Denna funktion möjliggör definition av en fast uppsättning, som sörjer för att en sugga, om

brunstindex är överskridit alarm index, blir separerad ifrån, nästa gång den besöker foderstationen.

Numret, som knappas in, refererar till separationsnumret ( se uppsättning av separationsparameter senare).

4.1.8 Typ nr.

Här är det möjligt att definiera om det är en passiv brunstdetektor utan utfodring av galten, eller om det är med automatisk utfodring av galten.

0 Ingen fodring av galt

3 Blöt doseringsenhet vid galt 4 Torr doseringsenhet vid galt

Om typ är 3 eller 4 utökas skärmbilderna som visas nedan:

Fig. 6: Skärmbilder för utfodring av galt via brunstdetektor

4.1.9 Hj/dag

”Mj/dag” anger Mj/dag som skal tilldelas galten. Det kan bara används 1 fodermedel på brunstdetektorn.

4.1.10 Vätska L/Mj

Anger tilldelning av vätska i Liter/Mj. ( Användes inte på typ 3 blöt )

4.1.11 Start period

Inknappningen av klockslag för Start Utfodring. Timmar och minuter knappas in var för sig (2 inknappningsfält).

4.1.12 Antal utfodring

Anger hur många gånger i foderdygnet fodret skall fördelas.

4.1.13 Paus utfodring

Anger pausen mellan de delade utfodringarna.

4.1.14 Paus ranson

Anger pausen mellan de enskilda doseringarna i en utfodring.

4.1.15 VT1 sek.

VT är en förkortning för Ventil Tid Torr

Det antal sekunder som foderbehållaren skall aktiveras för att dosera korrekt - typiskt 2 sekunder.

Blöt

Den tid, som skall gå från bottenventil stängs till toppventil öppnas, och också den tid som det går från toppventilen stänger tills bottenventilen får öppna igen – det är typiskt ca. 3 sekunder

Tal efter VT1 är ett procent tal, som beräknar hur lång tid det skall blåsas i toppen efter att

toppventilen är öppnad. Tiden beräknas som procent av VT1-tiden - om VT1 är 3 sek. och talet är 50, så blåses det i 1,5 sek.

4.1.16 VT2 sek.

Torr

Fält användes inte.

Blöt

Den tid, det tar att fylla doseringsskålen - typiskt 6 sekunder.

Talet efter VT2 är ett procent tal som beräknar hur lång tid som skall blåses i botten efter att bottenventilen är öppnad. Tiden beräknas som procent av VT2 tiden - om VT2 är 6 sek. och talet är 50, blåses det i 3 sek.

4.1.17 Mj/kg:

”Mj/kg” anger fodervärdet för det pågående recept/foder i Mj/kg. Detta värde skall knappas in, då den används till att räkna ut hur mycket foder, som skall utfodras.

VIKTIGT !

Var uppmärksam på, att fodrets Mj/Kg kan variera från leverans till leverans detta värde skall därför kontrolleras och uppdateras regelbundet.

4.1.18 Ranson gram:

”Ranson gram” anger hur många gram foder, det är i varje portion, som utfodras.

VIKTIGT !

Kom ihåg att kontrollera ”Ranson gram” med jämna mellanrum – speciellt vid foderskifte eller ändring av malningsgraden.

4.1.19 Vätska L/min:

”Vätska L/Min” anger, hur många liter vatten pr. minut vattensystemet ger på foderstationen. Detta användes till automatisk beräkning av hur lång tid vattenventilen skall aktiveras vid varje portion foder. Detta tal skall ändras, om det sker ändringar i vattensystemet till stationerna.

”Vätska L/Min” användes inte vid blötfoder.

4.1.20 Anläggning nr.

Anger vilken påfyllnadsanläggning stationen är ansluten till.

4.2 Typ 4, 14, 24, 34, 3, 13 ,23, 33 - Transponderstationer

3 SUGGOR BLÖT med 1 recept 4 SUGGOR TORRTmed 1 recept 13 SUGGOR BLÖT med 2 recept 14 SUGGOR TORRT med 2 recept

23 SUGGOR BLÖT med 1 recept + Vitamin 24 SUGGOR TORRT med 1 recept + Vitamin 33 SUGGOR BLÖT med 2 recept + Vitamin 34 SUGGOR TORRT med 2 recept + Vitamin

Skärmbilden på datorn för hhv. 1 och 2 torrfodermedel ser ut som följer. Det kan bläddras i alla linjer genom att trycka på pilknapparna upp och ned.

