4 Förutsättningar för forskargruppens livsvärldar

5.1 Presentation av doktoranderna

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av doktorandernas livsvärldar med fokus på deras forskningspraktik och interaktion med andra i den praktiken. Det inleds med en kort presentation av de tre intervjuade doktoranderna och bilder av de nät-verk de ombads rita.22 Jag har integrerat diskussionen om nätverkens sammansättning i den efterföljande texten. Därefter följer själva beskrivningarna och analysen av deras forsknings praktik och interaktion. Det gör jag genom att utgå från olika delar av livet som doktorand och identifiera vad eventuell interaktion med andra personer har för betydelse för doktoranderna.

5.1.1 Petra

Petra är doktorand och antogs till forskarutbildningen för ett par år sedan. Hon ar-betar 80 % av doktorandtjänsten och ägnar resten av tiden åt sin familj. Hon har två handledare, Kerstin som är hennes huvudhandledare och Eva som är bihandledare.

Petra är antagen till och finansierad av en forskarskola men har institutionen som sin arbetsplats. Före antagningen var hon anställd som projektassistent en tid där arbetet bland annat bestod i att registrera enkäter. Vid intervjutillfällena hade hon ännu ingen tydlig idé om vad hon vill göra sedan, vilket stressar henne lite eftersom hon upplever att andra doktorander har det och har ”en fot inne” i olika verksamheter som de är intresserade av att arbeta inom. I avhandlingen har Petra planerat fyra delstudier som kommer att bli fyra artiklar, tre där statistiska analyser av ett datamaterial används och en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Till de kvantitativa studierna kommer hon att använda material från Tycho-databasen och från den så kallade A-databasen, vilket innebär att själva datainsamlingen redan är gjord i projektet.

I sitt nätverk ritade Petra in Korridoren hon sitter i och pekade ut några av de per-soner som hade speciell betydelse för henne (se figur 3). Sofia, Stefan och Johanna är meddoktorander, Eva och Magnus är disputerade. Samtliga personer i korridoren förutom Johanna, arbetade vid tiden för intervjuerna i Tycho-projektet. Till korrido-ren har hon kopplat Bibl[iotekarien] eftersom de har stor social kontakt. D står för doktorandgruppen och FS för den forskarskola hon är antagen till. Pilarna betyder

22 Eriks nätverk har jag ritat utifrån hans intervjusvar och visat honom eftersom det passade bättre för honom att enbart berätta än att rita.

att där finns doktorander från olika institutioner som man träffar några gånger per år. Vakt[mästarna] finns i huset där Petra har sin arbetsplats. Tycho är det stora forsk-ningsprojekt som forskargruppen är involverad i och Tycho tidigare arbete är en del som Petra inte längre är involverad i. Familj, Föräldrar och Syskon är betydelsefulla som stöd för henne som person men hon pratar inte om sin forskning med någon inom de grupperna.

5.1.2 Erik

Erik började på institutionen som lärare och under den tiden presenterade Kerstin Tycho-projektet som han blev intresserad av och senare blev anställd inom. Inom pro-jektet deltog Erik i arbetet med att utveckla instrument för insamling av data. Under den perioden uppmuntrades han att söka till forskarutbildningen men var tveksam av ekonomiska skäl. Nu som antagen doktorand arbetar han 50 % som doktorand, 30

% som projektassistent och resterande 20 % som sjuksköterska.

Erik har tre handledare – Kerstin är huvudhandledare och Eva och Lars bihandle-dare. Han har planerat fyra undersökningar som ska bli lika många artiklar. I tre av studierna använder han dels data insamlad med hjälp av det instrument han utfor-made under sin tid som projektanställd, dels intervjuer med ett urval av personerna registrerade med hjälp av instrumentet. Det är strukturerade intervjuer som analy-seras kvantitativt. I den fjärde artikeln planerar Erik att jämföra resultaten från den statistiska bearbetningen av data och intervjuerna för att validera instrumentet. Två av studierna är genomförda och nästan färdigbearbetade till artiklar. Den ena är på

Figur 3. Petras nätverk som hon ritade det

väg att skickas in och för den andra återstår att skriva diskussionen. De övriga två studierna är förberedda och det mesta materialet ligger och väntar på bearbetning och analys. Eriks mittseminarium är planerat till början av hösten. Han beräknas dispu-tera om två år. Efter disputationen skulle Erik vilja kombinera forskningsverksamhet på institutionen med utvecklingsarbete av vårdverksamhet inom kommunen, gärna som någon form av klinisk lektor, vilket är nytt inom kommunal verksamhet.

