem.

Även om varken målsäganden eller vittnen fullt ut bekräftat vad åklagaren påstått finner tingsrätten att deras uppgifter, tillsammans med vad Jonas Helgesson Smith själv berättat, utgör tillräckligt underlag för att finna åtalet styrkt, varför det ska bifallas. Gärningarna ska bedömas som åklagaren gjort.

Påföljdsfrågan

Jonas Helgesson Smith, som var 15 år vid gärningstillfällena, förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret.

(10)

Det har framkommit att Jonas Helgesson Smith i samband med att förundersökning inleddes, avseende bl.a. nu aktuella gärningar, omedelbart omhändertogs enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Tingsrätten har tagit del av yttrande från socialtjänsten i Lilla Edets kommun, samt en vårdplan avseende fortsatt vård enligt LVU.

Den aktuella brottsligheten är av betydande såväl art- som straffvärde. Tingsrätten finner dock i beaktande av vårdplanens ingripande karaktär och Jonas Helgesson Smiths ungdom förutsättningar att bestämma påföljden till ungdomsvård enligt den upprättade vårdplanen, se bilaga 5.

Skadeståndsfrågorna

Sekretess A:s yrkande

Jonas Helgesson Smith har bestritt yrkandet, och har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

Tingsrättens bedömning

Sekretess A:s yrkande har grundats i den brottsliga gärningen. Mot bakgrund av den ovan redovisade bedömning som tingsrätten gjort i skuldfrågan, och då tingsrätten inte fullt ut godtagit Jonas Helgesson Smith påstående att målsäganden deltagit i händelseförloppet frivilligt, får Jonas Helgesson Smith anses genom den brottsliga gärningen ha kränkt målsäganden på sådant sätt att han är skyldig utge ersättning för detta, med ett skäligt belopp om 25 000 kr jämte ränta beräknad från tidpunkten för gärningen. Vad beträffar yrkande om ersättning för sveda och värk finner inte tingsrätten att tillräcklig utredning presenterats till stöd för bedömningen att gärningen lett till sådan skada, varför yrkandet därvidlag inte kan bifallas.

(11)

Sekretess C:s yrkande

Jonas Helgesson Smith har bestritt yrkandet, och har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

Tingsrättens bedömning

Jonas Helgesson Smith har genom de brottsliga gärningarna mot målsäganden kränkt henne på sådant sätt att han har att utge ersättning, med ett skäligt belopp om 20 000 kr jämte ränta.

Övriga frågor

Jonas Helgesson Smith ska betala lagstadgad ersättning till brottsofferfonden.

Tommy Nilsson har begärt ersättning bl.a. för 46 timmars arbete avseende

förberedelse inför huvudförhandling. Som framgår av 21 kap. 10 § rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning. Vidare anges i nämnt lagrum att ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Tingsrätten ser inte i och för sig anledning ifrågasätta uppgiften om nedlagd tid i angivet avseende. Den högst översiktliga redovisning som lämnats om därvidlag utförda arbetsmoment utgör dock inte tillräckligt underlag för tingsrättens bedömning att tidsåtgången är rimlig.

Tingsrätten finner i aktuellt avseende en rimlig tidsåtgång, utifrån den redovisning som lämnats, om 16 timmar. Därmed ska avdrag göras från Tommy Nilssons ersättning med belopp motsvarande arvode för 30 timmars arbete. I övrigt finner tingsrätten den av Tommy Nilsson begärda ersättningen skälig.

Tingsrätten finner att de ersättningar som begärts av de särskilda företrädarna är skäliga.

(12)

Kostnaderna ska med hänsyn till Jonas Helgesson Smiths förhållanden stanna på staten.

Åtal mot Linda Jonsson m.m.

Ansvarsfrågan

Linda Jonsson har förnekat gärningarna.

Linda Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med sekretess F.

