Markteknisk undersökningsrapport mur detaljplan del av sävstaholm 20200515

65  Download (0)

Full text

(1)

VINGÅKERS KOMMUN

S lottsparken

Markteknisk undersökningsrapport, MUR GEOTEKNIK

Göteborg 2020-05-15 NollTre Konsult AB

Projektbenämning: Slottsparken Vingåker

NOLLTRE KONSULT AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg Org. Nr 559119-6448

Uppdragsansvarig: Johan Boström

Uppdragsnummer: 6004-2001

Dokumentbeteckning: MUR-001

Reviderad:

(2)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

2 (6)

Titel Dokumentdatum Rev datum

MUR/Geoteknik 2020-05-14

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/mur/mur .docx

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

1 ORIENTERING ... 3

1.1 Topografi och ytbeskaffenhet ... 3

2 SYFTE OCH BEGRÄNSNINGAR ... 4

3 STYRANDE DOKUMENT ... 4

4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... 5

4.1 Tidigare utförda fältundersökningar ... 5

4.2 Utförda fältundersökningar ... 5

4.3 Hydrogeologiska undersökningar ... 6

4.4 Laboratorieundersökningar ... 6

4.5 Utsättning och inmätning ... 6

5 HÄRLEDDA VÄRDEN ... 6

6 REDOVISNING AV FÄLT- OCH LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... 6

7 KOMMENTARER AVVIKELSER ... 6

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... A Rutinundersökning, störda prover ... A:1 HÄRLEDDA VÄRDEN ... B Utvärderade CPT-sonderingar ... B:1 Sammanställning jordegenskaper ... B:2 HYDROGELOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... C Protokoll grundvattenrör ... C:1 UTFÖRDA FÄLTUNDERSÖKNINGAR (ID-LISTA) ... D KALIBRERINGSPROTOKOLL ... E TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ... F

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritning

PLAN ... G-10.1-001

BORRHÅL 1901-1909 ... G-10.2-001

BORRHÅL 1910, 1912 ... G-10.2-002

(3)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

3 (6)

Titel Dokumentdatum Rev datum

MUR/Geoteknik 2020-05-14

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/mur/mur .docx

1 ORIENTERING

I samband med framtagande av ny detaljplan kring Säfstaholms slott har NollTre konsult AB utfört en geoteknisk undersökning och utredning på uppdrag av Vingåkers kommun. Området är beläget i centrala delen av Vingåkers tätort.

I föreliggande rapport presenteras resultat från utförda geotekniska fält- och laboratorieundersökningar.

1.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Markytan inom området är huvudsakligen flack med marknivåer som varierar mellan ca +40 och +33.

I mitten av området korsar Vingåkersån vars botten ligger kring +32.

Norra delen av området utgjordes tidigare av en handelsträdgård med flertalet växthus och odlingar.

Östra delen består mestadels av skog och områdena i söder består av en gräsyta respektive drivmedelsstation.

Figur 1.1- Översiktskarta över studerade områden

(4)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

4 (6)

Titel Dokumentdatum Rev datum

MUR/Geoteknik 2020-05-14

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/mur/mur .docx

2 SYFTE OCH BEGRÄNSNINGAR

Undersökningarna syftar till att utgöra underlag för:

- Översiktlig beskrivning av geologiska- och geotekniska förhållanden

- Utredning och beskrivning av risken för omgivningspåverkan till följd av valda geotekniska åtgärder - Fortsatt projektering av geokonstruktioner samt byggande

3 STYRANDE DOKUMENT

Följande handlingar/ standarder har varit styrande under projekteringen:

- SS-EN 1997-2

- SGF -Fälthandbok 1:2013 - SGF Beteckningssystem

- Beteckningsblad Berg och Jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SS-EN 14688-1, IEG daterad 2016-11-01

- AMA Anläggning 17

Denna rapport ansluter till SS EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 3.1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN- ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 3.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, SGF Rapport 1:93 ”SGF rekommenderad standard för CPT-sondering”

samt ISSMFE report TC 16 ”Reference test procedures”

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Vingförsök Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

(5)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

5 (6)

Titel Dokumentdatum Rev datum

MUR/Geoteknik 2020-05-14

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/mur/mur .docx

Tabell 3.3 Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN ISO 14688-1

SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005 Konflytgräns SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007

Tabell 3.4 Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare utförda fältundersökningar

Tidigare har fältundersökningar längs Vingåkersån utförts väster om Henalavägen och finns redovisade i följande rapport:

”Skred- och erosionsutredning, geoteknisk undersökning” upprättad av WSP, daterad 2015-12-16.

