Hembygdshistorik om Männikkö-Vaenvaara : Byar i Pajala kommun, Tornedalen, Norrbotten, Sverige

12  41  Download (0)

Full text

(1)

HembygdsHistorik om männikkö-VaenVaara

skrifter med historiska perspektiv, volym 12

(2)

© Vm-byarnas hembygdsförening

skrifter med historiska perspektiv, volym 12 malmö högskola, 2010

andra tryckningen

graFisk Form: Fredrik björk/ Big Bad Books omsLag: Fredrik björk/ Big Bad Books

omsLagsbiLd: Flottning, björkudden. F. aldenlöv, ö. Videhall, L. Pekkari, U. samskog, H. Videhall, e. kantola (1951).

tryCk: Holmbergs, malmö 2010 issn: 1652-2761 isbn 13: 978-91-7104-358-0 bestäLLningsadress: Lino martino Vm-byars intresseförening männikkö 25 980 61 tärendö internetbestäLLning: martino@lapponiasilent.com

(3)

HembygdsHistorik om

männikkö-VaenVaara

byar i Pajala kommun, tornedalen,

norrbotten, sverige

Vm-byarnas

HembygdsFörening

bearbetad av sten-sture olofsson

och mats greiff

(4)

Ode till Kalixälven

en silverglitttrande morgonstund.

när jag stiger upp en solig sommarmorgon och vid köksbordet dricker morgonkaffet så dras blicken mot älven, som i den tidiga morgonsolen likt ett silverglänsande pärlband med små dallrande rörelser sakta flyter förbi.

med denna skönhet framför ögonen sjunker jag i tankar och får en känsla av ro inför dagens verksamhet.

måtte kalix älv ge sådana stunder för människorna som bor och vistas vid den även lång tid framöver.

(5)

5

FÖRORD

denna bok handlar om två byar i nuvarande Pajala kommun. byarna männikkö och Vaenvaara ligger naturskönt längs med kalixälven, cirka två mil norr om tärendö. boken är en kollektiv produkt av några människor som bor eller har bott i byarna. sten-sture olofsson, som-marboende i byn under hela sitt liv, har varit en drivande kraft i arbetet. syftet är att uppmärksamma tidigare och nuvarande generationers liv och strävanden med att bygga upp ett fungerande samhälle i det karga norrbotten. med knappa medel, stora umbäranden, envishet och un-der idogt flitigt arbete utan att tänka på mätbar tid, byggde de upp närsamhället till vad det är i dag. Vi hörde dem aldrig säga att det inte går, ”ei se kannate”, allting gick. till våra förfäder går nu tacksamma tankar. ett annat syfte med boken om hembygden är att upplysa den nuvarande och kommande generationer hur folket i byarna tillsam-mans skapade historia. tanken är att förhoppningsvis åstadkomma en förståelse hur viktigt det är att ha kännedom om äldre tider samt att vi alla är en del i den historiska utvecklingen. den kunskapen kan ge oss insikt, självkänsla och trygghet. samtidigt kan den bidra till hur vi förstår vårt eget samhälle och hur vi bygger det kommande.

med detta förord vill vi alla tacka varandra för det genomförda arbetet.

gruppen som deltagit består av:

texterna är varsamt redigerade av mats greiff och sten-sture olofsson

malmö i juni 2009

Sten-Sture Olofsson och Mats Greiff elsa broth

ingemar broth Heimer Hallergren

birger Johansson (avled 7/5 2008) inge Johansson (avled 6/5 2009) tore Johansson

sten Juuso bertil kantola

Lino Pasquale martino sten-sture olofsson kalle rautio bo-göran törnkvist ragnhild Videhall emma tjäder

(6)
(7)

7

INNEHÅLL

1 INLEDNING

13

1.1 tornedalsområdets äldre historia – en

sammanfattning 13

1.1.1 Jordmån 14

1.1.2 klimat och vegetation 14

1.1.3 kulturer: befolkningens ursprung 15 1.1.4 de vanligaste fornlämningarna och

fornfynden 16

1.1.5 slutord 16

1.2 allmän historik om Pajala kommun och

männikkö 17

1.2.1 nykolonisation 17

1.2.2 kulturella variationer 18

1.2.3 skogen och flottningen 19

1.2.4 tjära 21

1.2.5 industrialiseringen 21

1.3 männikkö by som del i ett kulturprojekt inom

Pajala kommun 22

2 SPRÅKFRÅGAN

24

2.1 bakgrund 24

2.2 svensk minoritetspolitik 26 2.3 kulturpolitiskt betraktelsesätt 27 2.4 meänkieli, eget språk eller dialekt 28

3 BYARNA MÄNNIKKÖ OCH VAENVAARA

30

3.1 männikkös historia: en introduktion 30 3.2 männikkö, tjärbrännarnas by 31 3.3 släktforskning från 1500-talet 33

(8)

8

3.3.1 en norrländsk upprorsman 33

3.3.2 den belgiska bråkmakaren 34 3.4 äldsta ämbetsregistrerade männikkö 34

3.4.1 gårdarnas utveckling 35

3.5 några personer i männikkö 44

3.5.1 släkten kantola 44

3.5.2 Johan Henrik isaksson tjäders familj

och ättlingar 45

3.5.3 minnesord om Johan Herman Johansson 47 3.5.4 sofia Johansson, född Winsa 48 3.5.5 Julia Heinonen-Hallergren 49 3.5.6 rickard karlsson kalla Friblom

(1925-2006) 53

3.6 Jordbruksfastigheten männikkö 8:1 55 3.7 Flyttningen av stugor och hus i byn 57 3.8 Vaenvaara, en av tärendös yngsta byar 58

3.8.1 kronotorpare 59

3.8.2 Åbo 60

3.9 klok gubbe i Vaenvaara 60

3.9.1 Huskurer 61

3.10 berget orjasvaara 62

3.11 Julottan 64

3.12 ett år i en kronotorpares vardag 65

4 ELFÖRSÖRJNING, VÄGBYGGE OCH BYNS

VÄGBELYSNING

70

4.1 Vägbygget tärendö-männikkö-saittarova 72 4.2 bivägen i männikkö till färjläget och linfärjan 75 4.3 anställda färjkarlar i männikkö 76

4.4 Vägen på västra sidan 77

4.5 behovet av minskad isolering för byns ungdomar 79 4.6 särskilt minne från vägbyggnadstiden 80 4.7 Vägbelysningens tillkomst i männikkö 80

5 FISKE OCH JAKT

82

5.1 allmänt om fisket och jakt 82

(9)

9

5.3 djurliv och jakt 86

5.4 det stora viltet, björn och älg 94

6 JORDBRUKET

102

6.1 en historisk beskrivning 102 6.2 Växtodling 108 6.3 sommarbete för djuren 110 6.4 myrslåtter 111 6.5 rennäringen 114

6.6 Fjällsamerna från kaalasvuomas lappby, ”Laevas”

sameby 119

6.6.1 Fjällsamernas vistelse i männikköområdet 120

7 SKOGSBRUK

122

7.1 skogsbolagen 122

7.1.1 skogsarbetar- och flottarkojor 124

7.2 skogsarbete i männikkö 124

7.3 terva/tjära 128

7.4 tjärans väg (tervatie) från männikkö till anttis 129

7.5 spånhyvlar i männikkö 131

8 KALIXÄLVEN

133

8.1 älvens betydelse ur allmän synvinkel 133

8.1.1 Förfallstider 133

8.1.2 Vattenförsörjningen 135

8.1.3 bad och älven som samlingsplats samt

väderlikare 135

8.1.4 Positivt med vår älv 137

8.2 Flottningen 137

8.3 Färjepoken i männikkö 1937–2001 144 8.3.1 missöden och eller olyckor 147

8.3.2 sågspånsbank 147

8.3.3 koöverskeppningen 1937 148

8.4 nya bron 149

(10)

10

8.6 älven, fisket, turism och Harrens dag 153 8.6.1 bildandet av Vm-byars FVoF 153 8.6.2 intresseföreningen och Harrens dag 154 8.6.3 andra aktiviteter inom intresseföreningen 156

9 KALLA KRIGET

161

9.1.1 Utbildning av Jägarsoldater på Jägarskolan (Js) – Lapplands Jägarregemente (i 22) i kiruna och norra sverige 164 9.1.2 krigsförbandsutbildning med 4. gränsjägar- kompaniet i Pajalaskogarna hösten 1979 166 9.1.3 Hemvärnet i vårt område på 60-talet 169

10 GENUSORDNINGEN

172

10.1 männens göromål 172

10.2 kvinnogöromål i äldre tider 173

11 MATVANOR, FOLKLIV, FOLKTRO, HÄLSA,

GÅRDFARI-HANDLARE OCH UNGDOMARS DANSER

179

11.1 matvanor till vardag och fest 179

11.1.1 surströmming 181

11.2 recept på olika matsrätter 182

11.2.1 rensteksrätter 182

11.2.2 blodplättar och paltbröd 183

11.2.3 blodkorv 184

11.2.4 soppa på fågelkött (Lintuvelli) 185

11.3 bondepraktikan 185

11.4 Födslar, dop, bröllop och begravningar 186

11.5 Liv och hälsa 189

11.6 Folkliv och folktro 197

11.7 ”Hurrikaat” eller ”första besökare” 199

11.8 gårdfarihandlare 200

11.9 idrottsutövare av bybor eller personer med

anknytning till byn 200

(11)

11

12 SKOLAN

203

12.1 skolundervisningen i männikkö 203

12.2 arbetsstugan 206

13 RELIGION OCH RELIGIOSITET I MÄNNIKKÖ

209

13.1 den religiösa bakgrunden 209

13.1.1 Väckelsen i tärendö 213

13.2 intryck från ett bönemöte hållet i byn

männikkö 215

13.3 andra religiösa rörelser 217

14 UTVANDRARNA FRÅN BYN

218

14.1 berättelsen om axel och Hilda 221

15 INTERVJUER

227

15.1 brevbäraren Fredrik Ulfberg 227 15.2 emma tjäder i männikkö. Född 20/1 1918 229

15.3 eino kantola 232

15.4 ragnhild Videhall född kantola 237

15.5 östen Videhall 239

15.6 intervju med arne Johansson och

ann-katrin eliasson 231

16 BYARNA MÄNNIKKÖS OCH VAENVAARAS

FRAMTID

244

16.1 tillgången på mineraler 245 16.2 nya företagare 246

Älvens sång

248

Väylän laulu

249

EPILOG

250

TRYCKTA REFERENSER

251

OTRYCKT KÄLLMATERIAL

255

(12)

12

FILMER

255

BILDER

255

BILAGOR

1 Utdrag häradsskrivaren i torneå fögderi och avvittringsprotokoll från den 1/12 1880 (norrbottens landskontor)

2 karta över skattläggning och områdestilldelning år 1886 3 köpebrev från 8/3 1927

4 Lagfartsbevis från 1948 5 Folkräkningen 1890

6 Vägbygget, skrivelse från landsarkivet i Härnösand 7 Lista på stugor och kojor i männikköområdet 8 karta över svea skogs skogsareal

9 karta med flottningssträckorna i älven flottningsdistrikt 3 10 minerallagen, tidningsurklipp ur nsd

11 Fakta när moderna redskap, elström med med kommer till byn 12 Viktiga länkar och nära samarbete med männikkö FVo 13 2006 års fastighetsbeteckning med ägarens namn 14 om du gör fornfynd

Figure

Updating...

References

Related subjects :