Det kan kopplas en vitamindoserare på transponderstationen.

Tidpunkten för dosering av vitaminer hanteras efter samma riktlinjer som separationen och görs på samma bilder.

Vitaminer doseras samtidigt med 3. foderration. Doseringstiden för vitamindoseraren knappas in på de enskilda stationerna vid VT3 (se systemdata, foderstation).

Det kan bara tilldelas vitaminer en gång på ett foderdygn

┌─────────────────────────┐

│Snr Cyk.dag UDg 1 2 3 L V│

│ 1 Strax # 0 0 0 0 0│

│ 2 Strax # 0 0 0 0 0│

└─────────────────────────┘

│ 3 Strax # 0 0 0 0 0│

│ 4 -85 -75 8 0 0 0 0 1│

│ 5 # # # 0 0 0 0 0│

│ 6 # # # 0 0 0 0 0│

│ 7 # # # 0 0 0 0 0│

│ 8 # # # 0 0 0 0 0│

└─────────────────────────┘

Fig. 22: Skärmbild för inknappning av data av vitamindosering.

Ut för det Snr som önskas använda för vitamindosering, inknappas vid vilka Cykeldagar vitaminer skall doseras. Det inknappas också 1 under kolonnen V.

Snr 1 - 3 kan vidare användas för vitamindosering som straxdosering. När det användes strax dosering, inknappas aktuell Snr. i kolumn U på det suggnr. som skall ha vitaminer.

8.1.1 UDg

Här inknappas vilken veckodag separationen skall utföras. 1 till 7 är måndag till söndag; 0 är alla veckodagar dvs. strax.

Veckodag 8 är alla dagar i dagintervallet och kan användas till vitamin tilldelning.

9. Aktivitetsbild

Fig. 23: Funktionsknappen ”Aktivitetsbid”

Aktivitetsbild används i det dagliga till att övervaka foderstationerna. Om det är ett djur inne i stationen, visas vilket djur det är, hur stor den dagliga foderransonen är, samt hur mycket djuret har kvar att äta. Genom att trycka på Shift + pil till höger visas djurets transpondernr.

┌───────────────────────────┐ ───────────┐

│St. SuggNr. Mj/dag Rest Mj│ Trans.nr │

│ 1 ###### ###,## ###,##│ ########## │

│ 2 Station tom #### min.│ │

└───────────────────────────┘ ───────────┘

│23 ALARM ## │ │

│24 ###### ###,## ###,##│ ########## │

└───────────────────────────┘ ───────────┘

Fig. 24: Skärmbild för aktivitet i stallet

9.1 SuggNr. Mj/dag Rest Mj Trans.nr

Anger vilken sugga, som är i stationen, hur mycket foder den får idag (Mj/dag) och hur mycket den har till godo (Rest Mj). Vidare kan transpondernumret avläsas. Texten förblir på displayen tills ingångsgrinden öppnas.

9.2 Station tom

”Station tom” anger, hur lång tid det har gått sedan den sist registrerade en sugga i stationen, efter att ingångsgrinden blev öppnad.

9.3 ALARM ##

ALARM anger, att stationen är på alarm nr. ###. Alarmtexten framgår av alarmbilden. Den kan återstartas på aktivitetsbilden när aktuell station står i linje 2, genom att trycka på [AL].

9.4 Station tom PAUS

Stationen står i foderpaus. Klockslag från och till är inknappad vid Foderpaus på stationen.

9.5 Station ej definierat

Stationen är inte upprättat/installerat i systemet.

10. Utskrifter

Fig. 25: Funktionsknapp ”Display”

Det kan i systemet utföras följande listor, som kan utskrivas till displayen:

1. Restfoderlista mht. fodercykel 2. Restfoderlista - aktuell

3. Cykellistor 4. Separationslistor 5. Stationslistor

För att komma in på listorna trycks på funktionsknappen ””Display”. Vid ingång till listorna ligger de i ovanstående ordning, och det väljs mellan dessa med knapparna Shift + pil upp/ned.

När sök kriterierna är inknappat, trycks på Shift och [+/-] knappen för att generera listan. När listan är genererad, visas den på displayen.

10.1 Sorteringsordning.

På alla listorna kan det definieras i vilken sorteringsordning, data skall visas. Vid Sortering inknappas det nr. önskad sortering har:

0 Sugg nr.

När det väljs sortering nr. 0 - 4 eller 6 framkommer bara listan över djur, som i ögonblicket är på systemet (”Sys”. = 1 på suggnr.). Önskas en lista innehållande alla djur upprättade i anläggningen skall det vid Sortering inknappas 5 Alla Suggnr. Listorna kommer i detta tillfälle alltid bli sorterade i Suggnr.-ordning.