Ett urval av undersökningarna har utnyttjats som underlag till föreliggande utredning och dessa redovisas i bilaga F.

4.2 Utförda fältundersökningar

Fältundersökningar har utförts av Geogruppen i Göteborg AB under vecka 17 2020. Ansvarig fältingenjör var Magnus Strindberg. Undersökningen omfattade följande metoder:

- CPT-sondering (CPT) i 7 punkter - Trycksondering (Tr) i 7 punkter - Slagsondering (Slb) i 3 punkter - Vingförsök (Vb) i 5 punkter

- Upptagning av störda jordprover med skruvprovtagare (Skr) i 10 punkter

(6)

SLOTTSPARKEN, VINGÅKERS KOMMUN

6 (6)

Titel Dokumentdatum Rev datum

MUR/Geoteknik 2020-05-14

Uppdragsnummer Handläggare Status

6004-2001 J Boström

NollTre Konsult AB Nordostpassagen 58 413 11 Göteborg

https://nolltre-my.sharepoint.com/personal/bostrom_nolltrekonsult_se/documents/nolltrekonsult/uppdrag/6004-2001 slottsparken vingåker/g/text/mur/mur .docx

4.3 Hydrogeologiska undersökningar

Hydrogeologiska fältundersökningar har utförts genom installation av grundvattenrör med filterspets i två punkter. Installationen av rören har skett i samband med de övriga geotekniska

fältundersökningarna.

I samband med skruvprovtagningar mättes stabiliserade vattenytor i provtagningshålen.

Mätningarna redovisas på sektionsritningar samt i bilagt protokoll för grundvattenmätning.

4.4 Laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningarna från borrhålen 1901 och 1903 har utförts på WSP:s geotekniska laboratorium i Göteborg. Resterande laboratorieanalyser har utförts på Geogruppen i Göteborg AB:s geotekniska laboratorium.

- Bestämning av jordart och vattenkvot på störda jordprover - Bestämning av konflytgräns på ett urval av störda jordprover

4.5 Utsättning och inmätning

Samtliga undersökningspunkter sattes ut och vägdes av i koordinatsystem i

SWEREF 99 16 30 och höjdsystem RH 2000 innan fältundersökningarna påbörjades. Vid avvägning av punkt 1903 och 1904 erhölls mätvärde vid stor mätosäkerhet, höjd för borrhålet har istället

uppskattats från nivåkurvor på grundkartan.

5 HÄRLEDDA VÄRDEN

Jordens geotekniska hållfasthetsegenskaper ur resultat från CPT-sonderingar har utvärderats enligt svensk empiri med dataprogrammet Conrad version 3.1.1.Utvärderingarna redovisas i bilaga B:1.

Sammanställning av jorden odränerade skjuvhållfasthet och effektivspänningar redovisas i bilaga B:2.

6 REDOVISNING AV FÄLT- OCH LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i plan, sektioner och enskilda borrhål enligt ritningsförteckning MUR.

7 KOMMENTARER AVVIKELSER

Fältundersökningar planerades även i det sydvästra området vid drivmedelsstationen men då

markägaren inte gav sitt tillstånd utgick samtliga undersökningar i området.

(7)

Bilaga 1

Sidan 1

PROVTABELL, SKRUVPROVTAGNING

Uppdrag: Vingåker, Sävstaholm Ärendenr: 6004-2001, (20-064)

