• No results found

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2019"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Marcus Wahlström

Kommunstyrelsen

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2019

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag avseende lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag för 2019 tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under år 2019 får inte överskrida 21 840 000 000 kronor.

2. Låneram fastställs enligt redovisad specifikation i bilaga 1.

3. Kommunen ges möjlighet att såsom för egen skuld ingå borgen för Linköpings Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 8 375 000 000 kronor för år 2019, samt för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 13 465 000 000 kronor för år 2019, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

4. Beslutet gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om nya ramar för år 2020 och tills att denna vunnit lagakraft.

5. Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen återkallas.

Ärende

Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2019 föreslås till 21 840 mnkr, motsvarande ram för 2018 uppgick till 19 568 mnkr.

Linköpings Stadshus AB har för 2019 begärt en låneram på 8 375 mnkr. 2018 var låneramen 8 268 mnkr. Ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande investeringar i bolaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att även borgensramen bör vara 8 375 mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd låneram.

(2)

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 13 465 mnkr därutöver föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 375 mnkr. Upplåning med borgen från Linköpings kommun får ske i certifikat, obligationer och i bilaterala lånetransaktioner. Total Borgensomslutning föreslås till 21 840 mnkr, motsvarande ram för 2018 uppgick till 19 568 mnkr. Ökningen kommer sig främst av att Tekniska verkens låneram är betydligt högre för 2019 än 2018 till följd av ett ökat investeringsbehov. Även Lejonfastigheter står för en större del av ökningen till följd av en investeringsintensiv period framöver.

Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2019 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny ram avseende 2020 och tills att denna vunnit lagakraft.

__________

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag 2019, 2018-12- 19

Bilaga 1 - Sammanställning nettoinvesteringar enligt budget 2018-2019 Bilaga 1 - Sammanställning låneram 2018-2019

Bilaga 2 - Underlag för borgensram från Linköpings Stadshus AB

(3)

Åtgärdsförslag

Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige dels fastställer en gemensam låneram för hela

kommunkoncernen, dels fastställer låneram för Linköpings kommun,

Linköpings Stadshus AB samt en gemensam låneram för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB.

Som underlag finns Stadshus AB:s förslag till låneram, bolagens redovisning av treårsplaner för år 2019-2021, budget för 2019 samt investeringar för år 2019. Bolagens redovisning av treårsplaner samt investeringar är godkända av kommunfullmäktige i december 2018. Information om bolagens budgetar 2019 kommer på kommunstyrelsen januari 2019.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ges fortsatt möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 13 465 mnkr dessutom föreslås borgensramen för

Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 375 mnkr. Upplåning med borgen från Linköpings kommun får ske i certifikat, obligationer och i bilaterala

lånetransaktioner. Total Borgensomslutning 2019 föreslås till 21 840 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2019 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny ram för år 2020 och tills att denna vunnit lagakraft.

Låneram 2019

Ramen för låneomslutning för 2018 var 19 568 mnkr.

Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2019 föreslås till 21 840 mnkr. Ökningen kommer sig främst av att Tekniska verkens låneram är betydligt högre för 2019 än 2018 till följd av ett ökat investeringsbehov samt nya investeringar i vindkraftverk som tidigare redovisats i bolagets treårsplaner (KF 2018-12-18). Även Lejonfastigheter står för en större del av ökningen till följd av en investeringsintensiv period framöver som även det redovisats i bolagets treårsplaner.

Stadshus AB har ökat sin låneram något jämfört med 2018. Ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande investeringar i bolaget. Även Stångåstaden ökar sin låneram något jämfört med 2018 till följd av investeringsbehov. Reserven i låneramen har utökats med 100 mnkr jämfört med 2018.

(4)

Fördelning enligt nedan (externa lån):

Låneram Linköpings Stadshus AB 8 375 mnkr

Låneram dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB 13 465 mnkr

Förslag till låneram 21 840 mnkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer en låneram för kommunen och dess bolag som omfattar den av bolagen föreslagna låneomslutningen. Ett sådant förfarande innebär möjlighet för kommunens bolag att arbeta aktivt med låneportföljer utan att hämmas av kommunala beslut om viss högsta tillåtna låneomsättning under ett år.

