• No results found

Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S) - Riksdagen"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1418

Motion till riksdagen

2019/20:1114

av Gustaf Lantz (S)

Säkerställ att de som vill gifta sig slipper

onödig väntan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vigselförrättares villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om en människa gifter sig är det ofta bland de viktigaste händelserna i dennes liv. Det är därför viktigt att samhällets ansvar för vigselakten tas om hand på bästa sätt. När staten i lagen garanterat att alla oavsett tro, eller icke-tro, ska kunna ingå äktenskap måste åtagandet räknas till en av samhällets kärnuppgifter.

Många kommuner har för få vigselförrättare vilket gör att par som vill gifta sig kan få vänta länge på sin vigsel.

En sådan tidsutdräkt kan få negativa juridiska följder för de som avser att ingå ett äktenskap. Ett giftermål innebär bindande förpliktelser och skyldigheter som inte reali-seras under väntetiden. Inte minst har äktenskapet betydelse för regler gällande arv och föräldraskap.

Idag är det stora skillnader i vigselförrättarnas villkor. För kommunerna är det frivil-ligt om de vill betala sina vigselförrättare utöver länsstyrelsens ersättning. Länsstyrelsen betalar ett arvode med ett belopp om 130 kronor per vigsel. Ersättningen är lägre vid flera vigslar samma dag.

Kommunernas administrativa stöd till vigselförrättarna gällande kontakter med länsstyrelsen och Skatteverket skiljer sig åt mellan olika kommuner.

(2)

För att säkerställa att fler kompetenta vigselförrättare kan rekryteras och bidra till att minska väntetiderna för vigslar är en översyn av deras villkor angelägen.

Gustaf Lantz (S)

References

Related documents

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

Trots att intresset för att främja fysisk akti- vitet har ökat inom sjukvården, där såväl pro- fessionella organisationer som hälso- och sjuk- vårdspersonal tycks bli mer

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

För att öka antalet personer som utbildar sig till undersköterska kan staten genom en mängd åtgärder stimulera fler att vidareutbilda sig till undersköterska.. Vidare kan även

I betänkandet hänvisar utredningen bland annat till de bestämmelser som gäller för hälsodataregister och argumenterar för att det inte finns någon anledning att inte tillåta

Malung-Sälens kommun ställer sig till fullo bakom det samlade yttrandet som Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner lämnat till regeringen (se bilaga 1, SKR

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Li Brismo och tekniska rådet..

I författningskommentaren till 9 § i den nya lagen anges att kravet på avsikt eller vetskap vad gäller instruktionernas användning innebär att det för straffansvar krävs

Av kunskapsöversikten framgår att alla barn som återvänder från Irak och Syrien har exponerats för någon variant av våld och är därmed i behov av intervention.. Vidare

Under sakrådet kommer även information ges gällande CSW64 och möjlighet kommer att ges att ställa frågor och lämna synpunkter...

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska

Skolverket anser att myndigheten, inom ramen för nuvarande instruktionen, redan har i uppgift att utveckla insatser kopplat till studie- och yrkes- vägledning.. Skolverket har

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade

Länsstyrelsen ger stöd till kvinnors företagande inom ramen för olika EU-projekt, ett exempel är projektet Nätverksbanken, vilket syftade till att stödja kvinnliga soloföretagare

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder

vikten av att dessa frågor behandlas inom ramen för sex- och samlevnadsundervisningen och att socialtjänstens stöd till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

En av de främsta anledningarna till att UTP-direktivet inte föreskriver ett skydd för de allra största leverantörerna är att EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens anser

Fairtrade Sverige avger härmed sina synpunkter på Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.. Den rättsliga

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Såvitt avser de potentiella riskerna för missbruk och överutnyttjande av stödet bör dock framhållas att kontroll och granskning för stora delar av den svenska arbetsmarknaden

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga synpunkter att framföra på förslagen i promemorian.. Detta yttrande har beslutats av BFN:s

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right