• No results found

iir vil i i i i i pi al 1919-lgii, till ir i I lill si iir gi ir Richard

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "iir vil i i i i i pi al 1919-lgii, till ir i I lill si iir gi ir Richard"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Richard Frev

Den nordiska elrtomologien har under den sista tiden lidit tunga ftirluster inon den dldre generalionen av ledande forskare. Pn ett definitivt sett gles-

nar ddrmed ocksi alltmer den skara. som mer eller nrindre suverdnt kan tiverblicka ILven en av de stitrre ordningarna bland insekterna. Aven om utvecklingen mot tikad specialisering och ftirdjupning ir logisk och niid- vdndig, si iir det dock lemodigt att se de gamla ,vidfamna1nx, gi bort.

Richard Frey. som avled den 7 januari l{)65, h6rde lill denna kategori.

Richard Frey fiiddes i Helsingfors den I maj 1886, trlev student ddrstides 190+. fil. kand. l9l2 och fil. lic. l92l och disputerade sarnnta ir pa en av- handling om mundelarna hos primilil'a Diptera Schizophora. Han promo- verades till fil. dr. 1925, blev docent i entomologi vid Ilelsingfors universitet ett par Ar senerre och erhtill professorstitel 1951. Hans verksanrhet var ftir- lagd till rrniversitetets zoologisk, rluseum. der han anstalldes 1912 och der

han fijrestod de entonrologiska samlingarna 1919-lgii, frrin 1933 som ordinarie kuslos.

Frel'rar en ar sin tids ledande dipterologer, sonr hos sig fiirenade en vid iirerblick iiter viirldsfaunan av ordtringen Diptera nred specialistens kdnne- dom om itskilliga tamiljer sirskilt inom del pallarktiska onrradel och an- slutande delar al Sydostasien. Blaud hans ca. 130 systenratisk-jimfiirande nrorfologiska publikationer merkrs stiirre nronografiska bearbetningar av empidider. sciarider. sepsider sanrt orienlaliska acalyplrater av olika fanriljer.

Dessa arbeten har liimnat viktiga bidrag till utb]'ggandet av elt fl'logenetiskt s1'stem fiir Diptera. Sin blick fiir de djurgeografiska aspekterna dokumente- rade Frel' genom sina betl'delsefulla och ofta ciler2rde arbeterr om llakaro-

nesiens och Trislan da Cunha's diplerfaunor och deras hisloria. \inrnas biir

i detla sanrrlarrhang hans filtarbeten pi de Kanariska iiarna lg31 och pA

-\zorerna och lladeira 1938. Den slorir och pcr t1'per synnerligen rika colleclio Frey inlttstes l9i9 av universitetet i Helsingfors.

Frel'r'ar med r)nr .rtt grunda Entomologiska ftireningen i Helsingfors lglg,

fungerade sonr dess sekreterare l9l9-19.37, som huvudredaktiir ftir Notulae Enlomologicae 1921-1947 och sour ordftirande 1919-1951; 1955 valdes han

till hedersledanrr)t. Han var iven hedersledamot av Societv of British Ento- mology och av l'intourologiska ftireningen i Slockholnr (sedan 1952).

Richard I.rev var en mycket slillsam nntur som helt gick upp i sin forsk- ning- Han kunde ernellertid sli sig liis ibland i err krels diir hnn triYdes, och

vi iir vil iirrnu nringa som giirna eritrrar oss hans dripliga tal vid Ento- rnologiska saillskapets 50-drs jubilerrrn i Lund 1953, dir han ur oindlighelens perspektiv stikte spira entomologiens ftirutshttningar och underlaget fiir erto- mologens sjAlsliv.

Ltrrs Btundin

Entotnol. Ts.

)t!.

Nti-

fi. 1-!. 1!t)j

[6El

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sammantaget innebär det att Sveriges kunskap- och innovationssystem (AKIS) kännetecknas av att grundförutsättningarna är goda, samtidigt som utvecklingspotentialen är stor för att

Men i detta yttrande har vi inte kunnat göra en helhetsbedömning av de olika målens bidrag till samhällsekonomin utan fokuserar på kriterier för effektiva styrmedel och åtgärder

Byanätsforum vill först och främst förtydliga att vi inte tar ställning till huruvida bredbandsstödet bör finnas med i framtida GJP eller om det uteslutande ska hanteras inom

Det finns ett stort behov av att den planerade regelförenklingen blir verklighet för att kunna bibehålla intresse för att söka stöd inom landsbygdsprogrammet 2021–2027, samt

Ekoproduktionen bidrar till biologisk mångfald även i skogs- och mellanbygd genom att mindre gårdar och fält hålls brukade tack vare den för många bättre lönsamheten i

Om forskning inte kommer att hanteras inom CAP samtidigt som budgeten för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är osäker så kommer innovations- och

Uppnås inte detta får vi aldrig den anslutning som krävs för vi skall kunna klara de målen som vi tillsammans behöver nå framöver i fråga om miljö, biologisk mångfald och

För att få arbetskraft till lantbruket måste arbetsgivare säkerställa att de anställda har en god arbetsmiljö samt bra arbetsvillkor och löner. Om vi inte arbetar aktivt med

Detta gäller dels åtgärder som syftar till att minska jordbrukets inverkan på klimatet, dels åtgärder för att underlätta för jordbruket att anpassa sig till ett ändrat

Margit Brundin (född -81) verksam i Malmö visar keramiska skulpturer.. Skulpturerna föreställer stora harar som med sitt kroppsspråk och positioner förmedlar olika grader

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

skinnbaggama(fam.Lygacidac)aV Vilka flertalct av vara 81 arter lcvcr pi rnarken,ofta pa varma, torra platscr Mcd lcdning av uppgiftcrna i var skinnbaggskatalog (Coulianos

I detta band. som liksom de f6regAende innehlller en man8d iiven 16r nordiska koleopte- rologer verdefulla uppgifter om de olika arternas ulbredring, ekologi,

Det mest karakteristiska ftir liosoma-larven 5r utformningen av setae pfl frontalsktilden, cllpeus och labrum med dels linga, kraftiga setae, dels pi- fallande korta,

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna