Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti šatonových růţí firmy Preciosa, a. s

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 45-57)

Hodnocení konkurenceschopnosti šatonových růţí vyráběných firmou Preciosa, a. s. bylo provedeno ze tří hledisek. Prvním hlediskem byl vzhled výrobku posuzovaný spotřebiteli, druhým hlediskem test přídrţnosti šatonových růţí a třetím cena.

Vzhled výrobku posuzovaný spotřebiteli byl řešen otázkou č. 8 v dotazování. Výsledek byl téměř shodný, i kdyţ šatonové růţe firmy Swarovski byly posuzovány o 4% lépe.

V testu přídrţnosti byl ale jasně mnohem lepší kámen firmy Swarovski. Taktéţ to bylo i u třetího hlediska – ceny.

Doporučením je sníţení nákladů na výrobu a s tím i spojené sníţení ceny výsledného produktu. Dále zvýšit úroveň marketingu na českém trhu. Jedná se o českou firmu a bohuţel spousta spotřebitelů tuto značku vůbec nezná. Firma Preciosa, a. s. jiţ podnikla kroky k řešení tohoto problému a to sice zavedením e-shopu na jejich webových stránkách a otevřením dvou nových obchodů. Jeden v OC Nisa Liberec a druhý v Praze.

45

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo provedení testování uchycení šatonových růţí na různých textilních materiálech a koţených výrobcích. Bohuţel ze strany výrobce bylo povoleno pouze testování uchycení na materiálu VEBA a jedna zkouška proběhla také na kůţi. V práci jsou proto uvedeny alespoň doporučené časy, teploty a tlak výrobcem šatonových růţí pro naţehlování na různé typy tkanin. Testování probíhalo v Preciose, a. s., která je předním českým výrobcem šatonových růţí. Na naţehlování kamenů byly pouţity dva stroje - bodový a plošný naţehlovací stroj. Následovala trhací zkouška na „ trhačce“ pro zjištění přídrţnosti různých velikostí šatonových růţí.

Výsledkem tohoto testu bylo, ţe nejvyšší přídrţnost měla velikost ss 20. Její přídrţnost byla oproti uvedené normě vyšší o 15%. Nejniţší přídrţnost byla naměřena na velikosti kamene ss 6 v porovnání s normou. Dále pro porovnání byla vykonána trhací zkouška šatonové růţe o velikosti ss 10 od výrobce Swarovski a výsledek byl takový, ţe norma firmy Preciosa, a. s. uvádí nejniţší hodnotu přídrţnosti této velikosti 8,0 N a průměrnou hodnotu 9,5 N, hodnota přídrţnosti kamene Swarovski byla 12 N. Z toho vyplývá, ţe šatonové růţe firmy Swarovski mají vyšší přídrţnost neţ kameny Preciosa, a. s.

Dále bylo naţehleno na bodovém naţehlovacím stroji FIXY 100 ks šatonových růţí velikosti ss 20 barvy crystal na materiál VEBA, který byl následně 15krát vyprán v automatické pračce značky Electrolux EWS 106410 W na 60°C při 1000 otáčkách v pracím prášku Palmex Color. Všech 100 ks kamenů mělo 100% přídrţnost. Po skončení tohoto testu neodpadl ţádný z naţehlených kamenů a po následné trhací zkoušce měly všechny kameny průměrnou přídrţnost, kterou uvádí firma Preciosa, a. s.

ve své normě. ručním praním. Kameny s menší velikostí lze prát v pračce na 60°C v šetrném reţimu, ale textilii je při praní nutné obrátit naruby a pro maximální ochranu vloţit do sáčku z měkkého materiálu. Vzorek s naţehlenými šatonovými růţemi byl také odzkoušen,

46 zda se můţe bělit. Vzorek tkaniny s naţehlenými kameny byl na dvě hodiny namočen ve vodní lázni se Savem Perex. Po dvou hodinách byl důkladně vymáchán a ručně doprán. Výsledkem bylo, ţe kameny tzv. „osleply“ a odpadaly. Z toho vyplývá, ţe textilní výrobky s naţehlenými kameny nesmějí být běleny chlórem. Po zkoušce sušení v bubnové sušičce bylo navrţeno sušit v bubnové sušičce v reţimu niţší teploty, nebo nechat pozvolně uschnout na savém podkladu. Dalším doporučením je ţehlit s pouţitím ochranné textilie (např. flanel), která zabrání poškození kamenů na max. 150°C a ţehlit z rubu (stranou s kameny dovnitř).