Tingsrättens bedömning

Målsäganden har berättat om olika händelser mellan honom och Linda Jonsson. Det ska ha varit ett tillfälle när han och Linda Jonsson duschat tillsammans. Han har då angett att han tror att de hamnade på golvet i duschrummet och att det förekom någon typ av samlag. Han har dock inte kunnat precisera vad ”någon typ av samlag” inneburit i det aktuella fallet. Han har angett att han nästan inte minns händelsen alls och att han inte ens kommer ihåg att det var så att de hade sex vid tillfället. Ett annat tillfälle ska ha varit när han skulle sova i Lindas säng. Han har angett att han ”får upp en bild av” att han låg på Linda Johansson, med sin penis i hennes slida. Han har inte kunnat minnas när detta skulle ha hänt, inte heller i förhållande till andra händelser som i och för sig kunnat tidsbestämmas.

Linda Jonsson har berättat att hon hjälpt målsäganden duscha, och att de någon gång duschat samtidigt, men att inget sådant som målsäganden berättat då

förekommit. Vid ett annat tillfälle lekte hon och målsäganden doktor. Målsäganden rörde då vid hennes bröst och rörde vid hennes underliv, utanpå trosorna.

(13)

Målsäganden lade sig sedan på henne, och sade att han ville leka mamma, pappa, barn men hon tyckte det var obehagligt och stoppade leken. Vad hon nu kan minnas hade målsäganden inte sin penis i hennes slida. Hon var 13-14 år vid tillfället.

Det är åklagaren som har att styrka påstådda brottsliga gärningar. Den utredning som finns är målsägandens och Linda Jonssons uppgifter. Linda Jonsson har förnekat gärningarna. Målsägandens utsaga har, i de delar den ger stöd för

gärningspåståendena, präglats av stor osäkerhet avseende såväl vad som hänt som när det hänt. Målsägandens uppgifter är inte sådana att de kan ligga till grund för fällande dom. Därmed är åtalet inte styrkt och det ska ogillas.

Övriga frågor

Tingsrätten finner den ersättning försvararen begärt skälig. Kostnaden ska med hänsyn till utgången stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 6 (Dv 400)

Överklagande skall vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha kommit in till tingsrätten senast den 9 januari 2015.

Kristian Andersson

Avräkningsunderlag, se bilagor

(14)

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19980729-1258

Datum för dom/beslut 2014-12-19

Efternamn Helgesson Smith

Förnamn

JONAS Kristian

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2014-07-24 2014-07-27

Särskild anteckning

£

Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£

Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Postadress Box 1070

462 28 Vänersborg

Besöksadress Hamngatan 6

Telefon 0521-27 02 00

E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se Telefax

0521-27 02 80

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

(15)

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19930127-2341

Datum för dom/beslut 2014-12-19

Efternamn Jonsson

Förnamn

LINDA Therese Kristina

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2014-10-07 2014-10-09

Särskild anteckning

£

Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

£

Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

(16)

Avdelning 1

INKOM: 2014-12-17 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 82

(17)
(18)
(19)

 Kategorier: Orange kategoriDĞĚǀćŶůŝŐŚćůƐŶŝŶŐ

/ŶŐƌŝĚ>ƵŶĚ

ŽŵƐƚŽůƐƐĞŬƌĞƚĞƌĂƌĞ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞŶŚĞƚĞŶ͕sćŶĞƌƐďŽƌŐƐƚŝŶŐƐƌćƚƚ

ϬϱϮϭͲϮϳϬϮϴϲͻŝŶŐƌŝĚ͘ůƵŶĚΛĚŽŵ͘ƐĞͻWŽƐƚĂĚƌĞƐƐ͗ŽdžϭϬϳϬ͕ϰϲϮϮϴsćŶĞƌƐďŽƌŐͻĞƐƂŬƐĂĚƌĞƐƐ͗,ĂŵŶŐĂƚĂŶϲͻ