Som jag påpekat tidigare ritade jag i efterhand Eriks nätverk utifrån hans beskrivning av det som han sedan godkände (figur 4). I nätverket står Doktorandgruppen för de doktorander som är antagna inom delområdet och som också utgör en Seminariegrupp.

Ur den gruppen lyfter Erik ut Annika och ett Matgäng, personer som har en mer per-sonlig betydelse än gruppen i stort. Tycho är det stora forskningsprojektet som delar av doktorandgruppen och hans båda Bihandledare, Lars och Eva, arbetar inom. I nätver-ket finns också Kerstin som är hans huvudhandledare och som har stor betydelse även om de har en mer professionell än personlig kontakt. IT-hjälp, Statistik och Bibliotek är alla betydelsefulla delar för en viss typ av hjälp. Europeiskt nätverk är ett europeiskt doktorandprogram som flera från institutionen deltar i. Erik lyfter också fram en tidi-gare kontakt han haft i Europa men som inte har samma betydelse längre.

5.1.3 Sofia

Sofia antogs för några år sedan och har doktorandanställning fram till nästa höst.

Före antagningen arbetade hon som kommunal sjuksköterska. Hon arbetar idag 80

% som doktorand på institutionen i X-köping och 20 % inom den kommun där hon arbetade tidigare. Mellan tiden som sjuksköterska och arbetet på institutionen

Figur 4. Eriks nätverk som jag ritat det

läste Sofia pedagogik samt arbets- och organisationspsykologi en termin. Därefter anställdes hon inom ett projekt på institutionen under cirka 1,5 år innan hon blev antagen som doktorand. Hon hade tidigare Kerstin som huvudhandledare och Eva som bihandledare men de har nyligen bytt roller så Eva är nu huvudhandledare och Kerstin bihandledare.

Av Sofias fyra undersökningar baseras en på material från Tycho-projektet, en på material från ett annat avslutat projekt och de övriga två på kvalitativa intervjuer som genomförs av Sofia. Tre av undersökningarna är genomförda och hon har tre artikel-manus som är på väg att bli klara. Den fjärde studien ska hon börja med. Hennes mittseminarium är planerat till hösten. På institutionen handleder hon också fem- och tiopoängsuppsatser på grundutbildningen ibland. Efter disputationen skulle hon vilja arbeta med forskningsprojekt på högskolan och med utvecklingsarbete i kom-munal vårdverksamhet. Den kommun där hon idag arbetar eftersträvar att skapa en tjänst med arbetsuppgifter som motsvarar hennes forskarutbildning.

I sitt nätverk har Sofia ritat in Korridoren där hon har sin arbetsplats (figur 5). Där sitter personer hon äter tillsammans med och många av de personer, framförallt dok-torander, som ingår i det hon kallat Seminariegrupp. I den ingår också doktorander från Andra högskolor. Tycho sem är tvärvetenskapliga seminarier som är knutna till forskningsprojektet Tycho som forskargruppen arbetar inom. Lärare/Personal är de som arbetar på högskolan med bland annat undervisning. Med delarna IT, Bibliotek, Poster och Vaktmästare pekar hon ut var och på vilka sätt hon kan få hjälp i sitt ar-bete. Där finns också personer som hon har en mer vänskaplig kontakt med. Hon tar också med Kurser och Statistikkurs, det vill säga doktorandkurser av betydelsefulla

Figur 5. Sofias nätverk som hon ritade det

för hennes arbete. Nätverk ssk – är ett nätverk för sjuksköterskor verksamma inom det delområde hon forskar om. Familj och Vänner är inga hon talar om sin forskning med men är betydelsefulla för henne som person. Kommun ssk är den kommun hon tidigare arbetat inom.

I dokument Interaktion i forskningspraktiken : vårdvetenskapliga forskares sociala nätverk Wiklund, Gunilla (sidor 76-80)