1 torrfoder 2 torrfoder

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

Fig. 7: Skärmbilden för hhv. 1 och 2 torrfodermedel

1 blötfoder 2 blötfoder

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

Fig. 8: Skärmbilden för 1 och 2 blötfodermedel.

4.2.1 Rec.1 (Rec.2 vid 2 foder):

Anger kolumnerna för de data, som är separat för varje fodermedel, som kan utfodras på stationen. Rec.2 och data anges här bara, när stationen är definierat med 2 fodermedel.

Rec. 1 hänger samman med Mj1/dag och Liter1/Mj på foderplanen, och Rec. 2 hänger samman med Mj2/dag och Liter2/Mj på foderplanen.

4.2.2 Foderpaus

”Foderpaus” ger möjlighet för att knappa in en period, (från klockslag till klockslag) hur stationen skall vara inaktiverad (låst). Typiskt är det den perioden, som man önskar helt stilla i stallen.

4.2.3 Mj/kg:

”Mj/kg” anger fodervärdet för det gällande recept/foder i Mj/kg. Detta värde skall knappas in, då den används till att räkna ut hur mycket foder, som skall utfodras.

VIKTIGT !

Var uppmärksam på, att fodrets Mj/Kg kan variera från leverans till leverans - detta värde skall därför kontrolleras och uppdateras regelbundet.

4.2.4 Ranson gram:

”Ranson gram” anger hur många gram foder, som är i varje portion, som utfodras.

VIKTIGT !

Glöm inte att kontrollera ”Ranson gram” med jämna mellanrum - särskilt vid foderskifte eller ändring av malningsgraden.

4.2.5 Vätska L/min:

”Vätska L/Min” anger, hur många liter vatten pr. minut vattenförsörjning ger på foderstationen.

Detta används till automatisk beräkning av hur lång tid vattenventilen skall aktiveras vid varje portion foder. Detta tal skall ändras, om det sker ändringar i vattenförsörjningen till stationerna.

På typerna 3,13 ,23 och 33 för blötfoder användes inte denna linje.

4.2.6 Förb.kg och Förb.Mj:

”Förb. Kg” och ”Förb. Mj” är en uppsummering för den aktuella transponderstationen av den utfodrade mängden i kg och Mj av det aktuella fodermedlet sedan sista nollställning. Datum för sista nollställning står i fältet ”Från d. dd/mm-åå”.

4.2.7 Nollställning av Förb. kg och Förb. Mj:

Om man knappar in 0 i ”Förb.kg” eller ”Förb.Mj” nollställs bägge fälten för det aktuella receptet, och dags datum sätts in automatisk i fältet ”Från den dd/mm-åå”.

4.2.8 Aktuell separerat:

När det på stationen är definierat grindeseparation, uppräknas här det antal dyr, som är separerade inne i separationsboxen. Om ”Aktuell separation” överstiger ”Max separation” för aktuell station/stallsystem, kommer det att ges ett alarm, och alla stationer med aktuellt stallsystem nr. kommer att bli spärrade för att kunna separera. Stationerna kommer att fortsätta att utfodra de djur, som kommer in i stationen, och som ges INFO på djur, kommer i stationen, som skulle ha varit separerade.

När separationsboxen tömmes med djur, eller det ändras i antal djur i boxen, skall man manuellt nollställa ”Aktuell separation” / ändra till aktuellt antal djur i boxen. Denna ändring görs på en transponderstation pr. stallsystem.

4.3 Systemdata för transponderstation

Skärmbild för systemdata för transponderstationen tas fram genom att trycka ”Shift+pil ned”.

Typ 4 och 24 med 1 torrfoder Typ 14 och 34 med 2 torrfoder

│Stängningshastighet 0,5 ││Stängningshastighet 0,5 │

│Fel 04 Sugga > 1 ALARM ││Fel 04 Sugga > 1 ALARM │

│Fel 05 Sugga ej uteALARM ││Fel 05 Sugga ej uteALARM │

│Max kg 0 ││Max kg 0 0 │

│Fel 05 Sugga ej uteALARM ││Fel 05 Sugga ej uteALARM │

│Anläggn nr. 0 ││Anläggn nr. 0 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

Fig. 9: Skärmbild för systemdata för transponderstationer

4.3.1 Max. Portion/g

”Max. Portion / g(ång)” anger det antal portioner, som maximalt kan ges pr. gång ett djur är i stationen. ”Max. portion/g” kan f. eks. användas i en träningssituation om djuren önskas bli tvingade till att den dagliga mängden delas över flera besök. Om det inte önskas delad ranson knappas ”0” in vid ”Max. portion/g”. Funktionen har betydelse för alla suggor som fodras i den aktuella stationen.

4.3.2 VT1 sek.

VT är en förkortning för Ventil Tid Torrt

Det antal sekunder som foderbehållaren skall aktiveras för att dosera korrekt - typiskt 2 sekunder.

Blöt

Den tid som skall gå från bottenventilen stängs till toppventilen öppnas, och likaså den tid som det går från toppventilen stänger till bottenventilen får öppna igen – det är typiskt ca. 3 sekunder Talet efter VT1 är ett procenttal, som beräknar hur lång tid det skall blåsas i toppen efter att toppventilen är öppen. Tiden beräknas som procent av VT1 tiden - om VT1 är 3 sek. och talet är 50, så blåses det i 1,5 sek.

4.3.3 VT2 sek.

Torrt

Fält användes inte.

Blöt

Den tid, det tar att fylla doseringskolven – det är typiskt 6 sekunder.

Talet efter VT2 är ett procenttal, som beräknar hur lång tid det skall blåsas i botten efter att

bottenventilen är öppen. Tiden beräknas som procent av VT2 tiden - om VT2 är 6 sek. och talet är 50, så blåses det i 3 sek.

4.3.4 VT 3 sek.

Användes när det är monterat vitamindosering. Den tid, vitamindoseringsenheten skall brukas pr.

portion, knappas in i sekunder.

4.3.5 Krubba stängd

”Krubba stängd” är den tid i sekunder, det skall gå, från öronmärket inte läses mer, till krubban skall stängas. ”Krubba stängd” användes när ett djur, som har foder att få, har lämnat

foderstationen, samt när sista foderportion är utfodrad (se också Paus foder slut). ”Krubba stängd”

kan inte knappas in mindre än 5 sekunder.

4.3.6 Paus foder slut

”Paus Foder Slut” användes som extra tid i sekunder innan krubban stängs efter att sista foderportion är utfodrad, tiden kommer efter ”Krubba stängd”.

4.3.7 Ingångsgrind öppen

”Ingångsgrind öppen” anger tiden i sekunder från att krubban stänger till ingångsgrinden öppnas.

Om krubban inte är registrerat stängd efter tiden ”Ingångsgrind öppen” har gått, kommer ingångsgrinden i alla tillfällen bli öppen efter att ytterligare tid inknappas vid ”Paus krubba ej

Tiden användes dessutom i förbindelse med grindseparation samt vid alarmfunktioner (se också Separation samt Alarm). Tiden kan inte knappas in mindre än 15 sekunder.

4.3.8 Paus krubba ej stängd

”Paus krubba ej stängd” anger den tid i minuter, som går innan ingångsgrinden i alla tillfällen skall öppnas, även om krubban inte blir stängd. ”Paus krubba ej stängd” - tiden räknas efter

”Ingångsgrind öppen”-tiden, om krubban inte är registrerat stängd, f.eks. om ett djur håller krubban öppen.

4.3.9 Sugga återutfodring

”Sugga återutfodring” anger tiden i sekunder från ingångsgrinden öppnas för den samma sugga igen kan få foder vid besök i stationen.

4.3.10 Inaktiverat min

”Inaktiverat min" betyder, att om det i löpet av den inknappade tid i minuter inte har varit registrerat öronmärken och att det i det aktuella stallsystemet finns suggor som skall ha foder, skall

alarmfunktion gå i gång.

Detta är en extra övervakning, som skall säkra, att alarmfunktionen blir aktiv om det har skett en mekanisk blockering av stationen, som inte kan registreras elektronisk.

4.3.11 Sep. Grind stängd

Vid grindseparation kommer separationsgrinden att bli stängd när 2 x tiden ”Ingångsgrind öppen” i sekunder + tiden i sekunder inknappat vid ”Sep. grind stängd”, har gått.

Tiden ”Sep. Grind stängd” kan knappas in med negativt värde (f.eks. -120), således ingångsgrind öppnas före separationsgrinden har stängt, vid tillfälle när suggan inte själv kommer att lämna stationen.

4.3.12 Stall system nr

”Stall system nr.” är ett inknappat nr. som kan binda flera stationer samman i samma stallsystem.

Funktionen användes i förbindelse med övervakning av stationernas separation. Stationer med gemensam separationsbox skall ha samma Stall system nr.

4.3.13 Max. separation

”Max. Separation” anger, hur många suggor som maximalt får separeras ifrån. Funktionen

användes bara när det är monterat separationsgrindar. Om det är flera stationer med samma ”Stall system nr.”, kommer Max. Separation” automatisk visa/rätta till samma värde för alla de aktuella stationerna. (Se också ”Aktuellt separerat”).

4.3.14 Separation typ

”Separations typ” anger vilka typer av separationsutrustningar, som är monterat på stationen.

0 1 färg

1 2/3 färger ( blöt bara 2 färger ) 2 1 färg och grindseparation

3 2/3 färger och grindseparation (blöt bara 2 färger)

OBS!! Även om det är valt en typ med flera färger (f. eks. 2/3 färger på en

torrfoderstation), kan det dock bara vara monterat 2 färger rent mekanisk på stationen).

4.3.15 Krubba typ (doseringstyp)

Användes inte då systemet uteslutande hanterar standard luftstyrd kolvdosering vid torrutfodring, och standard volymdosering vid blötfodring.

4.3.16 Ingångsgrind typ

Användes inte då systemet bara hanterar standard SKIOLD ingångsgrind.

4.3.17 Stäng hastighet

”Stäng hastighet” anger hur många sekunder det skall gå från att suggan är registrerad på väg in i stationen till ingångsgrinden skall böra att stänga.

4.3.18 Fel 04 Sugga> 1 ALARM

Om stationen registrerar, att det är mera än 1 sugga i stationen, skall det beslutas, hur stationen skall reagera på detta.

Genom att knappa in 1 i fältet kommer texten ALARM fram - stationen stänger ned och skall återstartas när problemet är löst.

Genom att knappa 0 i fältet kommer texten INFO fram och stationen arbetar vidare, och händelsen visas i alarmlistan.

Genom att knappa 2 i fältet kommer texten ---- fram - stationen påverkas inte av denna händelse.

Genom att knappa in 3 i fältet kommer texten SEPA komma fram - stationen stänger ned om det registreras 2 suggor i stationen och den ena skall separeras ifrån. När problemet är löst, skall stationen återstartas.

Se vidare avsnitt Alarm & Återstart rörande fel 04.

4.3.19 Fel 05 Sugga ej ute ALARM

Om stationen registrerar, att suggan inte har lämnat stationen inom de inknappade tiderna, skall det beslutas, hur stationen skall reagera på detta.

Genom att knappa in 1 i fältet kommer texten ALARM att komma fram - stationen stänger ned och skall återstartas när problemet är löst.

Genom att knappa in 0 i fältet kommer texten INFO att komma fram och stationen arbetar vidare, och händelsen visas i alarmlistan.

Genom att knappa in 2 i fältet kommer texten ---- att komma fram stationen påverkas inte av denna händelse.

Se vidare avsnitt Alarm & Återstart rörande fel 05.

4.3.20 Max kg, Aktuell kg, Start kg, Förb./min, Avstånd (L1), Anläggn. nr.

Ovanstående data användes endast i förbindelse med automatisk uppfyllning av

transponderstationerna med SKIOLD A/S påfyllningsanläggning. Se ”Automatisk uppfyllning av foderstationer”.

5. Foderplaner / kurvor

Fig. 10: Funktionsknapp ”Foderplaner / Kurvor”

Datorn använder foderplanerna till att beräkna, hur mycket foder det skall utfodras pr. dygn, samt till styrning av dygnscykeln. Varje foderplan innehåller en foderkurva, som uti från CykelDag och Mj/dag beskriver den mängd foder, som skall utfodras.

Anläggningen använder suggans aktuella CykelDag från Suggdata till att beräkna den mängd foder, som skall utfodras.

Anläggningen har plats till 10 foderplaner. Foderplan nr. 0 användes som manuell foderplan, där det inte skall användas en foderkurva. De 9 övriga foderplanerna har var och en foderkurva med 20 positioner innehållande Cykel dag och Mj/dag på 2 recept.

5.1 Typ

Det är 3 typer av foderplaner, dessa är blötfoder, torrfoder eller manuell.

Typ Användning 0 Användes inte 3 SUGGOR BLÖTT 4 SUGGOR TORRT

5 Manuell (bara Foderplan 0)

5.1.1 Välj foderplan:

Man väljer foderplan på datorn genom att knappa in foderplansnumret och därefter trycker på funktionsknappen ”foderplan” – fig. 10.

5.1.2 Användes inte:

Om foderplanen inte används, sätts typ till 0. Skärmbilden på datorn ser ut som följande, och det kan inte knappas in ytterligare information i bilden.

┌─────────────────────────┐

│Foderplan Per.1 Per.2│

│Typ 0 Inte anv. │

│ │

└─────────────────────────┘

Fig. 11: Skämbild för Foderplan typ 0

5.1.3 Foderplan TORRfoder / BLÖTfoder:

Typ sätts till 3 eller 4 på foderplanen, och skärmbilden på datorn ser ut som visas i Fig. 12. Det kan bläddras i alla linjer genom att trycka på pilknappen upp och ned.

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

│Foderplan # Per.1 Per.2││Foderplan # Per.1 Per.2│

│Typ 3 SUGGOR BLÖTT││Typ 4 SUGGOR TORRT │

│% av kurva 0 ││% av kurva 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

│Start period 00.00 00.00 ││Start period 00.00 00.00│

│Max % utf. 100 0 ││Max % utf. 100 0 │

”% av kurva” anger den procentdel – både plus och minus - som generellt får avvikas från den definierade kurvan. ”% av kurva” skall vara en fast avvikelse gällande för alla djur inknappade på aktuell foderplan.

5.1.5 Start period

Inknappning av klockslag för start av respektive Per.1 och Per. 2. Timmar och minuter knappas in var för sig (2 inknappningsfält). Klockslag knappas in under Per.1 är klockslaget för start av ny foderdygnscykel, och alla uppdateringar, som skall göras, utföres vi denna tidpunkt. Är det

inknappat 00.00 vid Per.1, startar ny foderdygncykel kl. 00.00. Per.1 kör tills klockslaget knappas in vid Per.2. Om det bara skall användas 1 foderdygncykel, knappas det bara in klockslag vid Per.1 (det står 00.00 vid Per.2) och Per.2 är ej i funktion.

OBS!! Detta gäller ej om det är valt förskjutna dygnskifte under generella data

”Tid för dygnskift”.

5.1.6 Max % utf.

”Max. % utf.” anger, hur stor del av dagsransonen, som får utfodras i varje period. Vid Per.1 knappas in hur många procent som maximalt får ätas av dagsransonen i denna period; den resterande mängden (upp till 100% beräknas och skrives automatisk vid Per.2 (den kan inte knappas in). Om det vid ”Start period” för Per.2 står 00.00, står det automatisk 100% vid ”Max % utf”. vid Per.1.

5.1.7 Max % överfört

Vid ”Max % överfört” knappas in hur många procent i förhållande till dagsransonen av ”inte-ätit foder”, som maximalt får överföras till nästa period. Under Per.2 är det överfört till nästa dygncykel.

Om Per.2 inte användes kommer Per.1 vara överfört till nästa dygncykel.

Om sista doserade ransonen medför att dagsransonen överskrids, moträknas detta i nästa dygncykel.

5.1.8 Paus portion

5.1.9 Max. portion/g

”Max. Portion / g(ång)” är det antal portioner der maximalt kan ges pr. gång djuret är i stationen.

”Max. portion/g” kan användas i f.eks. träningssituationen när man önskar, att dagsransonen delas över flera besök. Om det inte önskas delad ranson knappas ”0” vid ”Max. portion/g”. Funktionen har effekt på alla suggor inknappade till den aktuella foderplanen.

5.1.10 Uppdatera foderplan

”Uppdatera foderplan” fungerar som manuell start av nytt foderdygn, och användes också om det görs ändringar på Foderplanen, och dessa önskas aktiveras omgående. Ändringar i ”Mj/dag” på foderkurvan ändras automatisk på djuren i det ögonblick det ä utfört. För att aktivera ”Uppdatera foderplan” inknappas 35, varefter det kort visas JA. Det skall uppdateras separat på varje enskild foderplan.

5.1.11 Start CykDg

”Start cykeldag” användes i förbindelse med automatisk registrering av suggor första gången de registreras i en station. Det är en förutsättning, att suggorna är upprättade i systemet med

transpondernummer. Automatisk registrering hänger samman med ”Syst. JA/NEJ på suggnr.”, när suggan automatiskt sätts till JA när den registreras.

