• No results found

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fråga (sätt ett X på det svarsalternativ som passar bäst) Nej Delvis Ja Poäng

1. Finns det en specifik sida på kommunens webbplats som samlat beskriver hur man som medborgare kan vara delaktig på

olika sätt inom kommunen?

X 3

2. Finns det information på kommunens webbplats om hur man som medborgare kan möta de förtroendevalda i dialog?

X 3

3. Finns kontaktuppgifter (namn, uppdrag, e-postadress, tfn-nummer) till samtliga förtroendevalda på kommunens webbplats?

X 3

4. Har kommunens nämnder eller motsvarande möten som är öppna för medborgare?

X 0

5. Kan medborgarna ställa frågor vid kommunfullmäktigesammanträden?

X 3

6. Kan medborgare ställa frågor till förtroendevalda på kommunens webbplats?

X 0

7. Kan medborgare ställa öppna frågor till de förtroendevalda på kommunens sociala medier?

X 0

8. Kan medborgare följa fullmäktiges möten via webb-tv?

X 0

9. Kan medborgare följa fullmäktiges möten via radio (streamingtjänst)?

X 0

10. Presenterar kommunen svaren på frågor som inkommit via webben till förtroendevalda på webbplatsen?

X 0

11. Kan medborgare lämna synpunkter på kommunens verksamheter på kommunens webbplats?

X 3

12. Presenterar kommunen resultaten av inkomna synpunkter som inkommit via webben på webbplatsen?

X 0

13. Har kommunen under de två senaste två åren genomfört undersökningar om vad medborgarna anser om deras möjlighet

till inflytande?

X 0

14. Har kommunen under de två senaste åren genomfört undersökningar om vad medborgarna anser om möjligheten att

komma i kontakt med kommunen?

X 0

15. Redovisas resultatet av medborgarundersökningar på kommunens webbplats?

X 3

16. Är kommunens webbplats tillgänglighetsanpassad?

X 3

17. Framgår det tydlgt på webbplatsen hur besökaren ska gå till väga om hen inte hittar den information som hen söker?

X 3

18. Har kommunen under innevarande år genomfört medborgardialog/er ? (Exklusive lagstadgade enligt Plan- och bygglagen)

X 3

19. Redovisas resultat från genomförda medborgardialoger på kommunens webbplats?

X 1

20. Presenterar kommunen information inför dialoger på kommunens webbplats?

X 3

21. Använder kommunen metoder för medborgardialog där man konsulterar medborgarna om olika frågor?

X 3

22. Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgare ges möjlighet att lämna förslag?

X 3

23. Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till möten för att föra dialog om en speciell

fråga?

X 3

24. Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till ta fram förslag till beslut kring en fråga?

X 1

25. Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgare deltar i att formulera förslag, prioritera och fatta beslut

om förslagen?

X 0

Resultat för inmatning i Koladas inmatningsfunktion: Delaktighets-index, 55

andel (%) av maxpoäng

D em okr at i, t ran sp ar en s o ch in flyt an de M edbor ga rdi al og

Metoder för medborgardialog (metoder utifrån delaktighetstrappan) Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna ge en bild av detta har ett delaktivitetsindex konstruerats med exempel på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Bakom de efterfrågade aktiviteterna ligger givetvis politiska prioriteringar och beslut och listan ska ses som exempel på befintliga aktiviteter i landets kommuner. Varje enskild aktivitet kan i sin tur fungera olika i respektive kommun och man bör därför även lokalt i genomgången av frågorna värdera hur de enskilda aktiviteterna faller ut.

Metod: Kommunen genomför en självgranskning utifrån en mall med 25 frågor i beräkningsstödet. Kommunen värderar själv de olika aktiviteterna i förhållande till den poängsättning som ställts upp.

Redovisningen sker i form av kommunens sammanlagda poäng i procent av totalt möjliga poäng som är 75 poäng.

Gör så här:

1. Besvara samtliga 25 frågor genom att sätta ett x under en av svarsalternativskolumnerna Nej/Delvis/Helt. Poängen (0, 1 eller 3 poäng) beräknas automatiskt för varje fråga under kolumnrubriken "Poäng".

2. Längst ned i tabellen, i den gröna cellen, beräknas automatiskt procentandelen av högsta möjliga poäng. Detta görs när alla 25 frågorna är ifyllda. Det är detta värde som ska publiceras i Kolada. Gå till fliken "Samtliga resultat för inmatning " för att se hur du

publicerar värdet

References

Related documents

Tanken var att få en robust metod som kunde bestämma den 3D-geometri som finns inbäddad i bildpar av samma punkter och använda denna information till grund för

• Ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet.. • Rekordstort deltagande 2021: 161 kommuner och totalt drygt 200 000 personer

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2018 fastställs till 19 568 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2019 fastställs till 21 840 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor. Mycket

Örebro läns kommuner sammantaget har en könsfördelning bland de förtroen- devalda som är jämnare än riksgenomsnittet för kommuner, 45 procent av de förtroendevalda är kvinnor

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 23 378 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Västmanlands läns kommuner sammantaget har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riksgenomsnittet, 44 procent av de förtroendevalda är kvinnor och 56 procent

Tabell 7: Utrikes födda i kommuner, landsting och riksdag samt i de tre kommuner och de landsting med högst respektive lägst andel utrikes födda förtroendevalda i förhållande

Detta kan härledas till samverkan och samtal – som pedagog F menar; ”det är något som skall kunnas.” I det professionella förhållningssättet måste en genuin förståelse

den soM-undersökning som ligger till grund för denna bok ger oss alltså möjlighet att göra jämförelser mellan 2004 och 2006 – den första gången vi kan studera utvecklingen

Detta för att barnen ska få en förståelse för att man får vara arg och ledsen (ibid.). I läroplanen betonas betydelsen av att alla som arbetar i förskolan ska bemöta

CENTRAL THEMES AND TOPICS IN STUDIES OF DIGITAL DIASPORAS In this section, I deal with the central themes and topics that emerged in studies of migration and new media, including

• How will the different combinations of individual representation, breeding operators, and objective functions, perform regarding prediction accuracy and number of used features

Under juli månad fram till och med sista septem- ber låg en webbenkät ute på kommunens hemsi- da där medborgarna kunde tycka till och lämna sina synpunkter om Kommunen Ystad

Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i

Dokument som har studerats är kommunens Mål och Budget 2014, Verksamhetsplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014, värdegrund för miljö-

År 2015 ska resultatet i hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling öka från 57 procent till 67

Svara "Ja" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i alla frågor, "Delvis" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i

Fråga 06_01_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det är tyst och lugnt Fråga 06_010_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att

Kommentar: Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling är viktigt för det lokala samhälls- engagemanget.!. Hur väl upplever medborgarna att de

Chalmers tekniska högskola Circle K Sverige AB Drivkraft Sverige Energiföretagen Energigas Sverige Försvarets materielverk Försvarsmakten Förvaltningsrätten i Linköping

Genom att summera enskilda personers svar på olika frågor kan egenskaper i stadsmiljön och olika delar av staden tolkas som gemensamma angelägenheter för många medborgare.. Det