&Ădž͗ϬϱϮϭͲϮϳϬϮϴϬͻǁǁǁ͘ĚŽŵƐƚŽů͘ƐĞͲͲͲͲͲhƌƐƉƌƵŶŐůŝŐƚŵĞĚĚĞůĂŶĚĞͲͲͲͲͲ

&ƌĊŶ͗ ƐĂ,ĂĚĂƌƚnj΀ŵĂŝůƚŽ͗ƐĂ͘,ĂĚĂƌƚnjΛŬũĂůůŐƌĞŶ͘ƐĞ΁

^ŬŝĐŬĂƚ͗ĚĞŶϭϬĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰϮϭ͗ϱϰ

dŝůů͗ZĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌsćŶĞƌƐďŽƌŐƐƚŝŶŐƐƌćƚƚͲds

ŵŶĞ͗DĊůŶƌϮϳϱϬͲϭϰDĊůŶƌϮϳϱϬͲϭϰ

hŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚćƌƐćƌƐŬŝůĚĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞĨƂƌƐĞŬƌĞƚĞƐƐŝŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞŵĊů͘

/ĞŐĞŶƐŬĂƉĂǀƐćƌƐŬŝůĚĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞďĞŐćƌƐŚćƌŵĞĚĂƚƚƚŝŶŐƐƌćƚƚĞŶĨƂƌƉůŝŬƚŝŐĂƌŐćƌŶŝŶŐƐŵĂŶŶĞŶĂƚƚƚŝůůƐĞŬƌĞƚĞƐƐƵƚŐĞ

ƐŬĂĚĞƐƚĊŶĚŵĞĚϭϮϱϬϬϬŬƌŽŶŽƌũćŵƚĞƌćŶƚĂĞŶůŝŐƚƌćŶƚĞůĂŐĞŶďĞƌćŬŶĂƚĨƌŽŵĚĞŶϮϭũƵůŝϮϬϭϰŽĐŚĨƌĂŵƚŝůůƐĚĞƐƐ

ďĞƚĂůŶŝŶŐƐŬĞƌ͘ĞůŽƉƉĞŶĨƂƌĚĞůĂƌƐŝŐĞŶůŝŐƚĨƂůũĂŶĚĞ͖

<ƌćŶŬŶŝŶŐƐĞƌƐćƚƚŶŝŶŐϭϬϬϬϬϬŬƌ

^ǀĞĚĂŽĐŚǀćƌŬϮϱϬϬϬŬƌ

hŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚŬŽŵŵĞƌĂƚƚƵƚǀĞĐŬůĂŐƌƵŶĚĞƌŶĂĨƂƌƐŬĂĚĞƐƚĊŶĚƐƚĂůĂŶǀŝĚŚƵǀƵĚĨƂƌŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ͘

hĚĚĞǀĂůůĂϮϬϭϰͲϭϮͲϭϭƐĂ,ĂĚĂƌƚnj

ĚǀŽŬĂƚĨŝƌŵĂŶ<ũćůůŐƌĞŶ

^ŬŝĐŬĂƚĨƌĊŶŵŝŶ^ĂŵƐƵŶŐDŽďŝů

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dŚŝƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝƐĨŽƌƵƐĞďLJƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚŵĂLJďĞƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ͕

ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůĂŶĚĞdžĞŵƉƚĨƌŽŵĚŝƐĐůŽƐƵƌĞŽƌĐŽƉLJƌŝŐŚƚĞĚƵŶĚĞƌĂƉƉůŝĐĂďůĞůĂǁ͘/ĨLJŽƵĂƌĞŶŽƚƚŚĞŝŶƚĞŶĚĞĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚ͕

LJŽƵĂƌĞŚĞƌĞďLJĨŽƌŵĂůůLJŶŽƚŝĨŝĞĚƚŚĂƚĂŶLJĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ͕ƵƐĞ͕ĐŽƉLJŝŶŐŽƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐĞͲŵĂŝů͕ŝŶǁŚŽůĞŽƌŝŶ

Avdelning 1 INKOM: 2014-12-11 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 72 Avdelning 1

INKOM: 2014-12-11 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 72

(20)

Avdelning 1 INKOM: 2014-12-17 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 83 Avdelning 1

INKOM: 2014-12-17 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 83

(21)

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel

1 Jonsson, Linda Therese Kristina Linda

Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

19930127-2341 Sverige 0520667059

Adress

Andersson, Klintens By 222 463 97 PRÄSSEBO

Offentlig försvarare/ombud

Wassén Kjellberg, Malin, Advokat Malin Wassén Kjellberg AB, Lagerbergsgatan 33, 451 31 UDDEVALLA

Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2014-10-07, Anhållande hävt 2014-10-09

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.

VÅLDTÄKT MOT BARN (1400-K145315-14) Målsägande

F; företräds av vårdnadshavare och målsägandebiträde: Tommy Nilsson, Gärning

Linda Jonsson har, i bostaden i Prässebo, Lilla Edet, vid i vart fall tre tillfällen under tiden 1 februari 2008 till den 31 december 2009 haft samlag med F, född 1998, som var under 15 år när det hände.

Linda Jonsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med målsäganden F angående bl. a hans relation till Linda Jonsson samt om händelserna

TR mål: B 2750-14 Handl.: OVR Vänersborgs tingsrätt

Avdelning 1 Box 1070

462 28 VÄNERSBORG

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 674 Kungsgatan 10 010-562 71 50 registrator.ak-uddevalla@aklagare.se

45124 UDDEVALLA

Telefax

010-562 71 51

Avdelning 1

INKOM: 2014-11-28 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 19

(22)

Förhör med tilltalade Linda Jonsson, medger de faktiska omständigheterna.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen ca 2 timmar för förhör i den här delen Följande personalia bör inhämtas: frivårdens yttrande

(23)

Avdelning 1

INKOM: 2014-12-16 MÅLNR: B 2750-14 AKTBIL: 79

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

www.domstol.se

DV 400 2014-01Producerat av Domstolsverket

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift- ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista da- gen för överklagande finns angiven på sista si- dan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. an- slutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överkla- gandet ska också i detta fall skickas eller läm- nas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i do- men angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller för- faller kan inte heller anslutningsöverklag- andet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som an- går honom eller henne. I fråga om sådant be- slut finns dock inte någon möjlighet till anslut- ningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill- stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings- tillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktig- heten av det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd medde- las går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstill- lämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstill- stånd krävs, klart och tydligt framgår av över- klagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal- an krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, el- ler

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

(30)

www.domstol.se

1. den dom som överklagas med angiv- ande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,

2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, per- sonnummer och telefonnummer, var- vid parterna benämns klagande respek- tive motpart,

3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt

också ange om han eller hon vill att målsägan- den eller den tilltalade ska infinna sig person- ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.

Adress och telefonnummer finns på första si- dan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre in- stanser om någon överklagar avgörandet dit.

References

Related documents

att Yamen Alhalak och Hani Eid vid ingripandet lämnade olika uppgif- ter om sin resa på så sätt att Hani Eid uppgav att de hade träffat flyktingarna på en bensinstation i Tyskland

Christer Björk, som i samband med händelsen anlände till platsen, har inte hört innebörden i vad Diana Lokson vid detta tillfälle skrek och har inte heller kunnat uttala sig

På uppdrag av den nuvarande ägaren till fastigheten, Teif Kungsbacka 2 AB (nedan TEIF), har miljötekniska utredningar av grundvatten, jord och byggnadsmaterial utförts under åren

Eftersom Atilla Klinga, Johan Hamberg och Robert Rönn döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska de betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.. Vad Peter Mutvei

överraskning på deras bröllopsdag. Han förberedde också ett testamente. Han har tidigare lånat pengar av sin halvsyster Behjat Parzapoor som bor i Iran. Hon är förmögen. Det

Mot bakgrund av detta och vid en samlad bedömning av omständigheterna kring publiceringen anser tingsrätten att de nedsättande uppgifterna om muslimer som artikeln ger uttryck

För att Lukas Wallander ska anses ha begått brott mot lagen om förbud mot hälsofarliga varor uppsåtligen är det tillräckligt att Lukas Wallander har haft uppsåt till de faktiska

Även om både Marcella Sarkösziova och Claudia Sarkösziova vid andra förhör berättat att Gihan Pincheira Sahatci krävde 18 000 kr i ersättning för att han polisanmälts är