Testování uchycení šatonových růţí

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 28-33)

Testování uchycení probíhá dle norem. Kaţdý výrobce šatonových růţí si určí svojí vlastní vnitropodnikovou normu, na základě které probíhají testy. Šatonové růţe se testují třemi testy – test odlupem, kterým se testují nalepené kameny, trhací zkouška (test přídrţnosti kamene), kterou se zkouší naţehlené šatonové růţe a test praní, který je moţno pouţít pro oba dva jiţ zmíněné způsoby uchycení.

5.1 Test odlupem

Je speciálně vyvinutá zkouška pevnosti spoje, která umoţňuje poměrně snadno posoudit, zda vytvořený spoj dosahuje poţadovaných parametrů. Test se provádí na správné straně podkladového materiálu. Pouţívá se pro testování nalepených kamenů.

Podle doporučeného postupu se lepí jeden nebo více kamenů na testovaný podklad. Po konečném vytvrzení se provede test pevnosti spoje. Pro samotné odloupnutí kamene je vhodné pouţít ostrý plochý nástroj. Po provedení zkoušky se subjektivně posoudí síla, která byla pro odloupnutí pouţita, a zda je lepený spoj dostatečně pevný pro běţné zacházení. Pokud je pouţitá síla na odloupnutí kamene příliš malá nebo došlo k poškození podkladu v důsledku agresivní chemické reakce, potom není pouţité lepidlo vhodné a nemůţe být doporučeno. [1]

Obr. č. 7 Znázornění provedení testu pevnosti lepeného spoje [1]

28 Vţdy je nutné si uvědomit, ţe test pevnosti spoje můţe být prováděn aţ po úplném vytvrzení lepidla. Zkrácení doby určené pro vytvrzení lepidla negativně ovlivní dosaţený výsledek.

Velmi důleţité je také pouţití správného lepidla určeného pro nalepování biţuterních kamenů, více viz. podkapitola 4.1.

5.2 Trhací zkouška

Pouţívá se pro testování přídrţnosti naţehlených kamenů. Této zkoušce jsou podrobovány veškeré velikosti i barvy šatonových růţí.

Po zaţehlování, které se provádí na zaţehlovacím stroji AUTOMAT, a které slouţí k nanesení lepidla na spodní stranu šatonové růţe, se musí nechat kameny stát 24 hodin.

Následně se sítují, aby se odstranily slepené nebo menší kameny. Síta se mění podle velikosti testovaných kamenů. Následuje naţehlení na materiál VEBA (o plošné hmotnosti 145g/m2), který je nastříhán na prouţky o velikosti 23x3 cm. Naţehlení šatonových růţí probíhá buď na plošném naţehlovacím stroji – LIS, na kterém se naţehlují kameny od velikosti ss 40 a naţehluje se vţdy 1 ks kamene na 1 prouţek textilie nebo na bodovém naţehlovacím stroji – FIXY, na kterém se naţehlují na 1 prouţek textilie buď 3ks kamenů (do velikosti ss 34) nebo 5ks kamenů (od nejmenšího do velikosti ss 20). Na tomto stroji se podle velikosti kamene mění kotoučky a hroty, které naţehlují kameny na prouţek textilie. Vše je řízeno obsluhou pomocí pedálu.

Obr. č. 8 Bodový naţehlovací stroj – FIXY [1]

29 Obr. č. 9 Plošný naţehlovací stroj – LIS [1]

Po naţehlení kamenů na textilii se musí nechat 24 hodin zatuhnout lepidlo a poté následuje trhací zkouška. Naţehlené kameny na textilii se upevní na trhací zařízení (trhačku). Textilie se pomalu natahuje a kovové dílky umístěné pod kaţdým kamenem působí na jednotlivý kámen postupně od nejspodnějšího k tomu nejvrchnějšímu určitou silou dokud se kámen neodtrhne a hodnota této síly v jednotkách N (newton) se zapíše do grafu v počítači. Veškeré grafy se ukládají pro případné reklamace. Pro zajímavost je zde uvedeno, ţe firma Preciosa, a. s. eviduje za loňský rok pouhé 3 reklamace na přídrţnost jejích šatonových růţí. Tyto reklamace byly ovšem všechny zamítnuty z důvodu nedodrţení doporučení.

