• No results found

Medgivande för att genomföra flyttanmälan Motion 2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medgivande för att genomföra flyttanmälan Motion 2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1922

Motion till riksdagen

2020/21:3511

av Magdalena Schröder (M)

Medgivande för att genomföra flyttanmälan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrade regler för att ändra folkbokföringsadress och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det enkelt att genomföra en flyttanmälan. Bara med en blankett kan en

medborgare anmäla flytt för henne själv, eller någon annan, till en ny adress. För den medborgare som vill hindra andra från att göra flyttanmälan i hennes namn finns möjlighet att spärra möjligheten att endast göra flyttanmälan via en blankett hos skatteverket, alltså så att identifikation med bank-id blir ett krav. Det finns dock ingen möjlighet att hindra obehöriga från att skriva sig i din bostad.

I SVTs granskande samhällsprogram "Dold" kunde en reporter skriva sig på en adress, eftersända sin egen post så att bostadsinnehavaren inte skulle märka att ytterligare en person var skriven på adressen och sedan kunde reportern ringa en låssmed och få nytt lås till bostaden.

Att någon kan skriva sig på annans ägda fastighet utan ett medgivande från fastighetsägaren är anmärkningsvärt och, som SVTs reporter visat, väldigt riskfyllt.

Regelverket för hur och vart man får skriva sig behöver förändras så att när en person ansöker om att skriva sig på en specifik adress så behöver detta godkännas av fastighetsägaren innan en ändring av folkbokföringsadressen kan ske.

(2)

2 Magdalena Schröder (M)

References

Related documents

6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod Vår uppfattning är att förslagen om en längre övergångstid och justerade bestämmelser under

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

PRO anser att validering av individens reella kompetens är nödvändig för att uppnå formell kompetens och för att få titeln undersköterska.. Det är enligt PRO en förutsättning

Detta beror framför allt på att ersättningsnivån enligt utredningens förslag trappas ned från 80 procent till 70 procent redan efter 100 dagar, när det 2019 endast var taket

Utredaren förklarar vidare att den som inte är aktiv i näringsverksamheten eller som har låga inkomster från näringsverksamheten i de flesta fall inte kommer att bedömas

Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den

Företagarna anser vidare att skyddet för den juridisk person som skadats av medvetet falsk rapportering behöver införas tydligare, nuvarande förslag är inte tillfyllest..

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk

För att kunna svara på frågan med vilka effekter den genrepedagogiska cirkelmodellen kan användas i undervisning om argumenterande texter med vuxna

Med hjälp av tekniken kunde de individanpassa inlärningen för eleverna, vilket de gjorde när de letade material på Internet som de senare skulle använda i undervisningen och det kan

(Och vi gör allt via mail. Du skickar mig dokumentet i word eller pdf. Inga utskrifter och inget via posten eftersom jag inte har råd med det till det här låga priset).. Har du

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.. -

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.. (Vårt

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inget att invända mot förslaget.

[r]

Regeringen beviljar Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) förlängd tid för redovisning av uppdraget att se över stödområdesindelningen för nationella stödet

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKR har en överenskommelse tagits fram mellan regeringen och SKR om ökad tillgänglighet och kortare