• No results found

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om tilläggi det förvaltningspolitiska mälet för att integrera Agenda 2030 i statsförvaltningens ordinarie processer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om tilläggi det förvaltningspolitiska mälet för att integrera Agenda 2030 i statsförvaltningens ordinarie processer"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

S3 Kriminalvärden

1(2) REMISSVAR

Datum

2019-06-24

Värt diarienummer

2019-7375

Miljö- och energidepartementet

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13) Er beteckning M2019/00661/S

Sammanfattning

Kriminalvården, som i huvudsak inte har något att erinra mot de förslag som lämnas i betänkandet, har följande synpunkter.

Allmänna synpunkter

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en Agenda 2030-kommitt€ som ska följa upp och utvärdera Sveriges genomförande. Förslaget om att förutom ordinarie ledamöter även utse sakkunniga experter för att bredda samhällsperspektivet är bra. Här kan Kriminalvården spela en roll i att tillföra kommitten sakkunskap i de frägor där Kriminalvärden är expertmyndighet.

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om tilläggi det förvaltningspolitiska mälet för att integrera Agenda 2030 i statsförvaltningens ordinarie processer. Genom ett tillägg om Agenda 2030 förtydligar regeringen sin syn på hållbar utveckling och att arbetet utifrån Agenda 2030 ären del av

statsförvaltningens ordinarie arbete.

lO 0c

Vidare förordar Kriminalvården förslaget om att göra en ändring i myndighetsforordningen (2007.515) som förtydligar alla myndigheters ansvar för en hållbar utveckling. Genom att göra tilläggi befintlig förordning tydliggörs myndigheternas ansvar för genomförandet av agendan.

Delegationen anser att myndigheterna behöver söka samarbete med andra myndigheter när det krävs för att på bästa sätt kunna verka för hållbar utveckling och att regeringen tydligt behöver ange

riktningen i detta arbete. Förslaget är bra då det skulle förtydliga vikten av samverkan. Kriminalvården anser att myndigheterna tidigt ska involveras för att kunna vara med och päverka inriktningen av detta arbete. Kriminalvården samverkar redan med flera andra myndigheter men har identifierat möjliga samverkansomräden med ytterliga.re myndigheter inom arbetet med Agenda 2030.

Kriminalvärden instämmer i förslaget om stärkt samordningskapacitet hos regeringen. En ökad samordning från regeringen skulle minska risken för målkonflikter och stärka möjligheten att vidta verkningsfulla åtgärder. En samordningsfunktion pä Regeringskansliet som föreslås skulle även kunna fungera som en grund för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om ett uppdrag tillmyndigheterna att ställa

hällbarhetskrav vid offentlig upphandling men anser att Upphandlingsmyndigheten bör ett tydligare uppdrag och resurser att verka som stöd åtmyndigheterna idetta arbete.

Organisatorisk enhet Huvudkontoret

Adress

601 80 Norrköping

Telefon 077-228 08 00

E-post

hk@kriminalvarden.se

(2)

Kriminalvården REMISSVAR 22)

Datum

2019-06-18

Vårt diarienummer

2019-7375

Eftersom förslagen i betänkandet syftat till att förändra arbetet inom ordinarie processer konstaterar delegationen att det inte medför nägra konsekvenser för de ekonomiska ramar som statsförvaltningen har att verka inom. Kriminalvärden anser att merparten av de föreslagna ätgärderna inte behöver päverka de ekonomiska förutsättningarna men vill ändä uppmärksamma att en förordning som ska säkerställa hällbarhetskrav i upphandling kommer att påverka myndigheters ekonomi.

Kriminalvården instämmer i förslaget om att myndigheter bör sträva efter att skapa igenkänning i hur agendan kommuniceras för att de som vill hitta relevant information lättare ska kunna jämföra. Ett förslag är att ställa krav på myndigheter att redovisa arbetet med agendan på ett förutbestämt sätt som på så sätt blir jämförbart mellan myndigheter.

Synpunkter på enskilda avsnitt

8.1 Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation

Kriminalvärden anser att förslagen om hur forskning kan bidra till genomförandet av agendan skulle kunna vara mer konkreta. Att uppdra åt universitet och andra relevanta aktörer att belysa forsknings- och innovationsbehov i relation till Agenda 2030 kan visserligen leda till konkreta förslag, men då Agenda 2030 är brett kan en tydligare inriktning vara fördelaktig.

Detta yttrande har beslutats av kritninalvårdsdirektören Elisabet Abjörnsson Hollmark efter föredragning av verksjuristen Anna Ahman Lundberg. I den slutliga handläggningen av ärendet

ar äver deltagit chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.

L

Abjörnsson Hollmark

References

Related documents

I denna del hänvisas till den bedömning som görs i avsnitt 5.3 avseende kravet på nödvändighet och proportionalitet i RF 2:21, kort sammanfattat att zonförbudet inte

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.. Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade

I budget för 2020, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-21, är klimatfrågan ett prioriterat område och miljönämnden ges ett särskilt ansvar att vara behjälplig med att

Utifrån ovanstående samt avsaknaden av tydligt utpekat ansvar för arbetet med Agenda 2030, både politiskt och inom förvaltningsorganisationen, bedömer vi att kommunstyrelsen

Agneta Johansso TFKE52 Anpassning/utveckling av kursen IFM IFM; Agneta Johansson IL I/Ii; Kursen TFKE52 ingår idag som en obligatorisk kurs i den tekniska inriktningen Bioteknik för

Den b¨ asta modellen hade logBefolkningst¨ athet, Tr˚ angboddhet, Utrikes f¨ odda och F¨ ors¨ orjningskvot som f¨ orklarande variabler.. D¨ ar logBefolkningst¨ athet rankades som

Vår studie görs inom förskolan men fokuserar inte på den utbildning som sker, alltså pedagogernas uppdrag, utan snarare på hur de fördelar arbetet mellan sig.. Därför

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat innehållet i slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationens förslag för Sveriges

Tomas Englund Jag tror på ämnet pedagogik även i framtiden.. INDEX

Det finns en hel del som talar för att många centrala förhållanden i skolan verkligen kommer att förändras under åren framöver:... INSTALLATIONSFÖRELÄSNING

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och ser även att översynen och utform- ningen av ämnesplaner och ämnen bör innebära ett tydliggörande av hur nivåernas centrala

Till den änden föreslås en anmälningsskyldighet för den som medför kontanta medel till ett värde av minst 10.000 euro att anmäla dessa medel till de behöriga myndigheterna i

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Med anledning av promemorian om reviderade förslag för ett stärk spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 vill XXX lämna följande

När det nya fondtorget är etablerat och det redan finns upphandlade fonder i en viss kategori och en ny upphandling genomförs, anser FI däremot att det är rimligt att den

Formuleringen ...”och stärka deras roll inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet i regionerna” förstår vi som att verksamhetsbidrag (t.ex. för att kunna anställa