Utförd av: David Scherman & Mattias Magnusson Datum: 2020-04-21

Borrhål Provtagn.-

nivå Jordart V.yta

mumy

Vatten- kvot %

1902 0,0-0,5 brun sandig MULLJORD 0,6 35

0,5-0,9 brun sandig TORV 101

0,9-1,2 brun TORV 132

1,2-2,0 grå siltig LERA 65

2,0-3,0 grå siltig LERA 86

1904 0,0-0,1 MULLJORD 0,9

0,1-0,3 fyllning/ grå TORRSKORPELERA 30

0,3-0,9 brun MULLJORD 118

0,9-1,5 grå siltig LERA 72

1,5-2,0 grå siltig LERA 70

2,0-2,5 grå siltig LERA 58

2,5-3,0 grå något finsandig siltig LERA 52

1905 0,0-0,3 brun MULLJORD torr 19

0,3-1,0 brun siltig FINSAND 15

1,0-2,0 grå grusig sandig SILT, moränkaraktär 10

1906 0,0-0,2 svart MULLJORD 1,0 83

0,2-1,1 brun siltig LERA 83

1,1-2,0 grå siltig LERA 76

2,0-2,7 grå siltig LERA 56

2,7-3,0 grå finsandig SILT 32

1908 0,0-0,7 brun MULLJORD 1,0 72

0,7-1,2 brungrå siltig LERA 83

1,2-2,0 grå LERA 67

2,0-3,0 grå LERA 81

1909 0,0-0,7 brun MULLJORD 1,1 92

0,7-1,2 gråbrun siltig LERA 90

1,2-2,0 grå siltig LERA 84

2,0-3,0 grå siltig LERA 77

1910 0,0-0,3 brun mullhaltig TORRSKORPELERA torr 22

0,3-1,0 brun siltig TORRSKORPELERA 20

1,0-2,0 brun grusig siltig SAND 9

415 02 Göteborg

GEO-gruppen AB Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Marieholmsgatan 122 Hemsida: www.geogruppen.se

Bilaga A:1-1

(8)

Bilaga 1

Sidan 1

PROVTABELL, SKRUVPROVTAGNING

Uppdrag: Vingåker, Sävstaholm Ärendenr: 6004-2001, (20-064)

Utförd av: David Scherman & Mattias Magnusson Datum: 2020-09-21

Borrhål Provtagn.-

nivå Jordart V.yta

mumy

Vatten- kvot %

1912 0,0-0,1 MULLJORD 2,1

0,1-0,6 fyllning/ mullhaltig grusig SAND, tegel, järnskrot 21

0,6-1,1 fyllning/ gråbrun TORRSKORPELERA 31

1,1-1,6 brunsvart MULLJORD 109

1,6-2,0 grå LERA, torrskorpekaraktär 48

2,0-3,0 grå LERA 58

415 02 Göteborg

GEO-gruppen AB Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se Marieholmsgatan 122 Hemsida: www.geogruppen.se Bilaga A:1-2

(9)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Slottsparken Vingåker

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare NollTre Konsult AB

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 6004-2001

Borrhål 1901

Fältundersökning

JB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II

Labundersökning 2020-04-30

X

Granskning 2020-05-04 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my 2020-04-21 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r2) wN 3) wL4) St5)

t

fu5)

t

r5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 28

0,5

0,5 56

1,0

1,0 181

1,6

1,6 83

2,0

2,0 85 64

3,0

2020-04-24 2020-04-21

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning1)

brun sandig MULLJORD

brun torvhaltig sandig SILT, växtdelar

grå sulfidfläckig LERA mörkbrun TORV

grå rostfläckig LERA

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck fProvet fyller ej helt hylsans diamete

r

L:\5250\NollTre Konsult AB\Slottsparken Vingåker 6004-2001\

Bilaga A:1-3

(10)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Slottsparken Vingåker

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare NollTre Konsult AB

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 6004-2001

Borrhål 1903

Fältundersökning

JB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II

Labundersökning 2020-04-30

X

Granskning 2020-05-04 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,8 m u my 2020-04-22 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r2) wN 3) wL4) St5)

t

fu5)

t

r5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 60

0,5

0,5 159

1,0

1,0 83

2,0

2,0 82 58

3,0

mörkbrun sandig siltig TORV

grå sulfidfläckig LERA

2020-04-24 2020-04-22

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning1)

brun sandig MULLJORD

brun torvhaltig sandig SILT, växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck fProvet fyller ej helt hylsans diamete

r

L:\5250\NollTre Konsult AB\Slottsparken Vingåker 6004-2001\

Bilaga A:1-4

(11)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

1.20 m 1.20 m 5.20 m 0.60 m my

Normal

Magnus Strindberg

Djup (m)

Vingåker 1902 2020-04-21

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4730 2020-03-21 0.875 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