Det knappas in vilken cykeldag suggorna skall börja autoregistreras. Om det knappas in 0 vid

”Start CykDg” kommer cykeldag på suggan inte bli ändrad automatiskt, den skall däremot ändras manuellt på suggan, eller uppdateras från Agrosoft Pigwin.

Typiskt värde är här ’0’ vilket betyder att Agrosoft PigWin har övertagit styrningen av cykeln hos suggorna.

5.2 Foderkurv SUGGOR BLÖT/TORR:

Skärmbilden för den aktuella foderplan fås fram genom att knappa in Shift + pil upp/ned TORR

Fig. 13: Skärmbild för foderplan

Man får Mj2/Dg och L2/Mj fram på skärmen genom att trycka på Shift + pil till höger

Ändringar som görs på foderkurvan blir ändrat automatisk på djuren strax som de är inknappade.

5.2.1 Fp

Är den aktuella foderplanen

5.2.2 Cyk.Dg

”Cyk.Dg” anger kurvan för cykeldagar. Det är definierat 20 positioner.

OBS!! Det får inte stå ”0” vid CykDg i den första positionen, då detta tal bestämmer om AgroSoft PigWin skall inrätta cykeldagarna efter positivmetoden (löpning =1) eller negativmetoden (löpning = -114 ).

5.2.3 Mj1/d och Mj2/d

”Mj1/d” och ”Mj2/d ”anger Mj/dag som skall tilldelas vid aktuell cykeldag för respektive foder 1 (Rec.1 på foderstation) - Mj1/d, och foder 2 (Rec.2 på foderstation) - Mj2/d.

Om det bara användes 1 fodermedel på alla stationer används bara Mj1/d.

Om det på transponderstationen bara är mekanisk möjligt att tilldela 1 fodertyp, men är det definierat Mj vid båda Mj1/d och Mj2/d på foderplanen, blir Mj2/d tilldelat som Mj1/d.

5.2.4 L1/Mj L2/Mj

( Finns inte på foderplan Suggor Blött )

5.2.5 Inknappning av foderkurven.

Foderkurvans funktion är att sätta djuren upp i foder var dag vid skifte av foderdygn (Start period 1). Den dagliga stigning är avhängig av antal dagar (CykDg), där mellan 2 positioner på kurvan är sammanhängande med ändring i inknappat Mj/dag.

Härunder visas vägledande foderkurvor till dräktiga suggor för de fyra djurtyperna, som är typiskt i ett transponderstall (Kilde: Blötfodermanualen, Utvecklingssamarbetet 2006)

Cykeldag Feta suggor

Det bör göras fyra separata foderkurvor för hhv. feta suggor, medel suggor, magra suggor och för gyltor.

Exempel:

Foderkurvan för feta suggor från cykeldag -116 till -90 är Mj/dag fast på 2,50.

Från cykeldag -90 till -85 reduceras dag för dag från 2,50 till 2,00 Från cykel -85 till -40 förblir Mj/dag oförändrat på 2,00 Mj/dag.

Från cykeldag –40 till –35 stiger Mj/dag till 3,50 Mj/dag Från cykeldag –35 till -8 förblir Mj/dag 3,5Mj/dag

Från cykeldag –8 till grisning är det upprättat en MJ/dag var dag för att kunna styra individuellt på fodertilldelningen – det justeras inte via kurva, men det blir tilldelat den angivna mängden foder var dag.

Vatten L/Mj knappas in för varje enskild position, och kan därigenom varieras över perioden.

Ändringar i vattentilldelningen pr. Mj sker efter samma procedur varje dag som med Mj/dag.

OBS!! Riktigheten av de inknappade foderplanerna åvilar användaren ensamt.

Ovanstående foderplaner är uteslutande exempel och inte anvisningar för användning i den aktuella besättningen.

OBS!! Inknappning av foderkurvan skall påbörjas i Fp1 Det får INTE stå ”0” CykDg1 i Fp1.

5.3 Foderplan Manuell

När Foderplan 0 väljs, kommer Typ som standard vara 5 Manuell, och skärmbilden på datorn ser ut som visas i Fig. 14. Markören kan flyttas i alla linjer genom att trycka på piltangenten upp och

När Foderplan 0 väljs, kommer Typ som standard vara 5 Manuell, och skärmbilden på datorn ser ut som visas i Fig. 14. Markören kan flyttas i alla linjer genom att trycka på piltangenten upp och

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 19-42)