V ekonomickém zhodnocení zdobení pomocí šatonových růţí byly porovnávány ceny tří výrobců šatonových růţí - Preciosa, a. s., Swarovski a Asfour Crystal. Výsledkem porovnání bylo, ţe firma Swarovski prodává za nejniţší ceny, firma Asfour Crystal za vyšší ceny neţ Swarovski, ale zároveň niţší neţ Preciosa, a. s. a za nejvyšší ceny prodává firma Preciosa, a. s. Ceny firmy Swarovski jsou levnější v průměru o cca 0,90 Kč za kus neţ ceny Preciosy, a. s. a ceny firmy Asfour Crystal jsou levnější v průměru o cca 0,32 Kč za kus neţ ceny Preciosy, a. s.

Z důvodu neumoţnění testování uchycení šatonových růţí ze strany výrobce na různých textilních materiálech a tím i zjištění jejich přídrţnosti byl v této práci uveden marketingový průzkum posuzování šatonových růţí spotřebiteli se zaměřením na vzhled a jejich přídrţnost, kterým bylo zjištěno jak je zdobení šatonovými růţemi oblíbené a jak jsou čeští spotřebitelé spokojeni s přídrţností kamenů. Dále také byla zjištěna konkurenceschopnost firmy Preciosa, a. s. v porovnání s jejími největšími konkurenty.

Hodnocení konkurenceschopnosti šatonových růţí vyráběných firmou Preciosa, a. s.

bylo provedeno ze tří hledisek. Prvním hlediskem byl vzhled výrobku posuzovaný spotřebiteli, druhým hlediskem test přídrţnosti šatonových růţí a třetím cena.

Na základě průzkumu je zde uvedeno doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti šatonových růţí firmy Preciosa, a. s.

47

Seznam pouţité literatury

[1] Preciosa [online] Dostupné z http://www.preciosa.com/cs/komponenty- preciosa/genuine-czech-crystal/ [citace 23. 10. 2012]

[2] NOVÝ, Petr: Jablonecká biţuterie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008.

ISBN 978-80-247-2250-4.

[3] HOTAŘ, Vlastimil: Úvod do výroby komponent skleněné biţuterie. Liberec:

Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-534-1.

[4] Symboly údrţby [online] Dostupné z http://turbo.cdv.tul.cz/mod/book/view.php?

id=1553 [citace 10. 1. 2013]

[5] SOTEX GINETEX CZ [online] Dostupné z http://sotex.cz/index.php?docid=33 [citace 6. 10. 2012]

[6] Marketingový průzkum [online] Dostupné z http://www.marketingova- kancelar.cz/tipy-zdarma/jak-udelat-zakladni-marketingovy-pruzkum) [citace 12. 1. 2013]

[7] STRNAD, P., DĚDKOVÁ, J.: Strategický marketing. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80-7083-826-4.

[8] Wikipedia [online] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Swarovski [citace 6. 9. 2012]

[9] Asfour Crystal [online] Dostupné z http://asfourcrystal.com/Crystal/About.asp [citace 6. 9. 2012]

48

Seznam obrázků

Obr. č. 1 Logo firmy Preciosa, a.s. [1] ... 10

Obr. č. 2 Různé velikosti šatonových růţí [1] ... 11

Obr. č. 3 Schéma šatonové růţe [1] ... 12

Obr. č. 4 Schéma broušení na válcovém brusu [3] ... 16

Obr. č. 5 Dostatečná kontaktní plocha, nedostatečná kontaktní plocha [1] ... 19

Obr. č. 6 Různé velikosti a barvy našívacích kamenů [1] ... 26

Obr. č. 7 Znázornění provedení testu pevnosti lepeného spoje [1]... 27

Obr. č. 8 Bodový naţehlovací stroj – FIXY [1] ... 28

Obr. č. 9 Plošný naţehlovací stroj – LIS [1] ... 29

Obr. č. 10 Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C [5] ... 33

Obr. č. 11 Symbol pro šetrný způsob praní [5] ... 34

Obr. č. 12 Symbol pro výrobky, které se nesmí prát [5] ... 34

Obr. č. 13 Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C [5] ... 34

Obr. č. 14 Symbol, ţe se nesmí výrobek bělit [5] ... 35

Obr. č. 15 Mírný postup sušení (60°C) [5] ... 35

Obr. č. 16 Ţehlení při mírné teplotě (max. 150°C) [5] ... 35

Obr. č. 17 Symbol profesionálního chemického čištění perchloretylenem [5] ... 35

Seznam tabulek

Tabulka č. 1 Převodník velikostí kulatých kamenů [1] ... 13

Tabulka č. 2 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro bodová naţehlovací zařízení [1] ... 22

