• No results found

Regeringskansliets remiss - PM Befordringskravet i postförordningen Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Regeringskansliets remiss - PM Befordringskravet i postförordningen Beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1(1)

Sammanträdesdatum

2021-03-02

Kommunstyrelsen

§ 40 Dnr GKS/2020:921

Regeringskansliets remiss - PM Befordringskravet i

postförordningen

Beslut

Grums kommun avstår från att yttra sig.

Sammanfattning

Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppgift att se över

postlagstiftningen. Utredaren ska bland annat analysera behovet av en ändring av postförordningens befordringskrav.

Vidare beslutade regeringen om en förändring i postordningen, som trädde i kraft 2018, som innebar att befordringskravet för brev med normalporto för den samhällsomfattande posttjänsten ändrades från övernattbefordran till

tvådagarsbefordran och att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

Remissen innehåller förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet. Den föreslagna lydelsen blir att minst 85 procent av breven ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar och att minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar.

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att Grums kommun avstår från att yttra sig.

Beslutsunderlag

Regeringskansliet 2020-11-30 Tjänsteskrivelse 2021-02-10

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-17

Beslutet skickas till

References

Related documents

Förändringen av kvalitétskraven är så genomgripande i form av försämrad service till en betydande andel hushåll och företag att förslaget, om det genomförs, kommer att påverka

Mullsjö kommun kan också konstatera att för en gångs skull har man valt att inte prioritera de tre% som inte garanteras leverans inom fyra dygn, detta tyder på en

Sammantaget bedömer Plikt- och prövningsverket att de slutsatser som har gjorts behöver utredas och analyseras mer utifrån aspekten att ändringen inte är en återgång till vad

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Vidare stödjer Region Dalarna att den samhällsomfattande posttjänstens betydelse för framförallt lands- och glesbygdens tillgång till grundläggande kommersiell och offentlig

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.