10.2 Stallsystem

Stationerna är sammankopplade i stallsystemet beroende på hur systemet är uppbyggt. Om det är grindseparation, kommer de stationer, som har gemensam separationsbox, alltid ha samma Stallsystem nr. Om det inte är grindseparation, är stationerna i samma box inknappade med samma Stallsystem nr. Se vidare i avsnitt Stationer betr Stallsystem nr.

Det kan skrivas ut en lista över suggor vid ett bestämt stallsystem när det vid Stallsystem inknappas numret för det aktuella stallsystemet. Om det står 0 vid Stallsystem kommer listan att komma med suggor oavsett vilket stallsystem stationerna är definierade med.

10.3 Data på listorna

På alla listorna visas de samma data, men i olika följdordning beroende av vad som är väsentligast för de enskilda listorna.

10.4 Restfoderlistor

Restfoderlistan är en lista över suggor, som inte har ätit tillräckligt i förhållande till det angivna värdet för Mj/dag. Det kan skrivas ut en lista för restfoder respektive som den såg ut sist det blev skiftat till nytt foderdygn, och som listan ser ut just nu.

Det inknappas för vilken Foderplan som man önskar restfoderlista. Om det önskas lista gällande för alla foderplaner, inknappas 10 vid foderplan.

Det knappas in det antal Mj, som inte är uppäten i förhållande till Mj/dag för att komma ut på listan.

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

Fig. 26: Skärmbid för ”Restfoderlistor”

När resultatet visas på displayen, kan man genom att trycka på Shift + pil höger/vänster se alla informationer.

Fig. 27: Skärmbild för restfoderlistinformationer baserad på ”Rest Mj”

OBS!! Suggor, som står till NEJ vid Syst. på Suggnr. Kommer inte med på Restfoderlista, själv om de fysisk är i stallsystemet

10.5 Cykel

”Cykel” är listan över de suggor som ligger inom ett givet område av cykeldagar.

┌─────────────────────────┐

┌─────────────────────────┐ ────────────────┐ ─────────────────┐

Fig. 29: Skärmbild för restfoderlistinformationer baserat på ”Cykel”

Om det önskas en lista över alla djur upprättat i anläggningen (inkl. djur med 0 vid ”Sys”.), inknappas 5 (ALLA) vid ”Sortering”, varefter alla djur som uppfyller resterande inslagna kriterier med på listan.

10.6 Separation

”Separation” är listan över suggor till separation. Det inknappas vilket Snr. (separationsnr.) som skall sökas på, samt om listan skall vara över suggor, som är satt med aktuellt Snr, som ännu inte separerats ifrån, eller om listan skall vara över suggor, som är separerade från inom för angivna antal dagar.

Snr Separations nr. som det skall sökas på (1 – 9). Om det skall sökas samtidigt på alla separations nr. sätts Snr till 0.

Dg Det antal dagar, över vilka det skall sökas efter frånseparerade suggor. Listan kommer att visa suggor, som är separerade från innan för det angivna antal dagar (max. 100 dagar).

Om Dg sätts till 0 kommer det fram lista över suggor, som skall separeras från i dag och ännu inte är blivit det, samt de suggor, som tidigare är satt till att ska separeras från, och ännu inte har blivit det.

Sätts Dg till minusdagar (-1 - -6) framkommer lista över suggor som skall separeras ifrån inom det angivna antal dagar.

Fig. 30: Skärmbild över ”Separation”

När resultat visas på displayen, kan man genom att trycka på Shift + pil höger/vänster se alla informationer.

Fig. 31: Skärmbild för informationer baserat på ”Separation”

10.7 Stationsrörelser

Lista över rörelser vid foderstation inom de angivna antal dagarna.

┌─────────────────────────┐

│Stationsrörelser │

│Station nr. ## │

│Dagar #### │

└─────────────────────────┘

│Stallsystem # │

│Sortering # │

└─────────────────────────┘

Fig. 32: Skärmbid för ”Stationsrörelser”

När resultat visas på displayen, kan man genom att trycka på Shift + pil höger/vänster se alla informationer.

┌─────────────────────────┐ ────────────────┐ ────────────────┐

│SuggNr Besök Mj St│ Mj/dag Rest Mj │ Transp.Nr Cyk.dg│

│###### dd tt.mm #,## ##│ ###,## ###,## │ ########## ####│

│###### dd tt.mm #,## ##│ ###,## ###,## │ ########## ####│

└─────────────────────────┘ ────────────────┘ ────────────────┘

│###### dd tt.mm #,## ##│ ###,## ###,## │ ########## ####│

└─────────────────────────┘ ────────────────┘ ────────────────┘

Fig. 33: Skärmbild över informationer baserade på ”stationsrörelser”

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 42-48)