Tabulka č. 3 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro plošné naţehlovací zařízení [1] ... 23

Tabulka č. 4 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro plošné naţehlovací zařízení [1] ... 23

Tabulka č. 5 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro páječku a ţehličku [1] ... 24

Tabulka č. 6 Doporučené časy aplikace kamene výrobcem na různé typy tkanin pro bodové ultrazvukové zařízení [1] ... 25

Tabulka č. 7 Normové hodnoty přídrţnosti firmy Preciosa, a. s. [1] ... 30

49

Tabulka č. 8 Naměřené hodnoty přídrţnosti na materiálu VEBA ... 30

Tabulka č. 9 Ceny šatonových růţí tří různých výrobců ... 43

Seznam grafů

Graf č. 1 Procento odpadlých kamenů z testů praní ... 33

Graf č. 2 Vyhodnocení otázky o oblibě zdobení šatonovými růţemi ... 39

Graf č. 3 Vyhodnocení otázky o druhu výrobku ... 39

Graf č. 4 Zjištění oblíbenosti značek ... 39

Graf č. 5 Zjištění nejčetnějšího uchycení šatonových růţí ... 40

Graf č. 6 Míra spokojenosti s přídrţností šatonových růţí ... 40

Graf č. 7 Důleţitost ceny při nákupu výrobků zdobených šatonovými růţemi ... 41

Graf č. 8 Hodnocení šatonových růţí jako zdobícího prvku v aplikaci na svatební šaty 41 Graf č. 9 Posouzení vzhledu šatonových růţí spotřebitelem ... 41

Graf č. 10 Důleţitost značky šatonových růţí na svatebních šatech ... 42

Graf č. 11 Dodrţování symbolů údrţby ... 42

50

Přílohy

Příloha č. 1 Vzorník barev a pokovů šatonových růţí [1]

BARVY (COLOURS)

51

52 Příloha č. 2 Normované symboly údrţby

Symboly údrţby

Symboly pro ošetřování jsou chráněnou ochrannou známkou. Ochranné známky jsou vlastnictvím GINETEX (Mezinárodní asociace pro označování výrobků symboly ošetřování. Symboly pro ošetřování textilií jsou zároveň předmětem mezinárodní a evropské normy (ISO/EN 3758).

Symboly pro ošetřování by neměly být vydávány, uţívány nebo šířeny v České republice bez členství v SOTEX GINETEX CZ (Sdruţení pro označování textilu, oděvů a koţených výrobků). Členové se zavazují ke správnému uţívání symbolů ošetřování podle příslušných pokynů. Nesprávné a neoprávněné pouţití symbolů je prověřováno a můţe vést k právnímu řízení.

Obchodní společnosti (velkoobchod, maloobchod, dovozci) jsou povinny ve svých objednávkách zajistit správnou informaci o údrţbě textilních výrobků a jejich příslušné označení v souladu s českými zákonnými poţadavky.

Symboly pro ošetřování poskytují informace o maximálním moţném namáhání, při kterém během procesu údrţby nedojde k nenávratnému poškození. Odkazují na tu část textilního výrobku, která je nejcitlivější k uvedenému postupu údrţby. To zahrnuje:

barevnost, konečnou úpravu, doplňky (jako jsou knoflíky, zipy) a aplikace.

Postupy prováděné podle informací uvedených na etiketě zajišťují, ţe výrobek nebude znehodnocen. Nicméně nezaručí, ţe zašpinění a skvrny budou zcela odstraněny.

Mírnější namáhání a niţší teploty neţ uvedené na etiketě jsou vţdy povoleny.

Spotřebitelům se doporučuje, aby se ještě před koupí ujistili, ţe textilní výrobky jsou označeny způsobem ošetřování.

V EU existuje pět základních symbolů údrţby uvedených v pěti piktogramech a doplněných rozlišovacím označením, např. čárka, tečka, písmeno, cifra anebo kříţ k vyjádření doporučeného ošetřování bez jazykového vyjádření. Pořadí piktogramů je pevně stanoveno podle logického postupu údrţby: praní, bělení, sušení, ţehlení a profesionální čištění.