Förutom lånebehovet för kommunens och bolagens nyinvesteringar beräknas bolagen refinansiera befintliga lån enligt gällande låneavtal.

Borgensram 2019

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2019 fastställs till 21 840 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden.

Borgen för bolag inom Stadshus AB 13 465 mnkr Borgen för Linköpings Stadshus AB 8 375 mnkr Förslag till borgensram 21 840 mnkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer en borgensram som motsvarar borgensomslutningen enligt ovan. Upplåning med borgen från Linköpings kommun får ske i certifikat, obligationer och i

bilaterala lånetransaktioner.

Upphävande av tidigare beslut om lån- och borgensram

Kommunfullmäktige fastställde för 2018 en ram för lån samt kommunal borgen. För att underlätta hantering av kommunens och bolagens lån- och borgensadministration föreslår Kommunledningsförvaltningen att

kommunfullmäktige i samband med fastställande av ny lån- och borgensram för 2019 också beslutar att återkalla tidigare, ännu ej utnyttjade beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen.

Den nu föreslagna lån- och borgensramen skulle därmed komma att utgöra det samlade behovet av extern långfristig finansiering för kommunkoncernen.

(5)

Samråd

I ärendet har samarbete med tjänstepersonsledningen hos Linköpings Stadshus AB skett.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Linköping Stadshus AB Finanscontroller

References

Related documents

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Kommunens nya dotterbolag Sollentuna allmännyttiga bostäder AB och Sollentuna kommunfastigheter AB har behov av upplåning för övertagande av lån och investeringar.. Kommuninvest

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för bolagets tre dotterbolag AB SOLOM, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB behandlades på

1.1 Kommunallagens regler om bolagsstyrning ... Rutin för kommunens uppföljning av bolagen ... Politisk uppföljning ... Extra bolagsstämma ... Ekonomisk uppföljning av bolagen

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på. kallelsen

Budgeterat resultat för 2014 är högre än föregående år främst beroende på resultat fjärrvärmeverket i Bristas förväntas ge ett överskott istället för underskott under

Nämndsekreterare

Tydligt går att utläsa från enkäten att ledamöterna tycker att Smedjebackens kommun bör vara aktiv som ägare i relation till bolagen men bara hälften av dem uttrycker att

Genom reformen övertar de nya landskapen omkring hälften av kommu- nernas uppgifter, och en del av kommunernas nuvarande skatteinkomster styrs via staten till landskapen..

Cheferna inom HEM känner till kommunens riktlinjer för personalpolitiken ”Hu- man resources – riktning vision 2010” genom att de fått det tilldelat.. Ingen av de intervjuade

Studien pekar ut att möjliga orsaker till att medborgarengagemang inte skapas på kommunernas facebooksidor kan vara att kommunikatörerna inte har kompetens om hur sociala medier

Verksamheten behöver uppta banklån för att klara föreningens likviditet under tiden för utbyggnad av fibernätet för optisk kommunikation i Vaggeryds kommuns västra delar..

1.4 Borgensmännen har, gemensamt och var för sig, inte vid någon tidpunkt under denna Borgen mer långtgående åtaganden gentemot Kommuninvest än Låntagaren har gentemot

Policyn samt dess bilagor gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda på av kommunen helägda bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad pension

koncentrerade sig mer på själva processen och uppgiften i sig istället för motsatsen. Detta ledde i sin tur till ett större välbehag, entusiasm och tillfredsställelse. De drevs av

◦ Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan om att denne skall utföra en kommunal angelägenhet skall kommunen eller landstinget beakta intresset av att

Svara "Ja" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i alla frågor, "Delvis" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i

Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till möten för att föra dialog om en

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2018 fastställs till 19 568 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor. Mycket

Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i de helägda bolagen, inom vilka bolag kommunala angelägenheter bedrivs samt företräda Lunds

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 23 378 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen