kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremå- föremå-len för bedömning och bedömningskriterierna

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 51-54)

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

2.7.6 Produktkunskap och behärskande av förpackningsautomation

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 följa arbetarskyddsanvisningar

 övervaka och använda det egna arbetsområdets maskiner och utrustning

 fungera i enlighet med funktions- och logistiksystemet

 använda rätt förpackningsmaterial

 beskriva produktionsprocessens huvudskeden från råmaterial till färdig produkt

 beskriva företagets produkter, de viktigaste användningsområdena och kvalitetskraven

 beskriva kundgrupperna och deras krav

 fungera i samarbete med övriga arbetsområden

 fungera och arbeta inom processindustrin som medlem i arbetsgemenskapen

 arbeta utan att orsaka fara för människor och miljön

 sortera och förstöra det avfall som uppstår i arbetet.

Bedömning av kunnandet

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Behärskande av

produktkunskap, förpackningsau-tonation och an-svarsfullt utfö-rande av arbete

följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna behöver handledning då han/hon

går vidare i nya arbetsskeden

planerar sitt arbete enligt anvis-ningar och går smidigt vidare från ett arbetsskede till nästa

planerar sitt arbete självständigt och avancerar smidigt i arbets-skedena, med beaktande av ske-denas ordningsföljd, driftsituat-ionen och rapporteringen håller arbetstider, följer avtal och

övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför givna

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför inom

uppgifter på eget initiativ sitt eget ansvarsområde på eget initiativ även andra än givna arbetsuppgifter

kan sköta ärenden självständigt och kommunicera med samar-betsgrupper och kunder

Utvärdering av den egna arbets-prestationen

utvärderar handledd sitt eget arbete och sitt kunnande.

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande samt ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksam-het.

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande och ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksamhet samt förmår ge förslag till för-bättringar.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Verksamhet som

processkötare på arbetsområdet förpackning och lagring

övervakar maskinernas och ut-rustningens funktion inom sitt arbetsområde i förpackningsav-delningen samt lagersituationen och kan använda nödvändig ut-rustning

övervakar maskinernas och ut-rustningens funktion inom sitt arbetsområde i förpackningsav-delningen samt lagersituationen, kan använda nödvändig utrust-ning med beaktande av kvalitets-kraven på olika produkter och förpackningsmaterial

övervakar maskinernas och ut-rustningens funktion inom sitt arbetsområde i förpackningsav-delningen samt lagersituationen, kan använda nödvändig utrust-ning med beaktande av kvalitets-kraven på olika produkter och förpackningsmaterial, produkt-ionsstyrningen och ekonomiska faktorer

bemödar sig om förpackningens felfrihet

bemödar sig om förpackningens felfrihet

bemödar sig om förpackningens felfrihet

Uppföljning av funktions- och logistiksystemet

arbetar utan att orsaka skada på miljön

arbetar utan att orsaka skada på miljön samt utreder och iakttar kraven på produkten och för-packningen

arbetar utan att orsaka skada på miljön samt utreder och iakttar kraven på produkten och för-packningen och utreder de vik-tigaste faktorerna som inverkar kvalitetskraven

arbetar i enlighet med kvalitets-systemen

arbetar i enlighet med kvalitets-systemen och reder ut det egna arbetets betydelse för kvaliteten

arbetar i enlighet med kvalitets-systemen och reder ut anvisning-arnas betydelse för kvaliteten på produkten och verksamheten söker nödvändig information från

logistikens informationssystem

söker nödvändig information från logistikens informationssystem, beskriver betydelsen av samban-det mellan den logistiska kedjan och produktionsstyrningen samt tolkar märkningssystemets koder

söker nödvändig information från logistikens informationssystem, beskriver betydelsen av samban-det mellan den logistiska kedjan och produktionsstyrningen samt tolkar märkningssystemets koder och uppgifter i informationssy-stemet

Verksamhet i enlighet med hållbar utveckling

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör handledd det avfall som uppstår i arbetet.

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör det avfall som uppstår i arbetet enligt givna instruktioner.

