• No results found

Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet; PM Befordringskravet i postförordningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet; PM Befordringskravet i postförordningen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Central förvaltning Datum

2021-03-01 Sida 1 (2)

Administrativ enhet Dnr RD20/05768

Uppdnr 3231

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare

Falun

Regionkontoret, Vasagatan 27,

Falun Org.nr: 232100-0180 Dahlander Eva Administrativ chef

eva.dahlander@ltdalarna.se Infrastrukturdepartementet

10333 STOCKHOLM

Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet; PM

Befordringskravet i postförordningen

Region Dalarna avvisar den föreslagna förändringen i postförordningen som rör befordringskrav för brev och ställer sig bakom det yttrande SKR har lämnat 2021-01-29, bilaga 1.

Bakgrund

Regeringskansliet föreslår i promemoria att 6 § Postförordningen

(2010:1049) om befordringskravet för brev, ändras på så sätt att minst 85% av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats t inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in och att minst 97 % av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande dagar m.m. Orsaken till föreslagen förändring är att den totala brevvolmen har minskat med 47,3 % i Sverige. Under 2019 så var minskningen 10,5 % jämfört med året dessförinnan. Föreslagen förändring ger konsekvenser på

handläggandet av brevförsändelserna, vilket har föranlett förslagna åtgärder. Dessa följer utvecklingen på postmarknaden och de prognoser Postnord har om framtiden.

Förslagen ger däremot konsekvenser för bl.a regioner och kommuner, vilket redovisas nedan och i bilaga 1 som Region Dalarna ställer sig bakom.

Bedömning

Förslaget ger konsekvenser i en nationell digital infrastruktur eftersom det innebär genomgripande förändringar inom postsektorn. Förändringarna måste kunna genomföras, utan att det skapar stora skillnader i

kommunikationsmöjligheter oavsett om det är ett företag, boende i tätort eller landsbygd/glesbygd.

Förslagen innebär att det kommer ge en förlängd distributionsstid för brev att nå mottagare. Exempelvis gäller det medborgare som väntar på leverans

(2)

Region Dalarna

REMISSVAR

Regionstyrelsens arbetsutskott Stoppdag

Administrativ enhet Datum Dnr Sida

2 (2) 2021-03- RD20/05768

av begärda handlingar. Även för remissbrev och svarsbrev som inte har en digital posthantering påverkar medborgaren genom att posthanteringen fördröjs. Givetvis kan vissa processer justeras för att tillgodose

förändringarna så att det inte ger negativa följdverkningar. Däremot kommer det att påverka regionernas digitaliseringsarbete och egna prioriteringar i det perspektivet.

SKR lyfter fram att förslaget innebär att ett ändrat befordringskrav skapar en större osäkerhet hos användaren av posttjänster, vilket riskerar tas emot på ett negativt sätt av användarna. Påpekandet instämmer Region Dalarna i. För att vara säker på att mottagaren ska nås av brevet måste avsändaren ta höjd för fyra dagar, vilket skapar en allt för stor osäkerhet hos både

avsändare och mottagare. SKR påpekar också att trots att

brevförsändelserna minskar stadigt är dessa t.ex. fortfararande den absolut största och viktigaste kommunikationskanalen med den enskilde för både regioner och kommuner.

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig service är mycket stor och pålitliga brev och paketleveranser utgör viktiga förutsättningar för människors möjligt att bo och driva företag i gles- och landsbygd.

Slutligen påpekar Region Dalarna att regionerna och kommunerna har stort behov av en fungerande posttjänst. Effekterna av förslaget beror på vilka posttjänster som utvecklas framöver och i viken utsträckning det sker en övergång till digital kommunikation. Förslagen påverkar såväl medborgare, företag som myndigheter. För regionens del innebär det bl.a. att remisser till medborgare försenas vilket kräver att förvaltningarna handskas med en tidsmässig alternativ process. I annat fall riskerar medborgaren att drabbas genom att remissen annat

I övrigt framgår i bilaga 1 svar på SKR:s yttrande som Region Dalarna ställer sig bakom.

... Ulf Berg

References

Related documents

I korthet föreslås att kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 % av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

1 (1) Remissyttrande 2021-02-25 Dnr 2020/04332 Postadress Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress Hamnesplanaden 5 Leveransadress Strandbodgatan 4 753 23 Uppsala Telefon

Förändringen av kvalitétskraven är så genomgripande i form av försämrad service till en betydande andel hushåll och företag att förslaget, om det genomförs, kommer att påverka

Mullsjö kommun kan också konstatera att för en gångs skull har man valt att inte prioritera de tre% som inte garanteras leverans inom fyra dygn, detta tyder på en

Sammantaget bedömer Plikt- och prövningsverket att de slutsatser som har gjorts behöver utredas och analyseras mer utifrån aspekten att ändringen inte är en återgång till vad

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.