Norma firmy Preciosa, a. s. uvádí, ţe minimální přídrţnost šatonových růţí je 6N a průměrná 7,5N, zároveň 80% testované poloţky musí být vyhovující. Pokud poloţka nevyhovuje, tak se odloţí na měsíc na odkladové středisko a poté se znovu přeţehlí a otestuje na trhací zkoušce. Pokud opět nevyhovuje, tak se celá vyhodí do speciálního odpadu. Kameny, které po trhací zkoušce vyhovují, se třídí a následně předávají na další kontrolu a poté se expedují.

30 Tabulka č. 7 Normové hodnoty přídrţnosti firmy Preciosa, a. s. [1]

NORMOVÉ HODNOTY šatonových růţí jen na jiţ zmiňovaném materiálu VEBA, jelikoţ firma Preciosa, a. s., kde testování probíhalo, provádí tuto zkoušku jen na tomto materiálu. A z důvodu velkého vytíţení tohoto pracoviště a ţádného jiného ochotného výrobce šatonových růţí nebylo moţno provést zkoušky na jiných typech materiálu.

Naţehlování probíhalo jak na bodovém naţehlovacím stroji FIXY, tak i na plošném naţehlovacím stroji LIS. Naţehleno bylo celkově 50 ks šatonových růţí barvy crystal, 48 ks na materiál VEBA a 2 ks na kůţi.

Tabulka č. 8 Naměřené hodnoty přídrţnosti na materiálu VEBA NAMĚŘENÉ HODNOTY PŘÍDRŢNOSTI

31 Po provedení zkoušky bylo zjištěno, ţe lze kameny na koţené výrobky pouze lepit, ale ne naţehlovat. Kůţe je málo porézní a lepidlo neprojde dokonale skrz kůţi a tudíţ ho nelze naţehlit.

Dále bylo na základě provedených testování šatonových růţí vypozorováno a jak je i patrné z tabulky č. 8, ţe velikost kamene ss 20 má nejvyšší přídrţnost ze všech velikostí. Jeho přídrţnost je oproti uvedené normě vyšší o 15%. Nejniţší přídrţnost byla naměřena na velikosti kamene ss 6 v porovnání s normou.

Pro porovnání byla vykonána trhací zkouška šatonové růţe o velikosti ss 10 od výrobce Swarovski a výsledek byl takový, ţe norma firmy Preciosa, a. s. uvádí nejniţší hodnotu přídrţnosti této velikosti 8,0 N a průměrnou hodnotu 9,5 N a hodnota přídrţnosti kamene Swarovski byla 12 N.

5.3 Test praní

Tento test se provádí pro zjištění přídrţnosti naţehlených šatonových růţí. Testy praní neprobíhají pravidelně, ale náhodně jednou za čas, spíše sporadicky.

Průběh testu: 100 ks kamenů je naţehleno na textilii VEBA a 10krát je vypráno při teplotě 60°C, při 1000 otáčkách obyčejným pracím prostředkem. Vţdy se nechá textilie uschnout a poté následuje opět praní. Kameny by neměly odpadnout. Následně se provede trhací zkouška.

Test praní byl během zpracování této bakalářské práce proveden jeden. Bylo naţehleno na bodovém naţehlovacím stroji FIXY 100 ks šatonových růţí velikosti ss 20 barvy crystal na materiál VEBA, který byl následně 15krát vyprán v automatické pračce značky Electrolux EWS 106410 W na 60°C při 1000 otáčkách v pracím prášku Palmex Color.

Výsledkem tohoto testu praní bylo, ţe všech 100 ks kamenů mělo 100% přídrţnost. Po skončení tohoto testu neodpadl ţádný z naţehlených kamenů a po následné trhací zkoušce měly všechny kameny průměrnou přídrţnost, kterou uvádí firma Preciosa, a. s.

ve své normě.

32

6 Navrţení vhodných symbolů údrţby pro zdobení šatonovými

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 28-33)