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör det avfall som uppstår i arbetet enligt givna instruktioner och förmår bedöma

de risker avfallet förorsakar.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Beaktande av produktsortimen-tet, förpack-ningsmaterialen och förnödenhet-erna i förpack-ningsarbetet

försäkrar sig om att produkternas förpackningsmaterial och förnö-denheter som skall användas finns tillgängliga

försäkrar sig om att produkternas förpackningsmaterial och förnö-denheter som skall användas finns tillgängliga och tar i för-packningsarbetet i beaktande produkternas viktigaste använd-ningsändamål och kunderna

försäkrar sig om att produkternas förpackningsmaterial och förnö-denheter som skall användas finns tillgängliga och tar i för-packningsarbetet i beaktande produkternas viktigaste använd-ningsändamål och kunderna och kundspecifika kvalitetskrav förpackar enligt anvisningar, så

att produkten är säker

tar i beaktande egenskaperna hos de produkter som skall förpackas och förpackningsmaterialet, så att den förpackade produkten är säker

tar i beaktande egenskaperna hos de produkter som skall förpackas och förpackningsmaterialet, så att den förpackade produkten är säker

Behärskande av funktionsprinci-perna för maski-ner och utrust-ning

känner till funktionsprinciperna för maskiner och utrustning inom sitt arbetsområde, så att han/hon kan fungera handledd i förpack-ningsuppgifter på förpacknings-avdelningen

känner till funktionsprinciperna för maskiner och utrustning inom sitt arbetsområde och förstår funktionen hos logik- och pneu-matiksystemen, så att han/hon kan fungera i förpackningsupp-gifter på förpackningsavdelning-en

känner till funktionsprinciperna för maskiner och utrustning inom sitt arbetsområde och förstår funktionen och de vanligaste störningsfaktorerna hos logik- och pneumatiksystemen, så att han/hon kan fungera självständigt i förpackningsuppgifter på för-packningsavdelningen

Informationssök-ning och informe-ring

söker handledd information från arbetsområdets rapporter och informationssystem.

använder och utnyttjar arbetsom-rådets rapporter och informat-ionssystem samt gör handledd nödvändiga meddelanden.

använder och utnyttjar arbetsom-rådets rapporter och informat-ionssystem samt sköter självstän-digt nödvändiga rapporter och meddelanden i enlighet med praxis inom arbetsområdet.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Lärande och

problemlösning

klarar sig i bekanta situatio-ner, men behöver handledning och stöd i föränderliga situationer och valsituationer

klarar sig på eget initiativ i be-kanta och föränderliga valsituat-ioner

fungerar rationellt i olika förän-derliga situationer och finner alternativa handlingssätt för sin verksamhet

Interaktion och samarbete

utför de uppgifter han/hon har ansvar för inom arbetsgemen-skapen och fungerar i samarbete med andra närliggande arbetsom-råden, men behöver sporadiskt

utför på eget initiativ de uppgifter han/hon har ansvar för inom arbetsgemenskapen och söker hjälp vid behov samt fungerar i samarbete med andra närliggande

fungerar ansvarsfullt, med sam-arbetsförmåga och jämlikt med olika människor som medlem i arbetsgemenskapen och gruppen samt tar även i beaktande

beho-handledning arbetsområden ven hos andra närliggande ar-betsområden

Yrkesetik följer givna etiska anvisningar följer givna etiska anvisningar, avtal och regler

fungerar i enlighet med arbets-gemenskapens värderingar, mål, etiska anvisningar, avtal och regler

Hälsa, säkerhet och funktionsför-måga

följer arbetarskyddsanvisningar och noterar farorna i sitt eget arbete, kan fungera enligt företa-gets verksamhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar och rap-porterar brister i säkerheten, kan fungera enligt företagets verk-samhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar och förmår bedöma risker i arbetet och an-mäler dem, kan fungera enligt företagets verksamhetsmodell då en olycka skett

kan vid behov kalla på hjälp kan vid behov kalla på hjälp och ge första hjälp

kan vid behov kalla på hjälp och handla rätt i de vanligaste sjuk-doms- och olycksfallssituationer-na

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på rätt sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbetsredskapen

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på rätt sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbetsredskapen arbetar för det mesta ergonomiskt

riktigt.

arbetar ergonomiskt riktigt. använder säkra, lämpligt belas-tande och varierande arbetsme-toder med beaktande av ergono-min.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 51-54)

Outline

Relaterade dokument