• No results found

Remiss av Transportstyrelsens framställan om ändringar i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och sjötrafikförordningen (1986:300)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av Transportstyrelsens framställan om ändringar i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och sjötrafikförordningen (1986:300)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2019-07-08 I2019/00635/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Niklas da Silva +46 72 505 7941 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Transportstyrelsens framställan om ändringar i

Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och sjötrafikförordningen (1986:300)

Remissinstanser Datainspektionen

Föreningen Svensk Sjöfart Kustbevakningen Näringslivets Regelnämnd Regelrådet SEKO Sjöbefälsföreningen Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sjöfartsverket Skärgårdsredarna

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 30

september 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia

till peter.kalliopuro@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

(2)

e-2 (3)

postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

materialet i promemoria. Notera att framställans förslag på ändring i

fartygssäkerhetsförordningen (2003: 438) har ersatts av Bilaga 1.

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Tomas Brolin Ämnesråd Kopia till

(3)

3 (3)

Jessica Spångberg, I/US Per Håvik, I/RS

References

Related documents

20 § 1 En säkerhetsbesättning ska ha en sådan storlek och sammansättning att fartyget får tillräcklig personal för manövrering och navigering, för drift och övervakning

22 § 1 Undantag från kraven på viss behörighet eller specialbehörighet får beslutas i fråga om en viss befattning på ett visst fartyg om det finns synnerliga

22 § 1 Undantag från kraven på viss behörighet eller specialbehörighet får beslutas i fråga om en viss befattning på ett visst fartyg om det finns synnerliga

40 § Transportstyrelsen får ingå sådana avtal om kustnära resor som avses i regel I/3.2 i STCW-konventionen. Transportstyrelsen ska skicka in avtalen till

1 e § Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om överföring av

Remiss 2020-03-30 S2020/02592/SF/ Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Ämnesråd Eeva Seppälä 08-405 34 19 070-556 18 35 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2019-06-17 I2019/00922/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2019-06-04 I2019/00525/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Kansliråd Linnéa Lundström 08-405 47 62 072-454 53 89 Telefonväxel: 08-405 10 00