0.60

Datum

254.30 256.40 2.10

121.60 121.30 -0.30

5.98 5.94 -0.03 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 1.20

1.20 5.20

Densitet (ton/m3) 1.50

0.60

P L Jordart

Anmärkning

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1902.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga B:1-1

(12)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

051015202505010015020025005001000Portryck u, uo, u (kPa) 0510150246 Uo Uo Uo Uo Uo

U U U U U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1.20 m 1.20 m 5.20 m 0.60 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1902 2020-04-21

2020-05-05

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1902.cpw

0510Lutning (grader)

Referens Nivå vid referens Förborrat m aterial Geom etri my Norm al

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa)Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4730

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga B:1-2

(13)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

01020304050Friktionsvinkel (o) x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 304050 o o o o o o o

x x x x x x

Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup

my 0.60 m 1.20 m

Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

1.20 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1902 2020-04-21

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1902.cpw

L vL EL L vL v L Med L Med

OC OC

010203040506070Modul (MPa) P Cl Si Cl Sa

+ + + + + + +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

050100150200 x x x x x x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-3

(14)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

0100200300400500600Effektivtryck (kPa) x x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 020406080100120140160180200220240Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup

my 0.60 m 1.20 m

Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

1.20 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1902 2020-04-21

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1902.cpw

L vL EL L vL v L Med L Med

OC OC

P Cl Si Cl Sa

((x))

o o o o o o o o o o o o o

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-4

(15)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

Vingåker 1902 2020-04-21 Projekt

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1902.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.60 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00

Sida 1 av 1

0.60 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.08

P L P L Cl vL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Si L Cl vL Cl vL Sa v L Sa Med Sa Med Sa L Sa L Sa Med Klassificering

OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

OC OC

4.4 13.2 18.9 21.5 24.0 26.6 29.1 31.7 34.2 36.8 39.3 42.0 44.9 48.0 51.2 54.3 57.6 61.1 64.8 68.5 72.0 74.5

vo

4.4 10.2 11.9 12.5 13.0 13.6 14.1 14.7 15.2 15.8 16.3 17.0 17.9 19.0 20.2 21.3 22.6 24.1 25.8 27.5 29.0 30.1

'

vo

'

c

65.2 31.2 28.5 28.3 30.5 32.4 36.8 36.5 35.7 37.1 36.3

92.9 105.9

kPa kPa kPa

fu

kPa t/m3

1.50 1.50 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.45 1.45 1.70 1.60 1.60 1.70 1.90 1.90 1.80 1.80 1.90

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

10.8 6.1 5.7 5.7 6.1 6.4 7.2 7.2 7.1 7.4 7.4 ((91.8)) 16.0 17.9

o

37.4 44.4 38.7 37.3 37.8 38.6

OCR ID E MOC MNC

5.46 2.50 2.19 2.09 2.16 2.20 2.42 2.31 2.18 2.17 2.03

4.60 4.96

%

48.6 82.2 69.8 49.8 56.1 79.7

5.8

10.1 30.9 21.4 11.5 14.4 31.6

6.9

12.5 41.7 28.1 14.4 18.4 42.7

5.5

10.0 33.4 22.4 11.5 14.7 34.2

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga B:1-5

(16)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Slottsparken Vingåker 6004-2001

Geogruppen i Göteborg AB Magnus Strindberg

2020-05-05

1.20 m 1.20 m 5.20 m 0.60 m my

Normal

Vingåker 1902 2020-04-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1902.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4730 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga B:1-6

(17)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

1.00 m 1.00 m 3.92 m 0.80 m

Normal

Magnus Strindberg

Djup (m)

Vingåker 1903 2020-04-22

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4730 2020-03-21 0.875 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

0.80

Datum

253.20 254.10 0.90

121.30 120.60 -0.70

5.98 5.99 0.01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 1.00

1.00 4.00

Densitet (ton/m3) 1.50

0.60

P L Jordart

Anmärkning

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1603.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga B:1-7

(18)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

051015202505010015020025005001000Portryck u, uo, u (kPa) 0510150246 Uo Uo Uo Uo Uo

U U U U U U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1.00 m 1.00 m 3.92 m 0.80 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1903 2020-04-22

2020-05-05

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1603.cpw

0510Lutning (grader)

Referens Nivå vid referens Förborrat m aterial Geom etri Norm al

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa)Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4730

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga B:1-8

(19)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

01020304050Friktionsvinkel (o) x x

x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 304050 o o

x x

Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup 0.80 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

1.00 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1903 2020-04-22

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1603.cpw

L vL v L vL EL vL EL vL L

OC OC

010203040506070Modul (MPa) P Cl Si Cl Si

+ +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

050100150200 ((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-9

(20)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0100200300400500600Effektivtryck (kPa) x x x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 020406080100120140160180200220240Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup 0.80 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

1.00 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1903 2020-04-22

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1603.cpw

L vL v L vL EL vL EL vL L

OC OC

P Cl Si Cl Si

((x)) ((x))

o o o o o o o o o o o o

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-10

(21)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

Vingåker 1903 2020-04-22 Projekt

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1603.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60

Sida 1 av 1

0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80

P L P L Cl vL Si v L Cl vL Cl vL Cl EL Cl vL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl vL Si L

Klassificering

OC

OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

5.9 13.2 16.0 18.8 22.0 24.8 27.4 29.9 32.6 35.5 38.3 41.2 44.0 46.8 49.7 52.8

vo

5.9 12.2 13.0 13.8 15.0 15.8 16.4 16.9 17.6 18.5 19.3 20.2 21.0 21.8 22.7 23.8

'

vo

'

c

85.0

114.6 62.8 51.3 55.4 36.3 36.4 36.4 37.4 37.4 39.6 52.4

kPa kPa kPa

fu

kPa t/m3

1.50 1.50 1.30 1.60 1.60 1.30 1.30 1.30 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.70

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

13.6 ((40.6)) 17.8 11.1 9.5 10.2 7.3 7.4 7.5 7.7 7.8 8.2 10.3 ((80.2))

o

(34.1)

(34.7)

OCR ID E MOC MNC

6.54

7.66 3.97 3.13 3.27 2.06 1.97 1.89 1.86 1.78 1.81 2.31

%

2.7

5.2

3.0

6.1

2.4

4.9

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga B:1-11

(22)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Slottsparken Vingåker 6004-2001

Geogruppen i Göteborg AB Magnus Strindberg

2020-05-05

1.00 m 1.00 m 3.92 m 0.80 m

Normal

Vingåker 1903 2020-04-22

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1603.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4730 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga B:1-12

(23)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

0.90 m 0.90 m 5.88 m 0.90 m

Normal

Magnus Strindberg

Djup (m)

Vingåker 1904 2020-04-21

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4730 2020-03-21 0.875 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

0.90

Datum

253.80 263.80 10.00

121.00 120.90 -0.10

5.97 5.96 -0.01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 0.10 0.30 0.90

0.10 0.30 0.90 6.00

Densitet (ton/m3) 1.50 1.50 1.50

0.60

P L Crust P L Jordart

Anmärkning

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1904.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga B:1-13

(24)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

051015202505010015020025005001000Portryck u, uo, u (kPa) 0510150246 Uo Uo Uo UoU U U U U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

0.90 m 0.90 m 5.88 m 0.90 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1904 2020-04-21

2020-05-05

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1904.cpw

0510Lutning (grader)

Referens Nivå vid referens Förborrat m aterial Geom etri Norm al

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa)Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4730

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga B:1-14

(25)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

01020304050Friktionsvinkel (o) x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 304050 o o o o o o o o o o o o o o o

x x x x x x x x x x x x x x x

Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup 0.90 m 0.90 m Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

0.90 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1904 2020-04-21

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1904.cpw

L L vL EL vL L Med

OC

010203040506070Modul (MPa) P Crust P Cl Si Sa

+ + + + + + + + + + + + + + +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

050100150200 x x x x x x x x x x x x x x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-15

(26)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

0100200300400500600Effektivtryck (kPa) x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 020406080100120140160180200220240Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup 0.90 m 0.90 m Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

0.90 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1904 2020-04-21

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1904.cpw

L L vL EL vL L Med

OC

P Crust P Cl Si Sa

((x))

o o o o o o o o o o

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-16

(27)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

Vingåker 1904 2020-04-21 Projekt

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1904.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.10 0.30 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70

Sida 1 av 1

0.10 0.30 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70 5.77

P L Crust P L Cl vL Cl vL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl vL Cl vL Si L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa Med Sa Med Sa Med Klassificering

OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

0.7 2.9 8.8 14.5 17.1 19.6 22.3 25.2 28.0 30.7 33.3 36.1 38.9 41.9 45.3 48.9 52.4 55.9 59.4 63.0 66.5 70.0 73.6 77.1 80.6 84.3 88.0 90.5

vo

0.7 2.9 8.8 13.5 14.1 14.6 15.3 16.2 17.0 17.7 18.3 19.1 19.9 20.9 22.3 23.9 25.4 26.9 28.4 30.0 31.5 33.0 34.6 36.1 37.6 39.3 41.0 42.2

'

vo

'

c

93.1 87.8 42.6 24.8 27.4 27.0 28.6 28.4 115.8 72.0

kPa kPa kPa

fu

kPa t/m3

1.50 1.50 1.50 1.30 1.30 1.30 1.45 1.45 1.45 1.30 1.30 1.60 1.30 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 1.90 1.90

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

14.8 14.2 8.0 5.2 5.7 5.7 6.1 6.1 18.8 13.0 ((97.7))

o

(35.9) 37.6 37.4 37.6 37.8 37.9 38.3 38.2 37.6 37.1 36.3 36.1 38.4 38.2 38.6

OCR ID E MOC MNC

6.89 6.24 2.91 1.62 1.69 1.59 1.62 1.55 6.06 3.61

%

50.4 48.9 51.9 55.6 56.6 63.8 62.4 56.1 51.3 45.5 44.0 69.1 66.2 76.5

6.1 10.6 10.4 11.9 13.7 14.6 18.9 18.4 15.3 13.4 11.3 11.0 25.4 23.5 33.4

7.3 13.2 13.0 14.9 17.4 18.6 24.5 23.9 19.6 17.0 14.2 13.8 33.7 31.1 45.3

5.8 10.6 10.4 11.9 13.9 14.8 19.6 19.1 15.7 13.6 11.3 11.0 27.0 24.9 36.2

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga B:1-17

(28)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Slottsparken Vingåker 6004-2001

Geogruppen i Göteborg AB Magnus Strindberg

2020-05-05

0.90 m 0.90 m 5.88 m 0.90 m

Normal

Vingåker 1904 2020-04-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1904.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4730 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga B:1-18

(29)

C P T - sondering

Slottsparken Vingåker 6004-2001

2020-05-05

1.00 m 1.00 m 3.46 m 1.00 m

Normal

Magnus Strindberg

Djup (m)

Vingåker 1906 2020-04-21

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4730 2020-03-21 0.875 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1.00

Datum

253.80 273.10 19.30

122.10 122.00 -0.10

5.96 6.08 0.12 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 0.20 1.00

0.20 1.00 4.00

Densitet (ton/m3) 1.50 1.55

0.60

P L Cl vL Jordart

Anmärkning

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1906.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga B:1-19

(30)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

051015202505010015020025005001000Portryck u, uo, u (kPa) 0510150246 Uo Uo Uo UoU U U U U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1.00 m 1.00 m 3.46 m 1.00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1906 2020-04-21

2020-05-05

C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1906.cpw

0510Lutning (grader)

Referens Nivå vid referens Förborrat m aterial Geom etri Norm al

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa)Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4730

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga B:1-20

(31)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

01020304050Friktionsvinkel (o) x x

x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 304050 o o

x x

Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup 1.00 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

1.00 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1906 2020-04-21

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1906.cpw

L vL EL v L vL L

OC NC OC NC OC OC

010203040506070Modul (MPa) P Cl Si Cl Sa

+ +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

050100150200 x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-21

(32)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0100200300400500600Effektivtryck (kPa) x x x x x x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa) 020406080100120140160180200220240Klassificering

Referens Nivå vid referens Grundvatteny ta Startdjup 1.00 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat m aterial Utrustning Geom etri

1.00 m Norm al

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Dat u m

Slottsparken V ingåker 6004-2001 V ingåker 1906 2020-04-21

2020-05-05C:\Users\jbm\Desktop\CPT Slottsparken\1906.cpw

L vL EL v L vL L

OC NC OC NC OC OC

P Cl Si Cl Sa

((x))

o o o o o o o o o o

Utvärderare Datum för utvärdering J Boström 2020-05-05

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga B:1-22

Figure

Updating...

References

Related subjects :