Praní

Symbol praní

53 Symbolem pro praní je vanička. Tento symbol vaničky určuje, zda je moţné praní v domácnosti, a to jak v pračkách, tak ruční praní.

Čísla uvnitř vaničky označují maximální teplotu prací lázně ve stupních Celsia, která nesmí být překročena. Praní při niţších teplotách je moţné.

Symbol praní s max. teplotou praní na 40°C Podtrţená vanička značí šetrný způsob praní.

Symbol pro šetrný způsob praní

Dvojité podtrţení znamená velmi šetrné praní.

Symbol pro velmi šetrné praní

Symbol pro ruční praní. Maximální teplota 40°C

Symbol pro výrobky, které se nesmí prát Bělení

Symbol bělení – značí moţnost bělení chlorem a povolení oxidačního bělení, jakýkoliv bělicí prostředek je povolen

Pro bělení je určen symbol trojúhelníku. Tento symbol označuje, zda lze nebo nelze bělit daný výrobek.

Bělení je postup probíhající ve vodním prostředí před, během nebo po praní, vyţadující pouţití bělících prostředků, zahrnující buď chlorové nebo oxidační/nechlorové

54 prostředky, za účelem zlepšení odstranění nečistot a skvrn anebo zlepšení bělosti.

Pouţívají se aktivní chlorové prostředky (např. Savo) nebo oxidační/nechlorové prostředky obsaţené v universálních pracích prostředcích.

Oxidační/nechlorové bělicí prostředky zahrnují širokou škálu různých aktivních a neaktivních bělících látek (např. oxidační prostředky). Jsou obsaţeny ve většině universálních pracích prostředků. Nesmí se bělit chlorem.

Symbol povolení pouze pro oxidační/nechlorové bělení

Symbol toho, ţe se nesmí výrobek bělit Sušení

Symbol sušení

Čtverec je symbol pro postupy sušení po praní. Kruh uvnitř čtverce symbolizuje sušení v bubnové sušičce. Tečky uprostřed kruhu se vztahují k teplotě sušení v bubnu.

Normální postup sušení (80°C) Mírný postup sušení (60°C)

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Symbol obsahující vodorovnou nebo svislou čáru/y ve čtverci označuje postup sušení na vzduchu, sušení zavěšením, v závěsu odkapáním, sušení v rozprostřeném stavu, sušení v rozprostřeném stavu odkapáním. Šikmá čára znázorňuje, ţe odpovídající sušení na vzduchu má být uskutečněno ve stínu.

Ţehlení

55

Symbol ţehlení

Pro ţehlení je platný symbol ţehličky. Tečky uvnitř symbolu určují rozsahy teplot pro ţehlení. Na ţehličkách, které se běţně pouţívají, jsou někdy určitá vlákna přiřazena k těmto rozsahům nastavení.

Ţehlení při max. teplotě (200°C) Ţehlení při mírné teplotě (max.

150°C)

Ţehlení při nízké teplotě (max. 110°C) Výrobek se nesmí ţehlit Profesionální čištění

Symbol profesionálního čištění

Symbol uvádí informaci o moţnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Při profesionálním ošetřování textilií se pouţívají buď různá organická rozpouštědla anebo voda.

Profesionální chemické čištění

Symbol profesionálního chemického čištění perchloretylenem

Jednotlivá písmena uvedená uvnitř kruhu jsou určena pro pracovníky profesionálního ošetřování textilu. Podávají informace o rozpouštědlech, která mohou být pouţita. Čára pod kruhem označuje, ţe jsou při postupu čištění nutná určitá omezení. Mohou se týkat mechanického namáhání, mnoţství vody v rozpouštědle nebo teploty sušení.

Profesionální čištění za mokra

56 Symbol profesionálního čištění za mokra s ţádnými omezeními

Tento symbol je pouţíván u výrobků, které mohou být profesionály ošetřovány ve vodě pouţitím speciálních technologií (čištění, máchání a odstřeďování), čistících prostředků a přísad k minimalizaci nepříznivých účinků.

Poţadavky na profesionální zařízení, pouţité přísady a metody úprav nemohou být dosaţeny případnými pracími cykly uskutečněnými v domácích pračkách.

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 45-57)